• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/503

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

503 Cards in this Set

 • Front
 • Back
"Bas"-definitionen för svår sepsis? (2)
Infektionstecken + minst 2 SIRS-tecken
19-åring. Halsont, trötthet, huvudvärk och feber sedan drygt en vecka tillbaka. Kraftigt förstorade tonsiller. Ömmande svullna lymfkörtlar på halsen och i axillerna. Misstänkt diagnos?
Mononukleos
26-årig kvinna med cytostatikabehandling. Feber och papulovesikulära utslag över hela kroppen. D.D? (2)
Generaliserad HZ/neutropen feber.
56-årig kvinna. Temp 39,2 grader. Ingen nackstelhet. AF 20. Saturation 94% på luft. Orienterad till person, men inte till tid och plats. Cor: RR, frekvens 114. BT: 120/80 Pulm: Vesikulärt andningsljud. Buk: Dunköm hö njurloge. Diff. diagnoser? (3)
Pyelonefrit
Hög UVI
Urosepsis
59 år med prostataförstoring. Nu 3 dagars miktionssveda och suprapubisk smärta, pos nitrit. Afebril. AB-behandling? (3)
Nitrofurantoin
Pivmecillinam
Trimetoprim
65-årig kvinna med våldsam smärta i höger lår. Allt som syns är lätt rodnad. Infektionsparametrar kraftigt stegrade. Misstanke?
Nekrotiserande fasciit
74-årig kvinna. Ryggvärk och fick i förrgår akut insättande feber, frossa, illamående och en kräkning. I status finner du en smärtpåverkad kvinna, ej nackstyv, temp 38,5. Cor, pulm, buk u.a. Extremiteternas reflexer positiva och lika bilat, Babinski negativ, Lasegue positiv 30 grader bilateralt, dunköm över ländryggens spinalutskott. Sannolik diff. diagnos?
Spondylit
AB som slår mot gram-neg, ESBL, Pseudomonas, enterokocker och streptokocker?
Piperacillin + tazobaktam
AB vid hund/kattbett?
Amoxicillin
AB-behandling mot buk- och gallvägsinfektioner, övre uvi, IVA-pneumonier och neutropen feber?
Piperacillin + tazobaktam
AB-behandling mot Campylobacter jejuni?
De nada
AB-behandling mot endokardit orsakad av S. aureus?
Kloxacillin
AB-behandling mot meningit orsakad av meningokocker?
Bensyl-pc
AB-behandling mot neutropen feber? (3)
Ceftazidim eller karbapenem eller piperacillin-tazobaktam
AB-behandling mot PCP?
Trimsulfa
AB-behandling mot Salmonella typhimurium?
Nada
AB-behandling mot sepsis med fokus från buken? (1 kombo + 2)
Cefotaxim + metronidazol eller karbapenem eller piperacillin-tazobaktam
AB-behandling mot sepsis med fokus från gallvägarna? (2 alt.)
Piperacillin-tazobaktam eller imipenem/cilastatin
AB-behandling mot sepsis med fokus från hud- och mjukdelar? (2)
Bensylpenicillin utan misstanke om S. aureus. Annars kloxacillin.
AB-behandling mot sepsis med fokus från komplicerad UVI (kateter eller avflödeshinder)? (2)
Karbapenem eller piperacillin-tazobaktam
AB-behandling mot sepsis med fokus från okomplicerad UVI?
Cefotaxim
AB-behandling mot sepsis med fokus från samhällsförvärvad svår pneumoni? (2 kombinationer)
Cefotaxim + makrolid (erytromycin) alternativt
bensylpenicillin + kinolon (moxifloxacin/levofloxacin)
AB-behandling mot sepsis med komplicerad UVI? (2)
Karbapenem eller piperacillin-tazobaktam
AB-behandling mot Shigella dysenteriae?
Ciprofloxacin
AB-preparat vid sepsis med okomplicerad uvi som misstänkt fokus?
Cefotaxim
Adrenalin ökar ___ i levern och skelettmuskulaturen och ökar ___ i njuren?
Glykogenolysen
Glukoneogenesen
Aktiv substans i Bensyl-pc?
PcG
Aktiv substans i Doktacillin?
Ampicillin
Aktiv substans i ekvacillin/heracillin?
Isoxa-pc
Aktiv substans i kåvepenin?
PcV
Aktiv substans i Selexid?
Pivmecillinam
Aktiv substans i Tazocin?
Piperacillin + tazobaktam
Aktiva substanser i Spectramox?
Amoxicillin
Klavulansyra
Akut behandling vid misstanke om meningit och LP tyder på bakterier? (3) (GCS 15)
Cefotaxim
Ampicillin
Steroider
Akut behandling vid misstanke om meningit och LP tyder på virus? (GCS 15)
Ingen
Akut snabbt utvecklad DIC kallas ofta för ___?
Dekompenserad DIC (oftast blödningssymptom)
ALAT/ASAT kvoten oftast ___ 1 vid akut hepatit?
>
ALAT/ASAT kvoten oftast ___ 1 vid kronisk hepatit?
<
Alternativ metod för att diagnosticera malaria utöver tjock droppe + utstryk eller snabbtest (Malaquick)?
Antigenbestämning i blod
Amoxicillin po/iv?
po
Amoxicillin täcker samma agens som ___?
Ampicillin
Ampicillin po/iv?
iv
Ampicillin täcker ffa vilka tre agens?
HI
Enterokocker
Listeria
(även pneumokocker och streptokocker)
Anaerober, P. aeruginosa, Enterokocker (faecalis, faecium), S. maltophilia, MRSA, MRSE är samtliga resistenta mot ___?
Cefotaxim
Analys av ledvätska vid septisk artrit. Vilka parametrar vill du ha? (5)
Bakterieodling
Leukocyter (poly-mono)
Glukos
Laktat
Mikroskopi för kristaller
Anamnestisk uppgift som kraftigt kan sänka misstankarna om vissa hepatitinfektioner?
Vaccination?
Andrahands AB-behandling mot Erysipelas?
Klindamyin
Ange två objektiva sätt att skatta patientens neurologiska påverkan?
GCS
RLS
Annat namn på sklerodermi?
Systemisk skleros
Annorlunda sjukdom som kan orsaka vaskulit av stora OCH små kärl?
Mb Behčet
anti-CCP?
Cyklisk citrullinerad peptid
anti-HAV IgG tyder på ___?
Immunitet
anti-HAV IgM tyder på ___?
Akut hepatit A infektion
Anti-inflammatorisk cytokin?
IL-10
Antibiotika som kan minska bakteriernas produktion av toxiner, vilken verkningsmekanism bör det ha?
Proteinsynteshämmare
Antikroppar vid sklerodermi? (2)
Scl-70
Centromer-ak
Antitrombin hämmar vilken faktor?
Trombin (IIa)
Antiviralbehandling hos äldre med bältros?
Ja
APC?
Antigen presenting cells
APTT mäter vilken koagulationsväg?
Intrinsic
ASAT>>ALAT och förhöjt gamma-GT indikerar?
Alkoholhepatit.
AVPU?
Alert
Verbal
Pain
Unresponsive
Är harpest anmälningspliktig?
YES
Bakterie som finns i kattsaliv?
Pasteurella multocida
Behandling mot asymptomatisk bakteriuri?
Nej
Behandling mot bältros om behandling är indicerad?
Aciklovir eller valaciklovir
Behandling mot generaliserad HZ?
Aciklovir IV
Behandling mot harpest?
Ciprofloxacin
Behandling mot herpes simplex encefalit?
Aciklovir
Behandling vid svår infektion av Pasteurella multocida? (2 alt.)
Bensyl-pc iv
Amoxicillin
Behandling/åtgärd vid nekrotiserande fasciit? (3)
Karbapenem (Imopenem/Cilastatin) och Klindamycin
Kirurgi
Bensyl-pc täcker ffa vilka fyra agens?
Pneumokocker
Meningokocker
Streptokocker
HI
Beskriv kortfattat det typiska naturalförloppet för de tre manifestationerna av herpes simplex typ 1 infektion; latent infektion, munherpes och herpes encefalit.
Asymptomatisk/sympotmatisk infektion i småbarnsåldern/ungdomsåren
Leder till latent infektion i ganglier
Vid vandring utåt får man munherpes vid vandring inåt encefalit
Beställ vilket prov vid misstanke om neutropen feber? Varför viktigt?
B-celler
Vid granulocytopeni ökar infektionsrisken kraftigt.
BiPAP?
Bilevel positive airway pressure
Bollformade infiltrat i lungorna tyder på ___-sidig endokardit?
Höger
Bör herpes zoster opthalmicus behandlas? Hur och varför?
Ja.
Acyklovir alt valacyklovir po.
Risk för keratit.
Bör personalen bära andningsmask till patient med PCP? Varför?
Nej. Opportunist.
Bra att tänka på vad vid endokardit angående blododling?
x 3 och förlängd
Bra fråga att ställa vid misstänkt hepatit och även meningit?
Vaccinerad?
Bra frågeställning att skicka till TEE vid misstanke om endokardit?
Klaffvegetationer?
Chimär antikropp ändelse?
-ximab
Classic polyarteritis nodosa och kawasaki disease drabbar framförallt ___?
Mellanstora artärer
Connective tissue cells of any organ?
Stromal cells
DAMP?
Damage-associated molecular pattern
Defensiner och katelicidiner är exempel på ___?
Antimikrobiella peptider
Dendritiska celler, T-celler, B-celler, makrofager, antikroppar hör till innata eller adaptiva immunsystemet?
Adaptiva
Detekterar EIA-tester HIV-1 eller HIV-2?
Båda
Diagnosticering av generaliserad HZ?
PCR från blåsskrap
Diagnosticering för AA-amyloidos?
Bukfettsbiopsi med congofärgning
Diagnostik vid misstänkt PCP?
PCR på sputum
Diagnostisk metod för att fastställa diagnosen spondylit?
MRT
DIC med kraftig konsumption av koagulationsfaktorer klassas som vilken typ?
Massiv blödningstyp.
DIC med mycket fibrinolys är av vilken typ?
Blödningstyp
DMII-patient med misstänkt septisk artrit. Blodsocker mycket stegrat. Misstänkt orsak?
Infektion
Du misstänker meningo-encefalit och planerar för lumbalpunktion. Vilka analyser från likvor beställer du till kem lab? (4)
Celler
Laktat
Glukos
Albumin
Du väljer att sätta in bensyl-penicillin och ev aminoglykosid. Hur bör koncentrationen vara i förhållande till MIC för att få optimal effekt av betalaktamantibiotikat (i detta fall bensyl-pc) vid endokardit (alfa-streppar)?
Koncentrationen av antibiotika bör ligga över MIC länge (>50% av tiden)
Ebola = bakterie/virus?
Virus
Efter LP drabbas 5-10 % av ___?
Post-LP huvudvärk
Efter två dagar visar odling från blod och ledvätska växt av S.aureus (meticillinkänsliga) . Patienten har fortsatt feber, men i övrigt stabila vitalparametrar. Ny diagnostisk åtgärd?
TEE
EKG-förändringar vid myokardit?
Ingen förändring eller ST-sänkningar.
EKG-förändringar vid perikardit?
Diffusa ST-höjningar i många avledningar.
Ekvacillin kallas även för ___?
Kloxacillin
Ekvacillin po/iv?
IV
Ellen 29 år, gravid i vecka 11. Haft lätta miktionsbesvär som försvunnit helt när urinodling nu visar växt av E. coli. AB-behandling? (2)
Nitrofurantoin
Pivmecillinam
Empirisk behandling mot subakut endokardit? (2)
Bensylpc + aminoglykosid
En alternativ akut orsak till lågt blodtryck som inte svarar på vätskebehandling?
TSS
En av de vanligaste sequele (?) efter meningit?
Hörselnedsättning
En biverkan är viktig att beakta vid Aciclovir-behandling och är av särskild vikt med tanke på patientens övriga sjukdomar (långvarig diabetes).
Njurpåverkan
En kronisk autoimmun sjukdom som primärt karakteriseras av inflammation och fibrotisering av hud och underhud samt blodkärl och inre organ, främst lungor, hjärta och njurar.
Sklerodermi
En smittväg för HIV är från mor till barn i samband med förlossning och under spädbarnsperioden. Vad kan man göra för att minska risken för denna smittväg? (3)
Antiviral behandling av mamma
Antiviral profylax till barnet ( 4vv)
Avstående från amning
Enterokockmeningiter uppstår oftast under vilken årstid?
Sensommar/höst
Enzym som är viktigt vid syntesen av leukotriener.
Lipoxygenas
Enzymatisk analysmetod?
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
Etiologisk diagnostik av spondylit?
CT-ledd punktion av kota/abscess
Ett av följande tillägg till "bas"-definitionen av svår sepsis måste uppfyllas. Vilka är tilläggen? (3)
Hypotension (SBT<90)
Hypoperfusion (Laktat > 1 mmol/l över övre normalgräns)
Sviktande organfunktion
Ett brett AB som täcker både streppar och staffar?
Cefotaxim
Extensively drug resistant tuberculosis?
XDR-TB
Extrinsic pathway aktiveras hur?
Trauma (via tissue factor)
Fagocytos av apoptoserade neutrofiler?
Efferocytos
Fantastist givande med UL vid en akut hepatit-infektion?
Nej
Fem antikroppar?
ADEGM
Ffa vilka celler rekryteras under Fas 2 av inflammationsprocessen? (2)
Neutrofiler
Pro-inflammatoriska monocyter
Finns det innata immunsystemet bara hos vertebrater?
Nej
Finns det några restriktioner enligt smittskyddslagen avseende yrken man inte får utöva vid HCV- respektive HIV infektion?
Alla tillåtna
Fortsatt utredning vid misstanke om herpesencefalit efter LP? (2)
CT/MR-hjärna
EEG
För att få hepatit D krävs att man först har __?
Hepatit B
Förändringar på urin och faeces vid intra- eller posthepatisk ikterus?
Mörk urin. Kittfärgad avföring.
Förändringar på urin och faeces vid prehepatisk ikterus?
Gul urin. Mörk avföring.
Förklara kortfattat patofysiologin bakom att en patient med septisk chock blir kall och blek. (4)
Ökad kärlpermeabilitet
Vätskeutträde
Fallande BT
Perifer vasokonstriktion
Förstahands AB-behandling mot erysipelas?
Bensyl-pc
Förstahands AB-behandling mot neuroborrelios?
Doxycyklin
Förstahands AB-behandling mot samhällsförvärvad pneumoni CRB 0?
Pc
Förstahands AB-behandling mot samhällsförvärvad pneumoni CRB 4? (2 kombinationer)
Cefotaxim+makrolid eller bensyl-pc+kinolon
Förstahandsbehandling mot Clostridium Difficile?
Metronidazol
Förstahandsbehandling mot MRSA-bakterier?
Vankomycin
Förstahandsprov att ta vid misstänkt neuroborrelios?
Lumbalpunktion
Francisella tularensis gram +/-?
-
Fungerar behandling med betalaktamantibiotika mot PCP?
Nej, P. carini saknar cellvägg
Funktion av tissue factor?
Leder till en "trombin-burst"
Fyra bra anamnestiska frågor vid misstänkt meningit?
Fästingbett
TBE-vaccination
Sjuka i omgivningen (sjuka barn)
Herpesblåsor
Fyra läkemedel att administrera vid nydebuterad RA?
Metotrexat
Folacin
Prednisolon
Calcichew
Fyra patienter har diarréer men är inte allmänpåverkade. Vilka provsvar från faeces bör föranleda antibiotikabehandling?
a. Salmonella typhimurium
b. Shigella dysenteriae
c. Campylobacter jejunii
d. Entamoeba histolytica
Shigella och entamoeba histolytica ska ha antibiotika.
GAS syftar ffa på ___?
Streptococcus pyogenes
GH ___ perifert glukosupptag och ___ glukoneogenesen?
Hämmar
Stimulerar
Glukos i likvor ska vara > ___ av blodglukoset.
2/3
Grunden för diagnosen artrit är ___?
Artritfynd i status
Har PGE2 huvudsakligen en stimulerande eller inhiberande effekt på den initiala lokala akuta inflammationen?
Stimulerande
Har PGE2 huvudsakligen en stimulerande eller inhiberande effekt på det adaptiva immunsystemet?
Inhiberande (håller det adaptiva immunsystemet under kontroll)
Harpest?
Tularemi
HAV hör till vilken virusgrupp?
Heparnavirus
HBV består av vilka två delar?
Yttre proteinhölje med ytantigen (HBs)
Inre kärna (HBc)
HBV tillhör vilken virusgrupp?
Hepadnavirus.
HCV hör till vilken virus grupp?
Flavivirus
HCV RNA/DNA?
RNA
Heracillin po/iv?
po
Herpes simplex typ ___ oftast meningiter?
HSV-2
HSV-I eller HSV-II vanligaste orsak till encefalit?
HSV-I
Human antikropp ändelse?
-umab
Humaniserad antikropp ändelse?
-zumab
Hur avgörs om tuberkulosen är smittsam eller ej? Hur många av fallen i Sverige är det?
Direktmikroskopi
Cirka 20 %
Hur bestämmer du om IV-behandling med AB är nödvändig hos patient med erysipelas? (2)
Påverkan på BT/allmäntillstånd?
Hur kan PGE2 ha både inflammationsstimulerande och dämpande funktioner?
Olika receptorer leder till olika effekter
Hur lämnar dendritiska celler sin vävnad efter att de fagocyterat patogen?
Afferenta lymfkärl
Hur länge är man smittsam vid obehandlad herpes zoster?
7 dagar efter blåsdebut/ när blåsorna torkat
Hur lång är inkubationstiden för primär HIV?
2-3 veckor
Hur lång tid odlas TBC-bakterier?
Cirka 7 veckor
Hur många genotyper har HCV?
6
Hur många personer i världen är smittade med TBC?
2 miljarder
Hur många rör med LP-vätska vid misstänkt meningit?
4
Hur påverkas syrgasutbytet vid sepsis?
Försämras
Hur provtar du för att diagnosticera Dengue?
Serologi
Hur provtar du för att diagnosticera Malaria? (2)
Tjock droppe+utstryk
Snabbtest
Hur provtar du för att diagnosticera Tyfoid/paratyfoidfeber?
Blododling
Hur ser likvor ut vid bakteriell meningit?
Grumlig
Hur ser likvor ut vid viral meningit?
Klar
Hur ska patient med misstänkt lung-tbc vårdas? (2)
Enkelrum med sluss. Personal andningsmask.
Hur smittar Ebola? (2)
Blod
Kroppsvätskor
Hur stor andel av akuta HCV infektioner utvecklas till kroniska infektioner?
Cirka 75 %
Hur stor andel av patienter med latent tuberkulos insjuknar någon gång under livet?
10 %
Hur stor andel av patienterna med kronisk hepatit C utvecklar levercirrhos?
Cirka 50 %
Hur tar du beslut snabbt om du ska sätta in antibiotika vid misstänkt bakteriell meningit?
LP. Om grumligt, sätt in.
Klar avvakta.
Hur tar sig dendritiska celler från BM tiil målvävnad?
Via blodet
Hur utesluter man neuroborrelios?
Vid diffusa neurologiska symptom i över 8 veckor och negativ IgG mot borrelia.
Huvudsaklig smittoväg av HCV under 80-talet? (2) Idag? Varför relevant?
IVDA och transfusioner.
IVDA
Många som fick transfusioner är odiagnosticerade
Hyperplasi av vilket kärllager vid TA?
Intima --> minskad lumen
Hypovolem patient med FF? Akut behandling? (2)
Vätska upp först.
Om FF inte bryts --> Betablockad
I cirka hur stor del av fallen förekommer akut hepatit C infektion?
15 %
Icke-flogistiska monocyter?
Scavengers
IDU som har feber. Vad göra?
Blododla jämnt
IgA-nefrit med vaskulit orsakas ofta sekundärt till ___?
Streptokockinfektion
Infektiösa agens drabbar främst vad vid högersidig endokardit?
Tricuspidalis
Inkubationstid för HAV?
2-6 veckor
Inkubationstid för hepatit B?
2-6 månader
Inkubationstid för hepatit C?
2-6 månader
Intrinsic pathway aktiveras hur?
Contact activation
Isoxa-pc täcker framförallt vilket agens?
S. aureus
Ju ___ en individ är, desto större är risken att utveckla en kronisk hepatit B infektion?
Yngre. 90 % hos spädbarn t. ex. < 5 % hos vuxna.
Kan det vara hjärnabscess trots normalt CRP?
Ja, hjärnabscess har sällan stor påverkan på CRP.
Kan FF uppstå pga hypovolemi?
Ja
Kawasakis sjukdom drabbar oftast vilken åldersgrupp?
Barn. (75 %)
Kolla B akut vid ABCDE? (3)
AF
Saturation
Lungljud?
Kolla C akut vid ABCDE? (2)
BT
Puls
Kolla D akut vid ABCDE? (5)
Tilltal
Pupiller
Grovkraft armar
Röra ben/armar
AVPU
Kolla E akut vid ABCDE? (2)
Temp
Hudkostym
Konsultera vilken specialist om kattbett svullnat upp (du är redan på infektion)? Varför?
Ortopedkonsult/handkirurg
Risk för septisk artrit/purulent tenosynovit
Kontrollera A i ABCDE akut?
Andas patienten?
Kriteriediagnos som innefattar: infektion, feber, takykardi och leukocytos.
Sepsis
Kriterier för att diagnosticera endokardit?
Duke
Kronisk och långsamt utvecklad DIC kallas för ___?
Kompenserad DIC
Kryoglobulininducerad vaskulit orsakas principiellt av ___?
Immunkomplexddepositioner
Labbvärde man kan kolla på om laktat inte är tillgängligt?
BE
Labbvärde som kan avspegla hypoperfusion?
Laktat
Latent tuberkulos är per definition ___?
Symptomfri
Lågt kaliumvärde. Risk? Obs? Handläggning?
Hjärtarytmi
Telemetriövervakning
Kaliumsubstituion
Legionella - gram - +/-?
-
Leukotriener produceras huvudsakligen i vilken grupp av celler?
Leukocyter
LM för att minska effekten av bakterietoxinerna som flyter omkring i patient med TSS? Hur verkar det?
Immunoglobuliner. Binder till toxinerna.
LM-behandling om patient med sepsis och lågt blodtryck inte får upp trycket trots vätskebehandling?
LM med vasopressoreffekt, t. ex. noradrenalin
LP med ökade poly indikerar?
Bakterier
LP vid förhöjt intrakraniellt tryck? Varför?
Nej, risk för inklämning.
Makrofager aktiveras huvudsakligen av vilket ämne?
IFN-gamma.
Man skiljer på ESBL och ESBL-KARB. Förklara skillnaden och vad den får för konsekvens vad gäller vilka antibiotika som är verksamma?
Karbapenemer fungerar ej på ESBL-KARB
MAP
Mean arterial pressure
Markör som är positiv vid hepatit D infektion?
anti-HDV
Maxpoäng för GCS?
15
Mätningsmetod som kvantifierar fibrosgraden av levern?
Fibroscan
Metotrexat till gravida?
NNNNEEEJJJ
Mikroskopipositiva TBC-patienter (i luftvägsprover) räknas som ___?
Smittsamma
Misstanke om att patienten drabbats av en bakteriell pneumoni sekundärt till influensa. Mikrobiologisk utredning? (3)
Blododling
Sputumodling
Pnk-ag i urin
Mononukleära, polynukleära eller glukoskvot förhöjd i likvor vid neuroborrelios?
Mononukleära
Nämn fyra andra organ som tuberkulos kan drabba?
Lymfkörtlar
Urogenitaltrakten
Skelett och leder
Hjärnhinnor
Nämn fyra inhemska infektionssjukdomar som kan ge feber > 2 månader?
Endokardit
TBC
HIV
Abscess
Nämn tre APC.
Dendritiska celler
Makrofager
B-celler
Nämn två klassiska molekyler som orsakar allmän sjukdomskänsla.
IL-1beta
TNF-alfa
Nämn två prostaglandiner som orsakar rodnad och svullnad genom vasodilatation av arterioli vid inflammation.
PGE2 PGI2
När administreras hydrokortison till sepsispatienter?
Vid terapiresistent chock
När bör man alltid ha tuberkulos som differentialdiagnos?
Långvarighosta (mer än 3 veckor) med sputa
När en cell lämnar blodkärlet för att ta sig ut i vävnaden utan kärlskada?
Diapedes
När en person smittats av HIV ökar virusreplikationen snabbt i kroppen. Hur kan mängden virus i kroppen uppskattas?
Mätning av HIV-RNA PCR i blod.
När ett hormon aktiverar cellen som utsöndrade hormonet?
Autokrin
När ett hormon aktiverar närliggande celler?
Parakrin
När ett hormon frisätts till blodet och sedan aktiverar målceller?
Endokrin
När ett hormon utsöndras från nervceller till blodet och sedan aktiverar målceller?
Neuroendokrin
När leverenzymerna inte normaliserats på över ___ månader klassificeras tillståndet som en kronisk hepatit?
6
När man insjuknar i bakteriell pneumoni efter influensa måste man täcka in även en annan bakterie som normalt inte är så vanligt förekommande vid samhällsförvärvad pneumoni. Vilken ?
S. Aureus
När poäng för B i CRB-65? (2)
Sys < 90
Dia < 60
När poäng för R i CRB-65?
AF > 30
När sker oftast insjuknandet av systemisk skleros?
Mellan 30-50
När ställs diagnosen septisk chock?
När systoliska BT är under 90 trots uppvätskning.
Nästa steg hos misstänkt TBC-patient som inte kan producera sputa eller där PCR och mikroskopi är neg? (2)
Ventrikelsköljning (VSK) och/eller bronkoskopi
Neuroborrelios leder till en ökning av mono/poly i CSV?
Mono
Neutrofiler, makrofager, mastceller och komplementsystemet hör till innata eller adaptiva immunsystemet?
Innata
NO-syntas använder vilken aminosyra som substrat?
L-arginin
Normalvärden för tryck i CSF?
8-18 cm H2O
Of or pertaining to peripheral body parts such as fingers or toes.
Acral
Om Anti-HCV utfaller positivt behövs en ytterligare provtagning för att säkerställa diagnosen? But why?
Ja PCR, HCV-RNA.
Anti-HCV+ kan vara tecken på genomgången/utläkt hepatit
Om en myokardit är bakteriell, vilken grupp av bakterier har sannolikt orsakat inflammationen?
Toxinproducerande bakterier
Om patienten är allergisk mot kloxacillin kan det ersättas med __?
Klindamycin
Ordinera de tre viktigaste medicinska åtgärderna du vill ha insatta omedelbart vid svår sepsis.
Syrgas, intravenös vätska, antibiotika
Ovanligare bakterie som kan orsaka tuberkulos?
Mycobacterium bovis
Ömhet över vilka artärer vanligt vid Takayasus?
Karotis
PAMP?
Pathogen-associated molecular pattern
Patient med DM-II och septisk artrit. Hur ska man sköta patientens diabetes under vårdtiden? (2)
Monitorering med blodsockerkurva
Tillägg av snabbinsulin vid behov
Patient med endokardit, klaffvegetationer och nytillkommen hjärtsvikt. Konsulter? (2)
Kardiolog
Thoraxkirurg
Patient med förvirring, akut påkommen kreatinin (>2 ggr övre gränsvärde) eller leverenzymstegring (>3 ggr övre gränsvärde). IVA?
Nej
Patient med kvarstående hypotension (SBT<90, MAP<70) efter adekvat vätskebolus. IVA?
JA
Patient med mastektomi pga bröstcancer som kommer med erysipelas. Intressant varför?
Troligen lgll utrymning med därpå följande lymfödem/svullnad = riskfaktor
Patient med nyupptäckt Shigella. Arbetar med mat. Smittskyddsåtgärder? (2)
Anmäl till smittskyddsläkare och SMI
Andra arbetsuppgifter tills negativa faecesprover
Patient med oförändrat högt (>4 mmol/l) eller stigande p-Laktat efter adekvat vätskebolus. IVA?
JA
Patient med skakfrossa och huvudvärk som erhållit sedvanliga vaccinationer och varit i Afrika precis. Två viktiga diff. diagnoser?
Malaria (falciparum)
Tyfoidfeber (eller annan invasiv salmonellos)
Patient som tillfrisknat efter influensa men tillsjuknar inom kort med hosta och feber. Misstanke?
Bakteriell pneumoni
Patient som vistas mycket i naturen och inkommer med encefalitsymptom. Troligt agens?
TBE
Patienten har varit på jakt i de jämtländska skogarna Han insjuknar efter hemkomsten med hög feber och en svullnad och rodnad ca 2 x 3 cm stor knuta i höger ljumske. Sannolik diagnos?
Tularemi
Patognomt fynd vid dermatomyosit?
Gottrons Papler
Patrullerande monocyter och makrofager känner av skada i vävnaden. Vilka två grupper av molekyler letar de efter?
PAMP
DAMP
PCP? (pneumoni)
Pneumocystis carini pneumoni
PK-INR är ett mått på vilken koagulationsväg?
Extrinsic
PK-INR värde över ___ bör föranleda misstanke om leverskada?
1,15
PK-INR värde över ___ indikerar stor leverskada?
2
PMR?
Polymyalgia Reumatica
Polyarteritis nodosa drabbar främst vilket kön?
Män
Polyarteritis nodosa orsakas principiellt av ___?
Immunkomplexdepositioner
PPD i tuberkulossammanhang är ett __?
Tuberkulosantigen
PPD står för? (tuberkulossammanhang)
Purified protein derivative
Primär diagnostikmetod för HIV principiellt? (2)
Påvisandet av antikroppar eller HIV p24ag i serum eller plasma.
Profylaktisk behandling till familjer/hushåll hos HAV-smittade?
HAV-vaccin
Profylax till personer i närheten av någon som drabbats av meningokockmeningit?
500 mg ciprofloxacin
Prostaglandiner och leukotriener hör till vilken grupp?
Eicosanoider
Prostaglandiner produceras huvudsakligen i vilken grupp av celler?
I princip alla
Protein C aktiverar vilken lytisk process?
Fibrinolys
Protein C reglerar vilken process?
Koagulationskaskaden
Prov att ta hos SLE-patient som börjat få tromboser?
Kardiolipin-ak
Prov för att mikrobiologiskt verifiera influensa?
PCR på NPH
PRR?
Pathogen recognition receptors
Pseudomonas aeruginosa gram +/-?
-
Pyelonefrit och distal urinvägsinfektion. Hur kan man skilja dessa åt? (3)
CRP, dunkömhet, feber
RA-protokoll som används för bedömning av sjukdomsaktivitet?
DAS-28
Radioimmunologisk analysmetod?
RIA (radioimmunoassay)
RAG?
Recombination activating gene
Reagerar bilirubinvärdet eller PK-INR snabbare vid leverpåverkan?
Bilirubin
Regulatoriska T-celler, Mature tolerogenic DCs, Myeloid-derived suppressor cells (MDSC) och Tumor associated macrophages (TAM) har vilken effekt?
Immunosupprimerande effekter
Reservoar för harpestbakterien? (2)
Smågnagare och harar.
Risk för HepC vid accidentellt nålstick i vården från pat med kronisk hepatit C?
Finns, men mindre än 5 %
Risk för HepC vid delning av nålar med person som har kronisk hepatit C?
> 50 %
Risk för HepC vid mottagande av blod eller organ från person med kronisk hepatit C
> 50 %
Risk för HepC vid oskyddat samlag med person som har kronisk hepatit C
Finns, men mindre än 5 %
Risk för HepC vid vaginalt förlöst barn till mamma med kronisk hepatit C?
Finns, men mindre än 5 %
Riskgrupper för tuberkulos i Sverige? (3)
Utlandsfödda och deras barn
Äldre
Hemlösa
RLS85
Reaction level scale
Samlingsnamn för ett stort antal alfa- och icke-hemolytiska streptokocker?
Viridansstreptocker
Senaste dygnet tillkomst av ett smärtande utslag bestående av grupperade blåsor på rodnad botten med dermatombunden utbredning från hö sida av pannan och ned kring ögat och näsryggen. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen?
Herpes zoster ophtalmicus alt bältros.
Klinisk diagnos.
Serumsjuka orsakas principiellt av ___?
Immunkomplexdepositioner
Skicka med vilka tre LM hem med anafylaxipatienter?
Adrenalin
Antihistaminer
Prednisolon
Skicka remiss till vem för patient med herpes zoster opthalmicus?
Ögon
Sköterskan undrar även om patienten med TSS och sepsis från GAS behöver vårdas isolerad, behöver hon det?
Nej
Smittar harpest via människor?
Nej
Smittsamt agens som kan spridas snabbt och som orsakar kräkningar och/eller diarréer?
Calicivirus
Smittskyddsanmäla hepatiter?
Ja
Snabbt eller långsamt insjuknande vid bakteriell meningit?
Relativt snabbt
Snabbt eller långsamt insjuknande vid meningiter?
Snabbt.
Snabbtest för legionella?
Legionella-ag i urin
Sorkfeber
Nephropathia epidemica
Speciellt fynd vid mätning av blodtrycket vid Takayasus arterit?
Blodtrycksskillnad mellan armarna.
Splenektomerade patienter har en ökad risk att drabbas av snabbt förlöpande allvarliga infektioner med framförallt tre olika bakteriearter. Vilka? (3) Gemensam virulensfaktor?
Pneumokocker, meningokocker, H. influenzae (ffa kapseltyp B). De är kapselförande.
Spridning av HAV sker ___?
Fekal-oralt
Spridning av HEV sker ___?
Fekal-oralt
Spridningsväg av nephropathia epidemica? (2)
Via skogssorkar, inhalation
Straight leg test?
Lasegue´s test
Ta blododlingar från två olika ___?
Insticksställen (kontamination)
Takayasus arterit debuterar oftast före ___ ålder?
50
Takayasus arterit och jättecellsarterit drabbar framförallt vilka kärl?
Stora artärer (aorta och avgångar)
Täcker Isoxa-pc MRSA och KNS?
Nej
Tb-odling tar lång tid, 4-6 veckor, jämfört med direktmikroskopi och PCR som tar 1-2 dygn? Varför genomgå besväret? (2)
Högre sensitivitet samt resistensbestämning
The appearance of distended and engorged paraumbilical veins, which are seen radiating from the umbilicus across the abdomen to join systemic veins
Caput medusa
Tidigare frisk 45-årig man söker pga feber sedan 4-5 dagar. Insjuknade veckan efter älgjakten med feber och huvudvärk. Senaste dygnet tillkomst av illamående, enstaka kräkningar och patienten har noterat låga urinmängder och koncentrerad urin. Urinsticka med 3 + för röda och protein. S-Kreatinin 254 och Trc 97. Misstanke?
Nephropathia epidemica
Tillsätta antiviral behandling inom ___ mot influensa?
48 h
Tillstånd som leder till en systemisk aktivering av koagulationen?
DIC
Tips för att undvika borrelia?
Plocka bort fästingen snabbt.
TLR?
Toll like receptors
Tre analysmetoder för att påvisa autoantikroppar?
Immunofluorescens (Golden standard)
ELISA
Immunblot
Tre delar av sjukdomsprocessen vid systemisk skleros?
Vaskulär skada
Överflödig produktion av ECM
Ökad deposition av kollagen i vävnader
Tre fynd som eventuellt kan ses på lungröntgen vid TBC?
Lunginfiltrat
Kaverner
Svullna intrathorakala lymfkörtlar
Tre olika saker som kan orsaka "sadelnäsa"?
GPA
Syfilis
Kokainmissbruk
Tre områden där prevalensen är hög för TBC?
Centrala Afrika
Södra och östra Asien
Tre prover att ta vid misstänkt DIC?
TPK
APTT
PK-INR
Tre tillstånd som Viridansstrepokocker kan orsaka?
Karies
Endokardit
Abscesser
Tre tropiska sjukdomar som kan orsaka allmän sjukdomskänsla och feber är bra att misstänka?
Malaria
Denguefeber
Tyfoid/paratyfoidfeber
Tre vanliga symptom vid harpest?
* Hög feber
* Huvudvärk
* Illamående
Tre ytterligare symptom som ofta är närvarande vid meningit?
Illamående/klåda
Nackstelhet
Ljus-/ljudkänslighet
Två AB-preparat vid sepsis med fasciit som misstänkt fokus?
Meropenem och Klindamycin
Två AB-preparat vid sepsis och pneumoni som misstänkt fokus?
Cefotaxim och
Erytromycin
Två annorlunda behandlingar som kan tillämpas hos patienter med nekrotiserande fasciit efter kirurgi?
Vistelse i tryckkammare
VAC (Vacuum assisted closure)
Två behandlingar mot HBV?
PEG-IFN
Nuklesidanaloger
Två kända pro-inflammatoriska cytokiner
IL-1
TNF
Två läkemedel som ofta seponeras vid kraftigt förhöjda levervärden?
Paracetamol
P-piller
Två markörer som är positiva hos kroniska Hepatit B patienter?
HbsAg
anti-HBeAg
Två organismer som kan orsaka meningit och som ofta har ett dubbelinsjuknande?
TBE
Enterovirus
Två prover som är förhöjda vid akut hepatit B infektion?
Anti-HBc IgM
HBsAg
Två prover som är förhöjda vid akut hepatit B infektion?
Anti-HBc IgM
HBsAg
Två snabba metoder som används parallellt med odling vid misstanke om TBC?
Direktmikroskopi
PCR
Två vanliga ak vid myosit?
anti-jo-1
anti-ro
Två vanliga farmakologiska behandlingar mot autoimmun hepatit?
Kortison
Azatioprin
Två viktigaste stegen vid handläggningen av misstänkt TBC?
Lungröntgen
Remiss till infektionsklinik direkt
Typiskt symptom i ansiktet vid SSc?
Karpmun
Utöver antibiotika vilken annan behandling av leden är viktig vid septisk artrit?
Spolning, ev spoldrän
Utöver lumbalpunktion vid misstanke om neuroborrelios bör man även ta ___? (2)
Serologi likvor/serum
Utredning av patient med misstänkt endokardit? (2)
TEE och blododling
Vad är de två mest troliga smittvägarna för en patient i 20-årsåldern som insjuknar i akut hepatit B i Sverige?
Sexuell smitta
Delande av injektionsnålar
Vad är den främsta orsaken till den enorma evolutionshastigheten hos HIV-1?
Det dåligt fungerande reverse transcripaset R.
Vad är patofysiologin bakom höjt PK (INR) vid levercirros?
INR beror på försämrad syntesfunktion av koagulationsfaktorer
Vad är patofysiologin bakom sänkta trombocyter vid levercirros?
Trombocytopenin beror på portal hypertension som leder till splenomegali och att trombocyter fastnar där
Vad betyder akronymen ESBL?
Extended spektrum beta-lactamases.
Vad bör man tänka på vid initial dosering av Betalaktamantibiotika vid svår sepsis/septisk chock?
Man bör initialt förkorta dosintervallet vid sepsis eftersom distibutionsvolymen till följd av kapillärt läckage ökar vid sepsis.
Vad bör man tänka på vid misstänkt recidivmeningit av HSV-2? Vad gör man istället?
Vanligt att PCR negativ för HSV-2. Ta serologi för anti-HSV-2 IgG
Vad börjar monocyter och makrofager göra när de känner av PAMP/DAMP?
Producerar pro-inflammatoriska ämnen (cytokiner, kemokiner och leukotriener)
Vad exponeras vid endotelskada som trombocyterna kan binda direkt till?
Kollagen
Vad har PGE2 och PGI2 för effekt på histamin och bradykinin vid inflammation?
Potentierar effekten
Vad har skett hos E. coli som är resistent mot cefalosporiner?
Betalaktamasbildning
Vad har skett hos Pneumokocker som är resistenta mot penicillin?
Förändrade PBP
Vad ingår i en blododling? (2)
En aerob och en anaerob flaska.
Vad ingår i SIRS-kriterierna? (4)
Takykardi (>90)
Takypné (>20)
Onormala LPK (<4, >12)
Onormal temp (<36, >38)
Vad kallas receptorerna som känner igen patologiska strukturer?
PRR
Vad kallas sjukdomen som Ebola orsakar?
Hemorragisk/blödar- feber
Vad klyver fibrinogen till fibrin?
Trombin
Vad menas med begreppet opportunistisk infektion? Vad kallas de patogenerna annars?
Infektion som endast drabbar patienter med nedsatt immunförsvar.
Kolonisatörer
Vad orsakar sensitiseringen av smärtreceptorer vid inflammation?
cAMP
Vad tar du för mikrobiologisk diagnostik för att bekräfta Clostridium difficile?
Faeces prov för Clostridier inkl. toxiner.
Vanlig komplikation i huden vid bältros? Vad orsakar vanligtvis detta? (2)
Hudinfektioner. Stafylokocker. Streptokocker.
Vanligare med vilka i symptom vid encefalit snarare än meningit?
Encefalit påverkar ofta neurologiska/kognitiva funktioner.
Vanligast att lungförändringarna är lokaliserade ___ vid TBC?
Ovanloberna
Vanligast med medvetandepåverkan vid viral eller bakteriell meningit?
Bakteriell
Vanligast med viral eller bakteriell myokardit?
Viral
Vanligaste agensen för pyelonefrit?
E. coli och andra gramnegativa stavar
Vanligaste agensen vid endokardit? (3)
Alfa-streptokocker, S. Aureus och enterokocker
Vanligaste agensen vid spondylit?
S. Aureus
Vanligaste agensen vid vs bakteriell endokardit? (2)
S. Aureus
alfa-streptokocker
Vanligaste formen av legionella som orsakar sjukdomar?
Legionella pneumophila
Vanligaste organet/en som drabbas vid SLE?
Muskler och leder
Vanligaste sättet att bli smittad av harpest?
Stick av smittad mygga (vanligast i Sverige)/bett av fästing

Även:
Direktkontakt med sjuka djur
Inandning av partiklar som är förorenande med djurs avföring
Intag av smittat vatten eller föda.
Vanligt att blodsockernivåerna ___ vid svår infektion?
Ökar
Vanligt med bestående men vid enterokockmeningit?
Nej
Vanligt med feber vid neuroborrelios?
Nej
Vanligt med feber vid TBE?
Ja
Vanligt med hemoptys vid tuberkulos?
Ja
Vanligt med kräkning och diarréer vid sepsis?
Ja
Vanligt med kronisk HAV-infektion?
Nej. Det är en temporär infektion.
Vanligt med resttillstånd efter TBE?
Ja
Vanligt med vad före feber initieras vid pyelonefrit? (2)
Miktionssveda
Täta trängningar
Vanligt med vilken kombination av symptom vid tuberkulos ;)?
B
Vanligt med vilket hudtecken vid meningokocksepsis?
Petekier
Var finns huvudsakligen dendritiska celler? (2)
Hud
Mukosa
Var finns majoriteten av kroppens CD4+ hjälparceller?
Mjälten
Var finns normalt sett Viridansstreptokocker? (2)
Mun och svalg.
Var och hur (2) ska en patient med smittsam tuberkulos vårdas för att undvika smitta?
Isolerad på infektionsklinik och personalen ska använda andningsmask
Var presenterar dendritiska celler antigenet för ffa T-celler, men också B-celler?
I T-cellsrika områden av lymfknutor.
Var produceras dendritiska celler?
BM
Varför används EIA-tester som även påvisar HIVp24ag utöver antikroppar (s.k. kombotest)?
Kan påvisa infektion tidigare efter smittotillfället.
Varför behandla patienter med Shigella dysenteriae?
Hög smittsamhet
Varför ges ampicillin vid misstänkt sepsis med meningitfokus?
Täcker Listeria monocytogenes
Varför krävs förlängd odling x 3 vid misstänkt endokardit?
HACEK
Varför laktatansamling vid sepsis? (4)
Försämrad leverans av syrgas till vävnaderna --> cellulär hypoxi -->anaerob metabolism--> laktatansamling
Varför ofta oblitererade blodkärl hos patienter med SSc?
Ökad frisättning av endothelin-1
Varför ökar proteiner så som lactoferrin och andra järnbindande proteiner vid infektion?
Många bakterier använder järn för att växa till. Då minskar kroppen den tillgängliga mängden järn som skydd.
Varför utförs PCR på sputum vid misstanke om TBC hos mikroskopipositiva?
Det går inte att skilja tuberkelbakterier från andra, icke-tuberkulösa mykobakterier.
Varför var det en risk att smittas av hepatit C vid blodtransfusioner före 1992 i Sverige?
Viruset ej identifierat och därför inga tester
VAS från ___ till ___?
0 - 10
Vid administrering av Metotrexat är det viktigt att följa vilket värde?
Främst ALAT
Vid DIC kan reserverna av substrat till koagelbildning bli uttömda. Vilket prov kan ge ett mått på detta?
Fibrinogen
Vid HIV ska helst antiretroviral behandling insättas innan patienten hunnit utveckla immunosupression. Vilken laboratorieparameter avgör när i sjukdomsförloppet behandling bör påbörjas?
CD4-celltalet.
Vid HSV encefalit är det vanligt med huvudvärk ___? (2)
Frontalt
Temporalt
Vid konstaterad meningokocksepsis, sätt in vilken behandling?
Bensyl-pc
Vid kraftig försämring vid pneumoni trots AB-behandling... Vilket agens bör du också täcka in i behandlingen?
Legionella
Vid meningit bör man ge vad? Varför?
Kortison IV för avsvällning.
Vid misstanke om bakteriell meningit med tecken till inklämning alt. tidigare känd waranbehandling. Hur handlägga?
Bredspektrum-AB direkt utan LP.
Vid oklart fokus till sepsis. AB-behandling? (2)
Brett (cefotaxim) + aminoglykosid vid septisk chock
Vid vilken arterit är det typiskt med sidoskillnad av blodtrycket, pulsbortfall och blåsljud över stora kärl?
Takayasus
Viktig D.D. till encefalit?
Hjärnabscess
Viktigast att tänka på vid behandling av DIC?
Behandla det bakomliggande tillståndet.
Viktigaste markören för att detektera en akut HBV infektion?
anti-HBc IgM
Viktigaste markören som signalerar immunitet mot HBV?
anti-HBsAg
Viktigt att utföra i tidigt skede vid neutropen feber?
Rundodling
Vilka analyser begär du av mikrobiologen för att påvisa genes vid misstänkt encefalit? (4)
CSV odling
PCR (HSV 1+ 2, Enterovirus, VZV)
Intratekal ak-prod
Serum (TBE) (IgM)
Vilka är de etiologiska tester som kan bekräfta/utesluta diagnosen lung-tbc? (3)
Sputumprover för direktmikroskopi
PCR
Odling
Vilka är symptomen vid primär HIV (4)?
Feber
Tonsillit
Lnn-förstoring
Exanthem
Vilka celler ansvarar för den upptrappade extracellulära matrix-produktionen vid SSc.
Fibroblaster
Vilka celler är aktiva i Fas 1 av inflammationsprocessen? (2)
Makrofager och monocyter
Vilka celler börjar rensas bort under Fas 4 av inflammationsprocessen och vad omvandlas makrofagerna till?
Neutrofiler
Anti-inflammatoriska makrofager (stimulerar läkning och utsöndrar tillväxtfaktorer) (lipoxiner, TGF, PGE2, mm)
Vilka celler finns i stor mängd och är aktiverade i cirkulationen och huden hos patienter med SSc?
T-celler (frisätter IL, tillväxtaktorer, mm. som ökar aktivitet hos andra delar av IS och fibroblaster)
Vilka molekyler hämmar kemotaxis av PMNL, stimulerar kemotaxis av icke-flogistiska monocyter och efferocytos av apoptotiska PMNL?
Lipoxiner
Vilka odlingar tar du vid misstänkt bakteriell meningit? (2)
Blod
Likvor
Vilka profylaktiska insatser kan minska risken att drabbas av malaria? (4)
Medikamentell profylax
Myggnät
Myggspray
Täckande klädsel
Vilka prover ska tas i akutskedet vid misstänkt septisk artrit, utöver standardblodprover? (2)
Blododling
Ledpunktion
Vilka prover tar man för att utreda etiologin för misstänkt HAV eller HBV?
anti-HBc IgM
anti-HAV IgM.
Vilka två bakterier är det som oftast är ESBL producerande?
E.coli och Klebsiella
Vilka två huvudkomplikationer till kronisk hepatit B och hepatit C dör patienterna av?
Cirrhos och HCC
Vilka två symptom finns alltid vid meningit?
Feber
Huvudvärk
Vilken agens är mest trolig vid distal okomplicerad uvi?
E. coli
Vilken annan specialist bör kontaktas vid bakteriell meningit med förhöjt likvortryck? Varför?
Neurokirurgen. Eventuellt inläggande av ventrikeldränage
Vilken antibiotikabehandling ordinerar du mot ESBL? Motivera ditt svar?
Karbapenem. Som regel resistens mot cefalosporiner och ofta även mot piperacillin/tazobactam
Vilken arterit kan leda till stroke, ischemi i tarmen, claudicatio, ischemiska smärtor i armar, mm, ffa hos yngre kvinnor?
Takayasus arterit
Vilken arterit som drabbar medelstora kärl orsakar huvudsakligen symptom i huden, GI-kanalen, njurarna och perifera nerver?
PAN
Vilken är den mest troliga agensen och vilken är förstahandsbehandlingen vid erysipelas?
GAS
PcV/PcG
Vilken är den mest troliga agensen och vilken är förstahandsbehandlingen vid okomplicerad samhällsförvärvad pneumoni?
Pneumokocker
PcV/PcG
Vilken är den mest troliga agensen vid hög uvi?
E. coli
Vilken är den vanligaste etiologin till septisk artrit?
Staphylococcus aureus
Vilken är den vanligaste patogenen vid samhällsförvärvad pneumoni bland äldre och som alltid måste täckas vid val av antibiotika?
Streptococcus pneumoniae
Vilken är markören för virusreplikationen och smittsamheten av HBV?
HBV-DNA
Vilken åldersgrupp drabbas oftast av PAN?
Medelålders och uppåt
Vilken bakterie orsakar 99 % av tuberkulosfallen?
Mycobacterium tuberculosis
Vilken diagnostikteknik används för att diagnosticera HIV?
EIA
Vilken empirisk antibiotikabehandling sätter du in mot septisk artrit? (3 alt)
iv Cloxacillin
iv Cefotaxim
iv Cefuroxim
Vilken faktor klyver protrombin till trombin?
X
Vilken granulocyt ökar typiskt vid maskinfektioner?
Eosinofila granulocyter.
Vilken IL aktiverar NK-celler och initierar differentieringen av T-celler till T-mördarceller?
IL-12
VIlken klassifikation av arterit är PAN och vad kan bildas?
Nekrotiserande
Aneurysm
Vilken mikrobiologisk analys konfirmerar att en patient har en kronisk hepatit C?
HCV-RNA
Vilken mikrobiologisk diagnostik ordinerar du vid misstänkt urosepsis? (2)
Blododlingar, urinodling.
Vilken primat har ett närbesläktat virus som HIV-1 utvecklats från?
Chimpans
Vilken syra-bas rubbning uppstår ofta vid sepsis?
Metabolisk acidos
Vilken typ av organism är pneumocystis jiroveci och pneumocystis carini?
Svamp
Vilken typ av sputa är att föredra hos patient med misstänkt TBC?
Morgonsputa
Vilken undersökning avgör graden av smittsamhet hos en patient med lungtuberkulos?
Direktmikroskopi
Vilken vaskulit i medelstora kärl kan leda till symptom som konjunktivit, hudutslag utan sår, enantem på läppar och munslemhinna, koronar arterit med aneurysmbildning och myo-/perikardit?
Kawasakis sjukdom
Vilken virusgrupp hör HEV till?
Calicivirus
Vilken vitalparameter påverkas i högre utsträckning än andra vid pneumoni orsakade av Moraxella catarrhalis eller Haemophilus influenzae?
Saturationen
Vilken/vilka av följande urinvägspatogener är alltid resistenta mot cefotaxim? Enterokocker, E. coli, Klebsiella
Enterokocker
Vilken/vilka av nervsystemets signalsubstanser spelar en roll i immunsystemets kommunikation?
Adrenalin/noradrenalin
Serotonin
Acetylkolin
Dopamin
Alla
Vilket agens orsakar harpest?
Francisella tularensis
Vilket agens orsakar herpes zoster ophtalmicus?
Varicella zoster
Vilket agens orsakar mononukleos?
EBV
Vilket agens orsakar nephropathia epidemica?
Puumalavirus
Vilket är det vanligaste symptomet vid kronisk hepatit B och C?
Inga symptom
Vilket är det viktigaste virologiska provet för att avgöra om någon blivit smittad av hepatit B?
HBsAg
Vilket enskilt blodprov har man störst prognostisk nytta av att följa med upprepad provtagning under de första timmarna efter inläggning pga svår sepsis/septisk chock?
ALAT
Vilket laboratorieprov används som screening för hepatit C?
Anti-HCV ak
Vilket protokoll bör du använda vid DIC?
ISTH
Vilket rör skickar du till labb för cellanalys efter LP?
Det fjärde och sista.
Vilket/vilka av följande antibiotika kan användas vid graviditet? Aminoglykosider, trimetoprim-sulfa, cefalosporiner, kinoloner
Cefalosporiner
Vilket/vilka av följande antibiotika kan du som regel behandla en infektion orsakad av Pseudomonas aeruginosa? ciprofloxacin, trimetoprim-sulfa, ceftazidim, klindamycin
Ciprofloxacin, ceftazidim
Virus som ofta kan orsaka recidivmeningiter?
HSV-2
Vitalparametrarna?
BT puls
AF sat
Temp
Medvetandegrad
vWf kan frisättas ffa från vilka två celler?
Endotelceller och trombocyter