• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/150

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

150 Cards in this Set

 • Front
 • Back
BA/HAHA
FURU/KO
TA
WATASHI/WATAKUSHI
NEN/TOSHI
SHIRO
SHUU
KUN/KIMI
NAKA
MURA
ONNA
OTOKO
YAMA/SAN
TA
GO
NO
GAKU
MOKU/KI
I(RI)
GUCHI
HAN
DE
KI/KAE
DAI/OTOUTO
MAI/IMOUTO
MAI
ASA
KAI/A
SHA
MAE/ZAN
CHICHI/FU
KYUU/KOKONO
KA
EKI
CHII
ICHI/HITO
MAN
JOU/UE
SHITA/KUDA
KAMI
SEN/SAKI
MI
KO
SAI
SEI
I
KI/KU/RAI
YUU
ANI/KYOU
ANE/SHI
AME
SUI/MIZU
KIN
KAN/AIDA
GETSU/GATSU/TSUKI
OMO
TOMO/YUU
OO/DAI
HACHI/YATSU
KYOU
SHICHI/NANA
SEN
JUU/TOU
SAN/MITSU
HON/MOTO
NI/FUTA
HITO/JIN
ARU
NA
IMA/KON
I
NO
TAKA/KOU
KOU
NICHI/KA/BI/HI
SHI/YON/YO/YOTSU
YASU
GO/ITSU
ROKU?MUTSU/MUI
NANI/NAN
SHI/CHI
HAYASHI
JI
FUN/BUN/PUN/WA
KYOU/TSUYO
YOU
BEN
BUN/KI
KA
WA/HANA/HANASHI
DEN
SHA/KURUMA
HANA
NEGA
DOKU/YO
ONA
TO
SHITSU
MYOU *special reading*ASA/ASHITA
TOU
SHI
JI/KOTO
KYOU/OSHI
SEKI
YOWA
OSO
MA
OBO
SUU
MOU
EN
ZU/TE/TA
YUKI
RYO
KAN
MISE
WASU
KA/IE/UCHI
YASU/KYUU
HIDARI
KA/HI
YOU
TSUKU
GOU
BAN
MAI
EI
KOMA
SHU
BAN
使
TSUKA/SHI
DO
YA
HOU/KATA
ATARA/SHIN
HAYA
ZON
KAN
MIGI
HYAKU
KOKU/KUNI
GAI
SEI/SE
TOU
AKA
GO/USHI/ATO/NOCHI
GO
NAGA
JI
NAI