Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/64

Click to flip

64 Cards in this Set

 • Front
 • Back

hlavní ionty v rámci nervového vzruchu

Na+, K+

popis přenosu vzruchu

nejprve klidový potenciál (-70mV)


=> dráždění buňky, změna membránové propustnosti


=> tok Na+ dovnitř buňky


=> depolarizace = potenciál se blíží 0mV až 35mV


=> zmenšení propustnosti pro Na+ a zvětšení pro K+


=> repolarizace =návrat ke klidové hodnotě

neurotransmitery ovlivňující náladu

- acetylcholin


- serotonin


- noradrenalinneurotransmitery ovlivňující paměť

- acetylcholin - přes nikotinové receptory


- dopamin


- serotonin - ovlivňuje emoce > amygdala > hipokampus

neurohormony

- přenášeny nervovou tkání, ovlivňují na vzdálených místech


- centrální = opiodní - enkefaliny, endorfiny


- gastrické - aktivita gastrointestinálního traktu, sekrece šťáv, peristaltika


- hypotalamické - liberiny, statíny, ovlivňují sekreci v adeno- a neurohypofýze


- adenohypofyzální - adenokortikoidní, thyroideální, somatotropní a folikulostimulační hormony


- neurohypofyzální - oxytocin a vazopresin

katecholaminy

- základ je tyrosin -> dopa


- dopamin


- adrenalin


- noradrenalin

buňky tvořící ochranný obal axonů

- Schwannovy buňky


- oligodendroglie

glie - dělení a funkce

- astroglie - mechanická opora, výživa, regenerace, kontakt s hematoencefalickou membránou


- oligodendroglie - zdroj myelinu v CNS


- ependimové buňky - výstelka dutin, mozkomíšní mok


- Hortegovy glie - imunita (fagocytóza)


- Schwannovy buňky


- satelitové buňky - metabolická funkce v gangliích


- pinealocyty


- piknycyty - výživa v adenohypofýze


- Millerovy buňky - v sítnici

význam glukózy pro CNS

- jediný zdroj energie, který je schopna zpracovat

obaly CNS

- dura mater


- arachnoidea


- pia mater


- hematoencefalická bariéra

krevní zásobení mozku

- arteria carotis interna a arterie vertebralis tvoří Wilisův okruh


- z něj vychází arteria cerebelaris anterior / media / posterior, párově (dextra / sinistra), dohromady 6 tepen


- 50ml/min/100g

buňky podílející se na imunitě NS

- Hortegovy glie (mikroglie)

hematoencefalická bariéra

- tvořena endotelem mozkových kapilár a bazální membránou (lipido-bílkovinná vrstva s astrocyty)


- zamezuje kontaktu mozkové tkáně s vnějším prostředím a toxickými látkami (neprojdou ani velké bílkoviny)

mozkomíšní mok

- vzniká v plexus choroideus (shluk ependimových buněk a vlásečnic) filtrací krve


- pH 7,33


- chrání mozek a míchu před otřesy, vyplňuje mozkové komory a subarachnoideální prostory


- podílí se na funkčnosti neurotransmiterů

hlavové nervy

I. nervi olfactorii


II. nervus opticus


III. nervus oculomotorius


IV. nervus trochlearis


V. nervus trigeminus


VI. nervus abducens


VII. nervus facialis


VIII. nervus vestibulokochlearis


IX. nervus glosopharyngeus


X. nervus vagus


XI. nervus accesorius


XII. nervus hypoglossus

bazální ganglia - anatomické členění

- nukleus caudatus


- nukleus lentiformis - putamen, globus palladium


- nucleus subthalamicus


- substancia nigra


- claustrum

bazální ganglia - patologie

- poškození palidárního systému = hypertonickohypokynetický - zvýšený tonus, snížená kynetika, parkinsonský syndrom (tremor = klidový třes, při pohybu se zmírní, rigidita = ztuhlost a zvýšené napětí, hypokyneze = pohybová chudost), vyšší úroveň je parkinsonova choroba


- poškození striátového systému = hyperkynetickohypotonický (tanec sv. Víta) - choreatická dyskinéza = trhavé a neovlivnitelné pohyby, atetoidní dyskinéza = kroutivý pohyb malého rozsahu, balismus = kroutivý pohyb velkého rozsahu, myoklonie = záškuby svalů bez pohybové aktivity

limbický systém

- mezi thalamy a neokortexem


- paměť, čich, emoce, chování


- účast na somatovegetativních funkcích, dává reakcím emoční obsah spojený se somatovegetativními projevy


- hipokampus, amygdala

mozkový kmen - části

- prodloužená mícha = medula oblongata


- Varolův most = pons Varoli


- střední mozek = mesencephalon

retikulární formace - dělení

- prochází celým mozkovým kmenem


- multisynaptická síť jader a drah


- rafeální pruh - směrem k limbickému systému


- mediální pruh - párový, největší, dlouhé spoje, směr do mozkové kůry


- laterální pruh - párové, krátké, spojení s oblongatu a pontem, zůstává v mozkovém kmeni


- descendentní systém - motorika, inhibice míšní aktivita, aktivace míšních reflexů


- ascendentní systém - aktivace a útlum (spánek / bdění)

retikulární formace - funkce

- obranné reflexy


- mrkací reflex


- kašlací reflex


- dávivý reflex


- zornicový reflex


- reflex slzení


- trávicí reflexy - polykání, sání, žvýkání, slinění

mozeček - anatomie

- vermis - středová nepárová část


- dvě hemisféry


- tři stopky - spojují mozeček se strukturami mozkového kmene - pedunculi cerebelares inferiores / media / superiores

mozečková ataxie

- hypermetrie = nekoordinovanost svalového pohybu


- poruchy řeči, sakadovitá řeč = zvýrazňování určitých slabik, megafonie = neschopnost mluvit tiše


- asynergie = nekoordinovanost svalových antagonistů a synergistů, pronace a supinace


- třes = intenční, pouze v rámci aktivity


- pozitivní rebound fenomén = neschopnost ukončit započatý pohyb


- nystagmus - uhýbání očí na poškozenou stranu

mozeček - poruchy neocerebella

- hypermetrie = přestřelení pohybu vyvolané nesprávnou koordinací svalových skupin, neschopnost trefit se na špičku nosu, centrální porucha (nezáleží, zdali se kouká či ne), megafonie, sakadovitá řeč, megagrafie = neschopnost udržet jemnou linku


- asynergie = nekoordinovanost agonistů a antagonistů


- intenční třes = pouze při pohybu


- pozitivní rebound fenomén


- nystagmus = kmitavé pohyby očních bulbů


- zvýšená pasivita


- záškuby svalů při změně pohybu

mozeček - poruchy paleocerebellum

- velká asynergie


- narušení pohybu a rovnováhy


- stoj o široké bázi = široký stoj, problém držet těžiště, titubace = komíhání, vždy padá dozadu jako prkno


- centrální porucha = nezáleží zda má, nebo nemá otevřené oči

autonomní nervový systém

- převádí informace z vnitřního prostředí (algoreceptory, osmoreceptory)


- je mu nadřazený hypotalamus


- sympatikus - katabolické funkce, adrenalin a noradrenalin, aktivizuje organismus, vlákna tvoří ganglia (trunkus sympatikus, thorako lumbalis)


- parasympatikus - anabolické funkce, acetylcholin, ganglie (truncus craniosacralis)

páteřní mícha - anatomie

- od CNS oddělena decusacio pyramidum


- 8 krčních, 12 hrudních, 5 bederních,5 křížových a 1-2 cocygeální segmenty


- tvořena šedou a bílou hmotou


- prochází páteřním kanálem

fantomová bolest

- vychází z amputované končetiny u které došlo k obnažení vláken přenášejících bolest, v rámci pahýlu dochází k jejich dráždění

Brown-Séquardův syndrom

- částečné poškození míchy


- pod místem poškození - piramidová dráha zkřížená v decusacio pyramidum = porucha motoriky na straně odpovídající poškození, spinotalamická dráha se kříží v daném segmentu = porucha citlivosti na opačné straně


- v místě poškození kořenový syndrom = dráždění v místě odkud vycházejí nervy, nad (v rámci segmentu) hypersenzivita, pod (v rámci segmentu) necitlivost

poruchy hypothalamu

- změna krevního tlaku


- sexuální poruchy


- obezita


- Klein-Levinům syndrom = globální poškození hypothalamu, hypersomnie, bulimie, motorický neklid, zmatenost


- Simondsova katechzie = hubenost, atrofovaná kůže, zimomřivost, vypadávání vlasů, snižování bazálního metabolismu, hypotituiturismus = zmenšování sexuálních orgánů


- centrální hyperthyrexie = porucha termoregulačního centra, zvyšování tělesné teploty


- vegetativní dystonie = dysharmonie sympatiku a parasympatiku, tachykardie, bradikardie, zčervenání/blednutí, pocení, změny krevního tlaku a dýchání, primárně srdeční a cévní systém

polymodální agnozie

- poruchy neokortexu


- Gerstmanův syndrom = asomatognozie, agnózie prstů, agrafie, akalkulie


- hemineglect syndrom = ignorace poloviny svého těla, vizuálně, sluchově i motoricky

apraxie

- poruchy účelových naučených pohybových aktivit


- motorická apraxie - neschopnost plánovat pohyby


- ideomotorická apraxie - chybí plán jak realizovat příkaz


- ideativní apraxie - porucha plánu, pohybu, bezradnost, člověk není schopen praktických věcí ani po jejich předvedení, "neví k čemu má ruce"


- řečová apraxie - porucha artikulace řeči, přeříkávání se, vynechávání hlásek, nemelodická řeč

grand mal

= velký epileptický záchvat


- bez varování, obvykle začíná výkřikem


- 1. část = tonická, prohnutí, extrémní extenze, cyanóza (napnutím svalů se uzavřou tepny). apnoická pauza


- 2. část = klonická, křeče jak velkého motorického svalstva, tak vnitřního, pomočení, pokálení, pokousání jazyka, salivace = pěna u úst, velmi vyčerpávající, končí terminálním spánkem (hodinu až dvě)


- po záchvatu dezorientace, výpadky paměti, únava, vyčerpanost, neschopnost soustředění


- pomoct - nechat projít oběma záchvaty, na konci zkontrolovat jazyk, stabilizovat polohu, 155

petit mal

= malý epileptický záchvat


- doprovázený komulovanými záchvaty (řádově desítky), spasmy = křečovými stavy, amnézií

dyslexie

- porucha fasciculus asofagus = spojka mezi Wernickeovým centrem a Brocoovým centrem


- kombinace poruchy čtení, psaní a porozumění


- přeskakování písmenek, zaměňování slov


- funkční poškození, není poruchou inteligence

migréna

- primární specifická lokalizovatelná bolest hlavy


- vzniká důsledkem ischemickým změn, lokální prudké změny prokrvení mozkové tkáně


- druhy - obecná, komplikovaná (s aurou)


- genetická predispozice, začíná ve spánku, trvá kolem 3 dní, meteosenzitivita = přecitlivělost na změnu počasí, více u žen, již v raném věku


- napomáhá málo spánku, stres, alkohol, jídelní změny


- prodromální fáze = podrážděnost, labilita, únava, změna chuti k jídlu, trvá hodiny až dny


- aura = vážné výpadky kognitivních a psychických funkcí, pseudohalucinace (zvuky, chutě, vidiny), změny zrakového pole (skotomy, fosfémy = putující neexistující vjemy, heminaopie = výpadky zorného pole), tinitus, změna citlivosti na zvuk (hyperakusis, hypakusus), brnění, bolestivost, poruchy řeči, výpadky paměti)


poruchy nREM spánku

- Pavor Nocturmus = noční děs, typický pro malé děti, ve 3-4 fázi nREM, křik, pláč, zrychlené dýchání, není to sen, při probuzení zmatenost, nepamatování si, s věkem vymizí


- somnambulismus = náměsíčnost, 3-4 fáze nREM, vegetativní i motorická aktivita (chodí, sedí...), může si ublížit, časté u dětí, s věkem vymizí, po probuzení zmatenost, nepamatování si


- mluvení ze spaní = stereotypní aktivita, skřípání zubů


- spánková obrna = neschopnost aktivizovat se po probuzení, při plném vědomí, strach, úzkost, pomáhá kontakt s postiženým


- syndrom neklidných nohou = motorická aktivita končetin, prožitky napětí, diskonfortu, pomáhá zahřátí končetin

poruchy REM spánku

- noční můry = děsivé sny, aktivní probuzení, pamatování si, vracejí se (zážitek krouží na reverberačních okruzích), často vázaný na psychické obtíže


- narkolepsie = úpadky do krátkodobých spánkových cyklů (cca 15min), svěží probuzení, porucha retikulární formace, nekvalitní noční spánek


- kataplexie = několikavteřinový spánkek, navazuje na velmi silnou emoci, výpadek tonusu svalstva (pokles v kolenou, pád), souvisí s retikulární formací


- spánková apnoe = uvolnění napětí dýchacích svalů > uzavření dýchacích cest > dušení > probuzení, vliv na srdeční aktivitu, sexuální funkce a psychickou aktivitu

roztroušená skleróza

- autoimunitní onemocnění v mladém věku (kolem 20 let)


- rozpad myelinu > obnažení axonů > zpomalení přenosu


- u 5% smrt do 2 let


- příznaky - spavost, nevýkonnost, nesoustředěnost, únava, depresivita, bolesti hlavy a končetin, výpadky zraku (rozostřené vidění, výpadky zorného pole, skotomy), parestezie, křečové stavy, výpadky motoriky


- při brzké léčbě šance na fungování


- možné příčiny -málo vitamínu D (málo sluníčka), nedostatek spánku, nepravidelné stravování, hodně cukru, kouření, alkohol

mícha - ascendentní dráhy

- traktus spinotalamicus - spojována s citlivostí, inervuje dotyk, bolest, teplo, kříží se v segmentu


- traktus spinocereberalis - vede informace o statice z kloubů, šlach, kožních receptorů, do mozečku, nekříží se


- fasciculus gracilis a cuneatus (dráhy zadních provazců míšních) - přenáší dotykové a proprioreceptorové čití (vnitřní napětí, vibrace)

mícha - descendentní dráhy

- traktus corticospinalis = pyramidová dráha - hlavní motorická dráha, kříží se z 90%, při poškození se poškodí hybnost, postupně dozrává


- traktus rubrospinalis, retikulospinalis a vestibulospinalis - extrapiramidové dráhy, podílejí se na svalovém napětí, při dozrávání převezme funkci piramidová dráha

subjektivní pocit bolesti

- vlákna typu A - myelinizovná, přenáší bolest rychle, ostře a intenzivně, končí v oblasti míchy


- vlákna typu C - nemyelizovaná, dyfuzní, nelokalizovatelná, pomalá bolest

bolest

- vychází z nociceptorů


- hlavní vlákna jsou spinothalamická


- bolestivá vlákna přicházejí do míchy zadními rohy > kříží se > thalamus > neokortex - precentrální oblast

organické látky v CNS

- lipidy = tuky, stavební a transportní funkce, základní složka membrán, prostaglandiny (A,B,C,D,E), E ovlivňuje obsah serotoninu a termoregulační centrum, lecitin pomáhá při tvorbě myelinu, cholesterol je součástí membrán


- sacharidy = cukry, glukóza = jediný důležitý cukr pro mozek, jiný neumí zpracovávat


- peptidy = bílkoviny, základní stavební jednotka membrán, důležité pro hormony, transportní systém, neurotransmitery

decerebrační rigidita

- při poškození retikulární formace


- nastává převaha aktivačního systému nad inhibičním


- těžká extenze, člověk je v napětí, pronační postavení rukou, záklon

Wernickeho afázie

= senzorická


- v temporálním lobu


- propojení informací ze sluchové a zrakové korové oblasti


- nerozpoznání významu mluveného ani psaného slova (včetně vlastní řeči)


- neschopnost sestavit koherentní myšlenku


- plynulá melodická řeč beze smyslu

Brococa afázie

= motorická


- ve frontálním lobu


- vnitřní řeč zachována, schopnost tvořit myšlenky, chápání řeči v pořádku


- neschopnost vyjádřit myšlenky ani písemně, ani verbálně


- špatná gramatika

hlavový nerv - I.

= nervi olfactorii


- ze senzitivního epitelu v nosu, přenáší čich, přes amygdalu, hipokampus a thalamus do spánkového laloku


- 10-20 milionů nemyelizovaných vláken


hlavový nerv - II.

= nervus opticus


- složený ze dvou částí, vychází z papil, kříží se v chaisma optika a vede do corpus geniculatum laterale v okcipitálního laloku

hlavový nerv - III.

= nervus oculomotorius


- vstupuje do očního víčka, ovlivňuje pohyby bulbu


- způsobuje změnu velikosti zorničky, akomodaci čočky

hlavový nerv - IV.

= nervus trochlearis


- stahuje oko dolů a dovnitř

hlavový nerv - V.

= nervus trigeminus


- vychází z trochleárních jader


- motorická vlákna ovlivňují žvýkací svaly


- senzitivní vlákna ovlivňují orbitu, dutinu ústní a inervují zuby


- senzorická vlákna přenáší informace o dotyku a teple


-vegetativní parasympatická vlákna


- 1. pár = nervus oftalmicus, ovlivňuje oblast čela, horní víčko, nadočnicový oblouk, čelní dutina


- 2. pár = nervus maxillaris, ovlivňuje oblast dolního víčka, tváří, nosu, horní čelist a horní zuby


-3. pár = nervus mandibularis, ovlivňuje bradu, dolní čelist, dolní zuby a spodní ústní dutinu

hlavový nerv - VI.

= nervus abducens


- stáčí oko laterálně

hlavový nerv - VII.

= nervus facialis


- motorická vlákna ovlivňují mimické svaly


- senzorická vlákna přenáší chuť z předních 2/3 jazyka


- parasympatická vlákna ovlivňují sliznici v ústech, patře, nosní dutině


- podílí se na mimice, artikulaci, fonaci


- prochází glandula parotis


- při poškození obvykle vypadne polovina tváře

hlavový nerv - VIII.

= nervus vestibulokochlearis


- vestibulární - rovnováha


- kochlearis - nervus acusticus, vychází z cortiho orgánu v uchu, vede do corpus geniculatum mediale v temporálním laloku

hlavový nerv - IX.

= nervus glosopharyngeus


- motorická vlákna inervují hltan, podílí se na polykání


- senzitivní vlákna měkké patro, přenášejí chuť z poslední 1/3 jazyka


- vegetativní vlákna parasympatická se podílejí na reflexu carotického sinu = osmoreptory v oblasti carotidy regulují průtok a tlak krvehlavový nerv - X.

= nervus vagus


- nejdelší hlavový nerv


- motorická vlákna ovlivňují aktivitu trachei, bronchů, průsvit jícnu, hlasivky, peristaltickou vlnu, motilitu v krajině břišní

hlavový nerv - XI.

= nervus accesorium


- motorický ovlivňuje svaly krku, měkké patro a sternocleidomastoideus

hlavový nerv - XII.

= nervus hypoglossus


- motorický zajišťuje pohyb jazyka, podílí se na fonaci, polykání a artikulaci

krční nervy C1-C4

= plexus cervicales


- inervují část trupu, šíje, okcipitální a temporální oblast hlavy, bránici

krční nervy C5-TH1

= plexus brachialis


- inervují horní končetinu

hrudní nervy L1-L5

= plexus lumbalis


- inervují břicho, pohlavní orgány, horní část stehen

hrudní nervy S1-S5

= plexus lumbosakralis


- inervují dolní končetinu pod stehnem

centrální bolest

thalamická, poškození centrálních orgánů


fantomové bolest


lze léčit pouze opiáty a lasserově