• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hares Emiri

Hükümdara karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandırır

Vekil-i Has

Sarayın tüm işleriyle ilgilenir

Abdar

Hükümdarın temizlik işleriyle ilgilenir

Taşdar

Hükümdarın temizlik işleriyle ilgilenir

Candar

Hükümdarı korur

Emir-i Ahur

Atların bakımından sorumludur

Emir-i Şikar

Hükümdarın av partilerini tertip eder

Camedar

Hükümdarın kıyafetleriyle ilgilenir (modacı)

Silahdar

Hükümdarın silahlarıyla ilgilenir

Şarapdar

Hükümdarın içecekleriyle ilgilenir

Alemdar

Bayraklarla ilgilenir. Bayrağı yada sancağı taşır.

Hansalar

Hükümdarın sofrasıyla ilgilenir

Çeşnigir

Hükümdarın yiyecekleriyle ilgilenir

Serhenk

Hükümdarın ve ordunun yol güzergahıyla ilgilenir. Törenleri tertip eder.

Hacip

Hükümdar ve vezirden sonra gelen en önemli devlet adamıdır.


Törenleri düzenler


Elçi kabulünde bulunur


Uygun gördüğü kişileri Divan-ı Mezalim'e çıkarır


En yetkili ve bilgilisine Has Hacip, Uluğ Hacip veya Hacibü'l Hüccab denir.

Gaznelilerde Has Hacipe verilen isim

Hacibi Bozorg

Karahanlılarda Has Hacipe verilen unvan

Tayangu