• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/456

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

456 Cards in this Set

 • Front
 • Back
5 hlavních skupin psych. poruch
1) poruchy nálady
2) poruchy osobnosti
3) úzkostné poruchy
4) psychózy
5) záislosti
Lithium - terapeutické okno
s. profylaktické okno
TO je úzké: 0,8-1,2 mmol/l ;
PO taky: 0,4-1,8 mmol/l
Co je třeba vyšetřit před podáním Lithia?
GF
TSH ("lithiová struma, hypothyreóza němci hyper???)
EKG (lithium jako kationt kompetuje s draslíkem)
Těhot. test (lithium je teratogen)
Vedlejší účinky lithia?
do 0,8 mmol/l: tremor, nausea, průjem, žízeň, polyurie, vyšší hmotnost, leukocytóza, struma, závrať, únava, EKG+EEG změny, velmi zřítka koitivní poruchy, akné, vypadávání lasů, psoriáza, sval. slabost

Vyšší dávky 1-3 mmol/l přibývající kon.deficit, zmatenost, fascikulace, ataxie, delirium, epilepsie, poruchy ledvin, poruchy vědomí

>3mmol/l: riziko šoku, zástavy
MÚ lithia
neví se; pravděpodobně modulace fosfatidyliositolové dráhy
absolutní KI lithia
Selhání ledvin, AIM, myasthenia gravis, myeloidní leukémie, hyponatrémie, 1. trimestr těhotenství
t1/2 lithia; kdy začne účinkovat, dávkování?
16-24 h
antimanicky až za 8 dní, profylakticky za několik měsíců
podle plasm. hladiny!; většinou 15-30 mmol/d
Léčba bipolární poruchy
Lithium (klasická BP)
Olanzapin (BP s psychózami)
Lamotrigin (BP s dalšími poruchami osobnosti)
Proč u bipol. poruchy v akut. fázi nedávat AD?
Hrozí přesmyk do maické fáze, rychlé cyklování
Indikace + NÚ Valproátu
Bipol. porucha, epilepsie

Teratogen, hepatotox., pankreatidy leukopenie, trombocytopenie
NÚ Carbamazepinu
pokles leukos a trombos
diplopie, ataxie, hepatotoxicita
NÚ lamotriginu
zejména kožní NÚ
nasazovat postupně, pomalu!
Definice bludu
obsahová porucha myšlení
mylný záěr myšlení
obsahová zvrácenost
neyratitelnost
chorobný vznik
vliv na jednání
Vývoj bludu
1) bludná nálada
2) bludný nápad
3) formovaný blud
4) korektura, chronifikace
5) disimulace
6) soc. úzdrava
Témata bludů
paranoidní, vztahovačný, zamiloanosti, kverulantský, těhotenství, hypochondrický, dysmorfofobický, žárlivecký, symbiontický (převzatý), megalomanický, originální
NÚ klasických neuroleptik
-Parkinsonismus
-Akutní dystonie (tortikolis, okuloyrní krize, poruchy polykání...)
-Rabitt Sy (zvedání kořenu nosu)
-Akathisie
-Tardivní dyskineze (mimovolí pohyby obličeje, jazyka, až po letech)
-Maligní neuroleptický sy
-Anticholinergní NÚ
-Hyperprolaktinémie
-Kognitivní poruchy
-Epilepsie
Anticholinergní NÚ
-ortostat. hypotenze
-ventrikul. tachy
-sucho v ústech
-poruchy akomodace
-mydriáza
-glaukom
-obstipace
-poruchy močení
-málo pocení
-zvýšení teploty
-sedace
-poruchy spánku
Charakteristika atypických neuoleptik + MÚ
-bez EPNÚ
-výrazně účinnější proti - symptomům
-není hyperprolaktinémie

-blokáda D2 + 5HT2A/2C Rec
Psychiatrické následky HIV infekce/AIDS
poruchy afektu, nálady, kocentrace, později i paměti a psychomot. tempa, demence

! nutno odlišit od reaktivní deprese
Přímé neurologické následky HIV/AIDS
-asi u 50% nakažených dospělých a 75% dětí
-asept meningitida
-akutní polyneuroradikulitida
(podobá se GBS)
-HIV asociovaná myopatie
-HIV encefalopatie a AIDS-demence
Oportunní CNS-infekce u AIDS
-CNS toxoplasmóza
-Kryptokoková meningitida
-CMV infekce
-Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)
-s HIV asociované CNS lymfomy
-často také aresivní neurosyfilis
Th CNS toxoplamózy
Pyrimethamin
Kyselia listová
Sulfadiazin (nebo Klindamycin)
Th kryptokokové meningitidy
Amfotericin B
nebo Flucytosin
udržovací terapie Fluconazolem
PML - charakteristika, léčba
-Infekce JC-virem (papovavirus), imunosuprimovaní pacienti
-demyelinizační proces
-kombinace fokálních sy.
-dezorientace, zmatenost, demence
-smrt za 3-20 měsíců
-Th: u AIDS cidofovir, jinak vysazení imunosuprese, odstranění transplantovaného orgánu
BPSD
Behaviorální a psychické změny u demence: verb. agrese, opakované dotazy, bloudění, "stínování", poruchy nálady a spánku, paranoia

+ nekognitivní příznaky: delirium, nepoznané potřeby, deprese, psychózy
Co se nesmí podat u demence?
-BZD! - zhoršení kognit. fcí, (pseudo-)delirantní stavy

-Anticholinergika (TCA)
-Diuretika, med. způsobující E-lyt dysbalanci
Hachinski's ischemic score
diferenciace demecí (Alzheimerova-typu vs. vaskulární, )
-skóre >7 svědčí pro vaskulární
Th Alzheimerovy choroby
-Donepezil
-Galantamin
-Memantin
-Rivastigmin
Fokální (parciální) epi záchvaty - dělení, charakteristika
-jednoduché (bez poruchy vědomí) vs. méně často komplexní (porucha vědomí); ve většině případů SYMPTOMATICKÉ; motorické/senzitivní/vegetat/senzorické symptomy jsou UMILATERÁLNÍ, omezené na spec. část těla, EEG změny jen na jedné hemisféře; může dojít k SEKUNDÁRNÍ GENERALIZACI PŘES SESTOUPENÍ DO RETIKULÁRNÍ FORMACE (symptomatický Grand-mal-záchvat)
Toddova paréza
postiktální paréza, přechodná slabost končetiny, poruchy řeči a vidění
-do 48h sama zmizí
-asi 13% záchvatů
-depleční hypotéza, inaktivace motor. vláken přes NMDA
Adverzivní epi záchvaty
-fokálně parciální
při postižení frontálního laloku: poruchy motivace, komplexních pohybů, postavení šermíře
Epi záchvaty s výpadky senzitivity/vizu
-fokálně parciální
-Mravenčení, pocit elektrizace, ztuhnutí, chladu, bolesti
-poruchy vnímání vlastního pohybu, rotace
-skotomy, hemianopsie, blesky, mžitky, metamorphopsie
Jacksonské záchvaty
-fokálně parciální
-tonické resp. klonické křeče (=motor. J. záchvat) nebo parestezie (=senz. J. záchat) SE ROZŠIŘUJÍ Z JEDNÉ ČÁSTI TĚLA NA DRUHOU ("MARCH OF CONULSION"distální čsti končetin->proximální)
-!!i na ochrnutých končetinách
-VŽDY VYLOUČIT GLIOM, MENINGEOM, ANGIOM, TRAUMA, STARÝ INFARKT, KRVÁCENÍ, PERINATÁLNÍ POŠKOZENÍ)
Komplexní parciální záchvaty
-změněné vědomí (ne bezvědomí), amnézie po záchatu + motorické a vegetat. sy,, epigastrické, olfaktorické a gustatorické vjemy - aury
-ŠÍŘENÍ Z TEMP. LALOKU - TEMPORÁLNÍ EPI
-sklon ke generalizaci
-úzkostnost, zrušenost
-gesta, polykání, mlaskání - typické, automatismy
-tumory, céní malformace, vývojoé vady, mesiální lióza/skleróza po porodním traumatu

-pokud jsou postiženy lat.=neokortikální struktury temp. laloku: častěji auditivní nebo vizuální aura
-při postižení insuly vegetatiní sy
Hrubé dělení temp. laloku
1) mediální, starší struktury (mesial) vč hipokampu a amydaly

2) laterální, neokortikální region
Uncinátní záchaty unciformní krize
Čichové/chuťové vjemy, aura, často u tumorů temp. laloku
Co je typické pro začátek fokálního komplexního epi záchvatu?
1) 1. STÁDIUM JE AURA- velmi často epigastrická aura (horkost, tlak blasti nadbřišku, stoupá do krku)

-méně často čichové/sluchové halucinace

-někdy psychické změny- odcizení= jamais-vu, deja-vu

-nadměrně hlasité zuky, změnšení prostoru, jiné nímání času...

-VE DRUHÉM STÁDIU DOCHÁZÍ K PORUCHÁM VĚDOMÍ (minuty), stereotypní pohyby, vegetat. doprovod
Generalizované záchvaty - dělení, charakteristika
-vázané na věk/Grand-mal
-VŽDY DOPROVÁZENÉ ZTRÁTOU VĚDOMÍ, AMNÉZIE NA ZÁCHVAT
-MOTOR SY VŽDY BILATERÁLNÍ
-EEG ZMĚNY NAD OBĚMA HEMISFÉRAMI
Generalizované epi záchvaty- dělení dle věku
1) Novorozenecké křeče: v 90% známka těžkého hypox. postižení, kácení, mtb poruch; špatná prognóza

2) V prvním roce života BNS (Blitz-Nick-Salaam) křeče= infantilní spasmy, West sy: předklon, rozpažení, několik sekund, typický EE nález, Vigabatrin, bez léčby těžké postižení

3) kolem 4 RŽ Lennox-Gastaut Sy= myoklonicko-astatická epi: v 50% důsledek perinat. hypox. poškození

5) maldší školní věk max kolem 6-10 (resp. 6-14 let): Absence (pyknoleptický Petit-mal): až 100xdenně (pyknos), sekundy, zblednutí, ztrnulý výraz, nereaktivita, rytmické motorické elementy, geneticky podmíněné, typické 3/s-spikes and waves

6) Myoklonická epilepsie mezi 14.-17. RŽ = impulsivní petit-mal: izolované nebo salvovité bilaterální myoklonické impulzy, hlavně ramena, paže, ráno (otázky na čištění zubů, hčesání, snídani)
Pacientka po gastroenteritidě (užívala antiemetika) s torticollis, poruchami hybnosti bulbů a polykání? Dg? Th?
Dg: medikamenty vyvolaná časná dyskineze (D-Blokátory)

Th: Anticholinergika (např. Biperiden)
21letá pacientka, levostranná bolest hlavy, pulsující, nauzea, záblesky světla asi 20 min před bolestí hlavy. T=37,6 Dg?
Migréna s aurou
Definice migrény + podmínky
Intermitentní bolesti hlavy s neurologickýmy a/nebo vegetativními doprovodnými symptomy.

HEMIKRANIE
PULSUJÍCÍ, BODAVÁ BOLEST
ZHORŠENÍ PŘI NÁMAZE
VÝRAZNÉ OLIVNĚNÍ DENNÍCH ČINNOSTÍ
RECIDIVUJÍCÍ CHARAKTER
MIN. 1 VEGETAT. PŘÍZNAK
Status migrenosus - časová podmínka
>72 h
Co hrozí u pacientek s migrénou, které užívají OC/kouří/mají nadváhu...?
Migrenózní Infarkt
(zvýšená koagulace během migrény?)
Terapie migrény
Akutně: klid, antiemetikum (Metoklopramid), po 15-20 min. analgetikum (ASS, Paracetamol), pokud nezabírá tak Triptan (5HT-Agonist, např. Riza-, Sumatriptan), popř. Ergotaminy CAVE: NIKDY NE TRIPTAN A ERGOTAMIN DOHROMADY-> VAZOKONSTRIKČNÍ NÚ

Profylaxe: psát si deník a identifikovat spouštěcí faktory, praidelná životospráva, dostatek spánku, meditace, vytrvalostní sport, beta-blokátory (Metoprolol) event. BKK (Flunarizin na noc)
hlavní KI Triptanů
ICHS (Triptany způsobí vazokonstrikci)
MÚ Triptanů
5HT Agonisté

redukují neurogenní zánět a působí vazokonstrikčně
NÚ Triptanů
Vazokonstrikce-> angina pectoris, arytmie, parestezie, chladné končetiny, při chronickém užívání medikamenty-indukované bolesti hlavy
Rozdělení traumatu hlavy podle klin. závažosti
Dělení podle GCS
I. lehké trauma GCS 13-15
II. středně těžké trauma GCS 9-12
III těžké trauma GCS 3-8
GCS- co se posuzuje + body
nejlepší motorická odpověď: max. 6 bodů
nejlepší verbální odpověď: max. 5 bodů
otevření očí: max. 4 body

max. 15b, min. 3 b
Rozdíl mezi otevřeným/uzařeným poraněním hlavy (lebky)
Dura roztržená vs. intaktní
"Labutí krk", "Syndrom sobotní noci", "Parkbanklähmun!, "Schlaflähmung"

Jaký nerv? Výška?
N. Radialis (paže: ještě před rozdělením na r. superficialis a profundus)
Jaký syndrom vznikne při přerušení nebo neurapraxii ramus profundus nervi radialis?
Supinátorový sy.
Co je neurapraxie?
Poškození nervu napínáním nebo tlakem
Bicipitový reflex- kořen? nerv?
C5 i z C6, n. musculocutaneus
(z C5 také n. axilaris-> m. deltoideus)
Brachioradiální reflex (v němčině Radiusperiostreflex)- kořen? nerv?
C6, n. radialis
Tricipitový reflex- kořen? nerv?
C7, n. radialis
Přerušení/neurapraxie n. radialis- různé výšky+symptomy
Poškození na ruce (Cheiralgia parestetica)- pouze senzitivní r. superficialis->čistě senz. symptomy (hypestezie, hypalgesie, dysestezie)

Poškození pod/ při průchodu r. profundus skrz m. supinator - pouze motorické sy ("spadlé prsty")

Poškození distálně na paži- jk motor. tak senzitivní výpadky, labutí krk, triceps OK

Poškození axile (berle fraktura hlavičky humeru)- mot i senz, paréza všech salů inervovaných n. radialis
Co je pallhypestezie/pallanestezie?
Snížení/vymizení hluboké citlivosti (ladička)
Pomalu progredující porucha chůze s areflexií DK, parézou flexorů nohy a pallestezií/pallanestezií, od dětství má drápoitou nohu, matka taky. Dg? Co očekávat na ENG?
Hereditární motoricko-senzitivní neuropatie typ I (podkladem je demyelinizace)

ENG: výrazné zpomalení nerv. vedení (norm. >48m/s) a prodloužení distálně motorické latence (norma <4,2 ms), amplituda normální
Nejšastější hereditární neuropatie? Synoymum používané v genetice? Dědičnost?
HMSN typ I
= Charcot Marie Tooth Sy
AD dědičnost
Demence Alzheimerova typu -patologické změny? lokalizace?
agregace amyloid-beta-peptidu extracelulárně v CNS-> plaky->zánětlivá reakce, zánik neuronů

tvorba intracelulárních neurofibril z abnormálně fosforylovaného tau proteinu-> porucha stabilizace mikrotubulů

zánik neuronů převážě v cholinergních neuronech (Ncl. basalis Meynert-> Kortex)
Medikamentózní léčba Alzheimerovy choroby
mírnější průběh: inhibitory acetylcholinesterázy (Donepezil, Rivastigmin, Galantamin)

středně těžký průběh: Antagonisté glutamát. NMDA rec-> snížení eurotoxicity(Memantin)

klinické studie: antioxidanty, atiflogistika, "Beta-Sheet-Breaker" očkování
Symptomy ALzheimerovy choroby
Kortikální demence
Poruchy paměti, plánování
Neuropsycholog. symptomy (apraxie, afázie, prosopagnózie prostorově-orietační poruchy)
Osobnost dlouho beze změn "zachovaná fasáda"
Němčina: systematická zárať
Léze centrálně i periferně
Přičinou jsou rozporuplné informace z různých senzor. systémů (např. vestibulární/okulární)
-> točení, zvedání, kolísání
Němčina: nesystematická závrať
Příčina mimo vestibulární systém- např. psychogenní zárať, anémie, ortostáza
-> "černo před očima", palpitace, bledost, pocení
Jaké symptomy jsou důležité pro DD vertiga?
Nystagmus (jakýkoli nystagmus svědčí pro systematickou závrať); odlišit spontánní a polohový/pohledový n.

neurolog. symptomy- poškození kmene nebo mozečku (perorální hypestezie, paréza měkkého patra, dysartrie, poruchy polykání, okulomotoriky, ataxie...)

Známky periferního vestibulárního poškození ( Rombergovi padání na stranu léze, porucha sluchu, tinnitus

Vyvolávající mechanismy (např. změna polohy)
Průběh vyšetření při podezření na benigní paroxysmální polohové vertigo?
Pacient sedí, otočíme hlavu o 45° k nepostižené straně, pak ho rychle položíme- na nepostiženou stranu nic se nestane, na postiženou stranu, rotační vertigo a nystagmus směrem k postiženému labyrintu
Th u benigního paroxysmálního polohového vertiga
antivertiginosa spíš kontraproduktivní (chronifikace)

polohovací cvičení
Nejčastější příčina atak vertiga?
Benigní paroxysmální polohové vertigo (kanalolithiáza, hlavně zadní vertikální polokruh. kanálek)

Rotační vertigo nystagmus, <1 min
Terapie BPPV
polohoací manévry (Sémont, Epley) -> odstranění pohyblivých konglomerátů z kanálku směrem k utrikulu, asi taky rozpad konglomerátů
3 hlavní DD fokální neurologie, epi záchvat, horečka, psychosyndrom, bolest hlavy?
1) meningoencefalitida (HSV!)
2) trombóza splavu
3) CMP/krvácení s doprovodnou infekcí
Čím se vyloučí/diagnostikuje trombóza lebečních splavů?
CT-angiografie
Th HSV (meningo)encefalitidy včetně dávkování
Acicloir 10 mg/kg každých 8 h i.v.

+ širokospektrý penicilin (Amoxicilin) až do vyloučení bakt. infekce
Čemu se musí přizpůsobit dávkování acicloviru?
Funkci ledvin, vyšetřit krea + ureu
Nález na EEG/MRT u HSV meningoencefalitidy
periodické (cca á 2 sekundy) hroty event. epileptiformní potenciály, hlavně temporálně až frontotemporálně

MRT hyperintenzivní léze frontotemporálně v t2
Elektromyografie (EMG)- co, princip, indikace
Vyšetření elektrické aktivity svalů
Jehloé elektrody měří potenciál motorické ploténky PmE (vyvolán depolarizací postupující po membráně sval. vlákna)

Indikace: diferenciace neurogenní a muskulární atrofie, diferenciace neurogenní parézy, atrofie z inaktivity, mech. postižení, psychogenní poruchy.., pátrání po generalizaci neurogenních poruch, zhodnocení rozsahu a reinervace po neurogenních lézích
EMG- normální nález
v klidu žádné potenciály (někdy při vpichu jehly), při aktivitě husté potenciály
EMG- patologický nález
neurogenní poruchy: fibrilace a pozitivní ostré vlny spontánně, prodloužené trvání potenciálu, velká amplituda

myogenní poruchy: málo fibrilací, krátké až normální trvání potenciálu, malá amplituda, "hustší"
Co a jak měří elektroneurografie (ENG)? Indikace?
měří maximální rychlost motorického a sensitivního vedení, princip stejný jako EMG

Indikace: Demyelinizační onemocnění- výrazné zpomalení; narozdíl od toho prim. axonální poškození- normální
Co je u MS typické v likvoru?
Oligoklonální tyče
Co se děje e spánku s EEG?
zpomalení
synchronizace
théta, sigma, delta-vlny
Vlny u EEG
alfa: f=7,5-12,5/s, fyziologický základní rytmusodpočívajícího mozku max. nad okcipit. lalokem

beta: 12,5-30/s, při smysloé stimulaci, psychickém vypětí, některých intoxikacích, menší než alfa, frontálně-centrálně

théta: 3,5-7,5/s "zwischenwellen"

delta: 0,5-3,5/s, spánek
Normální EEG
-v klidu se zavřenýma očima alfa vlny
-po stimulaci jsou pravidelné vlny alfa nahrazeny nepraidelnými beta vlnami = ALFA BLOK = AROUSAL REAKCE
3 nejdůležitější patologické nálezy na EEG
1. fokální symptomy
2. celkové změny
3. epileptogenní vlny
Houndsfield jednotky
CT; různé stupně šedi odpovídající různému oslabení rentgenových paprsků při průchodu tkáněmi
Co je "Schaufensterkrankheit"? Příčina? Symptomy?
Claudicatio intermittens spinalis vzniká při uzávěru periferních arterií a při spináln stenóze

Bolesti DK při námaze, nemožnost dlouho chodit; při uzávěru perif. arterie při fyzické námaze, při spinální stenóze hlavně při chůzi z kopce (zvýraznění lordózy v L úseku), zlepšení při chůzi do kopce a při předklonu
Restless-legs-syndrom- kritéria
-Parestezie v končetinách klidu, zlepšení při aktivitě-> nutnost pohybu, motorický neklid, zhoršení večer a v noci, pohyby končetin ve spánku, porucha spánku, únava
Pacientka s poruchou spánku- pohyb ve spánku mravenčení v nohou, neklid, není schopná dospat, sedět... + reaktivní deprese (zhoršení po ATC a neurolepticích). Dg? Proč se zhoršila?
Restless-legs-syndrom + periodic limb movement in sleep

NÚ TCA a neuroleptik může být akathisie (motor. neklid)
Dělení a příčiny restless-legs-syndromu
idiopatický = primární vs. symptomatický vs. sekundární

sekundární RLS:
-insuficience ledvin (až 1/3 pacientů!)
-deficit B12, folátu, železa
-kryoglobulinémie
-polyeuropatie
-rematická nemocnění
-radikulopatie
-Parkinson
-DM
-Graidita
-Poruchy ŠŽ
Th restless-legs-syndromu
sekundární: léčba základního onemocnění
primární: L-DOPA, vysadit TCA, neuroleptika
ICD-10 Klasifikace somatoformních poruch
F45.4 Somatoforme Schmerzstörung (min. 6 měsíců, žádný nález, zátěžová situace v anamnéze, monosymptomatičnost)

F45.0 Somatisierungsstörung (mnohočetné, fluktuující, měnící se potíže-70% bolest min 2 roky, strach, depresivní ladění, u žen min. 14 u mužů 12 příznaků)

F44.3 Somatoformní autonomní funkční poruchy (nejčastěji levostranná bolest hrudníku, přechod k úzkostným poruchám plynulý)

F45.2 Hypochondrie
Prevalence somatoformních poruch
7,5%, více u žen (kromě hypochondrie, více v nižších socioekonom. vrstvách)
Častá komorbidita u somatoformních onemocnění?
Deprese, úzkostná porucha, poruchy osobnosti (Cluster-C)
Cluster headache
ataky silné unilaterální bolesti, oko, spánek, hlavně muži, přichází pravidelně, rytmicky = cluster
+vegetativní poruchy (slzení, zčervenání, hyperémie spojivky

Th: O2 inhalace, Sumatriptan, Analgetika, Kortizon, Lithium
Tenzní bolesti hlavy
Tlakové, svíravé, holocefalické/bilaterální bolesti hlavy mírné nebo střední intenzity, nezhoršují se pohybem, není nauzea

epizodické (<15d/m) a chronické (>15d/m)

Th: ASA, SSRI (amitriptylin), psychoterapie

Th:
Jannetta-OP
Neuralgie trigeminu
Kde dochází nejčastěji k ruptuře aneurysmatu -> SAB?
Willisův okruh, zejména na a. communicans anterior či posterior
Klasická antiepileptika
Karbamazepin, Valproát, Phenytoin, Diphenylhydantoin, Fenobarbital, Ethosuximid, Benzodiazepine
Nová antiepileptika
Lamotrigin, Topiramát, Felbamát, Gabapentin, Oxcarbazepin, Levetiracetam, Pregabalin, Tiagabin
Karbamazepin mú
zabraňuje repetitivním výbojům v neuronům, široké spektrum typů epilepsie

!! POZOR silný enzymatický induktor, interakce!!
Valproát mú
zvýšení koncentrace GABA
lék první olby u primárně generalizovaných idiopat. záchatů, hlavně absencí a impulsiv-petit-mal

!!! POZOR TERATOGEN
Phenytoin mú
stabilizace membrány, snížení počtu spontánních repetitivních výbojů

vysoce účinný u fokálních a sekundárně generalizovaných epi, ale hodně nú: gingivální hyperplazie, akné, změny v kostní dřeni, hepatotoxicita, také enzym. induktor

!!! možné podat i i.v.
Phenobarbital mú
nepřímý GABA-agonista
Ethosuximid mú
Blokátor kalciových kanálů

Účinný jen u absencí (2. volba po valproátu)

málo nú
Benzodiazepiny mú
Posílení gaba-ergní transmise

Používány i.v. jen u status epilepticus nebo u sérií záchvatů (Diazepam, Midazolam, Clonazepam)
Lamotrigin mú
Blokátor presynaptických natriových kanálů - > nevyleje se tolik aspartátu a glutamátu

Spolu s karbamazepinem nebo phenytoinem u fokálních záchvatů
Vigabatrin
nepřímý GABA agonista (blokuje enzymatickou inaktivaci GABA)

doplňkové antiepileptikum, hlaně u komplexně parciálních záchvatů
Felbamát
působí a natriové kanály, mtb GABA a vazebné místo NMDA receptoru

velmi účinný u fokálních záchvatů, ale hodně NÚ -.> použití jen u Lennox-Gastaut
Gabapentin
podobný GABA, ale nezvyšuje její působení, nezmámý mú
Tiagabin
Blokátor zpětného vychytávání GABA
Topiramát
nejednotný mú, blokátor Na a Ca kanálů, blokátor glutamátergní aktivace a aktivátor GABAergní transmise
Ruka v sádře: jak přezkoušet funkci n. radialis, ulnaris, mediaus?
Rotace palce
Meralgia paresthetica
Kompresní sy. n. cutaneus femoris lat. (řidič náklaďáku)
Typy paréz n.III
1) Kompletní
2) Ophtalmoplegia externa (postižená jen motor. inervace)
3) Ophtalmoplegia interna (postižena jen autonomní inervace)
Který hlav. nerv se po výstupu z kmene kříží?
Trochlearis
Kdy může být oboustranná periferní paréza n. facialis?
Borelióza, Polyneuritidy
Jaké zobrazovací metody jsou indikovány u periferní parézy n. facialis?
CT baze lební
Nejčastější příčina periferní parézy n. facialis?
75% idiopatická
Th parézy n. facialis?
Kortikoid co nejdřív!
Oční mast, závěr oka na noc (Frisé Klappe)
Jannetta operace
Vaskulární dekomprese n. facialis v mozkomozečkovém koutu

Indikace: Spasmus hemifacialis (pdle Jannetta-koceptu motorická analogie neuralgie trigeminu)
Co inervuje n. accessorius?
M. sternocleidomastoideus a m. trapezius
krcni intumescence
c3-th2
bederni intumescence
th9-l1
motor. neuroefektor
– kosterní sval
– srdeční sval
– hladký sval
– žláza
fascikulace
spontánní kontrakce celé motorické jednotky
fibrilace
spontánní kontrakce,ale jen jednoho sval.vlákna
fenomén sklapovacího nože
porucha tonu u centr. parézy
když v určité poloze překonáme odpor, sval povolí
elementární reflexy posturální
Při pomalé rychlosti pohybu v kloubu lze tuto svalovou reakci vnímat jako pružný růst napětí svalu při jeho protahování. Toto napětí vzrůstá i se zvyšující se rychlostí protažení, až při značné rychlosti přejde toto zvyšování napětí do synchronního reflexního klonu, který označujeme jako elementární posturální reflex (ERP)
EPR kdy jsou zvýšeny/sníženy?
S: u periferních a centrálních obrn a zánikových lézí mozečku

Z:u extrapyramidového hypertonickohypokinetického syndromu.
Dlaňobradový reflex (Marinesco-Radovici)
Podnětem je píchání do kůže tenaru. Patologickou odpovědí je stah bradového svalstva téže strany těla.
Justerův rflx
Babinski na ruce
Lambert-Eatonův syndrom
protilátky proti presynapt. Ca kanálům (často provází malobb.ca plic jako paraneoplastický syndrom)
Trômerův reflex
Uchopíme prostřední článek 3 prstu ruky vyšetřovaného a prstem své druhé ruky brkneme na bříško posledního článku tohoto prstu. Patologickou odpovědí je flexe prstů ruky včetně palce.
Paretické (zánikové) pyramidové jevy
Mingazzini
Rusecký
Dufour
Barré
špetka
Mingazzini
nemocný předpaží obě horní končetiny. Na straně parézy horní končetina klesá.
Rusecký
nemocný předpaží a extenduje ruce v zápěstí. Na straně parézy je extenze menší.
Dufour
při předpažení současně supinace. Na straně parézy je supinace menší.
Barré
dlaně proti sobě. Na straně parézy je menší roztažení prstů.
Horní epigastrický rflx
TH 7-8 nad pupkem pod žeberními oblouky
Střední mesogastrický
TH 9-10 ve výši pupku
Dolní hypogastrický
TH 11-12 pod pupkem
Kremasterový reflex
L 1-2

Výbavný tak, že škrábneme na vnitřní ploše stehna distálním směrem.

Vznikne stah kremasterového svalu s elevací varlete.
Spastické extenční pyramidové reflexy na DK
Babinského reflex
Sicardův příznak
Chaddockův reflex
Oppenheimův reflex
Gordonův reflex
alexie
ztráta schopnosti číst vzniklá narušením spojů mezi optickým analyzátorem a senzorickými analyzátory pro řeč; léze gyrus angularis dominantního parietálního laloku
agrafie
ztráta schopnosti psát při normální hybnosti končetiny; léze v horní části gyrus supramarginalis anebo ve stření části gyrus fronatlis medius dominantní hemisféry
akalkulie
neschopnost počítat, často kombinovaná s dalšími poruchami (Gerstmanův sy); léze v oblasti přechodu temporální a okcipitální kůry
Poruchy praxe (apraxie)
porucha zejm. jemné motoriky ruky a neschopnost provádět zautomatizované běžné úkony (oblékání, mytí apod...); léze v gyrus supramarginalis parietálního laloku

motorická, ideomotorická, konstruktivní, ideatorní
Poruchy gnostické
neschopnost identifikace a poznání předmětů na základě poruchy vyšší korové analýzy a syntézy určitého druhu podnětů
autotopagnózie
neschopnost lokalizovat a pojmenovat části těla
kmen. reflexy
okulocefalický-pokud se oči točí současně s hlavou, nasvědčuje to kmenové lézi

okulovestibulární-flexe hlavy 30°, do zvukovodu 20ml studené( nystagmus směrem od dráždění) a teplé vody( nystagmus směrem ke dráždění)
k jakým parézám vedou korové léze (area 4)
k pseudochabým parézám
přerušením dráhy fronto-ponto-cerebelární vzniká...
kontralaterální hemiataxie s hemihypotonií
při rozsáhlejších poškozeních front. laloku šířících se směrem frontálním
konjugovaná deviace hlavy a bulbů ke straně léze
front. sy- nemotorické symptomy
úchopový rflx
bradypsychismus
euforie
moria
gatismus
inkontinence
homolat. anosmie
agresivita

DOMINANT. F.L.: expres.afazie
motor. apraxie a agrafie

OBOUSTRANNÁ LÉZE
chůze o široké bazi
spastický smích, pláč
akinet.mutismus
Syndrom akinetického mutismu
kvadruplegie, inkontinence a úplná ztráta řečových a kognitivních funkcí při zachované vigilitě, po těžkých traumatech a po subarach. krvácení, někdy je způsoben oboustrannou mediální lézí thalamu
Syndrom prefrontální
apatie, abulie, bradypsychie, gatismus a dysbazie, dále může být spastický pláč a smích, moria, přítomnost úchop. a sacího fenoménu a pseudobulbární projevy
Syndrom bazofrontální
kombinace prefront. symptomů s anosmií případně s atrofií optiku a městnanou papilou na optiku druhostranném, obvykle u benigních nádorů vycházející z baze přední jámy lební
Syndrom přehlížení, opomíjení (neglect sy.) MOTORICKÝ
při postižení přední části front. laloku (imituje parézu druhostranných končetin, nechybí reflexy, čití, reakce na nociceptivní podnět a elektrofyz. vlastnosti nejsou změněny), může připomínat visuální neglect sy., ale zorné pole je zde neporušeno
Porucha „cizí či odcizené ruky“ (alied hand)
při lézi bílé hmoty přední části corporis callosi, pacient považuje svoji (častěji levou) ruku za cizí, patřící jiné osobě, někdy je na této končetině možné vyvolat tzv. zrcadlové pohyby – jde o deliberační fenomén
Obecné symptomy léze temporálního laloku
změna osobnosti
horní kontralaterální kvadrantová hemianopsie
sluchové agnózie a amúzie

LÉZE DOMIN. T.L.: senzorická afázie
amúzie
mnestické a psychot. poruchy
mutismus s negativismem
Syndrom Klüvera a Bucyho
apatie se ztrátou pocitu strachu, studu a agresivity, bulimie a zvýšená až aberatní sex. aktivita (u destrukce hipokampálních gyrů)
Syndrom falešné zuřivosti (sham rage)
nemotivovaná agresivita, pacient napadá kohokoli, kdo se k němu přiblíží, mnohdy kouše, plive a ničí předměty ve svém dosahu; při iritaci hipokampálních gyrů
při aktivaci epileptogenního ohniska lokalizovaného parasagitálně v pariet. ložisku je...
paroxysmální konjugovaná deviace hlavy a bulbů na stranu kontralaterální
afázie z pariet. laloku
globální
integrační (echolálie, agramatismy, porušená vnitřní řeč)
amnestická
léze nedomin. pariet. laloku
Ignorace (neglekce) levé poloviny prostoru
Konstr. apraxie
Ztráta prostor. orientace
léze domin. pariet. laloku
Afázie
Apraxie (ideatorická)
Akalkulie, alexie, agrafie
Asymbolie bolesti
Asomatognozie
Syndrom Gerstmannův (sy. gyri angularis dominantní pariet. hemisféry)
poruchy rozlišování pravé a levé strany (jak vlastního těla, tak okolí), agnózie prstů, akalkulie a agrafie
Syndrom dyslexie (vývojové léze gyrus angularis)
poměrně častá vývojová vada(3-8%), neschopnost naučit se číst, vázne čtení slabik a zvláště slov, intelekt bývá zcela normální
scintilace
– jiskřičkám podobné světelné body v zorném poli, obvykle obou očí, vznikají při mechanickém dráždění kůry týlního laloku
Syndrom léze okcipitálního laloku
kontralaterální homonymní hemianopsie se zachovanou reakcí zornic na světlo i z oslepené poloviny zorného pole
nejč. příčina korové slepoty
uzávěr a. bazilaris
Syndrom Antonův
úplná korová slepota je provázena anosognózií, nemocný ji ignoruje a popírá
Syndrom Bálintův
apraxie pohledu, neschopnost vnímat současně všechny předměty v zorném poli, vnímá pouze jediný předmět a má potíže se zaměřením na jíný. u léze oc. laloku
Cévní zásobení thalamu
jednak z a. carotis interna (a. cerebri media, a. choroidea ant. a a.communicans ant.) a také z a. basilaris (a. cerebri post.).
Thalamická bolest
postihuje protilehlou polovinu těla nebo končetiny, je krutá, minimálně ovlivnitelná analgetiky, často má záchvatovitý ráz nebo záchvatovité zhoršení po různých vjemech (tepelných, dotykových, ale i psychických
Thalamická hyperpatie
projevuje se sníženým prahem pro percepci bolesti
Thalamická deformita ruky
po thalam. maláciích nebo hemoragiích, obraz trvalé paretické HK s abnormním postavením + bolest
Hemihypestézie typická pro thalam. lézi
typické pro thalamický původ bývá převažující postižení hlubokého čití, ale je možné setkat se také s disociací poruchy ve smylu syringomyelie
jak se liší thalam. hemiataxie od mozečkové?
spíše lehčího stupně a od mozečkové se liší současnou poruchou hlubokého čití
léze cor. gen. lat.
homonymní hemianopsie
cor. gen. lat. patří k...
metathalamu
Hemichoreoatetóza
mimovolné pohyby na polovině těla při lézi thalamu
thalam. afázie
provází vzácně některá poškození thalamu dominantní hemisféry, bývá totální s minimální tendencí k úpravě
Posterolaterální thalamický syndrom (Déjerinův-Roussyho)
kontralaterální hemihypestézie, hemiataxie, astereognózie, záchvatovité bolesti a hyperpatie, hemichoreoatetóza, občas se vyskytne homonymní hemianopsie, přechodná hemiparéza, symptomy Hornerovy triády a obraz „thalamické ruky“, vzniká obvykle malacií v povodí větví a. cerebri post. (aa. thalamogeniculatae)
astereognózie
neschopnost rozeznat pouze hmatem tvar a kvalitu předmětů
zadní malácie thalamu
Posterolaterální thalamický syndrom (Déjerinův-Roussyho)
Anterolaterální thalamický syndrom
choreoatetoidní hyperkinéze, případně dystonie na kontralaterální polovině těla, přičemž chybějí poruchy somestézie a bolestivé thalamické projevy (thalamické bolesti, hyperpatie, thalamická ruka), bývá obvykle důsledkem vaskulární léze, a to v povodí a. comm. post. (aa. thalamotuberales)
vnitřní oftalmoplegie
Poškozena parasympatická vlákna n.III, motor. OK
kde leží jádra n.III a jak se jmenují
tegmentum mesencefala
párová parasymp. Edinger Westphalova a nepárové Perliovo
pro co je perliovo jádro?
pro konvergenci a souhyby očí
zevní oftalmoplegie
obrna n.III, kde zůstala parasympatická složka ušetřena
horní alterující obrna
Postižení n.III + kontralaterální spastická hemiplegie (hemiparéza)
jediný nerv vystupující z dorza kmene
n.IV
co inervuje n. IV?
m. obliquus sup.
kde je jádro n.VI?
v pontu
paréza n.VI
konvergentní strabismus s diplopií – zvětšuje se ve směru pohledu a naopak
paréza n.III?
diplopie – je vyvolaná paralytickým divergentním strabismem
alternující syndromy
Nejčastěji na podkladě ischémie(hlavně poruchy vertebrobazilárního povodí)

na straně léze (jedna z možností): porucha jádra mozkového nervu
Hornerův syndrom paréza pohledu (horizontálního ke straně léze) mozečkový syndrom
kontralaterálně: provazcová porucha – hemiplegie, hemihypestézie
Bulbární syndrom
oblongata- postižena JÁDRA N. IX, X, XI (+XII, VII, V) - perif. parézy
dysartrie, dysfagie
eti: záněty, nádory
Pseudobulbární syndrom
oblongata- postiženy SUPRANUKL. DRÁHY N. IX, X, XI (+XII, VII, V) - CENTR. parézy
dysartrie, dysfagie, spast. smích a pláč, labiální, nasolab. rflx
eti: vaskulární
Hemiplegia alternans inferior
postižena ventrální část oblongáty- stejnostranně paréza XII periferní
kontralat. - hemiplegie
Wallenbergův syndrom
lat. pontobulbární léze
závrať, zvracení, diplopie, nystagmus = vestibulární sy
etiologie vaskulární: ischémie a.crbl.inf.post.-PICA infarction
homolaterárně: porucha čití v obličeji, Horner.sy., CRBL- neocerebelární ataxie končetin, postiženy VI a VII, paréza XI a X-dysartrie a dysfonie, paréza měkkého patra (↓dávivý reflex, dysfagie), paréza n.lar.recurrens (dysfonie)
kontralaterárně: polovina těla (i obličeje) disoc. porucha čití – teplo, bolest
Bulbární syndrom
• soubor příznaků, který vzniká při oboustranném postižení kaudálních mozkových nervů n. V., VII(bývají přidruženy), IX.- XII. nebo jejich jader

periferní parézy!
Pseudobulbární syndrom
• vzniká při oboustranném supranukleárním postižení, oboustranné lézi tr. corticobulbaris
Jak se liší pseudobulb. sy od bulb?
je CENTRÁLNÍ PARÉZA

V. – maseterový reflex zvýšený
XII. – není atrofie
Hemiplegia alternans inferior
postižena ventrální část oblongaty
homolat.-paréza XII periferní
kontralat.-hemiplegie
Hemiplegia alternans medialis
postižení pontu
homolat.-periferní paréza VII
kontralat.-hemiplegie
Hemiplegia alternans abducentis
postižení pontu
homolat.-VI-konvergentní strabismus, vzácně pohyb laterárně
kontralat.-hemiplegie
Hemiplegia alternans superior ( oculomotoria ) = Weberův syndrom
postižen pedunkulus v mesencephalu
homolat.-paréza III – ptóza, divergentní strabismus, vázne pohyb nazálně, mydriasa
komtralat.- hemiplegie
Hemiplegia alternans optica
postižen mesencephalon
homolat.- amaurosa – prchavá porucha zraku na 1 oku
kontralat.- hemiplegie
etiologie: cévní – trombosa a.c.int., embolizace a. ophth.
ncl. salivatorius superior
visceromotorická parasympatická složka N.VII
senzitivní inervace boltce a zevního zvukovodu
N.VII
lagoftalmus
nedovření víčka
Bellův příznak
stáčení bulbů nahoru při zavření očí
postižení n. petrosus major
výpadek tvorby slz
postižení n. stapedius
hyperacusis
lagoftalmus
nedovření víčka
lagoftalmus
nedovření víčka
Bellův příznak
stáčení bulbů nahoru při zavření očí
postižení chorda tympani
poruchy chuťového čití a gl. submandibularis a sublingualis
Bellův příznak
stáčení bulbů nahoru při zavření očí
postižení n. petrosus major
výpadek tvorby slz
postižení n. petrosus major
výpadek tvorby slz
postižení n. stapedius
hyperacusis
postižení n. stapedius
hyperacusis
postižení chorda tympani
poruchy chuťového čití a gl. submandibularis a sublingualis
postižení chorda tympani
poruchy chuťového čití a gl. submandibularis a sublingualis
akustiko-faciální reflex
mžiknutí při tlesknutí
axiální reflexy
nazopalpebrální (glabelární) reflex - fyziologický
reflex naso-, mento – labiální (chobotkový)
reflex sací
reflex úchopový (Janiševského)

= pozitivní při postižení frontálního laloku
ncl. lentiformis
putamen + globus pallidus
striatum
ncl. caudatus + putamen
kmenová část EXPY systému
nc.ruber, substancia nigra, částečně retikulární formace
korová část EXPY systému
area 6 a 8
funkce EXPY systému
regulace svalového tonu (hlavně inhibice) a zabezpečení automatických pohybů
Expy hypokin. symptomy
hypokineze
akineze
bradykineze
rigidita
Expy hyperkin. symptomy
tremor (třes)
chorea
balismus (hemibalismus)
dystonie
myoklonus
tik
fenomén olověné trubky
svalový hypertonus klade odpor aktivnímu i pasivnímu pohybu v celém rozsahu
spasticita vs. rigidita
o u spasticity se na rozdíl od rigidity projevuje zvýšené svalové napětí pouze v počáteční poloze, a je-li odpor násilím překonán, sval se uvolní
rigidita
spast. hypertonus
fenomén olověné trubky
fenomén ozubeného kola
flekční držení
zvýšené element. reflexy posturální
pulse
(nemocný není schopen vyrovnávat plynule rovnováhu a těžiště těla – utíká krátkými krůčky za svým těžištěm
trias (+) u Parkinsona
rigidita, akineze, tremor (+anosmie)
atetóza- nejč. etiologie
při poškození dosud nezralých BG v rámci DMO
při poškození putamen a/nebo nc. caudatus (striata) vzniká...
chorea
chorea
bezděčné mimovolní pohyby
rychlé, nepravidelné, arytmické, značně variabilní
mohou postihovat kteroukoli část těla v různé intenzitě
atetóza
abnormální pohyby hadovitě kruhovitého rázu
dystonie
přetrvávající svalové stahy působící kroucení a opakované pohyby nebo abnormální postavení postižených částí těla (kombinace hypotonie určitých svalových skupin s hypertonií jiných)
při lézi putamen nebo talamu.
primární – idiopatické nebo sekundární
fokální dystonie -co to je + příznaky
postižení jen izolované svalové skupiny
blefarospasmus – opakované tonické sevření očních víček
profesiolnální dystonie (crampi) – grafospasmus
torticollis spastica (cervikální dystonie) – stáčení hlavy k jedné straně nebo dozadu (retrocollis), hlavně ve stoji, při chůzi
balismus
varianta chorey s prudkými, nepravidelnými, házivými pohyby větší amplitudy; ve spánku ustávají
proxymální končetiny
léze ncl. subth. luysi
myoklonus
prudké záškuby svalů nepravidelného rytmu
asterixis
rychlý, rytmický pohyb, krátká porucha základní tonické svalové kontrakce, obvykle krátká porucha polohy (jako negativní myoklonus)
tremor
rytmický oscilační pohyb části těla působený střídavými stahy svalových agonistů a antagonistů
Parkinsonova choroba - jaký třes?
klidový
esenciální (idiopatický, familiární) tremor
statický (polohový)
léze mozečku - jaký třes?
intenční
tiky
rychlé, nepravidelně se opakující, stereotypní pohyby nebo vokalizace provázené uvolněním vnitřní tenze
capsula interna
bílá hmota hemisféry mezi thalamem (posteromediálně), nucleus caudatus (anteromediálně) a nucleus lentiformis (laterálně)
části capsula interna
crus anterius -tractus frontopontinus, fibrae corticonukleares

genu

crus posterius -fibrae cortico-spinales, rubrales, reticulares, thalamicae

+radiatio optica (Gratioletův svazek), radiatio acustica, fibrae corticotectales, tractus temporopontinus
...
části crus posterius capsulae int.
pars thalamolentiformis
pars sublentiformis
pars retrolentiformis
Wernicke-Mannův typ držení HK a DK při CMP
flexní, addukční a pronační horní držení končetiny a extenční držení dolní končetiny (Wernicke-Mannův typ)
konjugovaná deviace hlavy a očních bulbů na stranu léze
při postižení front.laloku a capsula int.
léze předního raménka capsuly
kontralaterální pseudocerebelární syndrom
léze kolénka capsuly
kontralaterální spastická hemiplegie
léze zadního raménka capsuly
kontralaterální hemihypestezie, pseudochabá hemiparéza nebo hemiataxie a homonymní hemianopsie
jacksonské záchvaty -jaká skupina
parciální jednoduché, mohou generalizovat
Balismus-příčina
poškození nc. subtalamicus. (krvácení/ischemie)
Chorea - příčina
poškození putamen a nadměrná aktivita dopaminergní
u čeho je chorea- 3 příčiny
Huntington
Wilson
Syndenhamova ch.
dělení myoklonů
kortikální-obličej, konč.
subkortikální-oči
spinální-konč.
esenc. tremor- etiologe
zánik malých bb. striata
Posturální třesy u...
esenciální
hypertyreóza
absťák
nú lithia, AD
Klid. třes u...
Parkinsona
Intenční třes u...
Mozečkový
léky vyvolávající akutní dystonii-dyskineza
fenothiazinová a butyrfenonová AP, metoklopramid
tardivní dystonie-dyskinezy
po dlouhodobějším užívání antipsychotik
nejčastěji formu žvýkání, lízání a mlaskání
Dystonické syndromy
poruchy průběhu pohybu, při kterých jednotlivé svaly nebo skupiny svalů provádějí dlouhodobé tonické kontrakce.Narušená koordinace kontrakce a relaxace agonistů a antagonistů.

Tortikolis, písař, blefarospazmus, torzní dystonie
Sy koutu mostomozečkového- etiologie
nejčastěji expanzivní proces (zvláště neurinom VIII, případně meningeom, cholesteatom,..)
někdy arachnoiditis
Sy koutu mostomozečkového- symptomy
nejčastěji vestibulární
závratě
později ztráta sluchu na téže straně
pareza N.VII. periferního typu
příznaky mozečkové a kmenové
léze N.V. a VI., případně i N.IX a X.
nitrolební hypertenze
neurinom statoakustiku (nádor mostomozečkového úhlu, intrakraniální schwannom )
tumor vycházející z nervové pochvy, obvykle rovnovážné větve v oblasti vnitřního zvukovodu
porucha sluchu u neurinomu statoakustiku
vždy percepční
postupně, pomalu
porucha vestibulání fce u neurinomu statoakustiku
pomalé vyhasínání
dochází ke kompenzaci, proto uniká pozornosti
Sy zadní jámy lební
kombinace postižení mozkových nervů s mozečkovým syndromem a projevy kmenové léze
neocerebelární příznaky
hypermetrie (dysmetrie)
elementární reflexy posturální ERP)
adiadochokineze
neocerebelární (malá) asynergie
intenční třes
pasivita (mozečková hypotonie)
neocerebelární ataxie (neobratnost, nepřesnost, neúměrnost pohybů)
přerývaná (skandovaná ) řeč
paleocerebelární přízanaky:
astazie (ataxie stoje)
abázie (ataxie chůze, opilecká chůze)
paleocerebelární (velká ) asynergie
axiální ataxie
meningismus
meningeální syndrom s negativním likvorovým nálezem
pseudomeningeální příznaky
u syndromu nitrolební hypertenze ( lumbální punkce je kontraindikovaná!!)
meningeální příznaky- vznik
dráždění míšních kořenů při průchodu meningy- to vyvolá spasmus šíjových a zádových svalů
Meningeální příznaky horní
příznak šíje- vázne pasivní předklon hlavy, intenzitu hodnotíme pomocí prstů
Brudzinski I- u ležícího pacienta flektujeme hlavu- pokrčí nohy
Meningeální příznaky střední
Kernig I- při pasivním posazování musí pokrčit kolena
Amosův příznak ( trojnožka)-v sedě s nataženými DK se musí podpírat pažemi o podložku
spine sign- předklon v sedu, dát obličej ke kolenům- u pozitivního příznaku to nedokáže, hodnotíme na křížky
Meningeální příznaky dolní
Lassegue- omezení ventrální flexe natažené dolní končetiny, hodnotíme úhle který svírá končetina s podložkou
Kernig II- v leže na zádech, ventrální flexe v kyčli- není schopen extenze kolenním kloubu
3 faktory ICP
mozek, likvor a krev v cévách.
Zvýšení ICP- symptomy
Bolest hlavy
Zvracení
Závrativé stavy
Porucha vědomí
+ městnavá papila, pseudomeningeální příznaky, bradypnoe a hypoventilace
Bolest hlavy u zvýšení ICP
S maximem ráno po probuzení, zhoršuje se vleže, změnou polohy hlavy a použitím nitrobřišního lisu
sy nitroleb. hypertenze u kojenců
z počátku nespecifické (útlum, nechutenství), a postupně přechází ke křečím a poruše vědomí

vyklenutá velká fontanela
Herniace interhemisferická
vtlačení gyrus cinguli pod volný okraj falx cerebri, při edému jedné hemisféry. Bez specifických ložiskových příznaků
Herniace tentoriální
a) laterální (temporální konus), vzniká když se uncus gyri hypocampi vtlačuje pod tentorium cerebeli

b)centrální, posun mozkové tkáně je vertikální, a dochází ke kaudální dislokaci mezencefala a diencefala pod tentorium v místě incisura tentorii.
Herniace tonzil mozečku (okcipitální konus)
vtlačení mozečkových tonzil do foramen occipitale magnum, čímž dojde k útlaku oblongaty
Benigní intrakraniální hypertenze
Vzácné onemocnění nejasné etiologie, častěji mladé, obézní ženy. Jedná se o nedostatečnou absorpci likvoru. Nemoc spontánně odeznívá během několika měsíců.
Nitrolební hypotenze
Vzniká snížením obsahu likvoru při jeho úniku při poraněních (likv. píštěle), přechodně snížená produkce po komocích, po odběru lumbální punkcí
syndromu poruch RF
poruchy vědomí, spánku, dýchání a srdečního rytmu
části RF
ascendentní (med. V celém kmeni) a descendentní (lat.)
porucha inhib. části descend.systému RF
Decerebrační rigidita
Decerebrační rigidita
vzniká při lézi mesencephala( CMP, kmenový infarkt,dlouhá hypoxie)zvýšené napětí; ztuhlost svalů; záklon hlavy; trismus- pěsti, spazmy extenzorů, vnitřní rotace rukou
hluboké tonické šíjové reflexy(proprioceptivní)-rotace hlavy, homolat. extenze končetin, kontralat. flexe končetin
tonické reflexy labyrintové: okulocephalický-“hlava panenky“ oči se točí na opačnou stranu než hlava
porucha facilit. části descend.systému RF
kataplexie
gelolepsie
orgasmolepsie
zánikové poruchy ascend. části RF
chorobná spavost, narkolepsie, hypersomnie, disociace spánku;
poruchy vědomí
iritační poruchy ascend. části RF
insomnie, generalizované epilepticé záchvaty
tři struktury udržující bdělost
hemisféry
kmen (dráhy spojující kůru a RF)
ARAS
poškození tegmenta
alfa koma – pacient je v bezvědomí, ale na EEG vidíme normální alfa aktivitu, (mozková kůra funguje normálně), může reagovat na podněty, střídání spánku a bdění
poškození pedunculi mesencefala
locked in syndrom -není bezvědomí ( RF je o.k. ), nemůže se hýbat, kvadruplegie a paréza většiny hlavových nervů (postiž.tr. korticospinalis a kortikobulbaris)
etiologie locked in sy
trombosa a. basilaris, krvácení do kmene nebo pontu
th narkolepsie
fenmetrazin(derivát amfetaminu)
th kataplexie
imipramin ( sníží podíl REM spánku)
IMAO
SSRI
AMAUROSIS FUGAX (tranzitní monokulární slepota )
přechodná ischémie retiny, příčinou je nejčastěji ateroskleróza krční tepny s mikroembolizacemi do a. ophthalmica; trvání sek až min
heteronymní bitemporální hemianopsie
vidí jen nazální části zor.pole, vznik- tlak nádoru hypofýzy na chiasma
heteronymní binazální hemianopsie
2 ložiska poškozující zevní částí chiasmatu
homonymní hemianopsie
postižené zor.pole na druhé straně ložiska při lézi tractus opticus, radiatio optika, CGL-corpus
pacient udává zdvojené obrazy uložené nad sebou
DIPLOPIA – vyvolaná paralytickým DIVERGENTNÍM STRABISMEM u léze n.III
vnitřní oftalmoplegie
mydriáza a obrna akomodace- oslabení fotoreakce u temporální herniace
sluchová dráha
receptor Cortiho orgán, lemniscus lateralis – colliculus inferior – corpus geniculatum mediale- Heschlové závity spánkového laloku
definice vertiga
iluze pohybu okolí nebo vlastní osoby, doprovázená vegetativními poruchami- nauzea, zvracení, pocení, bledost
Hautantův příznak
předpažené končetiny, které se při zavřených očích uchylují na jednu stranu
Baranyi
stíhaní cíle v prostoru
Unterberg
chůze na místě při zavřených očích s předpaženými končetinami
perif. vestibul. sy
postižení labyrintu a vestibulárního nervu
rotační závrať, nystagmus horizontální (horizontálně rotační) II –III st.,
tonické úchylky mají jeden směr- harmonický syndrom
užití UZ v neurologii
dopplerovské vyšetření cévního systému velkých cév krku, hl. k vyloučení stenóz a uzávěrů-nad 70% redukce průměru=hemodynamicky závažná stenóza; diagnostika steal syndromu; v omezené míře též transkraniální dopplerovská UZ-přístup z akustických oken: transtemporální, transorbitální, subokcipitální, submandibulární (např. průkaz vazospazmů, nejč. po subarachnoidálním krvácení); velký význam v odhalování vad intrauterinně a vyšetřování mozku novorozenců a kojenců před uzávěrem velké fontanely
Vyšetření pomocí kontrastních látek v neurologii
Ventrikulografie
Perimyelografie + myeloCT
Kontrastní CT
Mozková angiografie +CT/DSA
Co znamená enhancemen?
enhancement v místě porušené HE bariéry a zvýšené vaskularizace (novotvořené cévy)
prstencovitý enhancement typický pro mal. nádory, absces
rozdělení k.l.používaných v neurologii
1) pozitivní (zvyšují absorpci záření, např. baryové, jodové)
2) negativní (snižují absorpci záření, vzduch, O2, CO2)
3) dvojkontrastní vyšetření - současně pozitivní i negativní k.l.
4) k.l. pro UZ - plynové mikrobubliny i.v.
jaké serot. rec. antagonizují moderní AP
5HT2C
schizotypní porucha
Jde o poruchy chování, které připomínají schizofrenii, ale v žádném stadiu se nevyskytují určité a charakteristické schizofrenní příznaky
schizotypální porucha osobnosti - je třeba odlišit od jaké PO?
Schizoidní porucha osobnosti
psychopatie
není nemoc
extrémně vystupňované povahové a charakterové rysy, které vedou k poruchám sociální adaptace
vedou k trvalým maladaptivním vzorcům chování
Patofyziologie temporálního laloku
spojena s náboženským vizionářstvím, pravděpodobně i s násilnictvím.
Patofyziologie frontálního laloku
se projevuje impulsivitou, poruchou úsudku a abulií
Patofyziologie parietálního laloku
se někdy spojuje s mechanismy popření a s euforickými stavy
Prevalence poruch osobnosti
6 - 9 %, podle některých údajů až 20 %.
DSM-klas. PO do tří "trsů"
1. EXCENTRICI, PODIVÍNI paranoidní, schizoidní a schizotypové poruchy osobnosti
2. AFEKTIVNÍ histrionské, narcistické, antisociální a hraniční poruchy
3. ÚZKOSTNÉ osobnosti s převahou uhýbavého chování, závislé, pasivně agresivní - "passive agressive" (pouze v DSM-III-R), obsedantně-kompulsivní (pouze v DSM-IV) a jinak neurčené (např. "polymorfní" aj.).
psychopatizace
získané poruchy osobnosti následkem těžkých či dlouhotrvajících zátěží extrémního prostředí v deprivaci, vážných psychiatrických poruch nebo poškození mozku
schizotypní porucha se řadí k...
psychózám
poruchy osobnosti F60-F62
specifické poruchy osobnosti, smíšené a jiné poruchy osobnosti a přetrvávající změny osobnosti
poruchy osobnosti F63-F69
Návykové a impulzívní poruchy (F63), poruchy sexuální identity, preference a vývoje (F64-F66) a jiné popř. nespecifikované poruchy osobnosti a chování dospělých (F68-F69).
F 60.0 - Paranoidní porucha osobnosti
přecitlivělost, podezřívavost, misinterpretace, obvinění, sebedůležiitost, vztahovačnost, konspirace
F 60.0 - Paranoidní porucha osobnosti - typy
expanzivně paranoidní fanatická
senzitivně paranoidní kverulantská
F 60.1 - Schizoidní porucha osobnosti
málo potěšení, emoční chlad, oploštělost,netečnost, nezájem o sex, přednost samotě a samotářským činnostem, fantazie, introspekce, málo přátel
F 60.1 Schizoidní porucha osobnosti -DD
bludná porucha (F 22.0) schizoidní porucha v dětství (F 84.5)
schizofrenie (F 20.) a schizotypní poruchy (F 21).
F 60.2 - Disociální porucha osobnosti
nezájem o city druhých, postoj nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči společenským normám, pravidlům a závazkům, neschopnost udržet trvalé vztahy, nízký práh pro spuštění agrese včetně násilí, neschopnost pocitů viny a poučení ze zkušenosti, zvláště z trestu
F 60.2 - Disociální porucha osobnosti - typy
amorální, antisociální, asociální, psychotická a sociopatická
ADHD- asociace s jakou PO?
Disociální porucha osobnosti
F 60.3 - Emočně nestabilní porucha osobnosti - typy
F 60.30 - Impulsivní typ
F 60.31 - Hraniční typ
Co je u emočně nestabilní PO v projektivních testech? v anamnéze? v RA? komorbidita?
narušené testování reality
zneužívání
afektivní poruchy
ppp
F 60.4 - Histrionská porucha osobnosti
teatrální, dramatizuje, přehrává, sugestibilní, labilní emotivita, střed pozorn, důraz na fyz. přitažlivost, může být spojeno s egocentrismem, touhou po ocenění a manipulativním chováním
histrioni psychodynamicky
jde zřejmě o fixaci zvládání interpersonálních problémů teatrálním způsobem v útlém dětství, o fixaci libida v rané genitální fázi
Emočně nestabilní porucha osobnosti- psychodynamicky
patrná primitivní ideace
F 60.5 - Anankastická porucha osobnosti
pochybnosti a opatrnost, moc detailů, pořádku, plánů, perfekcionismus, rigidita, vtíravé myšlenky
kompulsivní a obsedantní osobnost...je třeba odlišit od
OCD
F 60.6 - Anxiozní porucha osobnosti
trvalé napětí, obavy, přesvědčení o vlastní sociální nešikovnosti, nedostatku přitažlivosti či inferioritě vzhledem k ostatním, strach z kritiky
F 60.6 - Anxiozní porucha osobnosti - psychodynamicky
fixace libida v anální fázi.
Podle Freuda prochází osobnost ve vývoji stadiem...
1) orální fixace libida
2) stadiem sadisticko-análním
3) stadiem fallicko-genitálním
4) stadiem latence
5) pre- a pubertou
F 60.7 - Závislá porucha osobnosti
potřebuje pomoc, odmítá zodpovědnost
F 60.7 - Závislá porucha osobnosti - typy
astenická, neadekvátní, pasivní a poraženecká (sebemařící) osobnost
separace v dětství a chron. nemoc jsou predispozicí pro....
F 60.7 - Závislá porucha osobnosti
F 60.8 - Jiné specifické poruchy osobnosti - typy
excentrická, nezdrženlivá ("haltlos"), nezralá, narcistická, pasívně agresívní a psychoneurotická osobnost
F 62 - Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo nemoci mozku -kdy?
po katastrofické zkušenosti
po psychickém onemocnění
F 63. Návykové a impulsivní poruchy
opakované činy, které nemají racionální motivaci a obvykle škodí jak svému původci, tak i zájmům jiných lidí


F 63.0 - Patologické hráčství.
F 63.1 - Patologické zakládání požárů (pyromanie)
F 63.2 - Patologické kradení (kleptomanie)
F 63.3 – Trichotilomanie
F 68 Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
F 68.0 - Psychogenní zpracování tělesných příznaků
F 68.1 - Předstíraná porucha -není! simulace, pohnutky nejasné, jiné po
F 68.1 - Předstíraná porucha
Münchhausenův syndrom, syndrom toulavého pacienta, syndrom "špitálních vší".
Paranoidní psychopatie (F60.0) - med.léčba
nízké dávky (okolo 2mg/den) haloperidolu
schizoidní psychopatie (F60.1) -th
skupina
DSM-IV dělí MR na
-mírnou (IQ 50-55 až 70)
-střední (IQ 35-40 až 50-55)
-těžkou (IQ 20-25 až 35-40)
-hlubokou (IQ pod 20 nebo 25)
-neurčenou.
MR věkové kritérium
Nástup do 18. roku věku
Sy MR kromě intelektového deficitu
pohybové stereotypie (kývavé pohyby, apod.), hyperaktivita, poruchy "pudů", podrážděnost, agresivita, zlostné výbuchy ("temper tantrum"), poruchy vnímání, epileptické paroxysmy
IQ hranice MR
70
Příčiny MR dělíme na
a) prenatální
b) perinatální
c) postnatální
d) sociokulturní
prenatální příčiny MR
Fenylketonurie
Tay-Sachs
Nieman-Pick
Gaucherova ch.
Galaktosémie
Glykogenózy
Kretenismus
Idiopatická hyperkalcémie
Crigler-Najjarův sy
Hepatolentikulární degenerace
Mukopolysacharidózy
Downův sy
XXY, X0, fragilní X
...
Komplikace gravidity vedoucí k MR
Z infekcí v těhotenství vedou často k poškození mozku plodu syfilis, rubeola a toxoplasmosa. Riziko MR dítěte je též vyšší u diabetických matek.
perinatální příčiny MR
nezralost novorozence, nízká porodní váha
porodní trauma, anoxie plodu
jádrový ikterus.
postnatální příčiny MR
meningitidy
traumata
záchvatovitá onemocnění
febrilní křeče
malnutrice
„šťavnatá ruka“
syringomyelie
Neuralgie
vzniká na podkladě poškození periferního neuronu (prudké a trvalé dráždění hlavových a periferních nervů), je v danné area nervina
Kauzalgie
bolest vznikající po neúplném přerušení periferního neuronu (často n. medianus a n.tibialis)

drážděna jsou příčná aferentní vlákna pro bolest – bujícími fibroblasty a nově vznikajícími synapsemi přerušení sympatiku
provázeny pocením a vazomotorickými změnami (vegetativní příznaky)
Dermatom
sensitivní segment kůže inervovaný vlákny jednoho zadního kořene
Porucha zadních kořenů- jsou motor. poruchy?
ano, motorické poruchy kvůli porušení aferentace míšních reflexů
Provazcové míšní poruchy
disociované, nemají segmentální, ale cirkulární charakter
transverzální léze míšní- ve výši léze je...
chabá obrna
pruh hyperestézie a hyperalgézie, event. i fascikulace, snížení reflexu – lokální segmentální příznaky
Léze konu
v popředí jsou sfinkterové poruchy, perianální a perigenitální porucha čití, symetrická
Postižení kaudy
(kořenová léze) – palčivé kořenové bolesti, globální poruchy čití v příslušných dermatomech, často sfinkterové poruchy
etiologie difúzního postižení míchy
RS
DIENCEFALON je tvořen
thalamus
subthalamus
hypothalamus
epithalamus
THALAMICKÝ SYNDROM
kontra, 1.hemiparéza končetin
2.hemianopsie homonymní
3.hemianestézie HK – hluboké čití, hyperpatie, dysestézie bolesti
4.hemiataxie
5.hemiageuzie
6.choreoatetoidní hyperkinézia
7. thalamická ruka – anteflexe v zápěstí, extenze prstů
homo, -trofické změny, cyanóza, hypotermia, Hornerův syndrom
léze area supraoptika
hypertermie
léze v zadní časti hypotalamu
somnolence až spánek
SUBTHALAMICKÝ SYN. ZÁNIKU NC.SUBTHALAMICUS (LUYSII)
házivé, kymácivé, metací hyperkineze druhostranných končetin – hemibalizmus
corpus pineale
produkuje melatonin

poruchy:Při poškození epifýzy v době před dospíváním dochází u chlapců k urychlení puberty.
z čeho, kdy a vlivem čeho vzniká melatonin?
ze serotoninu
ve tmě
vlivem N-acetyltransferázy
Pocit rovnováhy a konečnou orientaci v prostoru
zajišťuje...
vestibulární
propriocepční
zrakový systém
Vestibulární syndrom periferní (harmonický) - etiologie
postižení labyrintu a vestibulárního nervu

morbus Meniere
postinfekční neuronitis vestibularis
zoster oticus
tox. postižení
cupulo- a canalolithiasis
Vestibulární syndrom periferní (harmonický) - klinika
rotační závrať s intensivním vegetativním doprovodem
nystagmus vždy přítomen
všechny tonické úchylky mají jeden směr (ke straně léze), stejně jako pomalá složka nystagmu = harmonický sy

během dní se projevy mění (aktivují se kompenzační
mechanismy zrakového a proprioceptivního systému)
Vestibulární syndrom centrální (disharmonický) - etiologie
postižení vestibulárních jader a drah; mezi směrem nystagmu a tonickými úchylkami nebývá žádná závislost

vzniká při afekcích mozkového kmene: ischemie, změny nitrolebečního tlaku, demyelinizační onemocnění, rombencefalitidy, tlak na kmen při tumoru - zejm.v mostomozečkovém
úhlu, v mozečku...
Vestibulární syndrom centrální (disharmonický) - klinika
podobné subjektivní příznaky jako u perif.vestibul.syndromu - odlišíme objektivním vyšetřením
Vestibulární syndrom centrální (disharmonický) - Romberg
pády nezávisí na poloze hlavy!!!
Vestibulární syndrom periferní (harmonický) - Romberg
pády ve směru pomalé složky nystagmu, za slabším uchem; závisí na poloze hlavy!!!
Vestibulární syndrom centrální (disharmonický) - Hautant
obě paže uchylují ve směru pomalé složky nystagmu
Vestibulární syndrom periferní (harmonický) - Hautant
uchyluje jen 1 paže - ta na nemocné straně
Píštělkový příznak (  a  tlaku ve zvukovodu - balónkem; )
+ někdy u harmon. v.s
- u disharm. v.s.
Barányho zkouška
stíhání cíle v prostoru
Dix-Hallpike test
otočení hlavy + náhlé položení
fysiologický nystagmus
optokinetický
kalorická zk.
ataktický nystagmus (disrytmický)
při lézích mozečku, např. RS, monokulární-intranukl. oftalmoplegie
retrakční a konvergentní nystagmus
při lézích PAG
opsoklonus
rychlé intermitentní undulační pohyby, horšící se fixací
při mozěčkové lézi je převaha...
extenzorů
Paleocerebellum
moduluje činnost antigravitačního svalstva a zajišťuje jeho přiměřené napětí pro udržení rovnováhy
při stoji a pohybu
Neocerebellum
dostává aferentace z mozk.kůry a ncl.ruber; dostává info o volních pohybech; mozeček tak může
modifikovat pyramid.i mimopyramid. motor.podněty
Archicerebellum
souvisí s vestibulárním systémem
Palleocerebellární syndrom (syndrom vermis)
ASTAZIE (ataxie stoje)
ABÁZIE (ataxie chůze)
PALEOCEREBELLÁRNÍ (velká) ASYNERGIE
ASTAZIE
(ataxie stoje)
ABÁZIE
(ataxie chůze)
PALEOCEREBELLÁRNÍ (velká) ASYNERGIE
porucha koordinace jednotlivých skupin trupového axiálního
svalstva; špatně odměřené pohyby při změnách polohy
AXIÁLNÍ ATAXIE u paleocereb. sy
diskoordinace axiálního svalstva;
zavření očí ji nezhoršuje/nemění
Neocerebellární syndrom (sy mozečkové hemisféry)
DYSMETRIE
HYPERMETRIE
INTENČNÍ TREMOR
ADIADOCHOKINESA
PASIVITA
NEOCEREBELLÁRNÍ (malá) ASYNERGIE
NEOCEREBELÁRNÍ ATAXIE
PŘERÝVANÁ (skandovaná/sakadovaná) ŘEČ
INTENČNÍ TREMOR - etiologie
nejč.při poškození ncl.dentatus nebo horního mozečkového stonku
EP (evokované potenciály)
elektrické odpovědi NS na senzorické podněty – podle podnětu rozlišujeme: vizuální (VEP), akustické (kmenové) (AEP, BAEP), somatosenzorické (SSEP)
uplatnění v diagnostice RS, u degenerativních a metabolických onemocněních...; k monitoraci funkce drah během neurochirurgických operací
BAEP
akustické kmenové evokované potenciály

- patologické u 50-70% pacientů s RS
- tumory mostomozečkového koutu
- intramedulární tumory mozkového kmene
- kmenové léze ischemické a hemorhagické
EEG PRINCIP
sumační záznam (registrace) oscilací elektrické aktivity (biopotenciálů) velkého množství vzrušivých elementů a neuroglie v CNS
EEG- kolik voltů
-zdroj el. aktivity
miliontiny- nutné zesilovače

zdroj: IPSP, EPSP
makro-EEG- typy a kde se snímá
uni vs. bipolární

1) přímo z lebky (skalpové elektrody) = EEG v užším slova smyslu
2) z povrchu kůry = ECoG – elektrokortikografie
3) z hlubokých struktur – stereotakticky (SEEG)
SEEG
EEG z hlubokých struktur – stereotakticky
ECoG
EEG z povrchu kůry = Elektrokortikografie
na EEG hodnotíme:
frekvenci, amplitudu, tvar vlny, seskupení vln, výskyt vln v prostoru, výskyt vln v čase, synchronie a symetrie vln, reaktivita na podněty
EEG- alfa
v klidu v leže, zavřené oči
EEG- beta
aktivace CNS
EEG- gama
není typicky kontinuální, krátké (ms) intervaly, projev zpracování senzorických informací
EEG- delta
nízkofrekvenční, pouze ve spánku, též u nezralých mozků kojenců
„stržení“ či „řízení“ rytmu (driving) EEG rytmu fotostimulací
frekvence se přizpůsobuje rytmu stimulace (fyziolog.); zvýšené u vertebrobasilár.insuf., tu v zadní jámě, hypertyreóza, u migrény pro vysoké frekvence
provokace abnormálních EEG projevů, zejm. paroxysmálních
hyperventilace
fotostimulace
spánková deprivace
medikamentózně
apnoe-snímání ve fázi zadrženého dechu
patolog. záznam EEG
1) epileptiformní
2) generalizované
3) ložisk./globálně změněná amplituda
EEG- Záchvatové stavy
epilepsie
migréna
narkolepsie
EEG- Expanzivní procesy
- nejčastěji ložiskové projevy δ a τ aktivity, která bývá areaktivní (nemění se s otevřením očí), ale zvětšuje se při hyperventilaci

tumorozní expanze jsou často doprovázeny fokální epileptickou aktivitou
EEG- Absces
ložisko velmi pomalých vln (f = 0,5 Hz) vysoké amplitudy
EEG- – kontuze
ložiskový záznam (pomalé vlny), hrozí posttraumatická epilepsie, nutný preventivní protizáchvatový režim
EEG- Zánětlivá onemocnění
encefalitidy – epizody pomalých vln
meningitidy – difuzní δ vlny
EEG grafoelementy
typy specifických vln vyskytujících se u epilepsie

- patří sem hroty, ostré vlny a komplexy hrotů a pomalých vln
Parciální epilepsie na EEG
je ložiskový výskyt EEG grafoelementů, a to pouze hrotů a ostrých vln (komplexy se zde nevyskytují).
hroty rolandické
u jednoduchých motorických nebo senzitivních záchvatů

centrotemporal spikes
hroty v přední temporální krajině
u komplexních parciálních záchvatů
Generalizovaná epilepsie na EEG
výskyt bilaterálně synchronních a po celém povrchu lebky generalizovaných EEG grafoelementů, a to hrotů, ostrých vln i komplexů
komplexy hrot-vln s f = 3 Hz
absence
komplexy hrot-vlna s f = 1-2,5 Hz
atypické absence, Lennoxův-Gastautův sy
komplexy vícečetných hrotů následovaných pomalou vlnou
– juvenilní myoklonická epilepsie (je výrazně fotosenzibilní – blikající světlo vyvolá záchvat)
Westův syndrom
epi v kojeneckém věku, čatěji u chlapců; vznik z důvodu poškození mozku při porodu, nebo prenatálně z důvodu vrozených vývojových vad(př.metabolických); projevuje se bleskovými křečemi, poruchami psychomotorického vývoje, mentální retardací
Epileptické syndromy u dětí -dělení
benigní/maligní/ambivalentní

do 3/12/18 let
benigní dětské epi
benigní novorozenecké křeče (BNNC)
febrilní záchvaty (FS)
benigní epilepsie s okcipitálními hroty (BEOS)
benigní epilepsie s rolandickými hroty (BERS)
dětské absence (CAE)
prognosticky nepříznivé dětské epi
Ohtaharův, Westův a Lennox Gastautův sy.

syndrom Dravetové (Severe myoclonic epilepsy – SME)
komplikované febrilní záchvaty
trvají patnáct minut a déle, bývají lateralizované s případnou pozáchvatovou hemiparézou.

riziko pozdějšího rozvoje temporální epilepsie

Terapie při záchvatu je shodná s léčbou epileptických záchvatů tj. podání diazepamu nejlépe i. v. nebo per rectum
Benigní epilepsie s Rolandickými hroty (BERS)
velmi častý syndrom, který bývá mnohdy mylně diagnostikován a zbytečně agresivně léčen jako temporální nebo Jacksonská epilepsie

převážně ve spánku
hypsarytmie (hypsós = velká, arytmie = neuspořádanost) na EEG,
Westův sy - infant. spasmy+riziko MR