• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Mięsień przeciwstawiacz kciuka

OPPONENS POLLICIS MUSCLE* największy i najglebiej położony mięsień kłębu* przyczep początkowy


- guzek kości czworobocznej większej


- przylegająca do niego część troczka prostowników* przyczep końcowy


- brzeg boczny i przylegająca do niego powierzchnia dłoniowa I kosci śródręcza* unerwienie


- gałąź wsteczna nerwu pośrodkowego* czynność


- rotacja przyśrodkowa kciuka


- zagina I kość śródręcza na kości czworobocznej większej, przybliżając opuszek kciuka do opuszkow innych palców


Odwodziciel kciuka krótki

ABDUCTOR POLICIS BREVIS MUSCLE* pod mięśniem przeciwstawiaczem kciuka (oponens pollicis muscle)


* proksymalnie w stosunku do mięśnia zginacza kciuka krótkiego* przyczep początkowy


- guzki kości łudeczkowatej i czworobocznej większej


- przylegający troczek zginaczy* przyczep końcowy


- powierzchnia boczna paliczka dalszego kciuka


- ścięgno często zawiera trzeszczke* unerwienie


- gałąź wsteczna nerwu pośrodkowego* czynność


- dowodzenie kciuka w stawie śródręczno-paliczkowym


- jego czynność jest najsliniejsza kiedy kciuk jest maksymalnie odwiedziony i paliczek proksymalny przesuwa się poza os długa kości śródręcza

Mięsień zginacz kciuka krotki

FLEXOR POLLICIS BREVIS MUSCLE* dystalnie od mięśnia odwodziciela kciuka krótkiego (abductor pollicis brevis muscle)* przyczep pocztakowy


- guzek kości czworobocznej większej i przylegające części troczka prostowników


- niekiedy też głębsze przyczepy do innych kości nadgarstka lub do sąsiednich więzadeł* przyczep końcowy


- na powierzchni bocznej paliczka dalszego kciuka - ścięgno często zawiera trzeszczke* unerwienie


- gałąź wsteczna nerwu pośrodkowego
* czynność- zginanie kciuka w stawie śródręczno-paliczkowym kciuka


- zginanie kciuka w stawie śródręczno-paliczkowym kciuka