• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Absorbera

Suga upp

Anus

Ändtarmsöppningappendix

Appendix

Blindtarmens bihang

Cardia

Övre magmunnen

Cavum oris

Munhålan

Cekum

Blindtarmen

Colon

Tjocktarmen

Colon ascendens

Uppåtgående colon

Colon transversum

Tvärgående colon

Colon descendens

Nedåtgående colon

Colon sigmoideum

S-formade delen av colon

Defekation

Tarmtömning

Dentes

Tänder

Ductus choledochus

Gemensamma gallgången

Duodendum

Tolvfingertarmen

Esophagus

Matstrupen

Epiglottis

Struplocket

Faeces

Avföring

Flatus

Gas

Glandula

Spottkörtel

Hepar

Levern

Ileum

Nedre delen av tunntarmen mellan jejunum o colon

Jejunum

Mellersta delen av tunntarmen mellan duodenum o ileum

Larynx

Struphuvud

Lingua

Tungan

Mucin

Slemämne

Pancreas

Bukspottkörteln

Papiller

Område på tungan som innehåller smaklökar

Papilla vateri

Gemensam utgång i duodendum för galla o bukspott

Peritoneum

Bukhinnan

Pharynx

Svalget

Peristaltik

Muskelsammandragande rörelser

Pylorus

Nedre magmunnen

Rectum

Ändtarmen

Ventriculus

Magsäck, ventrikel

Vesica fellea

Gallblåsa

Villi

Tarmludd