• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/688

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

688 Cards in this Set

 • Front
 • Back
le revêtement
obicie
mural
ścienny
le conseil
rada
la sorte
rodzaj, gatunek
un outil
nsrzędzia
la construction
konstrukcja
effectuer
wykonywać
le bricolage
majsterkowanie
se lancer
rzucić się, zaangażować
mentionner
napomknąć
lessivable
zmywalny
boîte
skrzynia
raisonner
rozumować
le papier de verre
papier ścierny
pincenau
pędzel
la spatule
szpachta
la marouflage
naklejanie
le ruban
wstążka
mètre ruban
miara krawiecka
le rouleau
wałek
le sol
powierzchnia
recouvrir
powierzchnia
griffer
drapać
la couche
warstwa
enlever
zbierać, zdejmować
(une) astuce
sztuczka, trik
la colle
klej
déchirer
rozdzielać
chasser
przeganiać
la minutie
staranność
la lame
ostrze
le chiffon
szmatka
la tâche
zadanie
préférer qch à qch
woleć coś od czegoś
blanchir
bielić
le rideau
zasłona
le décor
wystrój
faute de qch = par absence de, par manque de qch
z braku czegoś
Faute de temps, je n'ai pas pu aller au cinema
z braku czasu nie mogłem....
Par absence d'argent, je ne suis pas parti en France cet ete
Z braku pieniędzy...
faute de mieux = si ;on ne dispose de rien de mieux
z braku czegoś lepszego
Faute de mieux, il faut se conteter de ce qu'on a.
A braku czegoś lepszego, trzeba zadowolić się...
faute de quoi
inaczej, w przeciwnym razie
Ja vous prie de vous taire, faute de quio de la route on vous met a la poste
Proszę uspokójcie się, w przeciwnym razie wyrzuci was przez derzwi
Faites attention aux feux, autrememnt vous riskuez une collision.
uważajcie na światła, bo może dojść do stłuczki
revênir (i)
włozyć, przywdziać
(i) Mon fils s;est revênu d'un uniforme de policier.
....przywdział mundur.....
revênir (ii) = mettre sur
położyć się na
Ton dossier esrt revêtu des signatures par la loi
Twoje dokumenty sa opatrzone przewidzianymi przez prawo podpisami.
Cette chemin de compagne est revêtu de pierre.
ta wiejska droga jest pokrya kamieniami
omnieprésent
wszechogarniający
le réchauffement
ocieplenie
se faire sentir
dawać się odczuć
au quotidien
na codzień
la émmission télévisé
program telewizyjny
depuis le début
od początku
le défi
wyzwanie
(le) aventurier
poszukiwacz przygód
relier
połączyć
le chien de traîneau
pies zaprzęgowy
immense
bezgraniczny, niezmierzony
(la) étendue
przestrzeń
parcourir
przebiegać
tenir une conference de presse
zorganizować....
revenir
powracać
baptiser
ochrzcić
le raid
rajd
effrayer
przerażać
le fond de chasse
teren łowiecki
la natalité
stopa urodzeń
le taux de natalité
wskaźnik urodzeń
à court terme
na krótką metę
végétal
roślinny
pour cette raison
z tej przyczyny
la meutre de chiens
sfora psów
revenir aux origines
powrót do źródeł
le lien
powiązanie, związek
amener
przyprowadzać, doprowadzać
(la) humeur
humor, usposobienie
se marrer
bawić się
(le) entraînement
trening
ménager
oszczędzać
le entraîneur de foot
trener piłki nożnej
partager
dzielić
exciter
podniecać
à l'idée de
na myśl o
consister à faire qch
polegać, opierać się na zrobieniu czegoś
au mieux
jak najlepiej
la croisière
przejażdżka
alors que
podczas gdy
s'enlouer
zwinąć się
décharger
rozładować
déballer
rozpakować
au terme de
na koniec?
tandis que
tymczasem, podczas gdy
la ronde
okrążenie
masser
masować
la douleur
ból
musculaire
mięśniowy
guérir
wyleczyć
multiplier
pomnożyć
se poursuivre
trwać
tendre
wyciągać
dans quelques dizaines d'années
za kilkadziesiąt lat
concerner
dotyczyć
dès ces moment
od zaraz, od teraz
s'asphyxier
dusić się
se débrouiller
radzić sobie
carbonique
węglowy
sauvage
dziki
favorable
sprzyjający
diminuer
zmniejszać
le chômage
bezrobocie
(la) conditions de vie
warunki życia
le soin
troska, opieka
le soin médicaux
opieka medyczna
préventif
zaradczy, ochronny
d'autant plus que
tym bardziej, że
Ile pense faire
zamierza zrobić
Il fait le faire tout de suite
Trzeba to zrobić teraz
suivre - suis, suis, suit, suivons, suivez, suivent
śledzić, iść, biec, iść za kimś
indiquer
wskazywać
ferroviaire
kolejowy
survenir
zajść, wydarzyć
conscient
świadomy
boulverser
poruszać
événement
zdarzenie
le chemin de fer
kolej żelazna
la barrière
rogatka
le passage à niveau
przejazd kolejowy
s'abaisser
opuszczać się
clignoter
mrugać
en tant que
jako
le rail
szyna
à moitié
w połowie
rater
stracić
rater le tram
spóźnić się na tramwaj
souterrain
podziemny
la piste
droga, trasa
traverser
przekraczać
s'engager
wchodzić, zapuszczać się
se faufiler
prześlizgiwać się
doucement
wolno
se coincer
zaklinować się
reculer
cofać się
se sauver
ratować się ucieczką
la marche arrière
wsteczny bieg
s'approcher de
zbliżać się
se précipiter a la fenetre
rzucić się (do okna)
gésir
leżeć nieruchomo
renverser
przewrócić
plier
słup
ralentir
zwalniać
le grincement
zgrzyt
le frein
hamulec
le wagon de tête
wagon czołowy
la cabine de pilotage
kabina sterownicza
fracasser
rozbijać
se dérouler
toczyć się
heurter
uderzać
le choc
zderzenie
blesser
ranić
le train de machandises
pociąg towarowy
faire semblant
udawać
se rendre compte
zdawać sobie sprawę
déplorer
opłakiwać, żałować
le dégât
strata
de la part de
ze strony
au lieu de
zamiast
avancer
posuwać się do przodu
briser
stłuc
en cas de
w przypadku
le itinéraire
trasa
(la) hésitation
wahanie
apparement
pozornie
la défaillance
brak, usterka
la poste
stanowisko
constater
stwierdzać
moindre
najmniejszy
actionner
wprawiać w ruch
convenable
właściwy
(la) inattention
nieuwaga
(le) act d'inattention
nieuważne zachowanie
etre à l'origine
być przyczyną
double vitrage
podwójne szyby
ca fait classe, chic
klasa, szpan
gésir - gis,gis,gît, gisons, gisez, gisent, gisais...
leżeć
Ci-gît le roi des buvers
tu leży król pijaków
ravi
oczarowany
de grande charme
czarujący
le cuir
skóra
ancien
stary
(la) escapade
eskapada
le tarif de base
cena podstawowa
décidément
bez wątpienia
la restriction
ograniczenie
férié
świąteczny, wolny od pracy
ensoleillé
słoneczny
généreux
hojny
la prévision
prognoza
la météo
prognoza pogody
encourager
zachęcać, dodawać odwagi
essuyer
doznawać, doświadczać
générer
generować
le orage
burza
le pourtour
wybrzeże
poursuivre
kontynuować
nuageux
zachmurzony
(la) alternance
przemienność
en alternance
na przemian
le porteur d'averce
niosący burzę
(la) inondation
powódź
(la) remontée
wnoszący się
convaincant
przekonujący
souffler
dmuchać, wiać
la totalité
całość
percer
przebijać
voilé
zamglony
à l'horizon
na horyzoncie
pluvieux
deszczowy
menaçant
grożący
le nuage
chmura
(la) éclaircie
przejaśnienie
(la) averse
burza
éclater
wybuchać, zaczynać się gwałtownie
par moments
momentami
le temps
pogoda
le temps couvert
pogoda pochmurna
frais, fraîche
chłodny,chłodna
clément
łagodny
convaincre
przekonać
maussade
ponury
(la) amélioration
polepszenie
automnal
jesienny
le temps automnal
pogoda jesienna
(la) fraicheur
chłód
matinal
poranny
éléve
wysoki
le crachin
drobny deszczyk
stable
stały, niezmienny
tempéré
umiarkowany
humide
wilgotny
accentuer
akcentować
hivernal
zimowy
la sécheresse
susza
estival
letni
baisser
obniżać
forger
kuć
se méfier
wystrzegać się
le crachin
deszczyk
dans la journée
w ciągu dnia
faire la régle
stanowić regułę
C'est affreux!
To okropne!
tomber des cordes
lać jak z cebra
en une heure
w ciągu godziny
en plein été
w pełni lata
se forger une opinion
wyrobić sobie opinię
devenir de plus en plus rare
stawać się coraz rzadszym
prospecter
szukać, zwiedzać, badać możliwości
le coin
zakątek
la baside
dworek, dom wiejski
(le) emballage
opakowany
Puisque je vous le dis!
Skoro Panu mówię!
manifester
manifestować, protestować
se manifester
występować, przejawiać się
un tour
spacer, wyścig, okrążenie
une tour
wieża
le délinquance
przestępczość
(le) entourage
otoczenie
le toit
dach
impensable
niepojęty
épouser
poślubić
prendre conscience
uświadomić sobie
uniquement
wyłącznie, jedynie
concevoir
począć, stworzyć
le fumée
dym
etre en bons termes
być w dobrych stosunkach
la diminution
zmniejszenie
la baisse
zmniejszanie się
hors marriage
poza małżeństwem
honteux
wstydliwy
recomposé
zreskonstruowany
se quereller
kłócić się
le gain
wygrana
la garde
opieka
la prédilection
skłonność, zamiłowanie
jadis
niegdyś, dawniej
affectif
uczuciowy
livrer
pozostawać, zdawać
envisager
rozważać
le consetement
pozwolenie, zgoda
divorce à constatement mutuel
rozwód za obopólną zgodą
épargner
oszczędzać
le concubinage
konkubinat
le cercle vicieux
błędne koło
le commandement
przykazanie
le mineur
nieletni
se comporter comme des sauvages dna la jungle
zachowywać się jak dzikusy z dżungli
se rendre compe de qchose
zdawać sobie sprawę z...
obéir à
być posłusznym komuś
La fin justifie les moyens
Cel uświęca środki
prendre ses responsabilités envers les enfents
być odp. za dzieci
etre obligé de côtoyer qq
być zmuszonym stykać się...
servir de modèle
słuzyć za wzór
la nuit de noce
noc poslubna
endormi
zaspany
emporter
unieść (kierować się czymś)
en vouloir à qq
mieć komuś za złe
louper
sfuszerować, zespuć
venir aux nouvelles
przechodzić do rzeczy
Elle m'en veut
Ona ma mi za złe
etre emporté par la force de l'habitude
dać się ponieść siłą przyzwyczajenia
vivre sous le même toit
żyć pod jednym dachem
Il n'y a pas de fumée sans feu
nie ma dymu bez ognia
avoir gain de cause
być górą, wygrać
se marier pour le pire et le meilleur
pobrać się na dobre i złe
les apparences trompent
pozory mylą
la constatation
stwierdzenie
casser les pieds
przeszkadzać, dokuczać
la contraception
antykoncepcja
la naissance
narodziny
non désiré
niechciane
la névrose
nerwica
(la) attitude
postawa
surcharger
przeciążać
(m) exploit
wyczyn
qui-vive
czujność
épuiser
wyczerpywać
guère
wcale
brillant
świecić
s'effondrer
walić się, osuwać się
s'irriter
irytować
capter
chwytać
proprement dit
dosłowny
se balader
spacerować
au bout du compte
w końcu, w efekcie
élan
poryw
gérer
kierować, zarządzać
la sérénité
pogoda ducha
le hic
przeszkoda, trudność
voila le hic
oto problem
en opposition
w opozycji
mâchonner
żuć
(le) aliment
żywność
taper
uderzać
se battre
bić się
la reconnainse
uznanie
coupable
winny
biochimique
biochemiczny
le cerveau
mózg
au niveau de
na poziomie
prendre le dessus
mścić się, brać górę
fichu
przeklęty, cholerny
sanse cesse
bez przerwy
gronder
łajać, wymyślać
maîtriser
panować
la moquerie
drwina
(le) abus
nadużycie
la fermeté
stanowczość
porter vers le haut
wywyższać
(la) estime de soi
poczucie własnej wartości
primordial
nadrzędny
la réussite
sukces
le sentiment d'insecurité
brak poczucia bezpieczeństwa
renier
zapierać się
le chahuteur
rozrabiak, krzykacz
écarter
odsuwać
approprier
dostosować
la richesse
bogactwo
admis
przyjęty
le charge
ciężar
tardivement
późno
agiter
pobudzać
voire
nawet
(la) association
skojarzenie
etre en association
współistnieć
etre en lien avec
być w związku z
vulnérable
wrażliwy
le échec
porażka
rejeter
odrzucać
avior du mal à
mieć kłopot z...
le image
obraz
incapable
niezdolny
accoucher
rodzić
etre enceinte
być w ciąży
le nourrisson
niemowlę, osesek
allaiter
karmić piersią
le sein
pierś
allaiter au sein
karmić piersią
allaiter au biberon
karmić butelką
à tout prix
za każdą cenę
le orphelin
sierota
la couche
pielucha
le landau
wózek dziecięcy
se developper
rozwijać się
la peluche
pluszowa zabawka
le équilibre affectif
równowaga emocjonalna
la bêtise
głupstwo
la enfantillage
dzieciniada
le gamin
mały chłopiec
prudent
ostrożny
surdoué
wyjątkowo zdolny
arriéré
cofnięty w rozwoju
réfléchi
rozważny
Pour ne pas renforcer les stéréotypes
aby nie wzmaniać stereotypów
s'avérer
okazywać się
le certificat
zaświadczenie
conclure
zawierać
établir
ustalać
librement
swobodnie
(le) engagement
zobowiązanie
tracer
wytyczać
régime de biens
wspólnota majątkowa
indivis
niepodzielny
(la) option
opcja, możliwość
la pacte
umowa, pakt, układ
régi
prawnie ustanowiony
sur mesure
na miarę
utilement
korzystnie
(la) clause
klauzula
la greffe
kancelaria prawnicza
il convient
należy
la rupture
zerwanie
unilateral
jednostronne
délivrer
dostarczyć
le huissier
komornik
le proche
bliski
majeur
pełnoletni
la piéce
rzecz
(la) attestation
zaświadczenie
(la) alliance
obrączka
le empêchement
przeszkoda
attester
zaświadczać, poświadczać
préalablement
uprzednio
le veuf
wdowiec
la veufe
wdowa
se dérouler
przebiegać
le postulant
kandydat
remettre
oddalać, odkładać
(le) appui
wsparcie
pour autant que je sache
z tego co wiem
(la) aptitude
zdolność
prénuptial
przedmałżeński
subir
przechodzić (próbę, badanie)
en vue de
pod kątem
valable
ważny
(la) authorisation
pozwolenie
le nevue
siostrzeniec
la niéce
siostrzenica
la grossesse
ciąża
obtenir
otrzymywać
remplir
wypełniać
le usage
uzytek
il est d'usage
jest w zwyczaju
d'acte de naissance
akt urodzenia
notarier
poświadczyć notarialnie
etablir une acte notarié
sporządzić akt notarialny
le ban de marriage
zapowiedź...
la noce
wesele
le repas de noce
weselny obiad
fer à repasser
żelazko
la nappe
obrus
la cotisation
składka
supplier
błagać
je t'en supplie
błagam cię
retenir
wstrzymywać
fauché
spłukany
envoyer valser
spławiać
quant à
jeśli chodzi o
le cortége
pochód
en régle générale
ogólnie, zasadniczo
précéder
poprzedzać
le parrain
ojciec chrzestny
la marraine
matka chrzestna
justement
właśnie
par contre
przeciwnie
donc
więc
par conséquent
w konsekwencji
ainsi
i tak, w ten sposób
quant même
jednak, mimo to
cependant
jednakże
pourtant
tymczas, a przecież
la courtoise
kurtuazja
compatir
współczuć, współodczywać
le voeu
życzenie
garder le contact
podtrzymywać kontakt
peser
ważyć
la politesse
grzeczność
le deuil
żałoba
déplacé
nie ma miejscu (swoim)
manquer au respect
znieważyć
le griboullage
bazgroły
pontuation
interpunkcja(
(le) abrégé
skrót
en abrégé
w skrócie
(la) rature
pomyłka, skreślenie
négligé
niedbały
déspordonne
nieuporządkowany
(la) apparence
wygląd
selon les apparences
na podstawie wyglądu
démodé
staromodny
en-tete
nagłówek
le personne supérieure
zwierzchnik
le subordonné
podwładny
chalereux
gorący (o uczuciach)
à la manière de
na sposób, na modłę
etre impressionné
być pod wrażeniem
avoir l'honneur
mieć honor
solliciter
prosić
reconnaissant
wdzięczny
le point d'exclamation
wykrzyknik
faire part de qch
podzielić się czymś
honte
wstyd
tracasser
łamać sobie głowę
souscrire
wpisywać się
le incendie
pożar
(la) démarche
krok, przedsięwzięcie
pénible
trudny
réclamer
domagać się
franchir
przekraczać
assaillir
zaskakiwać
(la) échéance
weksel, temin płatności
(le) emprunt
pożyczka
rétablir
uregulować
éprouver
odczuwać
réflexion faite
po głębokim namyśle
penser du mal de qq
myśleć źle o kimś
embrasser bien fort
całować się mocno
souscrire un contrat conrtre les dégats du feu
ubezpieczyć się przed pożarem
avoir honte
wstydzić się
s'y résigner
pogodzić się z czymś
La démarche m'est tres pénible
to dla mnie bardzo trudny krok
aider à franchir une impasse
pomagać w pokonaniu impasu
avancer qq une somme d;argent
wypłacić komuś awansem sumę
plonger qq dans un cruel ebarras
wprowadzić w zakłopotanie
éprouver un grand plaisir
odczuwać wielką radość
se trouver assaili par des échéances
być zaskoczonym terminem płatności
faire un emprunt
zaciągnąc pożyczkę
Heureux anniversaire!
szczęśliwych urodzin
la besongne
robota, zajęcie
presser
ponaglać
dégager
wyciągnąć, wydrębnić
transmettre
przekazywać
(le) indice
wskaźnik
etre mal à l'aise
źle się czuć, niezręcznie
percutant
miażdżący
la nétteté
celność, jasność
se relâcher
poluzować, rozluźnić się
le potage
zupa
dépourvu de
pozbawiony
recourir à
odwoływać się do
aborder
podejmować
éveiller
wzbudzać, pobudzać
arranger
załatwiać
(la) corvée
ciężka praca, harówka
au meme titre
w równy stopniu
retirer
wyjmować, wyciągać
esperance de vie
przeciętna długość życia
prédire
przepowiadać
mondialement connu
światowej klasy
palable
namacalny
le ado
małolat
le déliquant
przestępca
le coup
cios
la blessure
rana
la tournante
oszustwo, przekręt
le constat
stwierdzenie
la recrudescence
zaostrzenie
le démêlé
zatarg
forces de l'ordre
siły porządkowe
(la) atteinte
zamach
le vol
kradzież
l'intégrité physique
integralność fizyczna
le vol avec violence
kradzież z pobiciem
le racket
wymuszanie
la menace
groźba
le chantage
szantaż
impliquer
uwikłać
volontaire
umyślny
(la) extorsion
wyłudzenie, wydarcie siłą
la classe d'age
przedział wiekowy
confondu
wymieszany
inquiétant
niepokojący
endiguer
zastopować
repérer
wykrywać
la racketteur
wymuszacz
indéniable
niezaprzeczalny
le soutien
wsparcie
(la) écoute
posłuch, wysłuchanie
en amont
na zapas
le délit
przestępstwo
puni par la loi
ściganny przez prawo
prendre conscience de
uświadamiać sobie
(la) enquête
śledztwo
ouvrir une enquête
wszczynać śledztwo
faire des investigations
wszczynać dochodzenie
condamner
skazać
atténuer
łagodzić
les circonstances atténuantes
okoliczności łagodzące
piquer
kraść
la bagnole
bryka
trouble du caractére
zaburzenia osobowości
protéger
chronić
lamentable
żałosny
la poignée
garść,
la crâne
czaszka
raser
golić
(la) ambiance
atmosfera
(le) échappé
uciekinier
dispenser
rozpraszać
salutaire
zbawczy
c'est habituel
to normalne
singulier
wyjątkowy
foutre qq en prison
wsadzić do więzienia
considerer comme une faute grave
uznawać za ciężkie przestępstwo
lutter pour/contre
walczyć o/przeciw
appartenir à minorité culturelle
należeć do...
etre victime du mépris
być ofiarą pogardy
etre singulier
być kimś wyjątkowym
immuniser
uodparniać
la cellule tumorale
komórka nowotworowa
immunitaire
odpornościowy
vaccine
zaszczepić
atteint de cancer
chory na raka
exprimer
wyrzucić
puissant
potężny
le nécrose
martwica
prélever
pobierać
conquérir
tu: zwalczać
le renfort
wzmocnienie
pour de bon
na dobre
rénal
nerkowy
le sein
pierś
le utérus
macica
pourvu que (subj.)
oby...
coûteux
kosztowny
la femme enceinte
kobieta w ciąży
boucher
zatykać
la coubature
łamanie w kościach
le coup de froid
zaziębienie
le sachet
zaszetka
la digestion
trawienie
protéger
chronić
lamentable
żałosny
la poignée
garść,
la crâne
czaszka
raser
golić
(la) ambiance
atmosfera
(le) échappé
uciekinier
dispenser
rozpraszać
salutaire
zbawczy
c'est habituel
to normalne
concracter une maladie
zaraźnić się chorobą
garder le lit
leżeć w łóżku
avoir mal à
mieć ból
souffrir de douleur
cierpieć z bólu
avoir de la fievre
mieć gorączkę
avoir des frissons
mieć dreszcze
attraper une maladie contagieuse
złapać chorobę infekcyjną
une maladie virale
choroba wirusowa
MST
choroba weneryczna
avoir les jambes en coton
mieć ciężkie nogi
avoir la gorge irritée
drapanie w gardle
une douleur qui irradie
ból promieniujący
avoir une bouton, une rougeur
mieć pryszcz, zaczerwienienie
avoir une saignement
krwawić
avoir la toux grasse, sèche
mieć kaszel morky, suchy
souffrir d'insomnie
cierpieć na bezsenność
avoir une gonflement
mieć opuchliznę
les machoires
szczęki
la nuque
kark
l'epaule (f)
bark
la cuisse
udo
le genou
kolano
la cheville
kostka
la poitrine
klatka piersiowa
les fesses
pośladki
les hanches
biodra
les bronches
skrzela
le foie
wątroba
J'ai mal au coeur
mam nudności
J'apprends par coeur
uczę się na pamięć
avoir les dents longues
być chciwym
avoir une dent contre qq
mieć komuś za złe
etre à deux doigts de mourir
być o krok od śmierci
n'avoir plus sa tete
nie wiedzieć co się robi
pouvru que ca dure
oby to trwało!
Pourvu qu'il vienne chez moi
oby przyszedł do mnie