• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/208

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

208 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vilka celler är epidermis huvudsakligen uppbyggt av och hur är fördelningen?

Keratinocyter - 92-95%
Melanocyter - 2%


Langerhans celler - 2%

Efflorescenser:
Rodnad?

Erythem (generell - lokaliserad)

Färgförändrad fläck som ligger i hudens plan

Makula
Läkemedelsexantem: "generellt på thorax delvis sammanflytande rodnade makulae"

Upphöjda utslag som flyttar på sig under dagens lopp

Urtica (kvaddlar)

Fast upphöjning, max 1 cm (knottra)

Papel (papler)

Fast upphöjning, över 1 cm? Vad kan vara ett exempel på en sådan?

Nodulus (skivepitelcancer).


"Upptill lateralt på kinden en 2x2cm rodnad nodulus".

Små vätskefyllda blåsor, <1cm. Excempel på en vanlig åkomma som orsakar detta?

Vesikel.


Eksem brukar orsaka detta, t.ex kontakteksem på händer.

Blåsor >1 cm. Exempelsjukdom?

Bulla.


Pemfigoid.

Blåsor med var (ofta med hårsäck).

Pustel.
Inte alltid infektion, kan vara t.ex vid psoriasis - pustlar på fötterna - palmoplantar pustolos, PPP).

Snabb omsättning av hud - hudflagor?
En vanlig sjukdom som har detta, men i lite annan konfiguration - vilken och hur?

Fjäll.


Psoriasis - stearinliknande

Skorpa, hudskada där det läcker ut koagel/plasma

Crustae

Ytligt sår

Erosion

Djupare sår - dermis/subcutis/ben osv (oftast/alltid med gula fibrinutfällningar)

Ulcus

"Sårspricka"

Fissur

Självförvållad hudskada (ofta vid t.ex vid kliande)

Excoriation

Förtjockning av hud, båda orden

Hypertrofi, aka lichenifiering

Förtunning av huden, ett vanligt tillstånd som orsakar detta?

Atrofi, orsakas ofta av systemisk kortisonbehandling.

Blödning i huden, <3mm, och hur brukar man detektera dessa?

Petekier, kolla genom ett diaskop som man trycker mot huden.

Blödning i huden >3mm

Ekymoser.

När man ser dilaterade kapillärer? Vid vilken sjd är detta särskilt viktigt?

(Tel)angiectasier. (Tel = huden) Särskilt viktigt vid hudcancer, ffa basalcellscancer.

Former: beskriv 4 termer man brukar använda när man beskriver form på hudåkommor.

Linjär.


Anulär - ringformad. Svamp etc. Läker i mitten.


Kokardformad, aka "bull's eye". Mer om detta senare.
Retikulär - nätformad. Vid strålskada.


Vad heter det när lokalisationen är hud-mot-hud (veck)?

Invers.

Nämn 3 storlekar man brukar använda när man beskriver hudförändringar (oftast vid psoriasis)

Guttat - små droppformiga.


Nummulär - myntstora. Vanligast.


Diskoid - riktigt stora.

Vad är "wood's lampa" och när använder man det?

En lampa som utsöndrar UV-ljus. Används för att detektera:
Erytrasma, lyser rött. Erytrasma är en hudinfektion av bakterien corynebakterium minutissimum som fortlöper stillsamt och långvarigt. Oftast mellan fingrar, i ljumskarna, under brösten, i armhålorna, mellan tårna.Pityriasis versicolor - jästsvamp. Lyser gult.


Hur detekterar man svampinfektion?

Woods lampa (funkar inte på alla svampar).
Direktmikroskopi. Odling.

Dermografism - vad är det? Vilka typer finns? När använder man detta?

Man rispar i huden. Finns två typer: "Vit dermografism" då huden blir vit och "positiv dermografism(-prövning)" då det bildas en kvaddel.Vit dermografism indikerar böjveckseksem.Positiv (röd) dermografism - vid nässeleksem och annat.

Vilka två typer av allergier brukar man prata om och hur testar man dessa?

Typ 1 allergi - IgE-medierad. Testar med pricktest. Typ pollen, latex, etc.


Typ 4 allergi - Delayed Type Hypersinsitivity (DTH). Epikutantest (klistrar fast en lapp med olika allergen). Vanligast: nickel (allergiskt kontakteksem)

Ge exempel på några faktorer som kan trigga psoriasis.

Genetik fodras.


Trauma = köbners fenomen, UV, mikroorganismer, läkemedel, psyke (kemikalier, hormoner).

En patient har spridda hypopigmenterade maculae. Vilka två diagnoser tänker du på främst?

Vitiligo (autoimmun förlust av melanocyter).


Pityriasis alba (funktionell störning av melanocyter - postinflammatorisk hypopigmentering).

Hur bedömer man nevus?

Assymetri


Border


Color


Diameter


Evolution

Ge några exempel på några UV-associerade hudförändringar.

Discoid Lupus Erytematosus


Aktinisk keratos


Skivepitelcancer


Malignt melanom


(lentigo)


(melasma)

Hur skddar hudens barriär oss mot mikroorganismer? (passivt och aktivt)

Passivt:


Hornlagret torrt, avstöts kontinuerligt


lågt pH


Keratinocyter bildar antimikrobiella peptider (defensiner)


Svett innehåller antimikrobiella faktorer (IgA, lysozym)


Normal bakteriaflora ger skyddAktivt:


Inflammatoriskt svar.

Vilken svamp gillar främst fukt + värme = hudveck? Vilka efflorescenser?

candida intertrigo - jästsvampinfektion. Erytem, papler, pustler, fjällning.

Vad är epidermolysis bullosa?

En mutation av basala keratiner (K5 eller K14) som leder till blåsor på tryckutsatta ställen. Debuterar tidigt i barndomen.

Vad är bullös pemfigoid? Beskriv hur det ser ut med efflorescenser?

Autoimmunitet med bildning av AK mot komponenter i hemidesmosomer (bl.a kollagen 17).


Debut hos äldre.


Autoantikroppar kan påvisas i biopsi eller serum.


Erytem, bullae

Vad gör/är langerhans cell?

Dentritisk cell som är del av immunförsvaret.


Antigen-presenterande cell.


Delaktig vid DTH-allergi. (kontaktallergiskt eksem)

Den vanligaste biverkan hos läkemedel är olika hudmanifestationer. Vilka former tar den?

Epidermis/dermis: läkemedelsexantem (erytematösa maculo-papler)


Epidermis/kärl: erytema multiformer (kokarder)


Dermis/kärl: vaskulit, urticaria


Psorisasis: hur många % av befolkningen drabbar den?
beskriv sjukdomen!


Vilken folkgrupp är överrepresenterad?

2%.


Kronisk inflammatorisk sjukdom i ffa huden men även leder, möjligen av autoimmun natur och med komplex genetik och varierande klinik.


Metabola syndromet överrepresenterat.


Vad kan utlösa psoriasis? Vad krävs för att utlösa psoriasis?

Yttre faktorer: hudskada, sol


Inre faktorer: läkemedel, infektion, övrigt (stress, alkohol)


Det krävs genetik.

Vilken är den vanligaste formen av psoriasis?

Plack-psoriasis

Om jag säger "the holy trinity of psoriasis" vad menar jag då?

De vanligaste platserna för plack: hårbotten, knän, armbågar.

Hur kan man enkelt kolla ifall en psoriasisfläck är en psoriasisfläck?

Skrapa med en pinne - är fläcken stearinartad?

om man har massa prickiga utslag över kroppen - vilken psoriasistyp har man oftast då? Vad är en vanlig utlösande faktor vid denna typ av psoriasis? Prognos? Behandling?

Guttat psoriasis.


Halsinfektion med beta-streptokocker grupp A (GAS)


God prognos, läker ofta ut efter något år.


Svalgodla och ge PC vid positiv odling.

En patient har erytem, lite fjällning och färska sterila pustler under fötterna. Vilken diagnos är det troligt att patienten har?
Patienten är en kvinna - vad gör hon med största sannolikhet på sin fritid?

Palmoplantar pustulos (PPP), aka pustulär psoriasis (lokaliserad).


Röker med ~100% sannolikhet.

Vad kännetecknar en psoriasisfläck makroskopiskt och mikroskopiskt?

Makro: knivskarp gräns. Stearinartad.


Mikro: Ökad proliferation, inflammation (t-lymfocyter), ökad vaskularisering.Dock tar man i praktiken ej biopsi pga att det är en klinisk diagnos.

Hur behandlar man psoriasis? 3 lokala, 5 systemiska + bonusbehandling

Lokalt:


Salicylsyra 2-10% (avfjällande)


Lokala kortikoider (vanligen grupp 3-kräm), ensamt eller kombinerat med calcipotriol (D-vitamin)Ljus: (UVB, UVAB, PUVA) eller Bucky-rtg.Systemiskt:


Cytostatiska - metotrexat (vanligast)


Retinoid (neotigason)


Ciclosporin (sandimmun)


Anti-TNFa (remicade, enbrel, humira)


Anti-IL12/IL23 (stelara)

I vilken del av huden är eksem en inflammation?

Epidermis/dermis

Beskriv processen vid eksem!

Exogena orsaker (irratativt, allergiskt)--> barriärskada --> rekrytering av immunceler till huden <--- endogena orsaker (ärftliga, okända)


v


Frisättning av proinflammatoriska mediatorer


v


keratinocytproliferation


ödem i epidermis


inflammation

Vad har vi för olika typer av eksem?

Exogena eksem:


Icke-allergiskt (irritativt) kontakteksem.


Allergiskt kontakteksem.


Fotokontakteksem.Endogena eksem:


Seborroiskt eksem


nummulärt eksem


neurodermatit


staseksem


atopiskt eksem (böjveckseksem)

Vanliga reagenter vid:
Allegiskt eksem


Icke-allergiskt eksem


Fotokemisk reaktion


Kontakturticaria

Allergiskt eksem: nickel (vanligast), parfymer, gummikemikalier etc.


Icke-allergiskt eksem: vatten, tvål, lösningsmedel


Fotokemisk reaktion: NSAID, växter + UV


Kontakturticaria: latex, kött, djursaliv etc...

Vad är kriterierna för atopiskt eksem?

Klåda, eksemTidig start


Atopi


Torr hudFörändringar runt ögonen


Keratosis pilaris, iktyos vulgaris


Atypisk vaskulär respons, aka vit dermografism


Periorala o/e auriculara förändringar

Vad orsakar atopiskt eksem?

Defekt i hudbarriären (filagrin, påverkan på olika lipider...)


---> antimikrobiella försvaret sämre, inflammation

Hur varierar bilden av atopiskt eksem med åldern?

Infantil fas <2 år: ansiktet, kinder, bål, armar och ben.


barn 2-12 år: mer i böjveck, armar och ben


Ungdomar/vuxna: övre delen av kroppen; hals och ansiktet

Vad kan trigga atopiskt eksem?

Vinterklimat


Värme, svettning


Mekanisk retning


Kemisk retning (t.ex vattenkontakt)


Infektioner


Stress

Vad är klådcirkeln?

Eksem --> klåda --> rivning --> eksem.


Att bryta klådcirkeln är viktigt vid eksem.

Lokalbehandling av eksem:


Vad har vi för olika typer av lokala steroider? Ge namn på några.

Grupp Effekt Namn


1 Mild Hydrokortison, mildison


2 Medelstark Locoid, emovat


3 Stark Betnovat, elocon


4 Extra stark Dermovat

Vad avgör hur stark kortisonsalva vi ska använda

Svårighetsgrad av eksemLokalisation (ansiktet, hudveck)Ålder (barn vs vuxna)


Spädbarn/små barn: grupp 1 eller 2.


Större barn och vuxna: grupp 3 eller 4.

Vad brukar man ibland lägga till till kortisonsalvan?

Antibaktriella (fucidin, neomycin) eller antimykotiska medel (imadazol, chinoform)

Biverkningar av kortisonkrämer?

Hudatrofi


Acne/rosacea


Maskering av infektioner


Kontaktallergi


Rebound: uppblossning efter tvärt avbrott

Vilken är den vanligaste avfjällande behandlingen? Bonus: ge exempel på några andra avfjällande medel?

Salicylsyra.


Karbamid


Alfa-hydroxysyror.

Vad brukar man använda vid vätskande eksem och sår?

Kaliumpermanganatlösning --> minskar exsudation samt har viss antibaktriell effekt.

Vilka tre grupper av pigmentnevi har vi?

Kongenitala PN
Förvärvade PN


Dysplastiska nevi

Kongenitala nevi: vad är det? Vad tänka på?

Medfött nevi, drabbar ett par procent av alla nyfödda.


Anses vara ökad malignitetsrisk i stora nevi, ffa jättenevi.


Dessa nevi kan ha neurologiskt engagemang.

Förvärvade PN: Vad är det? Vad bestämmer hur många det är? Hur länge har man dem?

Anhopning av pigmentproducerande celler.


Antalet bestäms av genetiska och omgivningsfaktorer, ffa solljus.Debuterar under barndomen, tillväxtfas under puperteten, nybildning normalt upp till 25-30 år, därefter utmognad och tillbakabildning.V

Vilka tre typer av förvärvade nevus har vi?

Junction nevus:


3-5 mm diameter


Rund, ellipsformad


Jämn, mörkbrun färg


I hudens planCompound nevus:


Svagare pigmentering, ibland ojämn


Buktar uppIntradermala nevus:
Blekt pigmenterad - hudfärgad


Kupolformad


Terminalhår


Beskriv den normala utmognaden av förvärvade PN?

Horisontella utmognaden upphör


Alltmer uppstående


Avtagande pigmentering


Vad menas med dysplastiska nevi?

Nybildning av nevi i vuxen ålder. De är kliniskt och histologiskt atypiska nevi. Riskmarkör för malignt melanom.

Vad är kriterierna för dysplastiskt nevi?

Assymetri


Border - oregelbunden, diffus


Colour - variabel; biege, rosa, brun, svart


Diameter > 5mm


Evolution--> Dysplatiska nevi kan således uppfylla alla kriterier för MM

Vad är kriterierna för DNS - dysplastiskt nevus syndrom? Hur många av alla med MM har DNS-syndrom?

Egna DN


+


2 första- eller andragradssläktingar med DN


eller


2 första- eller andragradssläktingar med MMca 5-10%.

Nämn 5 typer av malignt melanom

Ytspridande MM


Lentigo meligna melanom


Nodulärt melanom


Akralt melanom


Amelanotiskt melanom


Vad särskiljer ytspridande MM?

Hög andel ur nevi, ffa DN.


Vanligast underben kvinnor, rygg män


Oregelbunden diffus kant med bågformade "knoppningar".


Variabel färgton

Beskriv nodulärt MMs karaktäristika

Snabbt växande nodulus


Växer vertikalt direkt


Svart, blå, röd eller amelanotisk


Ofta ulcererad

Beskriv lentigo MM?

Äldre individer


Solexponerade ytor (ansikte)


Brun fläck, ofta spräcklig, inslag av svart


Ca 30-50% invasionsrisk

Beskriv akralt MM?

Händer/fötter/subungualt (under en nagel)


Gör ofta väldigt ont att röra


Amputera ett finger


Beskriv amelanotiskt MM?

Erosiva tumörer


Vanligast på fötter och händer


Pigmentlösa = sen diagnos

Behandling MM (generellt)

Excsision: marginaler:


Tumörtjocklek <1mm = 1cm.


Tumörtjocklek >1mm = 2cm.Om >1mm = sentinel node.Efterbehandling enligt nationellt vårdprogram (--> om metastas, fall diskuteras på Multidisciplinär konferens, oftast palliativ behandling)

Riskfaktorer MM?

Intermittent, intensiv solexposition


Kraftig solbränna, ffa som barn


Rökning skyddar samt regelbunden yrkesmässig solexposition skyddar.


Antal PN


Antal DN


Hereditet för MM


Ljus fenotyp


Rött hår


Tidigare hudcancer, ej mm


Aktinisk keratos, beskriv? Risk för övergång i SCC? Behandling?

Skivepiteldysplasi i epidermis


Kroniskt UV-exponerad hud


Ljus hudtyp, soldyrkare


Risk för övergång: ca 10%. (mellan 0,025-16%)


Kroniskt immunsupprimerade pat (OTR) har högre risk.Kryokirurgi, fotodynamisk terapi


Imiquimod

SCC in situ, vad är det? Vilka drabbas? Beh? Diffdiagnoser?

Kroniskt solexponerad hud som leder till SCC in situ.


> 60 år.


Risk att övergå i SCC = 3-8%.


OTRs har kraftigt ökad risk.


Diffdiagnos: eksem, psoriasisBeh: excision, fotodynamisk terapi

Skivepitelcancer, SCC. Vad är det? Hur vanligt är det? Beh?

80% på solexponerad hud.


Näst vanligaste cancerformen i sverige, ca 10%.

Basalcellscancer: vad är det? Hur vanligt? Prognos? Behandling?

Vanligaste hudcancern. Kroniskt solexponerad hud.


Metastaserar extremt sällan.


Beh: excision, curettage och kryo/electrodesiccation.


Fotodynamisk terapi.


Imiquimod

Vad är imiquimod?

En kräm som man kan använda att behandla vissa hudtumörer och även annat med. Aktiverar immunförsvaret via TLR-7.

Behandling vid kontakteksem?

Fjärna irriterande ämnen.


Lokala steroider


Mjukgörande


Ljusbehandling (PDT), buckyrtg


Ibland internbehandling: specialistfall.Vad är de 4 "principerna" för beh av bensår?

Renrutin


Fuktighetsbevarande


Sårprodukt efter sårkaraktär


Praktiskt - ekonomiskt


Nämn ett par sjukdomar associerade med bensår

Diabetes


Tumör


Inflammatorisk hudsjukdom


Trycksår

Beskriv de 5 stegen vid behandling av bensår

1) Blötläggning (infekterat? vätskande?)


2) Mekanisk rengöring (plocka bort nekroser)


3) Behandling av omgivande hud (eksem, infektion?, fuktskydd på hudkanter)


4) Sårbäddsskydd ("kontaktlager". Bomull, silikon, polyuretan etc)


5) Kompression

Nämn 7 former av hudreaktioner som kan uppstå vid LM-biverkan.

Urtikaria


Ödem (quincke)


Atrofi


Makulae


Erythem


Krustor/erosioner (TEN)


Petekier/ekymoser (vaskulit)


Erythema multiforme

Vad kan man vidta för förebyggande åtgärder för att förebygga amputation av extremiteter?

Livsföring (rökning)


Kost


Motion


KonditionBehandla bakomliggande orsaker:


diabetes (HbA1c)


Mekanisk (skoanpassning, ortos, fotvård)


Infektioner (antibiotika)


Hjärtsvikt (bort med svullnad!)


Njursvikt (albumin)


Malnutrition (näringsdrycker)


Nämn 4 orsaker till amputation i allmänhet

Trauma


Diabetes


Kärlsjuka


Tumör


Infektion


Medfödd deformitet


Brännskada


Neurologisk sjd


Smärta pga något av ovanstående

Vad avgör vilken nivå man ska amputera på?

Alltid så lågt som möjligt.


Försök alltid att bevara en led (knäled/fotled)Vid traumatisk amputation: spara så mycket vital vävnad som möjligtVid kärlskada/annat:


amputera vid säker nivå. Kommer pat bli gångare?Mät blodtryck i tå/ankel/lårSamarbete med andra specialiteter:


Kärlkirurg: flödesmätning/kärlvidgning/bypass


Plastikkirurg: sårbehandling, lambåer


Radiolog: MR-angiografi, perfusionViktiga punkter:


färg?


Vävnadsvitalitet? (BT?)


Genomblödning? (kärlkirurg)


Excitabilitet?


BT


Beskriv kortfattat hur en protes ser ut

Hylsa - silikonstrumpa, aka liner - metallrör ner till flexibla foten

Komplikationer till amputation av underbenet?

Infektion


Nekroser


Fantomsmärtor


Amputationsneurom


Knäkontraktur

Hypermobilitet - vad heter us man använder för att mäta generell överrörlighet?


Hur går det till? (delmoment + hur fördelas poängen?)Hur kan man mäta hypermobilitet specifikt i axeln?

Beighton hypermobilitetsschema.


Hö + vä:


tumme, lillfinger, armbåge, knä


handflatorna i golvet


= 9 poäng totalt


0-2p = ingen hyperm.


3-4p = mild hyperm


5-9p = kraftigUtåtrotation >90* + sulcus sign

Vad kan överrörlighet leda till?

Instabilitet till följd av ledlaxitet --> sekundärt subacromiellt impingement

Vad är Hill-Sachs skada?

En depression i humerus posteriolaterala huvud till följd av kraftig anterior axelluxation då humerus slår in i glenoiden. En hill-sachs-skada tyder på att axeln brukar luxera/har luxerat aneteriort trots att axeln är på plats.

Vad är bankart skada?

Skada på anterior/inferior glenoidlabrum till följd av anterior/inferior luxation. Det bildas en grop som humerus kan luxera in i, är indikation för op.

Vad ska man alltid kontrollera innan och efter man reponerar en GH-lux?

N axillaris


Pulsationer distalt

vad är sulcus sign?

Ett test att mäta glenohumeral instabilitet. applicera kraft inferiort, blir det en grop under akromion?

Behandling av sekundärt akromiellt impingement till följd av hypermobilitet?

Stabilisering av musklerna genom rehabilitering/träning av musklerna (core)

klinisk hudföreläsning 1+2

klinisk hudföreläsning 1+2

klinisk hudföreläsning 1+2

klinisk hudföreläsning 1+2

klinisk hudföreläsning 1+2

klinisk hudföreläsning 1+2

klinisk hudföreläsning 1+2

klinisk hudföreläsning 1+2

ENDOKRIN TIME BIATCHES.
Riskfaktorer för diabetes typ 2?

Ålder


BMI


Midjemått


Motion


Diet (frukt/grönsaker)


Högt bt


Högt b-glukos


Hereditet


Rökning?

Behandling av diabetes typ 2?

0) Kost/livsstil (rökning)


1) Metformin (verkar genom att påverka glut4 = mer glukos i muskler + hämma glukoneogenesen. Vanligaste biverkan: magbesvär. Allvarligaste biverkan = laktatacidos)


2) Sulfonureider - mindiab


Insulin


3) GLP1-analog ETC (advanced shiet)

Vilka två andra hypertillstånd är diabetes 2 oftast associerad med?

Hypertoni


Hyper(dys)lipidemi


Metformin - verkningsmekanism? Biverkningar? När ska man inte ge metformin?

Aktiverar AMPK - påverkar i sin tur GLUT4 = perifer insulinkänslighet, samt påverkar leverceller att bli mer insulinkänsliga (minskar glukoneogenesen).


Vanligaste biverkan = GI.


Farligaste = laktatacidos pga att glukoneogenesen använder laktat som substrat (coricykeln).


Man ska inte ge metformin vid njursvikt då det kan ackumuleras i blodet.


Sulfonureider - vad tänka på/biverkan?

Stimulerar insulinfrisättning.


Kan ge hypoglykemi speciellt tsm med metformin. Hypoglykemin kan bli mer svårttolkad än vanligt.


Ska ej användas vid LADA.


Kan interagera med andra läkemedel t.ex NSAID, ASA, B-blockad, ACE-I, ARBs.


Sätt ut vid god glukoskontroll.

Vad är målvärdet för HbA1c vid diabetes typ 2? När kan man acceptera högre/lägre värden?

<52mmol/mol. Även känt som 6% (oldskool)Kan vara lägre ifall pat är ung/nydebuterad/låg risk för oupptäckt kardiovaskulär sjd


Högre vid: frekvent svår hypoglykemi, svåra mikro/makrovaskulära komplikationer, annan sjukdom, gammal pat.


Undvik >70mmol/mol pga kraftigt ökad risk för kardiovaskulära sjd.

Akut diabetes - vilka 2 tillstånd tänker du på? Vad skiljer dem åt? Vilket av dessa två drabbar främst äldre?

Diabetes Ketoacidos (DKA) och Hyperosmolärt Hyperglykemiskt Syndrom (HHS).
Skillnaden är främst att vid DKA så har man absolut insulinbrist vilket leder till ketogenes vilket ger en acidos.


HHS drabbar främst äldre.

Vad är patogenes för DKA och HHS?

Insulinbrist tsm med stress/infektion utlöser DKA/HHS.


Insulin saknas för att hämma A-celler --> glukagon --> ökad glykogenolys, ökad ketogenes.


Detta leder till acidos (glykogenolys --> laktat, ketoner är sura)


Behandling för DKA?

Man behandlar som man behandlar en vanlig acidos med lokal "kokbok", dvs främst ge vätska.


Hypoglykemi - vilka brukar ha svårt att känna av hypoglykemi (impaired awareness of hypoglycemia)?

Personer som har haft diabetes länge/är vana vid hypoglykemi.


Gravida.


Riskfaktorer för hypoglykemi?

Tidigare haft insulinkoma.Lågt hba1c


Impaired awareness


Lång diabetesduration


Njurinsufficiens (pga metformin?)

Laktacidos - vilka 3 versioner finns det? "Gränsvärdet" laktat för laktacidos?

Laktacidos typ A - vävnadshypoxi (shock, hjärtsvikt)


Laktacidos typ B - metabolisk genes


DiabetesP-laktat >5mmol/l

Symptom vid laktacidos?

Som vid vanlig acidos - hyperventilation, kräkningar, somnolens, illamående, buksmärtor (vanligt vid acidos), anorexi, letargi, diarré och törst.

Behandling vid laktacidos?

Detta gäller även DKA..?


Intensivvård


Adekvat syresättning


Alkali


Volymsubstitution


Insulin


I svåra fall - hemodialys

Beskriv de moderna insulinregimerna (när ger man insulin) vid D1?

Morgon/lunch/middag = kortverkande insulin


Långverkande insulin på kvällen (21-23)

När kan insulinresistensen öka (dvs man behöver öka dosen insulin?)

Ökad insulinresistens:


Vid infektion/feber/inflammation


Övervikt/fetma


Stillasittande/sängliggande


Stress


Steroidbehandling


Graviditet


Endokrina sjd


Beskriv verkningsmekanismen för levemir

Injiceras, absorberas i blodet. Binder till Albumin och transporteras ut i kroppen.

Vad har vi för olika administrationssätt för insulin? Var injicera?

Injektion subcutant. Runt naveln = korttid. Låren/armarna = levemir.


Insulinpump som kontinuerligt injeceras insulin. Mäter glukos var 10 sek. Risk: kan bli stopp = hyperglykemi/DKA.


Vad menas med "diabetesfoten"?

Neuropati i fötterna vid diabetes = bedövas. Detta leder till att fötterna ej spänner sig som de ska (muskulärt) och det blir felställningar. = hallux valgus + extra tryck på framfoten/hälen. Detta leder i sin tur tillslut till fotsår som kan leda till osteomyelit/charcotfot (neuropatisk osteoarthropati - bendestruktion/deformitet)

Hur utreda diabetesfot?

Anamnes/status.


Monofilamenttest.


Vibrationssinne


Smärta/beröring


Senreflexer (achilles/ev patellarreflex bort)


Törr hud


Eventuella felställningar?


Cirkulation - fotpulsar, ev doppler, färg/temp/behåring


Sårodling/antibiotika om sår


Omläggning


rtg, osteit?


Fotinlägg?

Vad menas med mononeuropati/"smärtsam neuropati"?

Akut funktionsbortfall, smärta


Kranialnerver (ischemisk infarkt)


nerver (entrapment)


Smärtsam neuropati är ovanligt, brukar spontant förbättras inom 1-2 år.


Beh främst med tricykliska antidepressiva

Diabetesnefropati - vad händer i njuren (jävligt kort). Hur mäta detta? Vad är komplikationerna?

Njurens basalmembran (GBM) förstörs. Detta leder till diabetesglomeruloskleros.


Man mäter albumin i urinen jmf med kreatinin- kvoten: > ett visst värde = mikroalbuminuri.

Hypertoni kan uppstå vid diabetes. Vad är orsaken vid D1 resp D2?

D1 - huvudsakligen nefropati.


D2 - del av metabola syndromet, men även nefropati.

Behandling av hypertoni vid diabetes?


Målvärde bt?

Kost/motion livsstil.ACE-I/ARB, ensamt eller i kombination med:


Kalciumblockerare (CCB)


TiazidFurosemid vid krea-stegringB-block vid kardiovaskulär sjdMål bt: 140/80.


Några bindvävsmanifestationer av diabetes? Beh?

Axelproblem ("diabetesaxel")


Ofta bilateralt


Skuldersmärta >1månad


Behandlas med sjukgymnastik, analgetika, rökstoppDupuytrens kontraktur


Operation/hiprex"Limited joint mobility"


Vetefan.

Hur ställer man normalt diagnosen diabetes?

Mäta blodsocker vid flera tillfällen, >11-12mmol/l. (ej faste)


Glukosbelastning, test


HbA1c >48mmol/l.

Hur kan man skilja på typ 1 och typ 2 diabetes?

Labbmässigt:


Ta C-peptid


GAD-antikropper (ö-antikroppar)Annars anamnestiskt:


Hur yttrar det sig? (kommer snabbt?)


När?


Riskfaktorer?


Etc

Man inkommer: ökad trötthet/törst senaste månaderna. Hosta, feber 39*. Minskad några kilo i vikt. p-glukos 18mmol/l och +1ketoner i urinen. Övervikt. Diskreta basala rassel höger lunga.


Utredning? Rtg, lab?Behandling?

CRP, LPK, elektrolyer.


C-peptid, GAD.


Lipider.


Blodgas (ketoner i urin - lika bra att kolla - DKA?)


Blodketoner.Lungrtg pga rassel hö lunga.Patienten hade kraftiga GAD.


Beh:


Metformin + insulin (ex: NR) + dropp (ringer), + ev ab om lunginfektion.


Rökstopp + motion + kost.

55-årig kvinna som arbetar som ekonom. Tidigare frisk. Mått dåligt under flera månader. Minskad 10kg i vikt. Törst, ökad urinmängd. Senaste veckan: andfådd.


Lab: P-glukos 25mmol/L.


HbA1c: 145 mmol/mol


Urin: +3 ketoner, +3 glukosStatus: AT: lätt medtagen, fullt vaken och orienterad. Andas djupt och frekvent.


MoS: torra slemhinnor.


Hjärta: rr 110s/m


BT: 110/70


Lungor, buk uaSannolik diagnos(er)?

Diabetes + hypovolem + ketoacidos.

forts.


Utredning - lab? rtg? Annat?

Lab:


CRP, LPK, elektrolyter (kalium ffa), blodgas (pH), blodketoner, b-glukos. (GAD, C-peptid.)


Ingen lungrtg fordras.


EKG pga diabetesinducerad kardiella neuropatier


Akut behandling? Vårdnivå?

Vätska! (NaCl 1l/h, sedan ringer 1l/2h, ringer 1l/4h) + kalium (efter du har fått labvärde - ej akut. Kan vara förhöjt). Kaliumbrist är vanligt förekommande vid DKA.


Insulin (NR), vänta på kaliumvärde då man inte ska ge insulin förrän kalium är normaliserat, då insulin kan kaliumupptaget i celler --> mer hypokalemi.


Ev. AB om tecken på infektion


IVA-fall ifall påtaglig allmänpåverkan.

Behandling på lite längre sikt?

Insulinbehandling + vätska + kalium (+ab vid behov).


Dock ska man inte ge insulin förrän kaliumet är normaliserat.


Sedermera sedvanlig insulinbeh med kortverkande + långverkande insulin, antingen i pump- eller pennform.

21-åring, styrketränar mkt. D1 sedan '99. Inga komplikationer och HbA1c ~42. Medicinerar med lantus 40E samt NR 16E x3.


Inkommer med sänkt medvetandegrad, RLS 3. Temp 37,3. Sat 98%.


Cor: RR, 94s/m


BT: 140/70.


Lungor/buk: uaSannolika diagnoser/diffdiagnoser?

Sannolik diagnos: hypoglykemi, pga har tränat (ökar känslighet + kräver mer kost) + höga insulindoser.


Alternativa diagnoser: Husk-midas.


Utredning - lab, rtg? Annat?

CRP/LKP/elektrolyter.


B-glukos.


Blodgas.


EKG.


Hb?


Behandling?

Om han kan äta ska han ha druvsocker etc, sedan 2dl mjölk + smörgås.


Om pat ej medveten: glukosdropp IV + ev. glukagon.

Förebyggande åtgärder?

Kontrollera nivåer. Kanske ligga lite högre i HbA1c. Ha med sig något att äta vid behov. Lära känna igen hypoglykemitecken. Justera insulinnivåerna.

60 pat med D2 + metabola syndrom. Ligger dåligt i HbA1c + dåligt bs om morgonen. Status annars ok.


Lab:


HbA1c: 66mmol/mol.


Krea: 119mikromol/l.


Kolesterol: 5,1 mmol/l, HDL 1,5 mmol/l, LDL 2,9 mmol/l, triglycerider 1,1 mmol/l.


U-albumin +3+, eretrocyter 3+ glukos 4+. U-albumin 2853mg/l (ref <25mg/l), U-albumin/krea: 547 mg/mmol (ref: <3,0 mg/mmol)Bedömning?

Sannolik diabetesnefropati, pga albumin + blod i urinen samt förhöjd u-albumin/krea-kvot.


Albuminuri är ofta första tecknet. (Det finns mikroalbuminuritest --> om positivt kan man börja behandla med ARB eller ACE-hämmare.)


Hur gå vidare? Vad tänka på? Behandling?

Njursjd kan påverka BT.


Metformin kan ackumuleras vid njursjd. Detta kan leda till laktacidos.


NSAID kan påverka njurarna.Beh:


Livsstilsförändringar


Försöka förbättra sin diabetesbehandling med insulin.


Minska/ta bort metformin.


Kan behöva njur-tx i framtiden.

Vad menas med inflammationsanemi? Hur leder det till anemi? Hur diagnosticera?

Anemi pga akut eller kronisk immunaktivering som ger störd järnmetabolism, reducerad erythropoes, minskad EPO-bildning, förkortad eretrocytlivslängd.


Benmärgsprov med järnfärgning enda sättet att detektera ifall järndepå finns.

Genes till inflammationsanemi? "Patogenes"?

Systemiska inflammatoriska sjd som t.ex SLE, RA, IBD, tumör, kronisk njursjd eller kraftiga infektioner.


Inflammation --> Il-6 --> ökar hepcidin --> binder ferroportin --> järn kan ej exporteras ut ur cellen --> anemi utvecklasJärn finns tillgängligt men kan ej användas i erethropoesen. --> funktionell järnbrist

Vad gör ferretin? Transferretin?

Ferretin: Binder upp järnatomer. Korrelerar med nivån av kroppens järnförråd.Transferretin: transporterar 0-2 järnatomer, binder till TfR på erethrocyter --> tas upp


Vad gör hepcidin? Hur kan man använda det?


Vad gör ferroportin?

Hepcidin är "master regulator" av järnmetabolismen.


Hepcidin är ett hormon som inhiberar ferroportin, som är en järnexportör främst i enterocyter (men även hepatocyter och makrofager) vilket leder till minskad absorption av järn.


Det är också involverat i inflammationsanemi då det bildas och förhindrar järn att ta sig ut ur cellerna.Hepcidin: låga värden vid absolut järnbrist, höga värden vid inflammatorisk aktivering.Invers korrelation mellan hepcidin och järnupptag i tarmen: ökar hepcidin --> lågt järnupptag i tarmen och vice versa.

Hur skiljer sig inflammationsanemi och absolut järnbrist labmässigt?

Båda: S-järn lågt, järnmättnad låg


Transferretin lågt resp högt


ferretin normal-hög resp lågt


CRP högt resp normalt


sTfR normal resp högt

Vad är definitionen av mikrocytär anemi? Hypochrom anemi? Benmärgssvar?

Mikrocytär --> lågt MCV (mean corpuscular volume -- storleken på erethrocyterna)


Hypochrom --> lågt MCH (mean corpuscular hemoglobin -- genomsnittliga massan av hemoglobin per erethrocyt


Benmärgssvar --> om retikulocyterna är förhöjda


Vilka är de vanliga järnproverna?

MCV


MCH


Järn


TIBC - total iron binding capacity


Järnmättnad


ferritin


sTfR


CRP


Hur behandlar man inflammationsanemi?

Behandla grundsjukdomen


Erethrocyttransfusion


Parenteralt järn? Ej järn i tablettform då det tas upp dåligt


ev. EPO


Vad menas med järnmättnad?

Järn dividerat med transferrin (<20% = lågt)

Vad talar hög löslig transferrinreceptor (sTfR) för?

Det talar för järnbrist.

Pat med anemi orsakad av kronisk blodsjukdom. Mår relativt bra förutom kraftig trötthet vid låga Hb-värden. Kraftigt förhöjt ferritin (2100). Diffdiagnoser?

Inflammationsanemi pga malignitet, SLE/RA, IBD, annan kronisk inflammatorisk sjd.


Infektion?

Hemokromatos - vad är det? Vilka typer finns?

För mycket järn i kroppen.


Detta lagras in i kroppens vävnader och organ och orsakar skada via ROS med följdsjukdomar såsom levercirros, diabetes, hjärtsvikt etc.


Finns två typer - primär och sekundär.


Primär - autosomalt recessiv sjukdom.


Sekundär - järnlagrande anemier - thalassemi major/intermedia, kronisk hemolytisk anemi...


Men vanligaste orsaken: transfusioner.

Låg transferrinmättnad (järnmättnad)- vad tyder det på? Vad tyder hög på? Vad är det ens?

S-järn/TIBC*100 = dvs hur mycket av transferrin som är bundet till järn.


Hög: indikerar järnöverskott pga t.ex hemokromatos


Låg: järnbrist.

Behandling av sekundär hemokromatos?

Desferroxamine är standardbehandling (aka desferal). "Järnchelering".


Behandling av grundsjukdomen.


Behandling av primär hemokromatos?

Flebotomi (töm på blod)

Hemolys - vad händer med retikulocyterna? Vad indikerar detta?

Stiger om normal benmärgsrespons


Om de stannar kvar tyder det på en onormal benmärg

Hemolys - vilka labvärden påverkas och hur? (Vilka är basproverna vid misstänkt hemolys?)

MCV - normo/makrocytär anemi.


retikulocyter - normala/förhöjda


Haptoglobin - lågt - konsumeras och transporteras till levern


Bilirubin - förhöjd (cellsönderfall)


LD - förhöjt (cellsönderfall)

Hur kan man förutom dessa blodprover diagnosticera hemolys?

Färgat blodutstryk


Direkt antiglobulin test (DAT). Detta påvisar om hemolysen är autoimmun eller inte.


Dessa kan man göra som steg två om man misstänker att hemolys är på G.

Vilka är de två "lokalerna" för hemolys?

Intravasalt.


Extravasalt - ffa i mjälte.

Vad har vi för medfödda hemolyssjd?

Olika membrandefekter, t.ex: hereditär sfärocytos (eretrocyter ändrar form - kan ej ta sig igenom passager i mjälten).


Hemoglobinopatier, t.ex thalasemier


Enzymdefekter


Vad är varm AIHA?

Varm autoimmun hemoytisk anemi.

VHur detektera varm AIHA?

Förutom hemolysprover - DAT påvisar positiv IgG och D3d-antikroppar.

Vad orsakar varm AIHA?

Primär 50%.


Sekundär 50%:


Leukemi.


Autoimmun systemsjd


läkemedel


infektioner

Klinisk bild vid varm AIHA? Behandling?

Ofta kronisk men skovvis förlopp.


DAT-positiv. IgG.


Anemi


Icteriska sclerae (gul hud)


Mörk urin


Lätt-måttlig splenomegali


feberBeh:


Glukokortikoider


Transfusioner om nödvändigt


Folat

Vad bör man alltid ge vid hemolys?

Folat!!

Kall AIHA - laboratoriebild? Klinisk bild? Behandling?

Ser ut som klassisk hemolys.


DAT visar IgM positiv.


Reynauds fenomen.


Antikropparna har optimum på ca 32 grader. Vid längre temp (kalla fingrar) så bildas komplex -> intravasal hemolysBeh:


Folat


Undvik kyla


ev järnsubstitution

Du har en patient med trombocyter <10 x 10^9/l. Vilka prover ska man ta? Vad bör man misstänka?

Blodstatus med b-celler.


Trombocyter i citratrör


Leverstatus med LD


Autoimmuna prover : ANA och TSH


Infektioner: hepatitblock/HIV


LM anamnes: nyligen heparin?


Eventuellt benmärgsprov


ITP - idiopatisk trombocytopen purpura

Hur behandlar man akut ITP? Vilka ska behandlas?

Prednisolon 1-2mg/kg!!!


Om ej effekt: immunglobulnier efterföljt splenektomi


Behandla alltid om låga trombocyter och ökad blödningsbenägenhet.

Back to HUD: Vad betyder TEN? När får man det?

Toxisk epidermal nekrolys. Läkemedelsbivekan.

Kronisk urtikaria - 4 utlösande faktorer? Vad är dock vanligast?

Vanligast: ingen utlösande faktor.


Fysisk stimuli.


Läkemedel.


Födoämnen.


Psykisk stress.


Malignitet.


Hepatit.


Thyroideasjd.


Infektion.


SLE.

Behandling vid generell urtikaria?

Sätt ut NSAID/salicyl-preparat


Antihistamin


Om svårt systemsisk steroidterapi


ORTOPEDIN MATAFAKA


Medial collumfraktur. Behandling?

Odislocerad (+inkilad): OP med skruvar


Dislocerad <65 år: OP med skruvar


Dislocerad >65 år: OP med protes. Halvprotes om dement, sjuklig, behöver hjälpmedel vid gång. Totalprotes om klar/pigg/gångare.


Nämn två fruktade komplikationer till medial collumfraktur. Varför uppkommer dessa?

Caputnekros.


Non-union.


Detta uppkommer pga nedsatt blodförsörjning då cirkulationen till caput går via collum.

Handkirurgi:


Vad menas med en sk boxers fracture? Vad är viktigt att utesluta vid en boxers fracture?

Subcapitulär fraktur på metacarpale V, oftast volarbockad.


Det är viktigt att utesluta rotationsfelställning då det ej ses på rtg.

Hur reponerar man en boxers fracture? Hur behandlar man?

Reponera genom att hålla i metacarpalbenet och dra i lillfingret.


Beh: gips 3 veckor.

(endokrin)


HHS - vad står det för + behandling?

Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom.


Behandlas med kortverkande insulin + vätska efter att kalium korrigerats/samt kalium. Viktigt att tänka på att inte sänka blodsocker för snabbt. IVA fall.

Endokrin - calcium. Du har en patient med nydebuterad diabetes typ 2 och ett joniserat calcium på 1,45 (över referens), eller ett albuminkorrigerat totalcalcium på 2,75. Diagnos? Vad göra?

Hypercalcemi. Kan förklara vissa kognitiva nedsättningar hos patient.


Ta s-PTH och krea.

s-PTH hos patienten var 10,5. Diagnos och behandling?

Primär hyperparatyroidism (HPT). Beh: op. Eller t. Mimpara.

Du har en patient med lågt TSH, 0,09, som berättar att den är trött och har hjärtklappningsamt liten ärtstor knöl på halsen. Vilka 4 prover vill du komplementera med efter TSH?

T3, T4 (funktion)


ANTI-TPO, TRAK (=hashimoto')

Patienten har högt T3, T4, men lågt anti-TPO samt TRAK. Vad säger det dig? Patienten har ej smärta över thyroidea/SR. Vad säger det dig? Hur fortgå (vidare us?)

Lågt TRAK = sannolikt ej graves.


Lågt anti-TPO = mindre sannolikt hashimoto's, grave's, nodös struma, tyreotoxikos.


Ej smärta/SR = sannolikt ej destruktionstyreotoxikos.Detta tyder på att det skulle kunna vara en tumör (toxiskt adenom)Andra us: UL, scintografi, cytologipunktion


Vad kan cytologi av en thyroideaknöl visa?

Multinodös struma = kolloid, makrofager, enstaka benigna celler


Tyroidit


Cancer? - papillär


follikulär - kan ej särskilja adenom från cancer


medullär


anaplastiskt


kan dock vara normalt vid cancer

Vad har man för användning av thyroideascintografi?

Man kan se vart i thyroidea upptaget av jod finns och kan då lokalisera vart förändringarna finns, och om det är en mer generellt ökad upptag (mer produktion).


Vilka är de 4 typerna av thyroideacancer?

Papillär 70%


Follikulär 15%


Medullär 5-10%


Anaplastisk 5-10%+ adenom!

Behandling vid papillär cancer?

dd

Behandling vid follikulär cancer?

dd

Vad är speciellt med medullär tyroideacancer? Vad gör man för utredning? Behandling?

Speciellt:


Utgår ifrån parafollikulära c-celler (de som producerar calcitonin - sänker Ca2+).


Förhöjt s-calcitonin


25% hereditär- MEN2a eller MEN2b, familjär MTC


Punktmutation i RET onkogenUtredning:


Alltid utesluta pheo (men2?)


Hereditet?


Calcitonin viktig markörBehandling:


Total thyreodektomi


Central/lateral lymfutrymning. Mediastinal utrymmning vid palliation


Barn med MEN2-genen genomgår thyreoidektomi profylaktisktBehandling vid anaplastisk cancer?

dd

Behandling vid toxiskt adenom?

Om <3cm kan man behandla med radiojod.hemityriodektomi. Denna är diagnostisk = PAD. Det går nämligen ej att med cytologi skilja på follikulärt adenom och follikulär cancer.

En patient med ett toxiskt adenom och hypertyreos. Hon vill bli gravid. Vad säger du? Risker?

En patient ska inte bli gravid förrän hon är eutyreoid.


Man ska ej göra radiojodbehandling vid graviditet.


Tyreostatika är ett alternativ men är bara effektivt så länge behandling pågår, det blir recidiv så fort man slutar.


Besta behandling är hemityreodektomi, risken är dock skada på laryngeus recurrens.

Vilka infektioner är kopplade till inflammatorisk ledsjd?

Gastroenteriter


UVI

RA - behandling?

Lågdos prednisolon (15mg med nedtrappning) + metotraxat.


Lokala steroidinj.


Kombinationsbehandling (anti-TNFa)


SIADH-syndrom. Vad står det för? Vad är det? Vilka labprover ska man ta om man misstänker det?

Syndrome of inappropriate ADH-secretion.


ADH från hypofysen, ökar vätskeretentionen i njurarna.


Detta leder till ökad vätskemängd i kroppen och hyponatremi som följd.


Förutom de vanliga, ta p-osmolalitet och u-osmolalitet. P-osmo ska var lågt (lite joner, mycket vatten) och u-osmo ska vara högt (kissar ut mycket joner)

Vad kan orsaka SIADH?

Tumörer (småcellig lungcancer)


CNS-sjd


läkemedel, vanligt förekommande (tenta)


lungsjukdomar


etc


Du har en patient med hyponatremi, hur bedömer man den?

P-osmolalitet?


Hydreringsgrad?


Euvolemi - urinosmolalitet?


låg urinosmolalitet --> massa vätska (druckit mycket)


hög u-osmolalitet --> kortisolsvikt, SIADH etc (kroppen försöker kompensera genom att sekrera Na)


Vad är diagnoskriterierna för SIADH?

P-hypoosmolalitet


euvolem


normal TSH/t3/t4/kortisol


u-osm > p-osm


Behandling av SIADH

Långsam hyponatremi --> långsam korrigering, genom vätskekarens


Snabb hyponatremi --> NaCl droppBehandla bakomliggande orsak (sätt ut läkemedel)

Utredning vid misstänkt pheochromocytom?

U-katekolaminer eller p-metanefriner (nedbrytna katekolaminer) samt kromogranin A.


CT/MRT


MIBG-scint


PET för att hitta metastaser/paragangliom

Hur ska man behandla pheo? Vad är två cave vid pheo?

Man ska inte punktera pheo, kan frisätta mycket adrenalin + sprida maligna celler?


Man ska alltid ge alfablockerare in OP, tills patienten är ortostatisk - sen op.Behandling är OP

MEN2. Vilka sjukdomar ingår? Vilka tester bör man ta om man har en patient med en av dessa? (för att kontrollera alla)

MTC - s-calcitonin


Feo - p-metanefriner


HPT (hyperparatyreodism) - s-PTH + s-calcium


Beskriv rotatorcuffssyndromet, behandling? Hur är rörelseomfånget? Typisk patient?

Subakromiellt impingement (--> kalk + ac-artros) --> RC-ruptur.Typisk pat: medelålders person med repetitivt arbete i axelnivåRörelseomfång: mindre aktivt än passivt (ingen fysisk block).Beh: 70% icke-operativ. Sjukgymnastik. Bakomliggande orsak? Kortison. Nytt jobb?


30% OP: arthroskopi, skapa större subakromiellt rum, ta bort osteofyter.

Hur är rörelseomfånget vid frozen shoulder? Vilka faser ingår i frozen shoulder? Behandling?

Lika stort passivt som aktivt. Infrysningsfas = smärta, frysta fasen = stelhet, upptiningsfas = ökat rörelseomfång. 6-9 månader vardera. Beh: kortisoninjektion + smärtlindande i smärtfasen. Rörelseträna efter smärtan avklingat.

Skillnad mellan lumbago och lumbago ischias kliniskt och patofysiologiskt?

Lumbago = bara ont i ryggen, ibland smärta ner i skinkorna/låret men aldrig nedanför knäet. Oftast muskulärt orsakad.


Ischias: även påverkan på ryggmärgen/ischiasnerven vilket medför smärta som strålar ned i benet nedanför knäet, kan ge domningar och muskelsvaghet. Ofta pga diskbråck i ländryggen.

25-årig kvinna med nyligen genomförd graviditet inkommer till akut med kraftig ryggsmärta sedan 2v. Misstänker någon form av lumbago ischias.


Riktad anamnes och klinisk undersökning?


Röda flaggor vid lumbago ischias?

Riktad anamnes:


Smärtans utstrålning?


Domning/svaghet i benen?


Miktion/avföring?


Trauma?


Feber/infektionstecken?


Bättre i vila? Känd malignitet? --> tumör


Osteoporos/kortison? (=kompressionsfraktur?)US:


lokal us av ryggen, sensibilitet/kraft i benen, patella+achillesreflexer, tå- och hälgång, lasegue + perianal känsel + sfinktertonus, resurinRöda flaggor:


Ridbyxanestesi, minskad sfinktertonus, resurin, b-symptom, kortisonbeh

Vad är cauda equinasyndrom? Åtgärd? Bråttom?

caudakompression (pga diskbråck/trauma/tumör etc) med ridbyxeanestesi/miktion/sfinktertonus som följdOp in 24h

Kortison - 4 HUD-biverkningar?

Hudatrofi


Infektionsrisk


Acne


rosacea


Frågeställning om mb Bechterew - även känd som?


Vilka 4 frågor vill du ställa direkt?


Handlar det om inflammatorisk smärta?:


Smärta om natten?


Duration?


Smygande debut?


Karakterisera smärtan?


Blir bättre av aktivitet?


Nattlig smärta?


etc

d

d