• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/298

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

298 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Nämn några antibiotika med god, måttlig resp dålig absorption.

God: trim/sulfa, amoxicillin, doxycyklin, cefadroxil, ceftibuten, ciprofloxacin, rifampicin


Måttligt: penicillin V


Dålig: erytromycin, azithromycin

Vad innebär Cmax inom farmakokinetik?

Den högsta koncentrationen som uppmätts

Vad betyder och använder man tid > MIC till?

MIC: Den lägsta konc som krävs för att i ett provrör inte ska se tillväxt efter 24h.


Hur många av dygnets 24h är konc över mic?


om 12h = 50%

Ge exempel på antibiotika som har tidsberoende avdödning.

- betalaktamantibiotika, glykopeptidantibiotika.


Det avgörande är inte toppkoncentrationen för efter en viss gräns dör bakterierna inte snabbare, ger bara mer biv. Bättre att ge dosen oftare.

Ge exempel på antibiotika som har koncentrationsberoende avdödning

- aminoglykosider och krinoliner.


Ökar man konc blir det bättre och bättre avdödning

Ge exempel på några baktericida och bakteriostatiska antibiotika

baktericid: betalaktamantibiotika, kinoloner, aminoglykosider, vancomycin
bakteriostatiska: makrolider, tetracykliner, linkosamider

Vilka fyra grupper är med i betalaktamantibiotika och hur fungerar de?

Penicilliner


Cefalosporiner


Karbapenemer


Monobaktamer
Hämmar bakterierna cellväggssyntes -> cellväggen blir instabil och går sönder.

Nämn några allmänna fakta om betalaktamantibiotika

baktericid effekt


relativt atoxiska


kort halveringstid: undantag ceftibuten, ceftriaxon, ertapenem.


distribueras extracellulärt


elimineras huvudsakligen via njurarna

Vilka penicilliner ska vi kunna?

Penicillin G (bensylpenicillin)


Ampicillin (doktacillin)


Kloxacillin (ekvacillin)


piperacillin/tazobactam (tazocin)


penicillin V (kåvepenin)


amoxicillin (amimox)


amoxicillin/klavulansyra (spektramox)


flukloxacillin (heracillin)


pivmecillinam (selexid)Vilket spektrum och indikationer har penicillin G (bensylpenicillin)?

Spektrum: pneumokocker, streptokocker, meningokocker, gonokocker, borrelia, vissa anaeroba bakterier (clos tetani, difteroider)
Indikationer: samhällsförvärvad pneumoni (1a hand)


allvarliga streptokockinfektioner (1a hand)


streptokockendokardit (+aminoglykosid)


neuroborrelios (2a hand)

Vilket spektrum och indikationer har ampicillin (doktacillin)?

Spektrum: pneumokocker, streptokocker, meningokocker, gonokocker, borrelia, clostr tetani, difteroider, E.faecalis, H-influensa, Listeria
Indikationer: listeria


enterokockendokardit (+aminoglykosid)

Vilket spektrum och indikationer har kloxacillin (ekvacillin)?

Spektrum: staph aureus (ej MRSA, MRSE)


streptokocker
Indikationer: hud och mjukdelsinfektioner, osteiter (1a hand)


Allvarliga stafylokockinfektioner (1a hand)


stafylokockendokarditer

Vilket spektrum och indikationer har piperacillin/tacobactam (tazocin)?

Mycket brett spektrum, ungefär som imipenem inkl E.faecalis och pseudomonas. betalaktamasstabilt ofta effekt på ESBL.
Indikationer: svåra bukinfektioner (1a hand)


andra svåra infektioner ex urosepsis och nasokomial pneumoni, oklar skepsis (1a hand)


oklar feber hos neutropena patienter (1a hand)

Vilket spektrum och indikationer har penicillin V (kåvepenin)?

Spektrum: pneumokocker, streptokocker, meningokocker, gonokocker, borrelia, pasturella
Indikationer: tonsillit, otit, sinuit, samhällsförvärvad pneumoni, erysipelas, erytema migrans (1a hand)

Vilket spektrum och indikationer har amoxicillin (amimox)?

Spektrum: som PcV + E.faecalis, H.influensae (ej betalaktamasprod), Listeria
Indikationer: terapisvikt på pc eller stark misstanke om HI vid otid, sinuit och pneumoni.


po uppföljning vid svår pneumoni (1a hand)


Profylax vid kattbett (1a hand)


UVI m E.faecalis


Endokarditprofylax (engångsdos)

Vilket spektrum och indikationer har amoxicillin/klavulansyra (spektramox)?

spektrum: som amoxicillin + betalaktamasprod bakterier ex HI, M.catharralis och S.aureus
Indikationer: terapisvikt på pc vid otit, sinuit eller pneumoni när betalaktamasprod HI misstänks eller har odlats fram


Hud och mjukdelsinf ex hund/kattbett eller sårinf med fynd av E.faecalis

Vilket spektrum och indikationer har flukloxacillin (heracillin)?

spektrum: streptokocker, staph aureus
Indikationer: hud och mjukdelsinfektioner (1a hand) (om abscess pilla ur varet, om ej möjligt - ge klindamycin istället)


Osteiter (1a hand)

vilket spektrum och indikationer har pivmecillinam (selexid)?

spektrum: E.coli, klebsiella, proteus, staph saprofyticus
Indikationer: nedre okomplicerade UVI, nedre UVI hos män

Vilket spektrum och indikationer har cefuroxim (zinacef)?

spektrum: stafylokocker, streptokocker (inkl pneumokocker), E-coli, klebsiella, proteus, H.influenzae, meningokocker, salmonella, shigella
Indikationer: sepsis med oklart fokus, övre UVI, pneumoni (där annan aggens än pneumokocker misstänks), hud och mjukdelsinfektioner, bukinfektioner

vilket spektrum och indikationer har cefotaxim (claforan)?

spektrum: som cefuroxim, men något lägre MIC-värde mot gram- och något högre för staph aureus. Bättre penetration till CNS än cefuroxim.
Indikationer: som cefuroxim + bakteriell meningit

Vilket spektrum och indikationer har ceftazidim (fortum)?

Spektrum: sämre gram+ effekt än cefuroxim/cefotaxim, otillräcklig effekt på staph aureus. God effekt pseudomonas.
Indikationer: oklar feber hos neutropena pat (1a hand)


Luftvägsinf där gram- bakterier inkl pseudomonas misstänks (ex nosokomiala, ventilation)

Vilket spektrum och indikationer har ceftriaxon (rocephalin)?

spektrum: som cefuroxim men något sämre effekt mot staph aureus
Indikationer: poliklinsk beh av sårinf, endokardit, pneumoni, neuroborrelios (barn)
lång halveringstid

vilket spektrum och indikationer har cefadroxil (cefamox)?

Spektrum: streptokocker (sämre pneumokocker), s.aureus, E-coli, klebsiella, proteus förutsatt låg UVI. EJ H.Influenzae
Indikationer: tonsillit vid pc-allergi, recidivtonsillit, cystit (första hand hos barn pga tuttifruttismak), hud och mjukdelsinfektioner (barn

Vilket spektrum och indikationer har ceftibuten (cedax)?

spektrum: streptokocker, H.influenzae, moraxella, E-coli, klebsiella, enterobacter, proteus, pasturella. EJ s.aureus, pneumokocker, enterokocker
Indikationer: hög UVI hos barn och kvinnor (1a hand)


hög UVI hos män (2a hand)

nämn tre karbapenemer

Imipenem/cilastatin (tienam)


meronem (meronem)


ertapenem (invanz)

Vilka bakterier tar Imipenem/cilastatin (tienam) INTE?

stenotrophomonas, MRSA, MRSE, E.faecium, intracellulära bakterier ex legionella, mycoplasma

Vilka indikationer har imipenem/cilastatin (tienam)?

Allvarliga infektioner: bukinfektioner, svår skepsis, nosokomiala infektioner

Hur skiljer sig imipenem och meronem främst från varandra (ang spektrum)?

meronem: bättre mot pseudomonas och proteus


Imipenem: bättre effekt e.faecalis

Vilka indikationer har meropenem (meronem)?

Allvarliga infektioner: svår sepsis, nosokomiala infektioner, bakteriell meningit, oklar feber hos neutropena patienter,

vad heter monobaktamen vi ska lära oss och när används den?

aztreonam (azactam)


vid UVI/urosepsis vid pc-allergi

Vilken är indikationen för erythromycin (ery-max, abboticin)?

atypiska pneumonier inkl legionella


Pertussis


Vid pc-allergi: luftvägsinfektioner

Vilka biverkningar har erythromycin (ery-max, abboticin)?

25-30% gastrointestinala


reversibel hörselförlust


kolestatisk reaktion


mkt kärlretande (iv)

Hur ska man förhålla sig till erythromycin och graviditet?

Skall ej användas under första trimetern

Hur skiljer sig erythromycin och azithromycin i spektrum?

Azithromycin: bättre effekt på legionella


mindre biverkningar

Vilket spektrum och indikationer har klindamycin (Dalacin)?

Spektrum: S.aureus (ibland MRSA), streptokocker, pneumokocker, anaerober och ofta s.epidermidis. EJ H.influensa, C.difficile
Indikationer: sår och mjukdelsinfektioner vid terapisvikt eller pc-allergi


kombinationsbehandling med PcG eller imipenem vid nekrotiserande fasciit


Pneumoni vid pc-allergi

Behandlingen av abscesser skiljer sig beroende på om dränagemöjlighet finns eller ej. Hur?

Heracillin: om dränage möjligt


Klindamycin: om dränage ej möjligt eller pc-allergi

Vilka indikationer har doxycyklin (doxyferm)? När under graviditeten ska den ej användas?

Atypisk pneumoni


Urogenitala infektioner orsakades av chlamydia


Borreliaartrit och 1a hand neuroborrelios


pc-allergi: sinuit och kattbett
Ska ej användas under 2a eller 3e trimestern

när används tigecyklin (tygacil)?

infektioner med multiresistenta bakterier där andra alternativ inte kan användas

Vilket spektrum och indikationer har vancomycin (vancocin)?

Spektrum: streptokocker, pneumokocker, stafylokocker inkl MRSA, MRSE, PRP och enterokocker, clost difficile. EJ VRE, EJ GRAM-
Indikationer: infektioner orsakade av MRSA, MRSE, E.faecium ex främmandekroppsinf, endokardit, terapisvikt eller svåra fall av cl difficile-enterit.


pc-allergi: bakteriell meningit

Nämn några nackdelar med vancomycin!

- smalt terapeuiskt intervall


- biv: pseudoallergi, njurtoxicitet, ototoxicitet


- oralt vancomycin absorberas inte

vilka indikationer har linezolid (zyvoxid)?

Pneumoni med multiresistenta bakterier


Komplicerade hud och mjukdelsinfektioner


Andra infektioner m multiresistenta gram+

Vad bör man tänka på när man sätter in Rifampicin (rifadin, rimactan)?

- Ge alltid i kombination med annat preparat (resistensutv)


- Info att det ger rödfärgad urin och tårar


- Ej ges till gravida eller nyfödda pga risk hypoprotrombinemi

Vilka indikationer har fusidinsyra (fucidin)?

stafylokockinfektioner (i komb)

Vilket spektrum och indikationer har nitrofurantoin (furadantin)?

Spektrum: E.coli, E.faecalis, staph saprophyticus.


EJ klebsiella, proteus, pseudomonas
Indikationer: nedre okomplicerade UVI


nedre UVI hos män?

Vilket spektrum och indikationer har trimetoprim?

Spektrum: staph. saprophyitucs, E.coli, klebsiella, proteus, enterobacter.


EJ pseudomonas, ca 50% av enterokocker känsliga
Indikationer: låg UVI inkl komplicerad UCI men endast efter odlingssvar pga hög resistens

Vilka indikationer har trimetoprim-sulfametoxazol (eusaprim/bactrim)?

Pyelonefrit (efter odlingssvar)


bakteriell prostatit


profylax och beh av PCP (neutropena patienter)


2ahandsprep vid exacerbation kronisk bronkit


salmonella, shigella, tyfoidfeber


Pc-allergi: bakteriell meningit

Vilket spektrum och indikationer har metronidazol (flaggs, elyzol)?

Spektrum: anaeroba bakterier, H.pylori, entamöba histiolytica, giardia lamlia, gardenerella vaginalis
Indikationer: bukinfektioner (i komb m ex cefuroxim)


1ahandsval vid cl.difficile enterit


amöba, giardia


bakteriella vaginos

Nämn tre olika kinoloner man ska kunna!

Ciprofloxacin (ciproxin)


Levofloxacin (Tavanic)


Moxifloxacin (Avelox)

Vilket spektrum och indikationer har ceprofloxacin (ciproxin)?

Spektrum: god effekt på gram-, sämre på gram+ stafylokocker, pseudomonas, legionella
Indikationer: övre UVI och kompl nedre UVI


Nosokomiala gram- pneumonier (efter odling)


bakteriella enteriter


Osteiter (komb behandling)


Meningokockprofylax (en dos)

Vilket spektrum och indikationer har moxifloxacin (avelox)?

spektrum: bättre gram+ och anaerob effekt än övriga krinoliner. Streptokocker, pneumokocker, staph aureus, mycoplasma, TWAR, legionella, TB.


EJ Pseudomonas
Indikationer: allvarlig pneumoni, misstänkt legionellapneumoni, TB-meningit (komb.beh) pc-allergi: bakteriell meningit

Vilken aminoglykosid används mest i Sverige?

Gentamicin (gensumycin, garamycin)

Vilket spektrum och indikationer har aminoglykosider?

spektrum: flertalet gram- inkl pseudomonas, F.tularensis. Ej gram+ effekt förutom staph aureus.
Indikationer: ges som alltid vid svår sepsis


endokardit

Vilka biverkningar kan man se vid aminoglykosider?

njurtoxicitet och ototoxicitet

Vad ska man tänka på vid dosering av aminoglykosid?

1. Beräkna clearance m krea, vikt, ålder, kön


2. dosera enl tabell (normalt 4.5mg/kg)


3. s-konc efter 8h


4. anpassa doseringen

Vilken antibiotikagrupp ger främst allergiska reaktioner?

framförallt betalaktamantibiotika

Hur handläggs misstänkt allergi mot betalaktamantibiotika?

avbryt ab-behandling omedelbart


ge drenalin, antihistamin och kortison


dokumentera antibiotikasubstans, symtom och förlopp i journalen


förse pat m skriftlig info


skriv remiss för allergiutredning

Vilken är den viktigaste metoden i klinisk bakteriologi?

Bakterieodling

Nämn fördelar och nackdelar med direkt mikroskopering!

+ enkel


+ billig


- erfarenhet krävs


- oftast prover frå sterila områden


- typiska fynd från icke-sterila områden


- negativt resultat utesluter inte infektion

Nämn fördelar och nackdelar med bakterieodling!

+ enkel, säker


+ billig


+ hög specificitet 100%


+ resistensbestämning


+ exakt identifiering av isolat


- alla bakterier kan inte odlas


- krävande (transport, temp, medium)


- tar tid (anaeroca 2-7d, mycobact veckor)

Vid vilken tidpunkt bör man blododla?

Helst innan ab-behandling påbörjas


Också under misslyckad ab-behandling


Under en ev frossbrytning

nämn några nackdelar med serologi!

- individuell variation vid utveckling av ak


- IgA-brist (1/800 svenskar)


- Immunsupp utv dåligt ak


- nyfödda och småbarn utv dåligt ak


- om parprover behövs ställs diagnosen sent


- korsreagerande antikroppar


- moderns IgG-ak kvarstår hos barnet (första 6mån)


- blodtransfusioner

Nämn två bakteriella infektioner där diagnostiken baseras på serologi!

Syfilis


Borrelia (klinisk diagnos där serologi stärker)

Hur ska man tänka vid tolkning av serologi vid syfilis?

Ospecifika ak: krm tidigt och försvinner efter lyckad behandling.


Specifika ak: uppkommer senare, kvarstår efter behandling

Var söker HIV-patienten som inte vet om sin infektion?

- Trötthet, viktnedgång


- Upprepade sinuiter och pneumonier


- anemi, leukopeni, trombocytopeni


- SR-utredning


- tromboembolism


- lymfadenopati


- njursvikt


- ÖNH: extern otit, candidaesofagit


- Hud: seborroisk dermatit, kaposis sarkom, mollusker


- Gyn: besvärlig herpes, candida, cervixcancer


- Ögon: CMV-retinit


- Infektion: herpes, tbc, diarré, serös meningit


- Ortopedi: caputnekros


- Tandläkare: candida, kaposis, gingivit


- Neuro: epilepsi, huvudvärk, neuropati, stroke


- Onkologi: analcancer, lymfom, hodgkins, carviccancer

Nämn vilka indikatorsjukdomar som är kopplade till HIV. Alltså när man "måste" ta ett HIV-test.

- TBC


- Lymfom


- Trombocytopeni, anemi


- Herpes zoster (ffa unga och bilaterala)


- Sebborhoisk dermatit

Nämn tre AIDS-maligniteter

Kaposis sarkom (orsakat av humant herpesvirus)


B-cellslymfom och CNS-lymfom


Invasiv cervixcancer

Vilka opportunistiska infektioner drabbar AIDS-patienter?

Luftvägsinf: bakteriella, tuberculos, svamp (pneumocystis carinii)


Gastro-inf: salmonella, shigella


Hud-inf


CNS-inf: cryptokocker, toxoplasma

Vad är PCP (pneumocystis jirovecii fd carinii) pneumoni? Hur behandlar man detta?

AIDS-grundande sjd


Interstitiell svamp-pneumoni, börjar långsamt m dyspné och torrhosta


initial normal lungrtg men slutligen "vita lungor"


Behandling: trimetoprimsulfa

Beskriv en primärinfektion HIV! Hur ser serologin ut?

Flesta asymtomatiska


Endsat 25% får glandular fever, oftast efter massiv slemhinesmitta


liknar mononukleos: feber, svalgsmärta, mekulopapulärt utslag, oömma lymfkörtelsvullnader, ulcerationer,


HIV-akneg, HIV-agpos

Hur stor är risken för HIV-smitta vid sexuell kontakt resp nålstick?

1/200-1/200 oskyddade vaginal samlag


1/20-1/300 oskyddade anala samlag


1/100 nålstick m blodig kanyl

Vilka är de tre grundstenarna i ART = anti-retroviral terapi?

NRTI= nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor


NNRTI= Non-nucleoside RTI


PI= Protease Inhibitor

Hur stor är mor-barn smitta vid obehandlad resp behandlad HIV?

35% risk obehandlad


0.5% om välbehandlad

Ge exempel på virus vars naturalförlopp är akut, latent resp kronisk infektion.

Akut infektion: influensavirus, hepatit A


Latent: HSV, varicella zoster


Kronisk: hepatit B, HIV

Hur skiljer sig symptomen mellan övre och nedre UVI?

Övre: feber > 38, flanksmärta, dunkömhet, illamående, CRP/LPK-stegring
Nedre: miktionssveda, täta trängningar.

Vad innebär komplicerad UVI?

Strukturella/funktionella avvikelser som genom försämrat urinavflöde och residualurin disponerar för UVI.


- KAD


- Konkrement


- Reflux


- Neurogena blåsrubbning


- UVI hos män räknas alltid som kompl pga prostatan

Hur defineras en recidiverande UVI?

minst 2 UVI på 6 månader eller 3 på ett år

Hur defineras en nosokomial UVI?

Debuterar > 48h efter inläggning på sjukhus, inom 30d efter sjukhusvård eller som uppstår i en vårdsituation (ex KAD-byte, prostatabiopsi)

När rekommenderas screening med u-odling?

- Under tidig graviditet


- Efter behandling av ABU under graviditet


- Före transuretral resektion av prostata


- Före annan urologisk åtgärd m risk traumatisk slemhinneblödning

Vilka bakterier orsakar vanligast UVI?

E.coli


S.saprofyticus


klebsiella/enterobacter, proteus, enterokocker, pseudomonas

Nämn några riskfaktorer till UVI

kort urinrör


Sexuellt aktiv


Nedsatt mängd laktobaciller (pessar eller menopaus)


KAD eller annan orsak till residualvolym

Vid urinprovtagning, vad ska man informera patienten om?

Helst hålla urin 4h


Ta mittstråle-urin

När ska man urinodla misstänkt UVI?

- komplicerade, recidiverande eller vårdrelaterade UVI


- akut pyelonefrit/febril UVI


- UVI efter nylig vistelse i länder m ökad ab-resistens


- UVI hos män


- UVI hos gravida


- Terapisvikt vid behandling av UVI

När urinodlar man efter given behandling?

UVI hos gravida kvinnor


UVI orsakade av stenbildande bakterier: pseudomonas, proteus, klebsiella

Beskriv en basal handläggning vid okomplicerad nedre UVI

- typisk symtoma


- U-sticka om första gång


- vanligen ab


- uppmana pat att höra av sig vid uteblev förbättring -> odla och byt behandling

beskriv basal handläggning vid komplicerad nedre UVI

- typisk symtom


- u-sticka + odling


- antibiotika


- uppföljning m klinisk kontroll 2-4v efter avslutat behandling. Odling endast vid stenbildande bakterier

Beskriv behandlingsprincipen vid okomplicerad nedre UVI

3-5d behandling


1 hand: pivmecillinam (selexid), nitrofurantoin (furadantin)


2a hand: trimetoprim väldigt lång halveringstid, cefadrocil (cefamox)

Beskriv behandlingsprincipen vid komplicerad nedre UVI

7d behandling


1a hand: pivmecillinam (selexid), nitrofurantoin (furadantin)


2a hand: trimetoprim

Beskriv handläggning vid övre UVI hos en opåverkad patient

opåverkad = p.o behandling


Urinodling, blododling x2 om möjligt


- Ciprofloxacin (ciprixin) eller trimetroprim-sulfa


- 14d behandling hos män, 7d cipro/14d trimsulfa hos kvinnor

Beskriv handläggning vid övre UVI hos en påverkad patient

påverkad = iv behandling


urinodling + blododling


1a hand: Cefotaxim (claforan)


2a hand: ciprofloxacin (ciproxin), aminoglykosid, peperacillin/tazobactam (tazocin)

När bör en UVI-patient utredas radiologisk eller hos urolog/gynekolog?

- Terapisvikt vid pyelonefrit


- Recidiverande pyelonefriter


- Rec UVI med stenbildande bakterier


- Rec UVI

Mot vilka antibiotika är ESBL-bildande bakterier resistenta mot?

Penicillin och cefalosporiner

Vilka kriterier kräver systemic inflammatori response syndroms (SIRS)?

Två eller flera av nedanstående kriterier:


1. Feber > 38 eller < 36


2. Hjärtfrekvens > 90/min


3. AF > 20/min eller PaCO2 < 4.3 kPa


4. LPK > 12 eller < 4 eller > 10% omogna former

Hur defineras hypoperfusion?

metabol acidos BE < 5


eller


förhöjd laktatkonc > 1mmol över övre normalgränsvärdet

Vilka övervakningsparametrar bör man ha koll på vid sepsis och septisk chock (kliniska och lab)

Kliniska: puls, BT, AF, Sat, Urinproduktion, Mental status, Hudtemperatur
Lab: LPK, pH, PaO2, PaCO2, BE, laktat, Bilirubin, Krea, TPK, APT-tid, INR, Fibril D-dimer, CRP

Vilka bakterier är vanligast orsakande av septisk chock? Gradera 1-5.

Grampositiva kocker:


alfa-streptokocker (1/5 risk)


beta-streptokocker (4/5 risk)


pneumokocker (4-5/5 risk)


enterokocker (1/5 risk)


staph aureus (3/5 risk)


Koagulasnegativa stafylokocker (0/5 risk)
Gramnegativa kocker:


Meningokocker (5/5 risk)
Gramnegativa stavar:


E.coli, enterobacter, klebsiella, proteus (4/5 risk)


Pseudomonas (4/5 risk)


Haemophilus influensae (4/5)


Salmonella (4/5 risk)


Brucella (4/5 risk)


Bacteroides (1/5 risk)

Hur ser behandling och handläggning av septisk chock ut?

1. Syrgas på mask


2. PVK - blododling + 0.5-1 liter ringer på 30 min


3. Lab: blodstatus, elstatus, leverprover, APTT, INR, Fibrin D-dimer, P.glukos, blodgas


4. om BT lågt efter provtagning, ytterligare 0.5 liter Ringer på 30 min


5. U-odling och övriga misstänkta lokaler


6. Ab-behandling bör ges inom 20-30 min


7. KAD


Allmän ATLS med övervakning av vitalparametrar ev CIVA

Ge förslag på antibiotikabehandling vid svår skepsis med okänt primärfokus

Cefotaxim + gentamicin

Ge förslag på antibiotika vid svår sepsis eller septisk chock med misstanke om bukinfektion

imipenem/meropenem + ev gentamicin

Ge förslag på antibiotika vid svår sepsis eller septisk chock med misstanke om komplicerad UVI

Piperacillin/tazobactam


alt imipenem


al meropenem + gentamicin

Ge förslag på ab vid svår sepsis eller septisk chock vid misstanke om mjukdelsinfektion

imipenem/meropenem + klindamycin

Vilka antibiotika kan du ge mot pneumoni?

PcG (bensylpenicillin)


PcV (kåvepenin)


Amoxicillin (amimox)


Ertapenem (invanz)


Klindamycin (Dalacin vid pc-allergi)


Ciprofloxacin (vid nosokomial gram-)Vilket antibiotika har indikation allvarlig streptokockinfektion?

Penicillin G (bensylpenicillin)

Vilken antibiotika har indikation listeria?

Ampicillin (doktacillin)

Vilken antibiotika har indikation enterokockendokardit?

Ampicillin (doktacillin) + aminoglykosid

Vilka antibiotika har indikation hud- och mjukdelsinfektioner?

Kloxacillin (ekvacillin)


Penicillin V (kåvepenin)


Flukloxacillin (heracillin)


Cefuroxim (Zinacef)


Cefotaxim (Claforan)


Cefadroxil (cefamox, hos barn. smakar tuttifrutti)


Tigecyklin (tygacil)

Vilka antibiotika kan du använda vid allvarliga stafylokockinfektioner?

Kloxacillin (ekvacillin)


Rifampicin (i kombination)


Fusidinsyra (i kombination)

Vilka antibiotika har indiktion stafylokockendokardit?

Kloxacillin (ekvacillin) + aminoglykosid

Vilka antibiotika har indikation svåra bukinfektioner?

Piperacillin/tazobactam (Tazocin)


Metronidazol (flagyl) i kombination

Vilka antibiotika har indikation: svåra infektioner ex urosepsis, nosokomial pneumoni, oklar sepsis?

Piperacillin/tazobactam (Tazocin)


Cefuroxim (Zinacef)


Cefotazim (Claforan)


Imipenem/cilastatin (tienam)


Meropenem (meronem)


Aminoglykosider ex gentamicin

Vilka antibiotika har indikationen "oklar feber hos neutropena patienter"?

Piperacillin/tazobactam (tazocin)


Ceftazidim (fortum)


Meropenem (meronem)

Vilka antibiotika har indikationen tonsillit, otit och sinuit?

Penicillin V (kåvepenin)


Cefadroxil (cefamox - vid pc-allergi och recidivtonsillit)

Vilken antibiotika ger man vid misstanke om H.influensaorsakad otit, sinuit och pneumoni?

amoxicillin (amimox)

Vilken antibiotika har indikation "profylax vid kattbett"?

Amoxicillin (amimox)

Vilken antibiotika har indikationen "endokarditprofylax"?

Amoxicillin (amimox)

Vilken antibiotika ger man vid terapisvikt vid penicillin. Där otit eller pneumoni och betalaktamasproducerande HI misstänks?

Amoxicillin/klavulansyra (spektramox)

Vilken antibiotika ges vid hund eller kattbett m E.faecalis?

Amoxicillin/klavulansyra (Spektramox)

Vilken antibiotika har indikation "osteiter"?

Flukloxacillin (heracillin)


Kloxacillin (ekvacillin)

Vilken antibiotika har som indiktion "poliklinisk behandling av ex sårinf, endokardit, pneumoni, neuroborrelios"?

Ceftriaxon (Rocephalin)

Vilka antibiotika har indikation hög UVI?

Ceftibuten (cedax)


Aztreonam (azactam vid pc-allergi)


Trimetoprim/sulfametoxacol


Ciprofloxacin (ciprixin)

Vilka antibiotika har indikationen "atypiska pneumonier"?

Erythromycin (erymax, abooticin)


Azithromycin (azitromax)


Doxycyklin (doxyferm)


moxifloxacin (Avelox)

Med vilken antibiotika behandlar man nekrotiserande fasciit?

Klindamycin (dalacin) + PcG eller imipenem

Med vilken antibiotika behandlar man klamydia?

Doxycyklin (doxyferm)


Erytromycin


Azitromycin


Moxifloxacin

Nämn en antibiotika som täcker MRSA

Vancomycin


Tigecyklin (tygacil)


Linezolid (zyvoxid)

Nämn en antibiotika vars indikation är pneumoni med multiresistenta bakterier

Linezolid (Zyvoxid)

Vilken antibiotika brukar man behandla erytema migrans med?

Penicillin V (kåvepenin)

Enligt antibiotikakortet:


Vilka antibiotika har säker effekt på staph.aureus?

Amoxicillin/klavulansyra


Flukloxacillin


Kloxacillin


Cefadroxil


Cefuroxim


Cefotaxim


Ceftriaxon


Imipenem


Meropenem


Ertapenem


Klindamycin


Doxycyklin


Ciprofloxacin


Moxifloxacin


Trim/sulfa


Gentamicin, amikacin, tobramycin


Vancomycin

Enligt antibiotikakortet:


Vilket antibiotika har säker effekt på E.faecium?

Vancomycin

Enligt antibiotikakortet:


Vilka antibiotika har indikation C.difficile?

Metronidazol


Vancomycin

Enligt antibiotikakortet:


Vilka antibiotika har indikation pseudomonas?

Piperacillin/tazobactam


Ceftazidim


Imipenem


Meropenem


Ciprofloxacin


Gentamicin

Enligt antibiotikakortet:


Vilka antibiotika täcker legionella?

Erytromycin


Azitromycin


Ciprofloxacin


Moxifloxacin

Enligt antibiotikakortet:


Vilka antibiotika täcker mycoplasma och klamydia?

Erytromycin


Azitromycin


Doxycyklin


Moxifloxacin

Nämn en makrolid!

Erytromycin

Nämn en azalid!

Azithromycin

Nämn en linkosamid!

Klindamycin

Nämn en tetracyklin!

Doxycyklin (doxyferm)

Nämn en glycycyklin!

Tigecyklin (tygacil)


Relativt nytt, framtaget för resistenta gram+ bakterier ex MRSA och enterokocker

Nämn en glykopeptid!

Vancomycin

Vid vilka symtom bör en CNS-infektion misstänkas?

Feber


Svår huvudvärk


Nackstyvhet


Medvetandesänkning


Kramper


Fokalneurologi


Personlighetsförändring

Tolkning av likvoranalyser:


Vad tyder laktat >2.3 på?


Vad är albuminstegring ett tecken på?


Hur är fördelningen poly/mono vid bakteriell vs viral infektion?


Vilka bakteriella infektioner kan ge monoövervikt?

Laktat > 2.3 = bakteriell infektion


Albuminstegring = tecken infl hjärnhinnorna


poly = bakteriell


mono = viral


Listeria, TB-meningit, neuronborrelios har monoövervikt

Vilka är de absoluta resp relativa kontraindikationerna vid LP?

Absoluta:
- tecken fokal intrakraniell process


- medvetslös patient med sträckkramper


- Infektion vid stickstället
Relativa:


- koagulationsrubbning. PK > 1.6, TPK < 30


- Pågående kramper


- Misstänkt ryggmärgskompression


- Koma, snabbt sjunkande medvetande, psykomotorisk oro

Vilka är de vanligaste orsakande agens vid bakteriell meningit?

1. Pneumokocker


2. Meningokocker


Hemophulis influensa


Listeria


Staf aureus


Alfastreptokocker

Hos vilken åldersgrupp är meningokocker vanligaste orsakande agens till bakteriell meningit?
12-24 åringar
Nämn några riskfaktorer till bakteriell meningit

- Splenektomi (kapslade bakterier som pneumokocker, meningokocker, HI)


- Skallbasfraktur (pneumokocker, HI)


- Neurokirurgi (s aureus, KNS)


- Immunsuppression (listeria)


- Förlossningskomplikation (grupp B streptokock, listeria, E-coli)

Vilken är den klassiska anamnestiska triaden vid bakteriell meningit?

Svår huvudvärk (>90%)


Feber (>90%)


Nackstyvhet

Vilka saker är viktiga att undersöka i status hos bakteriell meningit?

Temp


Medvetandegrad


Nacsktyvhet


Fokalneurologi


Petekier


Rutinstatus


Vid cerebral tryckstegring: stigande BT och sjunkande puls

Vid misstanke om bakteriell meningit, hur ser den initiala handläggningen ut?

ABCDE


Syrgas


2 iv infarter, ringer-acetat


Odla: blod x2, svalg, NPH ev sputum, urin, sår och öra


Labb: CRP, blodstatus, elstatus, krea, B-glukos, PK, APTT, blodgas


Lumbal punktion


Steroider


Antibiotika inom 30 min


Pneumokockantigen i urin

Varför ska man ge steroider vid bakteriell meningit?

Hämmar inflammationen i CNS


Ger lägre intrakraniellt tryck och minskat hjärnödem

Med vilken antibiotika ska man behandla bakteriell meningit?


Vid typ 1-allergi för betalaktam-ab, vad ger man då?

Cefotaxim + ampicillin


eller


meropenem
Vid allergi: moxifloxacin + vancomycin

Nämn några komplikationer till bakteriell meningit!

hjärnödem


kramper


infarkt


hydrocephalus


inklämning

Hur ser prognosen ut vid bakteriell meningit?

neurologiska sekvele 10-30%


mortalitet 5-30%
pneumokocker ger mest sekvele och högst mortalitet

nämn några differentialdiagnoser till bakteriell meningit!

serös meningit


encephalit


subarachnoidalblödning


intoxikation


hjärntumör


tuberkulör meningit


stroke


hjärnabscess


sepsis

vad är typiskt för en meningikockmeningit?
mycket snabbt insjuknande, septisk chock, petekier.
Vad ger man för antibiotikaprofylax vid meningokockmeningit?

Ciprofloxacin


graviditet: ceftriaxon


allergi: rifampicin eller ceftriaxon

Hur stor ökad risk är det för sjukdom hos närkontakter vid meningokockmeningit?
500ggr ökad risk
Vad är den vanligaste etiologin vid serös meningit?

Enterovirus


HSV typ 2


TBE


VZV


HIV


Parotit


CMV, EBV, HHV-6

Hur skiljer sig kliniken mellan serös och bakteriell meningit?

Vid serös:


- mindre uttalad allmänpåverkan


- Ej så uttalad nackstyvhet


- Ofta dubbelinsjuknande

Vilken är den vanligaste virusmeningiten? När på året är den vanligast? Hur ser dubbelinsjuknandet ofta ut?Enterovirusmeningit


sensommar och höst


Fas 1: ÖLI, lös avföring, exantem och konjunktivit


Fas 2: meningit

Hur är primärinfektionen vanligast vid HSV 2-meningit?


Hur behandlar man?

Primärinfektion: ofta genitala blåsor


Valacyklovir

Hur lång tid efter fästingbett uppstår oftast neuroborrelios?

1-4 veckor
Neuroborrelios brukar ge två olika sjukdomsbilder, vilka?

Meningit: huvudvärk, nackvärk, trötthet, illamående, sällan nackstyv


Radikulit: neuroalgi, sensibilitetsnedsättning, facialispares

Hur ska man tolka borreliaserologi?
IgM och IgG i likvor och serum

Bäst med parade sera 4-8v mellanrum (100% stegring talar för aktuell infektion)


Långvarig sjukdom (6-8v) och neg serologi talar emot neuroborrelios


IgM ofta galskt positiv


Erytema migräns ger ofta så svag antigenstimulering att serologi är meningslös

Hur behandlar man neuroborrelios hos vuxna resp barn?

Vuxna: doxycyklin 10-14d


Barn > 8 år: doxycyklin


Barn < 8 år: ceftriaxon

Vad är den vanligaste etiologin till encefalit?

HSV typ 1


Varicella Zoster


TBE


Enterovirus


CMV, EBV, HHV-6


TB, mycoplasma, influensa, borrelia, syfilis osv

Vilken är den klassiska symtomtriaden vid encefalit?

Feber


Huvudvärk


Neurologiska symtom:


- personlighetsförändring


- förvirring


- medvetandesänkning


- kramper


- fokalneurologi


- hallucinationer

Beskriv den akuta handläggningen vid encefalit!

- CT/MRT hjärna före LP om fokalneurologi eller tecken till förhöjt ICP


- LP (celler, PCR, serologi, ev bakterieodling)


- TBE IgM i serum


- sätt in aciklovir iv


- om oklart fall: sätt in både ab och aciklovir tills bilden klarnat


- EEG (om kramper)

Vid encefalit tas ofta PCR för HSV och VZV. Om fortsatt oklar etiologi bör man dock ta dessa prover igen. varför?

Förnyad LP efter 3-5 dagar pga PCR för HSV och VZV kan vara falskt negativ initialt

Hur behandlar man herpesencefalit?

aciklovir 14-21d


steroider vid tecken till stegrat ICP

Vad är prognosen vid herpesencefalit?

70% mortalitet om obehandlad


5-15% mortalitet med behandling


Viktigt med tidigt insatt behandling


ca 50% m kvarstående sekvele


- närminnesstörning


- personlighetsstörning


- depression


- dysfasi


- EP


5-10% risk relapse (ffa inom de första 4 månaderna)

Med vilka tre virussjukdomar är TBE närbesläktad?

dengue


gula febern


japansk encefalit

Hur många av TBE-patienterna har noterat ett fästingbett?

knappt 1/3

Hur lång är inkubationstiden vid TBE?

4-28 dagar


median 8

Beskriv vad som menas med TBEs bifasiska insjuknande

1. Viremi: feber, huvudvärk, muskelvärk, trötthet


fritt intervall på ca en vecka


2. CNS-sjukdom (drabbar 25%)


- meningit


- encefalit


- myelit

Hur behandlar man TBE?

Symtomatisk behandling

Vad är prognosen vid TBE?

Lång konvalescens (månader-år)


25% återställda inom 2 månader


40% sekvele (dysfasi, minnesstörning, konc.svårigheter, kvarstående pareser)


0.5% mortalitet

Vad är vanligaste etiologin vid hjärnabscess?

- Direkt spridning från tänder, sinus och öron.


(alfastreptokocker, aerob och anaerob blandflora)


- Hematogen spridning ex endocardit


(alfastreptokocker, s aureus)


- Postoperativt


(s aureus, KNS)

Vilka symtom ger hjärnabscess?

Långsam utveckling av symtom, söker vård 10-12d efter insjuknandet


Huvudvärk


Fokal neurologi


feber (50%)


illamående, kräkningar


sänkt medvetande


kramper


meningitsymtom om genombrott t ventriklarna

Hur diagnostiserar man en hjärnabscess?

CT/MRT-hjärna visar ringformad kontrastuppladdning


Odling från aspirat/biopsi (neurokirurgen)


Blododling


CRP normalt-måttligt förhöjt, oftast normalt LPK
OBS! LP kontraindicerat

Hur behandlar man en hjärnabscess?

Kirurgi: oftast aspiration


Antibiotika: vid okänd etiologi cefotaxim + metronidazol iv 3-6v


uppföljande po behandling 0-6 månader

Vad är prognosen vid hjärnabscess?

mortalitet 12%


30% neurologiska sekvele

Vad kan man se på hjärnröntgen vid herpesencafalit?

aggressiv fokal nekrotiserande inflammation frontotemporalt

I vilka hudlager är dessa hudinfektioner involverade?


Impetigo


Erysipelas


cellulit


Nekrotiserande fasciit


myosit

impetigo: epidermis


Eryspielas: dermis


Cellulit: dermis + subcutis


Nekrotiserande fasciit: sucbutis och fascia


Myosit: muskellagret

Hur behandlar man immpetigo?

Tvål och vatten


Vid terapisvikt: retapamulin


Vid allmänsymtom: heracillin eller cefalosporin


Vid pc-allergi: klindamycin

Vad är paronyki och hur behandlar man det?

infektion/abscess i nagelbandet


Behandlas konservativt m alsolbinda eller med


antibiotika + kirurgi

Vad är follikulit?


vilka agens orsakar oftast det?


Hur behandlas follikuli?

Follikulit: absces i hårsäckskanalerna


Agens: stafylokocker och pseudomonas


Behandlas konservativt/dränage


Antibiotika vid djup/utbredd infektion: heracillin om staf, ciprofloaxcin om pseudo

Vad är furunkulos? Vilken är orsakande aggens och hur behandlar man detta?

Furunkulos - hudabscess som engagerar subcutis


S. aureus


kan orsaka feber, undvik farliga triangeln


isoxazolpc/klindamycin

Vad är en karbunkel? hur behandlar man det?

Karbunkekl = större abscess.


Systempåverkan


Parenteral behandling med: isoxazolylpc/klindamycin

Vilka agens orsakas oftast erysipelas?


Vilken är den vanligaste lokalisationen?

Agens: streptokocker (GAS/pyogenes, grupp G)


Lokalisation: extremiteter, ibland bål och ansikte

Vilka är riskfaktorerna för erysipelas?

Skadad hud: eksem, psoriasis, bensår


Operation på ven/lymfsystemet ex bröstcancer


Diabetes


Övervikt

Hur behandlar man erysipelas?

PcV 1g x3 i 10-14d


Klindamycin vid pc-allergi


HÖGLÄGE!


Inläggning/iv (PcG) vid allmänpåverkan och ansiktserysipelas

Vilka agens orsakar nekrotiserande fasciit?


Vilka symtom ger det?

agens: streptokocker (GAS/pyogenes), Cl.perfringens, bacteroides, E.coli
Symtom: hög feber, pain out of proportion, snabbt progredierande, allmänpåverkan, missfärgad hud, ev gasknister vid palpation

Nämn två riskfaktorer till nekrotiserande fasciit!

Kirurgi


Diabetes

Nämn några diagnostiska prover vid nekrotiserande fasciit!

CK, myoglobin, DIC-prover


Blododling


StrepA i sår/op-område


CT eller MR

Hur behandlar man nekrotiserande fasciit?

Snabb kirurgi


Tienam + dalacin (hindrar toxinprod) + aminoglykosid (om septisk)


gammaglobulin vid svåra tillstånd


IVA

Vad är etiologin vid postoperativa sårinfektioner? hur behandlar man dessa?

Etiologi: beroende på vilken typ av kirurgi.


"ren" kirurgi: s.aureus, streptokocker


bukkirurgi: a.aureus, streptokocker, e.coli, enterokocker
Behandling:


kirurgi, dränering av djupa vävnadsodlingar.


Bredspektrumab initialt


smalna av efter odlingssvar

Varför har diabetiker besvär med sår?

neuropati: traumatiska/trycksår


angiopati: dåligt immunförsvar


dålig sockerkontroll: främjar bakterieväxt

Vilka agens orsakar infekterade diabetessår?

streptokocker


stafylokocker


enterokocker


pseudomonas

Hur behandlar man infekterade diabetessår?

PcV


Isoxazolylpc


klindamycin vid pc-allergi


amoxicillin-klavulansyra


ciprofloxacin

Vad måste misstänkas vid behandlingssvikt hos infekterade diabetessår?

osteit - utför en röntgen (MR)

Vilka orsakande agens bör misstänkas vid katt, hund resp människobett?

hund: pasturella, c.canimorsus, s.aureus


katt: pasturella, streptokocker, anaerober


människa: s.aureus, streptokocker, anaerober

Vid bett, vilken är den viktigaste bakterien i akutskedet? Varför?

Pasturella multocida
Kan ge mkt snabbt förlöpande infektion med svår smärta, svullnad, lymfangit och sepsis

Hur behandlar man bettinfektioner?

- Spola, spola, spola rent!!


- PcV, Amoxicillin, spektramox vid stafylokockmisstanke


- vid pc-allergi: doxycyklin/trim-sulfa

Vid bett (hund, katt), när bör man överväga profylax?

- Kritiska lokalisationer: lednära, ansikte


- djupa bett


- immunsuppression


- primärsuturer

Hur diagnostiserar man septisk artrit?

Klinisk bild: svullnad, rodnad, smärta


Ledpunktion!!


CRP, LPK, glukos, krea


Ultraljud


Blododling, övriga odlingar, serologi

Hur behandlar man septisk artrit?

Kirurgisk


- mekanisk, artroskopisk spolning


- upprepas dagligen


- synovektomi om dålig effekt
Avlastning


- initialt totalt, därefter passiv mobilisering
Antikoagulantia


- till äldre och immobiliserade patienter
Antibiotika


iv 5-7d: initialt isoxazolylpc


klindamycin vid pc-allergi


vid sepsis tillägg av aminoglykosid


Peroral uppföljning minst 4-6v

Hur brukar kliniken se ut vid borreliaartrit?

Uppstår veckor-månader efter fästingbett


Intermittent eller kronisk mono- eller oligoartrit


Vanligen i knäleden (närmast bettet)


Oftast kortvarig artrit

Hur behandlar man borreliaartrit?

Doxycyklin, ceftriaxon eller amoxicillin i minst 14d

Vad är en spondylit?


Hur sprids den vanligtvis?

Spondylit: infektion i kotkropp o/e angränsande disk


vanligen hematogent spridd

Vilka symtom ger spondylit?

- värk i ryggen, vanligen länd eller bröstrygg


- knacka på spinalutskott - punktsmärta


- ibland feber, rotsmärta


- ofta långsamt tilltagande symtom

Vad är etiologin vid spondylit?

s.aureus


streptokocker


glöm inte bort tuberkulos

Hur diagnostiserar man spondylit?

- punktsmärta över spinalutskott


- CRP, SR, ALP


- Odling: blod, sår, urin


- Radiologi (MR) för att kartlägga utbredning


- ev epiduralabscess - CT-ledd punktionsodling/biopsi


- avvakta antibiotika tills detta är gjort (om möjligt)

Hur behandlar man spondylit?

- Vid akuta symtom på bortfall - neurokirurgi


- Sängläge, neurologisk observation


- iv antibiotika: initialt isoxapc eller cefalosporin.


smalna av efter odlingssvar.


iv behandling 1-4v


- uppföljande po behandling > 3 månader


- avslutas vid helt normala CRP, LPK


- kan följas upp med slätrtg

Vad är typiskt för ledprotesinfektioner?

- besvärliga infektioner - leder ofta till upprepade operationer


- Svårt för immunförsvaret/ab att komma åt


- Biofilmsbildning


- frevens ca 0.5% höft, 1% knä

Vilka symtom ses vid ledprotesinfektioner?

Mycket varierande (subakut-akut)


Smärta, vilovärk, rodnad, värmeökning


Sekretion från opsår, fistelbildning


Proteslossning


ev feber

Hur diagnostiserar man ledprotesinfektion?

CRP, SR (kan vara normal vid lågvirulent inf)


Rtg (proteslossning?)


Punktion (UL) och odling


vid långsamt förlopp peroperativa odlingar


Antibiotika utsatt > 2v innan op

Hur behandlas ledprotesinfektioner?

Kirurgi


Antibiotika: inriktat på a.aureus och KNS


initialt isoxapc alt cefalosporin (gram- misstanke)


mot biofilm sätts rifiampicin + fusidinsyra/klindamycin/cipro/trim-sulfa

Vad orsakar vanligtvis osteomyelit?

Hematogen


Postoperativ


Posttraumatisk


Kronisk osteomyelit/osteit

Vilken åldersgrupp drabbas vanligast av hematogen osteomyelit? Hur diagnostiserar man det?

Vanligen barn


akut


diagnos m blododling

Vilka symtom ses vid peri/myokardit?

Bröstsmärta


Trötthet


Feber


Kan föregås av andra symtom: luftvägarna, GI

Hur ser kliniken ut vid perikardit?

Andnings- och lägeskorrelerad bröstsmärta


Gnidningsljud


Perikardvätska


Försvagade hjärtljud


Tamponad


EKG-fynd: ST-höjningar


EKO: perikardvätska

Hur ser kliniken ut vid myokardit?

Bröstsmärta - ospecifik


Uttalad trötthet, dyspné


Arytmier, yrsel, svimning


Troponin I-läckage: myocardpåv


3e tonsgalopp


EKG: ST-förändringar


EKO: nedsatta kontraktioner

Vad är etiologin till peri/myokardit?

Autoimmunitet: ex SLE


Virus: enterovirus, luftvägsvirus (influensa, parainfluensa, adeno), herpesvirus (CMV, EBV)


Bakterier: betahemolytiska streptokocker, s.aureus, mycoplasma, klamydophyla, borrelia

Hur handlägger/behandlar man peri/myokardit?

- Telemetri och troponiner på kardiologklinik


- Antibiotika: cefotaxim + doxyferm


- Arytmi- och sviktbehandling


- Perikardiocentes: behandling och diagnostik


- Pat kan försämras fort och behöva cirkulationsunderstöd och transplantation


- I de flesta fall god prognos

Hur stor andel dör i sin endokardit?

10%

Beskriv patogenesen vid infektiös endokardit!

- Förändrade klaffar eller anatomiska förhållanden ger upphov till ett turbulent flöde som skadar endokardiet


- Trombocyt och fibrininlagring på det skadade endokardiet


- Här kan bakterier vidhäfta och växa t vegetationer
Staph aureus kan dock fästa utan tidigare skada

Vid vissa sjukdomar + feber bör man tänka att pat kan ha en endokardit. Vid vilka sjukdomar?

Klaffvitier, vanligaste aorta och mitralis


Tidigare endokardit


Klaffproteser


Reumatiskt hjärtvitium


Septumdefekter


Pacemaker

Vid vilka bakterier i blododling bör man tänka diagnosen endokardit?

alfastreptokocker 30%


stafylokocker


enterokocker 10%


HACEK-gruppen (finns i munnen)


- Hemofilus spp, Aggregatibacter, Cardiobakterium, Eikenella, Kingella


Pneumokocker


Betastreptokocker


Svamp

Nämn fyra komplikationer till endokardit!

1. Klaffdestruktion: klaffläckage, hjärtsvikt


2. Myokardabscess: papillarmuskelruptur, arytmier, moykardit, perikardit


3. Septiska embolier till organ: stroke, lunga, syn, organ, hud


4. Immunologisk reaktion: glumeulonefrit, reumatoid faktor, oslers knutor, Rothspots

Vad ingår i triaden vid isolerad högersidig IE?

s. aureus i blododling


iv missbruk


multipla lunginfiltrat

Hur diagnostiserar man en endokardit?

1. Anamnes: symtom, riskfaktorer (hjärtvitier, tandläkarbesök, iv missbruk


2. Status: blåsljud, tecken hjärtsvikt, embolier. Tandstatus


3. Mikrobiologi: 2-3 blododlingar, serologisk diagnostik, PCR och odling från hjärtklaff (vid op).


4. Ekokardiografi: vegetationer, klaffinsuff, abscesser. Alltid TEE vid klaffprotes/pacemaker

Hur ser en empirisk antibiotikabehandling ut vid akut resp subakut förlopp vid endokardit?

Akut, s.aureus sannolik:


Ekvacillin + aminoglykosid
Subakut, s.aureus osannolik:


bensylpencillin + aminoglykosid

Hur ser en empirisk behandling vid endokardit ut vid pencillinöverkänslighet typ 1 resp ej typ 1.

Pencillinöverkänslighet ej typ 1:


cefotaxim + aminoglykosid
Pencillinöverkänslighet typ 1:


vancomycin + aminoglykosid

När opereras endokarditpatienter?

- Hjärtsvikt som inte svarar på farmakologisk beh


- Perivalvulär infektion, myokardabscess


- Terapisvikt efter 7-10d adekvat ab


- Förekomst av stor vegetation och risk emboli


- Protesendokardit


- Infektion m svårbehandlad mikroorganism

Vilka absoluta och relativa kontraindikationer finns vid lumbalpunktion?

Absoluta:


- Kliniska tecken fokal expansiv intrakraniell process


- Klinisk tecken till pågående cerebral inklämning: medvetslös pat m sträckkramper


- Infektion på planerat stickställe
Relativa:


- PK > 1.6 eller TPK < 30


- Pågående kramper av epileptisk natur


- Misstänkt ryggmärgskompression

Nämn några komplikationer till lumbalpunktion

- Postspinal huvudvärk, drabbar ca 10%


Ovanliga: intraspinal blödning eller iatrogen infektion

Vid gastroenteriter är de flesta fallen självläkande inom 1-2v. Nämn några undantag!

Clstrodieenterit


invasiv bakteriell infektion


shigella (smittsamhet)


giardia- eller amöbainfektion

Nämn några tunntarmspatogener!

Virus: rota, calici


Enterotoxiner: vivbrio cholerae, ETEC


Enterotoxin + invasiv egenskap: salmonella, campylobacter, yersinia


Intestinal protozo, giardia intestinalis

Nämn några tjocktarmspatogener!

Cytotoxinproduktion + cellinvasion: shigella, EHEC, clostridium difficile, campylobacter
Intestinal protozo, entamöba histolytica

Vilka bakterier ingår i allmän fecesodling?

salmonella


shigella


campylobacter


yersinia

Vilket prov måste beställas specifikt vid blodiga diarréer?

EHEC-odling + PCR

Vid vilken misstanke brukar man beställa färskprov feces?

bedömning av levande trofozioter - entamöba histolytica innehållande erytrocyter, giardia

Vilka enteriter ska anmälas enligt smittskyddslagen?

Salmonella


Shigella


Campylobacter


Yersinia


EHEC


Kolera


Entamöba histolytica


Giardia


Cryptosporider

Nämn några vanliga virus vid gastroenteriter?

Calici


Rota


Adenovirus


Astrovirus

Matförgiftning är ofta neurotoxiner från vilka bakterier?

Stafylococcus aureus


Clostridium perfringens


Bacillus cereus

Vilka symtom ses vid rotavirus-enterit?


Duration?

Kräkningar -> vattentunna diarréer efter 2-3d som kan bli mkt rikliga -> dehydrering


ev luftvägssymtom och/eller lite feber


Sekundär laktosintolerans
Duration 3-8d

Vilka symtom ses vid calicivirus?


Duration?


När bedöms pat som smittfri?

Våldsamma kräkningar, diarré, buksmärta.


eventuellt feber, huvudvärk, myalgi.
Duration 1-3d.


Smittfri 24-48h efter sista symtom

Vilka komplikationer kan ses vid salmonella-enterit?

Sepsis


Septiska nedslag: cholecystit, spondylit, artrit, aneurysm


Reaktiv artrit 2-3%

När övervägs antibiotikabehandling vid salmonella-enterit?

- Påverkad högfebril patient


- Fokal infektion utanför tarmen ex spondylit


- Immunsuppression


- Kärlgraft/proteser, aneurysm


- Inflammatorisk tarmsjukdom


ev beh vid långvarigt bärarskap (> 3-6mån)

Vilken har längst inkubationstid, s.typhi eller salmonella-enterit?

Salmonellaenterit: 1-3d


S.typhi: 10-14d

Beskriv hur symtomen förändras med tiden vid tyfoidfeber!

1a veckan: intermittent feber + sjukdomskänsla, hosta, sömnsvårigheter, förstoppning
2a veckan: relativ bradykardi, roseol (små utslag på bålen), pneumoni, hepatosplenomegali, bukbesvär
3e veckan: kontinuerlig feber, konfusion, ärtsoppe-diarré

Vilka komplikationer kan ses vid tyfoidfeber?

Septiska nedslag i olika organ ex spondylit


Tarmperforation


Recidiv

Vad är prognosen vid tyfoidfeber?

< 5 % mortalitet med antibiotika


15-20 % utan

Hur stor andel av shigellos är utlandssmitta?

80%

Vilka symtom ger shigellos?

Frekventa diarréer, initialt vattniga -> blodiga ev slem


Buksmärta


Tenesmer


Feber

Vilka komplikationer kan ses vid shigellos?

Hemolytiskt Bremiskt Syndrom vid S.dysenteriae


Reaktiv artrit 2%

Hur behandlar man shigellos?

Vätsketerapi


Ciprofloxacin alt Azitromycin


Antibiotika har god effekt på både symtom och smittbärarskap

Hur stor andel av campylobacter är utlandssmitta?

50%

Vilka symtom ses vid campylobacter?

Stora vattniga diarréer ELLER kolitbild m blodiga diarréer


Påtaglig buksmärta


Tenesmer


Hög feber

Vilka komplikationer kan ses vid campylobacter?

Reaktiv artrit 2-3 %.


Koppling till guillan-barré syndrom

Vilka symtom ger yersinia enterocolitica?

Diarré


Feber


Buksmärta


Ömhet hö fossa (påminner om appendicit)


Ibland blodig avföring


Äldre pat får ofta milda symtom men får reaktiva manifestationer

Vilka komplikationer kan ses vid yersinia enterocolitica?

10-30% reaktiv artrit (majoriteten har HLA-B27)


Reiters syndrom (reaktiv artrit, uretrit, konjunktivit)


10-20% Erytema nodosum


Sepsis m nedslag hos immunsupprimerade

Vilka symtom ger kolera?

3/4 asymtomatiska


Frekventa vattentunna diarréer ("klassisk kolera 10-20l/d)

Vad är prognosen vid kolera?

1 % mortalitet med adekvat rehydrering


annars 50% inom dygn

Vilka symtom ger EHEC?

Allt från asymtomatisk -> svår kolitbild


- Buksmärta


- Diarréer -> blodtillblandade efter 2-3d


- Låggradig eller ingen feber


- Allvarligare bild hos barn och gamla

Vilka komplikationer kan EHEC ge?

Mikroangiopati, trombocytaggregation och hemolys


Hemolytisk Uremiskt Syndrom: akut njursvikt, hemolytisk anemi, trombocytopeni drabbar 5%. Mortalitet 5-10%. Främst barn. 1-2v efter symtomdebut


TTP


CNS-påverkan

Vilken patogen är vanligaste orsaken till turistdiarré?

ETEC - enterotoxinbildande E.coli

Mot vilka ententer skyddar dukoral?

Kolera + 60% skydd ETEC

Hur brukar kliniken se ut vid en matförgiftning?

Illamående


Häftiga kräkningar


Buksmärta


Diarré


Sällan feber


Återställd inom 1-2 dygn

Vilka symtom ger clostridium difficile?

Slemmig, lös, illaluktande ibland grönaktig avföring


under eller strax efter avslutad antibiotikakur

Vilka komplikationer kan clostridium difficile ge?

Pseudomembranös kolit: feber, nedsat AT, blodig diarré, buksmärta, nekrotisk colon -> perforation. Mortalitet 20%
20-30 % får recidiv
Trombo-emboliska komplikationer

Hur behandlar man clostridium difficile?

T. Metronidazol


Kapslar Vancomycin vid svåra fall
Vid pseudomembranös kolit: metronidazol iv + vancocin po.

Vilka symtom ger giardia intestinalis?

Många symtomfria bärare


Vattniga illaluktande diarréer


Uppspänd buk m gaser


Ingen feber
Kronisk infektion: malabsorptionHur diagnostiseras och behandlar man giadia intestinalis?

Diagnos: cystor i feces (cystor & maskägg) eller levande trofozoiter (färskprov feces)
Behandling: Tinidazol engångsdos eller metronidazol 6d även vid asymtomatiska bärare

Vilka symtom ger amöbiasis (entamöba histolytica)?

Buksmärtor


Grötiga diarréer m blod


subfebrilitet


ev progress: rikliga, tunna, blodiga diarréer. Fulminant colit liknar ulcerös colit. Obehandlat 70% mortalitet.

Vilka komplikationer kan amöbiasis (entamöba histolytica) ge?

10 % extraintestinal manifestation (ffa lever, lunga, hjärta, hjärna)


Leverabscess efter några månader


Granulomatös stor process i colon - amöbom

Hur diagnostiserar man amöbiasis (entamöba histolytica)?

Cystor och maskägg x3


Vid stark misstanke trots neg C&M: färskprov feces (påvisning trofozoiter).


Serologi och UL/DT-lever vid misstanke leverabscess

Symtom, diagnos och behandling vid cryptosporidier?

Symtom: vattentunna diarrét och buksmärtor. Hos barn är illamående och kräkningar vanligare.


Läkar ut inom några veckor hos immunkompetenta.


Immunsupprimerade kan få kroniska diarréer.
Diagnos: PCR eller cystor och maskägg
Behandling: azitromycin om svårt sjuk

Hur rena bör händerna vara i samhället vs på sjukhus?

I samhället: synligt rena händer eftersom normalfloran är det bästa immunförsvaret vi har.
På sjukhus: desinfekterade händer. För man kan smita patienter med sin normalflora samt att normalfloran är mer resistent och virulent på sjukhus.

Vad är skillnaden mellan en smittskyddsläkare, hygienläkare och infektionsläkare?

Smittskyddsläkare: hela samhället, handlar enbart om smittorna
Hygienläkare: förebyggande åtgärder för sjukdomar, sjukhuset
Infektionsläkare: sjukhuset, samhället, behandlar sjukdomar

Vad har hepatit A och E för prognos?

God prognos


Oftast utläkt efter 4-6 veckor


Aldrig livslånga restsymtom

Hur ser dynamiken ut vid hepatit As serologi?

Först HAV-RNA i blod och feces


anti-HAV IgM stiger


anti-HAV IgG stiger långsammast men varar längst

Vilka rekommenderas preexpositionsprofylax mot hepatit A?

Resenärer


Kronisk HBV eller HCV (kan försämras om de även får hepatit A)

Till vilka ger man postexpositionsbehandling inom 14d vid hepatit A? Vad ger man?

- Vaccin till åldrarna 1-40 år


- Gammaglobulin: till övrig ålder, nedsatt immunförsvar, kronisk leversjukdom och gravida

Hur lång inkubationstid har hepatit B?

2-6 månader

Vilka faktorer kan man mäta vid akut hepatit B?


Vilket värde är mätbart hela livet efter smitta?


Vilken faktor kan fås både efter smitta och efter vaccination?

HbeAg


HbsAg
anti-Hbc finns kvar hela livet efter smitta
anti-hbs kan fås både efter smitta och vaccination

Vilka bör vaccineras för hepatit B?

Resenärer till endemiska områden


Högriskgrupper


- Partner


- Familjemedlemmar


- Sjukvårds-, tandvårdspersonal


- Polis och kriminalvård


- Personal vid särskilds boenden


- Kronisk hepatit C


- Immunsupprimerade


- Dialyspatienter

Vilka får förebyggande behandling med nukleosidanalog vid hepatit B?

- Gravid från v32 till ca 2v efter förlossningen vid MYCKET hög virusmängd
- Akut fulminant hepatit B
- Vid planerad grav immunsuppression och bärarskap av HBV

Vilka labbprover kollar man på vid hepatit B för att avgöra vilken fas patienten är i?

HbeAg (högsmittsam om positiv)


HBV-DNA


ALAT

Hur ser leverproverna ut vid immuntoleransfas?

HbsAg pos


HbeAg pos


HBV-DNA > 2x10^7


Normala transaminaser


Leverbiopsi visar avsaknad av infl

Hur ser leverproverna ut vid övergång från aktiveringsfas till kronisk aktivering?

HbsAg pos


Fluktuerande transaminaser


Leverbiopsi visar fibros och infl


Virusmängden predikterar levercirros och levercancer
Här ska man gå in m behandling

Hur ser leverproverna ut vid inaktiv HbsAg-bärare - stabil övergångsfas?

HbsAg pos


HbeAg neg


ALAT inom referensområde


HBV-DNA < 2000Hur ser leverproverna ut vid kronisk aktiv hepatit?

HbsAg pos


HbeAg neg


ALAT indikerar kronisk leverinflammation


Leverbiopsi visar fibros och inflammation


HBV-DNA varierar mellan 10^4 -> 10^5

Vilka är behandlingsindikationerna vid hepatit B?

Kronisk aktiv inflammation (ALAT) > 2 år


- E-neg > 2000


- E-pos > 20000


- Tecken till leverfibros och infl vid leverbiopsi


Levercirros + virusreplikation (>200)

Hur behandlar man hepatit B?

Nukleosidanalog: tenofovir eller entecavi


Pegylerat interferon

Vilka är de mätbara behandlingsmålen vid HBV?

Normalisera ALAT


Minska HBV-DNA


HbsAg neg (serokonversion)


Förbättrad leverhistologi

Tillsammans m vilket annat hepatit-virus kan Hepatit B endast smitta?


Inkubationstid för hepatit D?


Behandling hepatit D?

Kan bara smitta tsm m HBV


Inkubationstid: 2-10v


Behandling: pegylerat interferon 48 veckor

Hepatit C


Inkubationstid?


Behandling?

Inkubationstid: 1-4 månader


Behandling: kombination av 3-4 virushämmande läkemedel.


- proteashämmare


- nukleosidanalog


- non-nukleosidanalog


- ribavirin

Nämn fyra diagnoser som kronisk HCV leder till?

100 % leverfibros


30 % levercirros


4-5 % Leversvikt


1-4 % hepatocellulär cancer

u

h