Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to accumulate

kerätä, koota
kerääntyä, kasaantua

to acknowledge
myöntää, tunnustaa
to be adequate for
riittää jhk
to administrate
ylläpitää
to affect
vaikuttaa
to contribute to
avustaa jtak
moat
vallihauta
flimsy
ohut
hatara
to founder
upota, mennä pohjaan
trafficker
salakauppias
to estimate at
arvioida jksik
undoubtedly
epäilemättä, kiistatta
to perish
menehtyä, saada surmansa
network
verkko, verkosto
odious
inhottava, vastenmielinen
reckless
holtiton, vastuuton

bloc
blokki, ryhmittymä
prong
piikki-
to outsource
ulkoistaa
cordon
vartioketju
poliisiketju
drone
lennokki, miehittämätön lentokone
agency
toimisto
toiminta
through the agency of sth
jnk toimesta/välityksellä
to scrap
heittää romukoppaan, hylätä
within the scope of
jnk piirissä/puitteissa
refugee
pakolainen
dinghy
jolla
pieni vene
to seize
ottaa kiinni, pidättää
siepata, kaapata
to acquit
vapauttaa syytteestä
to dock

saapua satamaan, kiinnittyä laituriin

to overturn
kumota, hylätä
kaataa, syöstä vallasta
conviction
tuomio
aberration
poikkeus
to detain
viivyttää, pidätellä

to conclude (from)
päättää, lopettaa
päätellä jstak

to recruit
värvätä, rekrytoida
to exacerbate
pahentaa
to intensify
lisätä, vahvistaa
lisääntyä, vahvistua
to clamber
kiivetä, kavuta
overloaded
ylikuormittunut
merely
ainoastaan, vain
perilous
vaarallinen
restoration
palauttaminen
entisöinti
insufficient
riittämätön, puutteellinen
warfare
sodankäynti
sota
to dismantle
purkaa, hajottaa osiin
to liberalize
liberalisoida, vapaamielistää
policy
politiikka, menettelytapa
Byzantine
mutkikas
juonitteleva
convoluted
kierteinen, kiertynyt
mutkikas