Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Fråga 1 (1p/rätt svar). För att förstå bakteriens snabba förmåga att anpassa sig tillmiljöförändringar är genetiken av central betydelse. Ange vilka av nedanstående påståenden som ärsanna respektive falska. För att få full poäng krävs att du korrigerar de felaktiga påståendena så attde blir sanna.a) Transposoner är mobila genetiska element som endast förekommer hos eukaryotamikroorganismer.b) Hos många patogena bakterier finns flera gener kodande för olika virulensfaktorer ofta samlade iså kallade patogenicitetsöar, vilka kan vara mobila.c) Plasmider är extragenomiskt, ofta kovalent ringslutna DNA-molekyler, som kan koda föregenskaper vilka är nödvändiga för bakteriens överlevnad under vissa miljöbetingelser, t exantibiotikaresistens.d) Man brukar tala om tre principiella sätt för DNA-överföring hos bakterier; konjugation,transduktion och transformation. Alla tre sätt sätten sker alltid via cell-cellkontakt.e) En viss typ av punktmutationer ger ingen förändring av vare sig genotyp eller fenotyp, beroendeav att vissa aminosyror kan kodas av flera olika kodon.

Svar 1 (1p/rätt svar). Svarsförslag:a) Falskt. Transposoner är mobila genetiska element som endast förekommer allmänt hosprokaryota och även hos vissa eukaryota mikroorganismer.b) Santc) Santd) Falskt. Man brukar tala om tre principiella sätt för DNA-överföring hos bakterier; konjugation,transduktion och transformation. Endast konjugation sker via cell- cellkontakt.e) Falskt. En viss typ av punktmutationer ger ingen förändring av fenotyp, beroende av att vissaaminosyror kan kodas av flera olika kodon .

Fråga 2 (2p). Beskriv och ange vilka virala yttre höljeprotein som finns hos influensavirus, ochange dessa proteiners huvudsakliga funktioner.

Svar 2 (2 p). Svarsförslag:Hemagglutinin: Detta virala höljeprotein har som funktion att fästa till cellens influensareceptor(Sialinsyra kopplad till galaktos).Neuraminidas: Detta virala höljeprotein har som en av sina huvudsakliga funktioner att frigöraviruspartikeln ifrån den infekterade cellen. Klyver loss influensaviruset via klyvning av cellreceptornmed neuraminidasenzymet.

Fråga 3 (2p). Det finns två olika begrepp som man använder sig av när man diskuterar influensansförändringsförmåga, och som brukar föregå en influensasäsongsepidemi respektive pandemi. Vilkatvå huvudsakliga influensavirala förändringsbegrepp associeras till influensavirus?

Svar 3 (2p). Antigenic shift och antigenic drift.

Fråga 4a (3p). Ge exempel på tre olika humana herpesvirus, och ange de celltyper som Dina valdavirusexempel kan utveckla latent infektion i.Fråga 4b (1p). Vad menas med begreppet latent virusinfektion? Förklara hur latens kan uppkomma.

Svar 4a. Svarsförslag: Herpes simplex typ 1, Herpes simplex typ 2, Varicellaevirus,Cytomegalovirus, Epstein Barrvirus, HSV-6, HSV-7, HSV-8. Etablerar latenta infektioner i främstnervceller (HSV-1/2. VZV, och i B-lymfocyter (EBV), monocyter/makrofager (CMV).Svar 4b. Svarsförslag: En virusinfektion där ingen virusgen uttryckes som viralt protein. Ofta ettvärd-cell-DNA-integrerat virus (ex. retrovirus, hepatit B) eller ett episomalt viralt DNA i cellkärnan(exempelvis i nerv- (ex. HSV, VZV) eller B-celler (ex. EBV).

Fråga 5a (1,5p). Detta vaccins beteckning är MPR-vaccin (på engelska MMR-vaccine). Mot vilkasjukdomar skyddar MPR- vacciner?Fråga 5b (1,5p). Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att använda ett levandeattenuerat vaccin istället för ett avdödat vaccin?

Svar 5a. Svarsförslag: Mässling (Measles, Paramyxovirus –ssRNA), Påssjuka (Mumps,Paramyxovirus, -ssRNA), Röda hund (Rubella, Toga-/Rubivirus, +ssRNA) .Svar 5b. Svarsförslag: Fördelar med attenuerade vacciner:Vaccination sker genom infektion pånaturligt sätt , ofta enklare/billigare att framställa, Potentiella nackdelar levande attenuerade vaccinriskerar att revertera till patogena virus, kan vara patogena för immunsupprimerade individer.

Fråga 6a (1p). Förklara kortfattat vad ett exotoxin är.Fråga 6b (2p). Beskriv kortfattat vad ett AB-toxin (tillhörande gruppen exotoxiner) är.Fråga 6c (2p). Ange kortfattad vad ADP-ribosylering innebär, rita gärna en reaktionsformel (dockbehöver kemiska formler inte anges för full poäng) och förklara hur denna aktivitet kan påverkavärdcellen negativt.

Svar 6a. Ett toxin som är ett protein, utsöndras från mikroorganismen, finns hos såväl g+ som gbakterier.Svar 6b. Ett proteintoxin som består av minst två subenheter, en bindande del (B) och enaktivitetsdel (A), där A-delen oftast har en enzymatisk funktion. A-delen utöver sin verkan inne ivärdcellen.Svar 6c. En ADP-ribosylgrupp överförs och binds kovalent till ett protein, ofta ett enzym, medhjälp av exotoxinets A-del. Härigenom inaktiveras proteinet och någon viktig cellfunktion störseller blockeras helt.

Fråga 7 (1p/rätt svar). Ange vilka av nedanstående påståenden som är sanna respektive falska. Föratt få full poäng krävs att du korrigerar de felaktiga påståendena så att de blir sanna.a) Samtliga olika bakterier som förekommer i hudens normalflora är för oss alltid nyttiga bakterier.b) Många av våra normalflorebakterier kan producera antimikrobiella ämnen, ofta avtypen lantibiotika (peptidantibiotika), som påverkar andra bakterier i deras närhet.c) Huden är generellt sett en ogästvänlig plats för bakterier speciellt för grampositiva bakterier somdåligt tål den torra miljön, varför denna grupp är sparsamt förekommande.d) På huden förekommer bakterier som har ömsesidig nytta av varandra, vilket man kallarneutralism eller parasitism.e) Ett annat sätt att dela upp mikroorganismer på till exempel huden är att dela in dem i två grupper,transienter och residenter. Endast den förstnämnda gruppen, transienter, kan ha förmåga att orsakainfektion.

Svar 7 (1p/rätt svar). Svarsförslag:a) Falskt. Alla bakterier som förekommer i hudens normalflora kan under vissa omständigheter(”fel” bakterier vid fel tid på fel plats) ge upphov till infektion och göra oss sjuka.b) Santc) Svar saknas.d) Falskt. På huden förekommer bakterier som har ömsesidig nytta av varandra, vilket man kallarsynergism eller mutualism.e) Svar saknas.

Fråga 8 (2p). Beskriv de immunologiska för- och nackdelarna med att använda de respektivelevande eller avdödade poliovaccinerna.

Svar 8. Levande virusvacciner saknar många av de patogena egenskaper som vildtyps-virus, enavgörande fördel är att vaccinet infekterar vaccinmottagaren (oralt via mun och tarmslemhinnorna)på samma sätt som vildtypsviruset. Immunsystemet får då en vildtypsliknande kontakt med vaccinetoch reagerar med alla delar av immunsystemet och en såväl systemisk (blodcirkulationsspridd) ochen mukosal (slemhinneassocierad) immunitet. Immunologiskt T-hjälparcellminne utvecklas bådesystemiskt och mukosalt. Vaccinupptag i dendritiska antigenpresenterande celler (DC) som tar upp,digererar och transporterar antigenet till regionala lymfknutor där antigen presentation sker till detadaptiva immunsvarets T-celler via MHC I och MHC II presentation. Avdödade vacciner injiceras iregel parenteralt (intramuskulärt eller subkutant) och endast den mängd virusvaccin som injicerastas upp av antigenpresenterande celler i omgivande injicerad vävnad. I regel stimuleras främst ettsystemiskt humoralt immunsvar (MHC II), och i låg- eller ingen grad mukosalt immunsvar islemhinnorna.I regel behgöver dessutom fler injektioner ges för att ett fullgott immunsvar(skyddande immunitet) ska erhållas. Vaccinupptag i dendritiska antigenpresenterande celler (DC)som tar upp, digererar och transporterar antigenet till regionala lymfknutor där antigen presentationsker till det adaptiva immunsvarets T-celler via MHC klass II presentation.

Fråga 9. Beskriv ett herpesvirus infektions- och replikationscykel (du får själv välja vilketherpesvirus du vill beskriva, med maximalt 200 ord, rita gärna).Fråga 9a (1p). Förklara hur viruset initialt infekterar en cell.Fråga 9b (1p). Förklara hur det intracellulära infektionsförloppet går till.Fråga 9c (1p). Förklara hur och var latent virusinfektion kan utvecklas.Fråga 9d (1p). Förklara hur virus frigörs ifrån cellen.

Svar 9a. Specifik inbindning till cell- receptor, tropismstyrande egenskap för viruset.Virusets höljefuserar,med cellens plasmamembran. Herpesvirusfamiljens medlemmar: Herpes Simplex typ 1 och2., Varicellae Zostervirus, Cytomegalovirus, Herpestyp 6 virus, Epstein Barrvirus, Herpesvirus typ7, och Herpesvirus typ 8.Svar 9b. Destabilisering av virus kapsid (avklädning), transport till cellens kärna där virusetsarvsmassa frigöres (dsDNA = herpesvirusets genom). DNA-transkription i tre faser; immediateearly (alfa), early (beta) och late (gamma) gen expression. Export av virala mRNA till cytoplasman.Translation av viralt mRNA till virala proteiner och viral assembly (uppbyggnad av nya viralapartiklar påbörjas).Svar 9c. Virus arvsmassa dsDNA förblir i cellens kärna, i regel icke-integrerat (episomalt) utan attgenuttryck förekommer. Ex. HSV-2 eller VZV i neuroner, EBV eller CMV i hematopoetiska celler.Svar 9d. Finns exempelvis som lytiskt infektionscykel då virus frigörs genom att cellen lyseras(HSV-1/HSV-2), alternativt som an avknoppande frigörelse av virus (HSV, EBV) , även cell-tillcellspridningav virus förekommer (CMV).

Fråga 10 (1p/rätt svar). Ange vilka av nedanstående påståenden som är sanna respektive falska.För att få full poäng krävs att du korrigerar de felaktiga påståenden så de blir sanna.a) Mikroareofila bakterier växer bäst vid lägre syrekoncentrationer än vad som finns i luften.b) Fakultativt anaeroba bakterier kan växa endast i frånvaro av syre.c) Bakterier tillhörande släktet Clostridium är sporbildande och därför strikt anaeroba. Bakteriertillhörande släktet Bacillus är aeroba och kan därför aldrig vara sporbildande.d) De humanpatogena bakterierna, liksom bakterierna ingående i vår normalflora, består enbart avbakterier som är aeroba.

a) santb) falskt. Obligat anaeroba bakterier kan växa endast i frånvaro av syre. Eller Fakultativt anaerobabakterier kan växa såväl i närvaro av som i frånvaro av syre.c) falskt. Bakterier i släktet Clostridium är sporbildande och strikt anaeroba. Bakterier tillhörandesläktet Bacillus är aeroba och sporbildande. Sporbildning har inget med krav på syre att göra.d) falskt. De humanpatogena bakterierna, liksom vår normalflora, består av bakterier som är aeroba,fakultativt anaeroba eller obligat anaeroba.

a) Plasmiden är extragenomiskt DNA som vanligen är enkelsträngat och kovalent cirkulärt slutet.b) Konjugation kräver alltid cell-cellkontakt och innebär ett sätt till DNA-överföring från en givaretill en mottagare.c) IS-element och transposoner finns enbart hos eukaryota mikroorganismer, vilket ger dessa godamöjligheter till genetisk rekombination.d) En bakteriestam som har en mutation vilken innebär ett basparsutbyte med oförändrad fenotyp,kallar man vildtyp.

a) Falskt. Plasmiden är extragenomiskt DNA, vanligen dubbelsträngat och kovalent cirkulärt slutet.b) Santc) Falskt. IS-element och transposoner finns till stor del endast hos prokaryota mikroorganismer,vilket ger dessa goda möjligheter till genetisk rekombination.d) Falskt. En mutation, vilken innebär ett basparsutbyte med oförändrad fenotyp, kallar man tystmutation.

Fråga 12 (4p). Förklara begreppen a) virulens, b) tropism, c) fenotyp, d) genotyp och e) serotypinom virologin.

Svar 12 (4 p). Svar:a)Virulens = Ett virus förmåga att orsaka cellskada, sjukdom .b) Tropism = infektions”bredd” eller miljö, ofta beroende av virusets cellreceptor- bindandeförmåga. Dvs förmåga att produktivt infektera en eller flera olika typer av celler.c) Fenotyp = Ett virus uttryckta egenskaper .d) Genotyp = Ett virus genetiska information.e) Serotyp = Ett virus specifika känslighet/epitoper för neutraliserande immunglobuliner .

Fråga 13 (2p). Beskriv vad man menar med flockimmunitet (”herd immunity”) och hur dennaanses vara skyddande?

Svar 13 (2p). Svarsförslag: Att en så stor andel av en vaccinerad grupp har utvecklad skyddandeimmunitet så att övriga (icke-vaccinerade och infektionsmottagliga) individer i gruppen är skyddadegenom att infektionen inte kan spridas inom gruppen.

Fråga 15 (3p). Beskriv kortfattat skillnaden i cellväggsstruktur som gör att grampositiva bakterierfärgas blåvioletta, medan gramnegativa färgas ljusröda. Ange även hur denna skillnad icellväggsstruktur påverkar respektive bakteriegrupps förekomst i vår normala bakterieflora.Exemplifiera var några bakteriegrupper förekommer på eller i oss.

Svar 15 (3p). Gramnegativa bakteriers cellvägg består av ett fåtal lager av peptidoglukan, medangrampositiva bakterier har ett stort antal lager. Grampositiva bakterier dominerar normalfloran påutsatta ställen som t ex hud, där miljön är mycket ogästvänlig, medan gramnegativa dominerar påmera skyddade ställen som t ex i mag-tarm regionen. Grampositiva stafylokocker på hud,gramnegativa, coliforma bakterier i tarm, grampositiva stafylokocker och streptokocker i övreluftvägar.

Fråga 16 (1p). Några bakterier, t ex medlemmar av släktet Clostridium, kan under vissa betingelserbilda en speciell form av ”celler” med lägre vatteninnehåll, högt Ca2+ innehåll samt dipikolinsyra.Vad kallas denna ”celltyp”? Ge exempel på vilka betingelser som inducera denna omvandling.

Svar 16 (1p). Endospor. Ogynnsamma betingelser som t ex svält, torka, strålning kan induceraendosporbildning.

Fråga 17a (1p). Vad betyder beteckningarna H3 och N2 vid namngivningen av influenza A/H3N2-stammar?Fråga 17b (4p). Influensavirus ingår i orthomyxovirusfamiljen och är en virustyp som är beroendeav RNA-beroende RNA-polymeras för sin replikation och förökning. Berätta och beskriv vad Dukänner till om influensavirusets genetiska uppsättning och organisation, samt hur detta virusreplikerar och muterar eller varierar sig för att undkomma immunsvaret.

Svar 17a (1p). H = Hemagglutinin, N = Neuraminidas, båda är höljeproteiner hos Influensavirusoch används för att beskriva vilken influensa A-typ som man beskriver. I ett influensavaccin är detviktigt att man valt rätt H respektive N-protein för att kunna erhålla skyddande neutraliserandeantikroppar hos de vaccinerade individerna.Svar 17b (4 p). Orthomyxovirusfamiljens virus utmärks av följande:• Ee är genetiskt orgeniserade som minus-polariserade enkelsträngade (-ssRNA) RNA virus.• De har segmenterade genom (7 till 8 segment/virus).• Kapsiden har helikal struktur d9 viruset har ett matrix-protein som stabiliserar dess yttrehölje som omger och skyddar virusets nukleokapsid (arvsmassa och kapsid).Minus-strängade RNA virus är helt beroende av att få med sig sina RNA-beroende RNA-polymerasenzymer för att kunna transkribera sina minus- RNA till plus-RNA (som sedan kan translateras tillvirus-proteiner). Orthomyxovirus har den speciella egenskapen att virus-RNA transporteras tillcellens kärna där transkription sker (till skillnad ifrån de flesta RNA virus som transkriberar sinaRNA i cellens cytoplasma). Eftersom dessa virus enzymer saknar proof-reading så uppstår spontanafelaktigheter vid kopieringen av RNA (s,k antigenic drift), dessutom driver immunsvarets angrepppå viruset fram mutationer hos de virus som replikerar inne i en infekterad individ. Eftersomorthomyxovirus har segmenterade genom så kan det ske dramatiska genetiska förändringar om tvåeller flera influensavarianter infekterar samma cell. Hela virala RNA”gener” kan då bytas ut mellande olika virusvarianterna och helt nya influensavarianter kan uppstå, s.k antigenic shift. Denna merdramatiska genförändring sker ofta exempelvis inför en ny epidemi eller pandemi.

Fråga 18a (1p). Varför ingår poliovaccin i det svenska barnvaccinationsprogrammet, och användervi i Sverige det avdödade eller det attenuerade levande vaccinet?Fråga 18b (2p). Vad kan det finnas för goda immunologiska och/eller vaccinologiska skäl attanvända ett attenuerat levande vaccin istället för ett avdödat vaccin?Fråga 18c (4p). Förklara på cellulär och molekylär nivå hur ett skyddande immunsvar mot polioinduceras efter oral vaccination.

Svar 18a (1p). Svarsförslag: Polio är en allvarlig virussjukdom som det finns mycket goda vaccinermot, både levande attenuerade (Sabin) och avdödade (Salk) vacciner. I Sverige, och i de flestaindustriländer används det avdödade poliovaccinet.Svar 18b (2p). Svarsförslag: Det goda med att använda det levande attenuerade vaccinet är blandannat att det ges via samma infektionsväg som vildtypsviruset kommer in i kroppen, det vill sägaoralt (ofta via förorenat vatten eller föda). Därmed fås det en slemhinneimmunitet i form avsekretoriskt IgA (S-IgA) och lokalt slemhinne-associerat T cellsvar. Dessutom får ett systemisktimmunsvar både i form av B cellimmunitet (IgG/IgA) i serum/plasma och cytotoxiskt T cellsvareftersom levande vaccin tas upp och virala proteiner uttrycks endogent i celler vilket ofta resulterari MHC klass I presentation av virala peptider och utvecklande av cytotoxiska CD8+ T celler.Dessutom är det levande attenuerade vaccinet betydligt billigare och enklare att tillverka ochadministrera. Dock finns det risker med levande vacciner, och det levande poliovaccinet harbeskrivits kunna ge poliosymptom hos <1/1 000 000 eller färre vaccinerade. Immunologisktförsvagade individer kan dessutom bli långvariga utsöndrare av vaccinvirus vilket skulle kunna ökarisken för att vaccinstammarna reverterar till vildtypsvirus som skulle kunna vara patogent.Svar 18c (4 p). Svarsförslag:M-celler transporterar antigen till dendritiska celler, som sedanpresenterar antigen för T-hjälparceller. Regulatoriska T-celler som producerar anti-inflammatoriskacytokiner såsom TGF-β och IL-10 dominerar vid slemhinnorna; kraftiga proinflammatoriskaimmunsvar är mycket skadliga för de ömtåliga slemhinnorna. Denna cytokinmiljö gynnar B-cellersisotypswitch till IgA. Plasmacellerna utsöndrar dimeriskt IgA som transporteras genom epitelcellenoch utsöndras i tarmlumen som sekretoriskt IgA. SIgA kan neutralisera poliovirus så att det inte kaninfektera Adolf.

Fråga 19a (2p). Vad är herpes för mikroorganism, beskriv klassningen av denna? Hur blev Pellesmittad med det, och varför återkommande blåsor?Fråga 19b (2p). Pelle tycker att det är typiskt att just nu när det är sommarsemester så får han ettmunsår – det brukar blir mera uttalat då han får det på sommaren. Kan det ha att göra med solen,och i så fall hur?

Svar 19a (2p). Svarsförslag: Virus, DNA virus med hölje, troligtvis via mun-mot-munsmitta,etablerar sin infektion i nervceller, kan reaktiveras och återkomma som en lokla infektion i form avblåsor nära primärinfektionens lokal.Svar 19b (2p). Svarsförslag. Ja, solens UV-bestrålning kan reaktivera herpesvirus.

Fråga 20 (3p). Redogör för begreppen passiv respektive aktiv immunisering. Exemplifiera gärnadessa alternativa begrepp.

Svar 20 (3p). Svarsförslag: Passiv immunisering; Immunglobuliner ges, tidsbegränsad effekt,resulterar INTE i att immunologiskt minne utvecklas. Aktiv immunisering = Vaccinering med ettantigen (vaccinprotein exempelvis mässling, påssjuka, polio), den vaccinerades immunsvaraktiveras och immunologiskt minne utvecklas.

Fråga 21 (4p). Namnge dessa generella strukturella uppbyggnadsproteiners benämningar och derasfunktioner vid virusreplikation, exemplifiera med någon av följande virus: Influensa, herpesviruseller retrovirus (rita gärna).

Svar 21. Svar:Kapsidprotein, nukleokapsid, kapsomerer, höljeprotein, genetiskt material (RNA eller DNA) .Strukturprotein: Kapsidprotein = Skydd för viralt genetiskt material och eventuelltreceptorbindande egenskaper.Höljeprotein = Yttre virusprotein i regel med cell-receptorbindande egenskaper.Regulatoriskt protein: Influensa A ex. NS1, med suppressiv effekt på cellers antivirusreaktion.HIV ex. Rev = Regulatory protein med viral RNA exportfunktion från cellnukleus tillcellcytoplasma.Tat = Transaktivatorprotein, med bland annat viral DNA-avläsningsökande förmåga i cellnukleus.Nef = Negative factor, med bland annat cell-receptor (CD4)-nedreglerande egenskaper.

Fråga 22 (1p/rätt svar). Ange vilka av nedanstående påståenden som är sanna respektive falska.För att få full poäng krävs att du korrigerar de felaktiga påståenden så de blir sanna.a) Fakultativt anaeroba bakterier kan växa endast i frånvaro av syre.b) Mikroareofila bakterier växer bäst vid lägre syrekoncentrationer än vad som finns i luften.c) Syrets toxicitet för bakteriecellen består bl a i att reaktiva syreföreningar bildas som kan orsakaskador på det genetiska materialet.d) De humanpatogena bakterierna, liksom vår normalflora, består enbart av bakterier som är aeroba.

Svar 22. Svar:a) Falskt. Obligat anaeroba bakterier kan växa endast i frånvaro av syre. Eller Fakultativtanaeroba bakterier kan växa såväl i närvaro av som i frånvaro av syre.b) Sant.c) Sant.d) Falskt. De humanpatogena bakterierna, liksom vår normalflora, består av bakterier som äraeroba, fakultativt anaeroba eller obligat anaeroba.

Fråga 23 (2p). Normalflorebakterier utgör ett viktigt skydd mot patogena bakterier. Ange ochmotivera två orsaker till detta.

Svar 23. Svar:1. Normalflorebakterierna kan konkurrera ut de patogena bakterier som adhererar till hud ellerslemhinna. Konkurrens genom fysisk plats och tillgång på näring.2. Normalflorebakterierna kan producera antimikrobiella substanser som hämmar tillväxt ellerdödar patogena bakterier.

Fråga 24 (1p/rätt svar). Ange vilka av nedanstående påståenden som är sanna respektive falska.För att få full poäng krävs att du korrigerar de felaktiga påståenden så de blir sanna.a) Plasmiden är extragenomiskt DNA som vanligen är enkelsträngat och kovalent cirkulärt slutet.b) Konjugation kräver alltid cell-cellkontakt och innebär ett sätt till DNA-överföring från en givaretill en mottagare.c) IS-element och transposoner finns enbart hos eukaryota mikroorganismer, vilket ger dessa godamöjligheter till genetisk rekombination.d) En bakteriestam som har en mutation vilken innebär ett basparsutbyte med oförändrad fenotyp,kallar man vildtyp.

Svar 24. Svar:a) Falskt. Plasmiden är extragenomiskt DNA som vanligen är dubbelsträngat och kovalent cirkulärtslutet.b) Sant .c) Falskt. IS-element och transposoner finns till stor del endast hos prokaryota mikroorganismer,vilket ger dessa goda möjligheter till genetisk rekombination.d) Falskt. En mutation vilken innebär ett basparsutbyte med oförändrad fenotyp kallar man tystmutation.

Fråga 25 (3p). Beskriv ett herpesvirus, hur det ser ut, vad som är utmärkande för dessa virusinfektions-och replikationsförlopp och ge exempel på två herpesvirus.

Svar 25. Svarsförslag: Ikosaedral kapsid, tegument, hölje + dsDNA, H. simplex, EBV, VZV, CMV,HHV-6, HHV-7, HHV-8. Smitta via slemhinnor, kontaktsmitta. Dessa virus kan utveckla latentinfektion, bl.a. i nervceller och lymfocyter. Kan därmed reaktiveras till replikation vid senare skede,exempelvis Vattkoppor (varicellae) som senare kan reaktiveras och resultera i bältros (herpes ellervaricella zoster). Virusreplikationen sker i tre faser, alfafasen: immediate early, betafasen, early ochgammafasen: late. Viralt DNA transporteras till cellkärnan där DNA-replikation och RNAtranskriptionsker.

Fråga 26a (3p). Endotoxiner kallas en grupp toxiner hos gramnegativa bakterier. De är uppbyggdaav tre huvudbeståndsdelar. Rita en enkel figur över endotoxinets uppbyggnad med angivande avförankringen i bakteriens cellyta. Namnge de tre huvudkomponenterna samt ange någon egenskaphos var och en av dem.Fråga 26b (2p). Hur benämns endotoxinets motsvarigheter hos grampositiva bakterier, var är delokaliserade i bakterien och vad består dessa av? Ange vidare under vilka omständigheter dessakomponenter kan frisättas från bakterien.

Svar 26a. I yttermembranet sitter lipid A-delen, som medierar den toxiska aktiviteten, och utanfördetta sitter ”core”(kärn) polysackariden, som består av en relativt konstant grenad polysackarid, ochytterst det mycket variabla O-antigenet, som kan användas för serologisk typning.Svar 26b. Teikonsyra och lipoteikonsyra vilka är förankrade i cellväggen, lipoteikonsyra dessutom icellmembranet. De är uppbyggda av en grundstruktur bestående av sockeralkoholfosfatenheter(glycerofosfat eller ribitolfosfat). Komponenterna frisätts när bakterien lyseras.

Fråga 27a (1,5p). Förklara begreppet flockimmunitet. Varför är den skyddande?Fråga 27b (4p). Beskriv vad influensa är för ett slags virus, hur det är uppbyggt, hur det smittar ochvad vaccinet måste åstadkomma för att det ska utvecklas ett immunologiskt skydd mot infektion.

Svar 27a (2p). Svarsförslag: Att en så stor andel av en vaccinerad grupp har utvecklad skyddandeimmunitet så att övriga (icke-vaccinerade och infektionsmottagliga) individer i gruppen är skyddadegenom att infektionen inte kan eller har svårt att spridas inom gruppen.Svar 27b (2p). Svarsförslag: Influenzavirus tillhör Orthomyxovirusfamiljen, ett minussträngarsinge-strand RNA virus, med segmenterat genom (8 segment för Influensa A och B samt 7 segmentför Influenza C), helikal kapsid samt HA och NA-höljeförsett virus. Virus smittar i allmänhet viakontakt-smitta och via aerosol. Ett gott immunologiskt skydd ger influensavacciner som ger upphovtill neutraliserande antikroppar mot höljeproteinerna hemagglutinin (HA) och neuraminidas (NA)och gärna cytotoxiska (CD8+) T-celler mot konserverade influensaproteiner som nukleoprotein NPoch M1/M2-proteinerna.

Fråga 28 (1p/rätt svar). För att förstå bakteriens snabba anpassningsförmåga till nya betingelser imiljön är bakteriegenetiken av avgörande betydelse. Ange vilka av nedanstående påståenden som ärsanna respektive falska. För att få full poäng krävs att du korrigerar de felaktiga påståenden så deblir sanna.a) IS-element kan själva utgöra en mobil enhet, men kan dessutom förekomma som en del av entransposon, vilken i sin tur kan vara mobil.b) ”Fria” plasmider kan via transformation eller konjugation tas upp av en bakteriecell.c) Man brukar tala om tre principiella sätt för DNA-överföring hos bakterier; konjugation,transduktion och transformation. Alla tre sätt sätten sker alltid via cell-cellkontakt.d) Punktmutation kan vara av två typer; basparsutbyten eller läsramsförändringar, varav endastläsramsförändringen ger upphov till ändrad fenotyp.

Fråga 28. Svar:a) Sant .b) Falskt. ”Fria” plasmider kan via transformation tas upp av en bakteriecell. För konjugation krävscell-cellkontakt och direktöverföring från en annan levande bakteriecell.c) Falskt. Man brukar tala om tre principiella sätt för DNA-överföring hos bakterier; konjugation,transduktion och transformation. Endast konjugation sker via cell-cellkontakt.d) Falskt. Punktmutation kan vara av två typer; basparsutbyten eller läsramsförändringar, varavläsramsförändringen alltid ger upphov till ändrad fenotyp, medan basparsutbyte kan göra det.

Fråga 29 (0,5p/delfråga). Ange hur man brukar benämna relationen för två organismer som levertillsammans om....a) ...de har ömsesidig nytta av varandra, (två olika termer finns för detta förhållande, men deträcker att ange det ena för full poäng).b) ...den ena drar nytta av den andra, som i sin tur inte påverkas varken positivt ellernegativt (i verkligheten är detta mycket ovanligt).c) ...ingen av dem påverkar den andre.d) ...den ene drar nytta av den andre som i sin tur påverkas negativt (två olika termer finnsför detta förhållande, men det räcker att ange det ena för full poäng).

Svar 29. Svar:a) Synergism eller mutualism.b) Kommensalism.c) Neutralism.d) Predation eller parasitism .

Fråga 30a (2p). Beskriv kortfattat vad ett AB-toxin är.Fråga 30b (2p). Ange kortfattad vad ADP-ribosylering innebär, rita gärna en reaktionsformel (dockbehöver kemiska formler inte anges för full poäng) och förklara hur denna aktivitet kan påverkavärdcellen negativt.

Svar 30a. Ett proteintoxin som består av minst två subenheter, en bindande del(B) och enaktivitetsdel (A),där A-delen oftast har en enzymatisk funktion. A-delen utöver sin verkan inne ivärdcellen.Svar 30b. En ADP-ribosylgrupp överförs och binds kovalent till ett protein, ofta ett enzym, medhjälp av exotoxinets A-del. Härigenom inaktiveras proteinet och någon viktig cellfunktion störseller blockeras helt. Ett flertal exempel har tagits .