Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad er immunitet?


Hvad er immunsystemet?Genkendelse og efterfølgende accept.


Ikke-system begrænset kropsfunktion som har til opgave at opretholde og promovere funktionelle og tiHvad er immunsystemets funktioner?

Overordnet at skelne mellem selv og ikke-selv.


- Genkendelse


- Effektorfunktion


- Regulering


- Hukommelse

Hej 4

4