• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back

krytosemenné rostliny lat.

angiospermae

typické znaky kryt. rostlin

Tvorba květů – dokonalá ochrana vajíček v pestíku
Dvojité oplození
Přítomnost tzv. průvodních buněk, které jsou důležité pro správnou funkci sítkovicKratší cyklus než nahosemenné rostliny - rychlejší tempo evoluce

květ

soubor přeměněných listů. Části květu jsou KVĚTNÍ STOPKA, LUŽKO,KVĚTNÍ OBALY (kalich, koruna, popř. okvětí), REPRODUKČNÍORGÁNY (pestík a tyčinky).

květní stopka

na něm je květ

květní lůžko

leží na kv. stopce, rozšířená část stonku

kalich

calix, Kzelený

koruna

corolla, C - barevná, různě uspořádaná

okvětí

perigon, P - není rozlišena kalich a koruna, typické pro jednoděložné - tulipán

oboupohlavné květy

tyčinky i pestík v jednom květu - většina rostlin

květy jednopohlavné

1 pohlaví, bud pestík nebo tyčinka zvlášť, v různých květech - jednodomé a dvoudomé

jednodomé

všechno v jedné rostlině - květy s tyčinkama i pestíky

dvoudomé

jsou potřeba 2 rostlinky - zvlášť rostlina samčí a samičí

souměrnost květu

souměrné a pravidelné

souměrné

zygomorfní - lze rozdělit na 2 stejné části - hluchavkovité - 1 rovina souměrnosti

pravidelné

aktinomorfní, více stejných částí, více rovinami souměrnosti

tyčinky

TYČINKY(MIKROSPOROFYL) – samčí pohlavní orgány, produkují pylovázrna (mikrospory, n).

rozlišení tyčinek

Jsou rozlišeny na tenkou nitku a prašník, tvořený dvěma prašnými váčky. Každý prašný váček má dvě prašná pouzdra, ve kterých se rozlišují pylová zrna. Soubor tyčinek se nazývá andreceum, A. Pylová zrna

pestík

samičípohlavní orgán, vzniká srůstem jednoho nebo více plodolistů(megasporofylů). Soubor plodolistů na jednom květu se nazývá gyneceum, G. Pestík se skládá z blizny, čnělky a semeníku.Na blizně se zachycují pylová zrna. Semeník ukrývá vajíčka.Druhy semeníku jsou spodní, svrchní a polospodní

stavba pylového zrna

Exina s klíčními póry – ztenčeniny, kterými proniká pylová láčka
Intina
Vyživovací buňka
Rozmnožovací buňka

vajíčko

Vaječné obaly s otvorem klovým
Zralý zárodečný vak (sedmibuněčný)

Zralý zárodečný vak (sedmibuněčný)

Jádro zárodečného vaku (2n)
Vaječná buňka, oosféra, n
Buňky protistojné

květní vzorec

květenství

soubor květů na společném stonku - jednoduchá a složená květenství

jednoduchá květenství

hroznovitá a vrcholičnatá

hroznovitá

(racemózní) – postranní stonky nepřerůstají stonek hlavní akvěty rozkvétají zdola nahoru (nebo od obvodu ke středu).

typy hroznovitých

Lata


Hrozen


Klas


Jehněda


Okolík


Hlávka


úbor

vrcholičnatá

cymózní – postranní stonky přerůstají stonek hlavní akvěty rozkvétají shora dolů (od středu k okraji).

typy vrcholičnatá

vrcholík


vidlan


vijan

složená květenství

kombinací dvou jednoduchých
Složený okolík
Hrozen úborů

opylení

přenospylového zrna z tyčinky na bliznu.

co rozlišujeme u pylu

samosprašnost a cizosprašnost

samosprašnost

(autogamii)– přenos pylu na bliznu téhož jednice

cizosprašnost

allogamii)přenos pylu na bliznu jiného jedince.

přenos pylu

Pyl je přenesen nejčastějivětrem (větrosnubnérostliny – bříza,trávy) nebo hmyzem (hmyzosnubnérostliny – ovocnéstromy, jetel, tulipán).

oplození

splynutí samčí a samičí pohlavní buňky, probíhá dvojí oplození:Pylovézrno vyklíčí v pylovou láčku (obsahuje dvěhaploidní spermatické buňky),které prorůstá čnělkou do semeníku.

průběh oplození 1

Jedna spermatická buňka splyne s haploidní vaječnou buňkou za vzniku ZYGOTY, která se vyvíjí v zárodek (embryo).

průběh oplození 2

Druhá spermatická buňka splyne s diploidním jádrem zárodečného vaku a vzniká triploidní živné pletivo (endosperm), které vyživuje vzniklý zárodek.
Vajíčko se mění v semeno,pestík (nebo pouze semeník) se mění v PLOD.

souplodí

vznikáz gynecea jednoho květu, vzájemně spojených květnímlůžkem. Například souplodí nažek (jahoda, šípek), souplodípeckoviček (malina).

plodenství

souborplodů vzniklých z květenství. Například rybíz – hrozenbobulí.

šíření semen a plodů vlastními silami

(autochorie)– vymršťování – netýkavka

větrem

(anemochorie)– javor, pampeliška

vodou

(hydrochorie)– vodní a bahenní rostliny

živočichy

(zoochorie)– svízel, trusem – jeřáb

člověkem

(antropochorie)– pěstování kulturních rostlin

dvouděložné rostliny byliny i dřeviny

byliny i dřeviny se zárodky klíčícími dvěma dělohami, mezi nimiž se nachází vzrostlý vrchol stonku.

kořínek

Kořínek zárodku se vyvíjí v hlavní kořen

na příčném řezu

Na příčném řezu stonkem je patrné kruhovité uspořádání cévních svazků, kambium – druhotné tloustnutí

listy

Listy se žilnatinou dlanitou či zpeřenou

květy

Květy jsou pětičetné nebo čtyřčetné, rozlišené na kalich a korunu