• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Subpolarny

Niskie opady 250, najwyższa temperatura 6, duża amplituda 80

Punkt na południe

Przylądek Marroqui 35°58'

Przejściowy

Zmienne np polska

Najdłuższe rzeki

Wołoga, Dunaj, Dniepr,Ural

Największe niziny

Wschodnioeuropejska, polska , Niemiecka, francuska

Najwyższy szczyt

Mont Blanc( 4807 Alpy)

Najniższa temperatura

-58 Rosja

Punkt na północ

Przylądek Nordkyn 71°08'

Największe jeziora

Ładoga, Onega , Wener, Saimaa, pajpus

Podzwrotnikowy

Najchłodniejsze miesiące 10, opady w chłodne półrocze

Orogeneza kaledonska

Skandynawskie, kambryjskie, grampiany, Pennińskie

Punkt na wschód

Ujście Bajdaraty 68°14'

Punkt na zachód

Przylądek Roca 9°30'

Największe pojezierze

Fińskie

Największe wyspy

Wielka Brytania, Irlandia, Sardynia, Cypr

Największe półwyspy

Skandynawski, Bałkański, Apeniński, Iberyjski

Orogeneza alpejska

Karpaty, Alpy , Apeniny , Pireneje

Najniższy punkt

-28 nizina nadkaspijska

Kontynentalny

Duża amplituda, upalne lato , surowa zima

Najwyższa temperatura

48 Ateny

Orogeneza hercynska

Harz, Sudety, Ural , Rudawy , masyw centralny

Klimat morski

Mała amplituda, znaczące opady, chłodne lato , łagodna zima