Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Nævn så mange af håndens knogler som muligt.

Nævn så mange af håndens knogler som muligt.

Schapoideum (bådben)


Lunatum (måneben)


Triquetrum (trekantet, siciliens form)


Pisiforme (ærteformet)


Trapezium (trapezformet)


Trapezoideum (trapez-lignende)


Capitatum (af caput; hovedknogle)


Hamatum (forsynet med krog)

m. Flexor pollicis longus


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Anterior flade af radius og membrana interossea


Hæfte: Distale phalanx på pollex


Funktion: Flexion af interphalangeal-led og assistere i flexion i carpometacarpalled og metacarpophalangealled

m. Flexor pollicis brevis


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring:


Retinaculum flexorum (superficiel hoved) og trapezium, trapezoideum og capitatum (profunde hoved)


Hæfte: Proximale phalanx på pollex


Funktion: Flexion af tommelfinger og assisterer i opposition
m. Abductor pollicis longus


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?


Udspring:


Posterior flade af radius, ulna og membrana interossea


Hæfte: Basis på 1. metacarpal


Funktion: Abduktion og extension af tommelfingeren i carpometatarsalleddet

m. Abductor pollicis brevis


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Retinaculum flexorum, trapezium og schapoideum


Hæfte: Basis på prox. phalanx


Funktion: Abduktion af tommelfinger og assisterer i opposition

m. Opponens pollicis


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Retinaculum flexorum og trapezium


Hæfte: Hele 1. metacarpal


Funktion: Opposition (tommel mod lillefinger) i carpometacarpalleddet

m. Adductor pollicis


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Capitatum, 2. og 3. metacarpal


Hæfte: Basis på pollex' prox. phalanx


Funktion: Adduktion og assist. flexion af pollexm. Abductor digiti minimi


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Retinaculum flexorum og pisiforme


Hæfte: Basis på prox. phalanx på lillefinger.


Funktion: Abduktion og assist. opposition af lillefinger

m. Flexor digiti minimi brevis


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?

Udspring: Retinaculum flexorum og hamatum


Hæfte: Basis på prox. phalanx på lillefinger


Funktion: Flexion og opposition af lillefinger

m. Opponens digiti minimi


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?


Udspring: Retinaculum flexorum og hamatum


Hæfte: Medialt på corpus på 5. metacarpal


Funktion: Opposition


m. Extensor pollicis brevis


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?


Udspring: Posterior 1/3 af radius og membrana interossea


Hæfte: Basis på prox. phalanx på pollex


Funktion: Extension af pollex metacarpophalangeal-led og assist. ext. carpometacarpal-led

m. Extensor pollicis longus


Hvor udspringer og hæfter musklen, og hvad er dens primære funktion(er)?


Udspring: Posterior 1/2 af ulna og membrana interossea


Hæfte: Basis på dist. phalanx på pollex


Funktion: Extension af pollex (interphalangeal) og assist. ext. (metacarpophalangeal-led og carpometacarpal-led)

Nævn musklerne, som udgør den hypothenare eminens.

Tommelfingerens lange muskler 

Tommelfingerens 3 lange muskler

-

Tommelfingerens korte muskler

Tommelfingerens 4 korte muskler

-