Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Kanyleteorien

Der er endirekte forbindelse mellem det, folk ser i fjernsynet, og deres holdninger.Kommunikationen kan "sprøjtes" direkte ind i en modtageresbevidsthed. Mennesket fødes uden holdninger og viden, og igennem livet fårmeninger pga. påvirkninger og indtryk.

Kakkelakteorien

virkningen af kommunikationenvil aftage, da modtagerne mættes med mediernes indflydelse i dagligdagen.

Priming

Inden man fremlægger nyepolitiske forslag, skal de først "primes"/"grundes". Derskal skabes bevidsthed om det problem, som afsenderen gerne vil have løst.Dette kan gøres i medierne. Få folks fokus på emnet.

Framing

"At indramme". Nuskal man lægge en vinkel på et bestemt emne. Man kommer med ens forslag/løsningtil problemet.

Den 4. statsmagt

Mediernes rolle er, atkontrollere alle typer magthavere og deres forhold til hinanden, herunder forat afsløremagtmisbrug og korruption. Deres funktion er også, at give borgereinformation om politikernes handlinger og beslutninger. De skal fungere som enkritisk vagthund over for de beslutninger, som politikerne træffer.