• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Flugit hem från USA, smärta i ena vaden. Benet är lätt svullet, rodnat och varmt. Vad bör du misstänka vid denna symptombild och vad ger du för råd?

Misstänker att ventrombos uppkommit efter den långa flygturen. Blodet stockas upp och risken för trombosbildning ökar. Vid stillasittande samlas allt blod i benet och venösa tromboser kan utvecklas i blodkärlen på grund av tryck, stas eller långsamt flöd. Råd till patient är att röra på sig samt kompressions behandling och gå till läkaren för undersökning.

En allvarlig komplikation till ventrombos?

Om delar av trombosen lossnar och följer med blodomloppet tillbaka till lungorna kan det skapa lungemboli

Hur behandlas ventromboser? Nämn läkemedel

Det behandlas med antikoagulantia

Högt blodtryck kan delas in i primär och sekundär hypertoni. Vad menas med de två begreppen och vilka är behandlingsprinciperna vid de två tillstånden?

Primär hypertoni - orsaken till tillståndet är okänd. Trycket beror på att hjärtat pumpar ut blod väldigt kraftigt och möter motstånd i kroppens artärer. Behandling: regelbunden motion, viktminskning, sluta röka, minska stress, minska alkoholkonsumtion.


ACE-hämmare, betablockerare, diuretika.Sekundär hypertoni- högt blodtryck beror på bakomliggande sjukdom ex njursjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och levnadsstilsfaktorer.


Behandling: rökstopp, fysisk aktivitet, undvika salt i maten, minska stress, behandla bakomliggande orsak.


ACE-hämmare, kalciumantagonister, angiotensin 2 receptorblockerare, betablockerare.

Beskriv kortfattat en möjlig patafysiologisk förklaring till instabil angina.

Innebär plötsligt försämrad stabil angina pectoris med smärtor som provoceras vid mindre ansträngning än tidigare eller med kraftigare smärta med högre frekvens. Det har tillkommit nya förändringar i kranskärlet som spasm eller ruturerande plack vilket är lättutlösande och skapar symptom snabbt.

Beskriv kortfattat hur koronarangiografi går till

Det är en röntgenundersökning utav hjärtats kranskärl för att påvisa en ischemisk hjärtsjukdom. Man går vanligtvis in med en kateter via a. Femoralis eller a. Radialis och sprutar in kontrast som fyller kranskärlen. Man kan då studera förändringar. I samband med en koronarangiografi kan man göra en PCI (ballongdillation).

Vad är KOL förkortning på och namnge två sjukdomar som ingår i begreppet.

KOL- kronisk obstruktiv lungsjukdom. I begreppet ingår emfysem och bronkit

Vad är KOL förkortning på och namnge två sjukdomar som ingår i begreppet.

KOL- kronisk obstruktiv lungsjukdom. I begreppet ingår emfysem och bronkit

KOL är inte sällan kombinerad med avmagring, vad kan anledningen till detta vara?

Anledningen till detta kan vara att det ökade andningsarbetet kräver mer energi och att man varken orkar handla eller laga mat. Alla infektioner som drabbar en kol patient brukar leda till nedsatt aptit.

Vad är syftet med ett PSA-prov? Resonera kring för och nackdelar med detta prov.

Prostata specifikt antigen - prov. Syftet med detta prov är att utesluta att en förstorad prostata beror på cancer. Detta prov kan dock vara missvisande då även en godartad prostata kan ge höga värden men behöver inte tyda på cancer. Fördelen med detta är att det är ett enkelt prov att genomföra som ger oss en bild om mannens prostata. Nackdelen med detta prov är att det kan skapa psykiskoro i onödan hos mannen.

Hur ser symptombilden ut vid prostatacancer?

Det är inte ovanligt att man är symptomfri vid prostatacancer. Dock kan man uppleva symptom från de nedre urinvägarna, LUTS- lower urinary trunc symptoms. Symptom som miktionsfrekvens, nykuri, urgency, startsvårigheter, efterdropp. Symptomen är dock samma vid godartad prostata och ger ingen klar bild.

Hur ser symptombilden ut vid prostatacancer?

Det är inte ovanligt att man är symptomfri vid prostatacancer. Dock kan man uppleva symptom från de nedre urinvägarna, LUTS- lower urinary trunc symptoms. Symptom som miktionsfrekvens, nykuri, urgency, startsvårigheter, efterdropp. Symptomen är dock samma vid godartad prostata och ger ingen klar bild.

Denna blödnings karakteristiska symptombild bör förknippas med en blödning där blödningskällan oftast är ett aneurysm. Vad kallas blödningen?

Subaracknoidalblödning. Symptom: kraftig huvudvärk, illamående, kräkning, sjunkande medvetsgrad och nackstelhet.

Hur ser symptombilden ut vid prostatacancer?

Det är inte ovanligt att man är symptomfri vid prostatacancer. Dock kan man uppleva symptom från de nedre urinvägarna, LUTS- lower urinary trunc symptoms. Symptom som miktionsfrekvens, nykuri, urgency, startsvårigheter, efterdropp. Symptomen är dock samma vid godartad prostata och ger ingen klar bild.

Denna blödnings karakteristiska symptombild bör förknippas med en blödning där blödningskällan oftast är ett aneurysm. Vad kallas blödningen?

Subaracknoidalblödning. Symptom: kraftig huvudvärk, illamående, kräkning, sjunkande medvetsgrad och nackstelhet.

En stroke kan resultera i hemiplegi, Facialpares och afasi. Vad beskriver begreppen?

Hemiplegi/Hemipares är en halvsidig förlamning i motsatt kroppshalva.


Facialpares är en förlamning i ansiktets muskulatur


Afasi, man har svårt att förstå och uttrycka sig i språk. Både tal och skrift.

En patient kommer in med KOL och har en respiratorisk insufficiens och en tilltagande respiratorisk acidos. Vilka förändringar är kopplade till detta tillstånd när det gäller pH och vätekoncentration?

Vätekoncentrationen är ökande och pH värdet sjunkande.

En patient kommer in med KOL och har en respiratorisk insufficiens och en tilltagande respiratorisk acidos. Vilka förändringar är kopplade till detta tillstånd när det gäller pH och vätekoncentration?

Vätekoncentrationen är ökande och pH värdet sjunkande.

Vad menas med artros och beskriv kortfattat den patafysiologiska bilden?

Artros uppstår när uppbyggnaden och nedbrytningen av ledbrosk är i obalans. Det är en sjukdom som bryter ned en eller flera ledbrosk som ger ledstelhet, smärta, svullnad, rodnande och är symmetrisk på båda sidorna av kroppen. Artros sätter sig vanligen på knäleder, höftled, stortårns led, grundled och käkled.

En patient kommer in med KOL och har en respiratorisk insufficiens och en tilltagande respiratorisk acidos. Vilka förändringar är kopplade till detta tillstånd när det gäller pH och vätekoncentration?

Vätekoncentrationen är ökande och pH värdet sjunkande.

Vad menas med artros och beskriv kortfattat den patafysiologiska bilden?

Artros uppstår när uppbyggnaden och nedbrytningen av ledbrosk är i obalans. Det är en sjukdom som bryter ned en eller flera ledbrosk som ger ledstelhet, smärta, svullnad, rodnande och är symmetrisk på båda sidorna av kroppen. Artros sätter sig vanligen på knäleder, höftled, stortårns led, grundled och käkled.

Ange typiska symptom vid meningit orsakad av bakterier.

Nackstelhet, huvudvärk, feber, allmänpåverkan-slöhet, petekiala blödningar (blödningar från kroppens minsta blodkärl) , ev kramper.

En patient kommer in med KOL och har en respiratorisk insufficiens och en tilltagande respiratorisk acidos. Vilka förändringar är kopplade till detta tillstånd när det gäller pH och vätekoncentration?

Vätekoncentrationen är ökande och pH värdet sjunkande.

Vad menas med artros och beskriv kortfattat den patafysiologiska bilden?

Artros uppstår när uppbyggnaden och nedbrytningen av ledbrosk är i obalans. Det är en sjukdom som bryter ned en eller flera ledbrosk som ger ledstelhet, smärta, svullnad, rodnande och är symmetrisk på båda sidorna av kroppen. Artros sätter sig vanligen på knäleder, höftled, stortårns led, grundled och käkled.

Ange typiska symptom vid meningit orsakad av bakterier.

Nackstelhet, huvudvärk, feber, allmänpåverkan-slöhet, petekiala blödningar (blödningar från kroppens minsta blodkärl) , ev kramper.

Ange vanliga bakteriella agens som orsakar meningit.

Pneumokocker


Meningokocker


Borrelios


Hib