• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/102

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

102 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Modřín opadavý

Merlík bílý

Mateřídouška obecná

Lopuch plstnatý

Lnice květel

Líska obecná

Lípa srdčitá

Lilek potměchuť

Lilek černý

Kyprej vrbice

Kuklík městský

Křídlatka japonská

Křen selský

Krvanec toten

Krtičník hlíznatý

Kopytnik evropský

Kopřiva dvoudomá

Kopretina bílá

Konvalinka vonná

Kontryhel obecný

Kokoška pastuší tobolka

Kokořík vonný

Kerblík lesní

Kakost smrdutý

Kakost luční

Jmelí bílé

Jitrocel větší

Jitrocel kopinatý

Jírovec maďal

Jílek vytrvalý

Jetel plazivý

Jetel luční

Jestřábník zední

Jestřábník chlupáček

Jeřáb ptačí

Jedle bělokorá

Javor mleč

Javor klen

Javor babyka

Jasan ztepilý

Jahodnik obecný

Chrpa modrá

Chrastavec rolní

Chmel otáčivý

Hvozdík kartouzek

Hořcice rolní

Hluchavka skvrnitá

Hluchavka nachová

Hluchavka bílá

Hloh obecný

Heřmánek pravý

Hadinec obecný

Habr obecný

Dub zimní

Dub letní

Dřín jarní

Drchnička rolní

Divizna malokvětá

Čičorka pestrá

Černýš luční

Čekanka obecná

Buk lesní

Bříza bělokorá

Břečťan popínavý

Brusnice brusinka

Brusnice borůvka

Brukev řepka

Bršlice kozí noha

Brslen evropský

Borovice vejmutovka

Borovice černá

Bojínek luční

Bodlák obecný

Bez červený

Bez černý

Mochna husí

Mochna plazivá

Mochyně židovská

Mydlice lékařská

Netřesk střešní

Netýkavka malokvětá

Netýkavka žlaznatá

Okřehek menší

Opletník plotní

Orobinec širokolistý

Ořešák královský

Ostrožka polní

Ostružník křovitý

Penízek rolní

Pěťour maloúbornatý

Pcháč oset

Pcháč zelinný

Plamének plotní

Platan javorolistý

Posed bílý

Pryšec chvojka

Psárka luční

Pýr plazivý

Rákos obecný

Rozchodník ostrý

Rozchodnik bilý

Rozrazil perský