Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Karyotype

Man ligger kromosomer op struktureret så det bliver mere overskueligt.

Kønskromosomer

Dem der bestemmer hvilket køn man får, når man skal have et barn.


Kvinde - xx


Mand - yx

Autosome

Alle andre 1-22 kromosomer, der ikke er kønskromosomer. Autosomer er homogene

Homologe

Kromosom parrene er ens.

Heterologe kromosomer

Kromosomerne ikke de er de samme.

Genom

Samlede mængde DNA hos en organisme

Monogen egenskab

En egenskab der kun afhænger af et gen

Polygen

En egenskab der afhænger af flere gener

Lokus

Et sted på genomet

Fænotype

Det er et udtryk af generne egenskab (det man kan se)

Genotype

Den sammensætning af gener som individet har med hensyn til en egenskab. det man ikke kan se med sine øjne

Alleler

De forskellige typer af gener, der bruges til at danne genotypen

Homozygot

En sammensætning af 2 kopier af et allel

Hetrozygon

En sammensætning af 2 forskellige alleler

Dominerende gen

Betyder at det vil dominere og allelets egenskab vil træde i karakter

Recessive gen

Et vigende allel, hvis egenskab ikke vil træde i karakter, hvis sammensat med et dominerende allel

Aktivt gen

Gener der producere protein (tændt)

Mutationer

Ændringer i DNA’et (genomet)

Mutagener

Faktorer som øger risikoen for mutationer

Autosomal egenskab

En egenskab der er bundet til et autosom