Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back

isang mayaman na mag-aalahas at kaibigang matalik at tagapayo ng kapitan heneral

Simoun

Hinirang siya ng espanya bilang pinakamataas na pinuno ng pamahalaan

Kapitan Heneral

siya ay isang espanyol at mataas na kawani ng pamahalaan na kagalang-galang

mataas na kawani

paring Pilipino, pinilit lamang siya ng inang maging libgkod ng diyos

Padre Florentino

paring pransiskano, pinapakinggan at ginagalang ng ibang prayle.umibig ng lubos kay maria clara

Padre Bernardo Salvi

paring dominikano, vice rector ng unibersidad ng Santo Tomas

Padre Hernando Sibyla

paring Kanonigo na minamaliit at di gaanong ginagalang ni Padre Camorra

Padre Irene

paring dominikano na bukas ang isip sa pagbabago lalo na sa edukasyon ng mga mag-aaral

Padre Fernandez

batang paring Pransiskano na mahilig makipag-tungayaw kay Ben Zayb

Padre Camorra

paring dominikano na propesor sa Pisika at Kemika

Padre Millon

Kabesang Tales, ang napakasipag na magsasaka

Telesfor Juan de Dios

pinakamagandang dalaga sa Tiani na anak ni Kabesang Tales

Juliana o Juli

ang kumalinga sa batang si basilio

Tata Selo

Anak ni Kabesang Tales na tahimik at kusang-loob na sumunod sa kagustuhan ng amang siyay magsundalo

Tano/Carolina

Nagpaalipin kah Kapitan Tiago

Basilio

malalim na makata at mahusay makipagtalo

Isagani

isang magaaral sa abogasya na nangunguna sa panawagang pagbubukad ng akademya sa panawagang pagbubukas

Makaraig

Mahinahon at mapagtimpi ang kahulugan ng kanyang pangalan

Placido Penitente

mapanuring magaara. masigasig siyang makipagtalo upang mailabas ang matinong kaisipan at kasagutan

Pecson

mayamang magaaral na tamad lakwatsero

Juanito Pelaez

tunay na espanyol na lubos na kaisa sa adhikain ng mga estudyanteng Pilipino

Sandoval😍

isang magaaral na lubhang tamad at laging nagsasakit-sakitan

Tadeo

isang masayahin at napakagandang dalaga. pamangkin ni donya victorina

Paulita Gomez

pilipinang walang pagpapahalaga sa kanyang lahi

Donya Victorina de Espdana

asawa ni Donya Victorina

Don Tiburcio de Espdana

dating kaibigan ng mga prayle. lubhang nalungkot ng pumasok sa monasteryo si maria clara

Don Santiago "Kapitan Tiago" delos Santos

ang tanging babaeng inibig ni Ibarra

Maria Clara delos Santos

mayamang mamayan na taga san diego. ama ni Sinang at asawa ni Kapitana Tika

Kapiyan Basilio

nakapagasawa ng maganda at mayamang mestisa. naging opisyal na tagapayo ng kapitan heneral

Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteredondo

mamahayag na malayang magisip. mababa ang pagtingin kay padre camorra. utak na lumalabas na magagandang balita tungkol sa kapitan heneral

Ben Zayb

pinakatanuag na abogadong Pilipino. dati siyang kakalase ni padre florentino

Ginoong Pasta

kaakit-akit na mananayaw. mahilig humingi ng pabor kay Don Custodio

Pepay

batijabg pangginggera. nangunguna sa pagbibigay payo sa mga suliranin sa kanilang baryo.

Hermana Bali

masimbahing manang. naging amo ni juli

Hermana Penchang

asawa ni kapitan basilio at ina ni sinang

Kapitan Tika

ang isa sa matalik na kaibigan ni maria clara

Sinang

butihing ina ni placidong Penitente

Kabesang Andang

isang mayaman na mangangalaka na intsik

Quiroga

ama ni juanito pelaez

Don Timoteo Pelaez

ama ni juanito pelaez

Don Timoteo Pelaez

Mahusay sa mahika

Mr.Leeds

isang beteranong marinero

Kapitan ng Barko

kutserong dalawang ulit na nahuli ng guwardiya

Sinong

ang tanging nilalang sa siyudad na walng pakialam

Camaroncocido

isang matandang pandak na buhay na buhay ang mga mata

Tiyo Kiko

ang guro sa tiani na naging mahusay sa paggawa ng paputok

Maestro

tagatala at tagapaliwanag ng mahahalagang usapin

Kalihim

nagdala ng pangkat na mangaawit sa Pranses

Mr.Jouy

mabalasik at magaspang ang ugali

Hukom Pamayapa

baguhan sa lungsod, mausisa, walang muwang sa maraming bagay

Kababayan ni Tadeo

masipag at mayamang magaalahas

Orenda

dalagitang nakalaro ni isagani ng sungka

Tinay

nakasaksi ng mga pangyayari sa kasalan

Chichoy

matanda sa magkakapatid na Orenda

Momoy

maganda, masiglang dalaga at palabiro

Sensia

masipag at matalinong kapitana

Kapitana Loleng

walang inatupag kundi makipagkwentuhan at mamasyal

Kapitan Toringoy

tiyahin ni Sensia

Tia Tentay

isa sa mga dalagang Orenda

Binday

retiradong sarhento ng karabinero

D. Eulogio Badana

isang marangal na pilito

Armendia

ang namamahala ng aduana

D. Eusebio Picote

sapatero at labatero

D. Bonifacio Talon