• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Interindustriële handel
ruilen van producten uit verschillende industrietakken.

Bv. De VS exporteren computers naar Singapore en Singapore exporteert textiel naar de VS
Intra-industriële handel
ruilen van producten van dezelfde industrietak

Bv. Duitsland exporteert auto’s naar Frankrijk en Frankrijk exporteert er naar Duitsland
Opvoedend protectionisme
tijdelijke bescherming van de binnenlandse markt om een land dat aan het groeien is te beschermen tegen grote landen totdat ze zelf ook groot genoeg zijn
Industry targeting
een exportgeleide groei op gang brengen door belovende industrietakken via bescherming tot ontwikkeling te brengen en daarmee de wereldmarkt te veroveren
Tarifaire handelsbelemmeringen
door middel van een uitvoer-of invoerheffing de prijs van uit- of ingevoerde producten kunstmatig verhogen
Distorsies
verstoringen van de markt.
Nominale rechten
een vast bedrag per ingevoerde eenheid
Ad valorem rechten
een procent op de ingevoerde waarde
Nominale protectie
het percentage vd invoerbelasting op de prijs vh ingevoerde product
Effectieve protectie
toename vd TW als gevolg vh feit dat de belasting op de invoer van eindproducten zwaarder is dan de belasting op de invoer van halffabrikaten
twee soorten internationale handel
-interindustrieel
-intra-industrieel
motieven voor protectionisme
-niet-economische motieven (bv. boycot om internationale druk te zetten)
-verbetering van de ruilvoet
-fiscale ontvangsten
-opvoedend protectionisme
-politieke pressie
-correctie van binnenlandse distorsies
-bevorderen van de tewerkstelling
protectionisme
door handelspolitieke maatregelen proberen de eigen industrie te beschermen tegen buitenlandse rivalen
handelspolitieke instrumenten voor protectionisme
-tarifaire instrumenten
-niet-tarifaire instrumenten
niet-tarifaire handelsbelemmeringen (soorten)
-kwantitatieve handelsbeperkingen
-technische handelsbelemmeringen
-vrijwillige exportbeperkingen
-export- of productiesubsidies aan eigen industrie
tarifaire instrumenten (soorten)
-nominale rechten
-ad valorem rechten

-nominale protectie leidt, in geval van een cascadestructuur (invoerrechten halffabrikaten < invoerrechten eindproducten), tot hogere effectieve protectie
kwantitatieve handelsbeperkingen
betreft invoer- en uitvoerquota (contingenten) die de maximale hoeveelheid vastleggen die in- of uitgevoerd mag worden

-speciaal geval: tariefcontingenten: invoer of uitvoer boven het daarin vastgelegde plafond is mogelijk mits betalen van een (hogere) in- of uitvoerheffing
Grandfather clause
wanneer GATT-bepalingen in strijd zijn met interne wetten van een land die bestonden op het moment van hun toetreding, moeten de lidstaten sommige van die bepalingen niet naleven

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade
WHO
opgericht om internationale handel te liberaliseren.

Beoogt volgende objecten:
-non-discriminatie
-vrijere en voorspelbare handel
-fairness
-aanmoediging van ontwikkeling en economische hervormingen
Meest begunstigingsclausule
handelsvoordelen, die lidstaten toekennen aan andere lidstaten, worden automatisch uitgebreid tot alle andere leden vd WHO
technische handelsbelemmeringen
productnormen, marketingvoorwaarden, erkenningsprocedures die in feite als verborgen handelsbelemmeringen fungeren, maar officieel door andere motieven worden ingegeven (milieu, veiligheid...)
vrijwillige exportbeperkingen
een bepaald land onderhandelt met zijn voornaamste importlanden om te verkrijgen dat zij zich na zachte dreiging met andere handelspolitieke maatregelen ertoe verbinden 'eenzijdig en vrijwillig' de export af te remmen

-speciaal geval: (globale) marktordeningsovereenkomsten:
exporterende landen verbinden zich ten opzichte van importerende landen tot vrijwillige exportbeperkingen

het typevoorbeeld van marktordeningsovereenkomst: multivezelakkoorden:
textielimporterende landen beperkten vrijwillig hun uitvoer van textiel en confectie naar de westerse wereld
Clausule vd nationale behandeling
producten uit andere partnerlanden op het grondgebied van een lidstaat mogen geen minder gunstige behandeling krijgen dan deze die aan gelijke producten van nationale oorsprong wordt toegekend
De vrijwaringclausule
wanneer een plotseling verhoogde invoer die het gevolg is van vroeger gedane handelsconcessies,
aan de eigen industrie ernstige schade berokkent of dreigt te berokkenen,
zijn handelspolitieke maatregelen geoorloofd
Dumping
het verkopen van goederen in het buitenland tegen een prijs lager dan de normale waarde
Specifieke subsidies
subsidies die alleen beschikbaar zijn voor een onderneming of industrietak of voor een groep van ondernemingen of industrietakken die vallen onder de jurisdictie van de autoriteit die de subsidie toekent
Retorsierecht
invoerrecht als tegenmaatregel tegen verboden subsidies
Enabling clause
unilaterale voordelen die de ontwikkelde landen aan de minder ontwikkelde landen toekennen.

Gevolg: het merendeel vd uitvoer van industriële producten van de minder ontwikkelde landen komt belastingvrij het grondgebied vd ontwikkelde landen binnen
Wisselmarkt
markt waar vragers en aanbieders van valuta elkaar ontmoeten

-cliëntenmarkt
-interbankenmarkt
Wisselkoers
prijs waartegen de valuta verhandeld worden
Cliëntenmarkt
markt waar private personen internationale deviezen kopen en verkopen met banken als tegenpartij
Interbankenmarkt
markt waar banken van verscheidene landen internationale deviezen uitwisselen

men maakt er vaak gebruik van de valutaswap
Valutaswap
ruil van munten;

een aankoop (verkoop) op de contantmarkt
met terzelfder tijd de tegenovergestelde verrichting op de termijnmarkt
Driehoeksarbitrage
het aankopen van munten op de goedkoopste markten
en eventueel na omzetting in één of meer andere munten
verkopen op de duurste markten
Convertibele valuta = Harde valuta
vrij en zonder beperkingen die ene munt in de andere omzetten
Zachte valuta
de convertibiliteit is beperkt
Sleutelvaluta
valuta die in de wereldhandel op grote schaal worden gebruikt.
Vb. € , $
Muntzone
gebied waarbinnen één enkele munt wordt gebruikt
Betalingsbalans
geeft een systematisch overzicht vd economische transacties tss ingezetenen en niet-ingezetenen ve land gedurende een bepaalde periode
(meestal 1 jaar)
Zwevende of vlottende wisselkoersen
wanneer het spel van vraag en aanbod op de wisselmarkt in alle vrijheid het koersniveau bepaalt
Depreciatie
eigen munt vermindert in waarde ten opzichte van de buitenlandse munten
Appreciatie
eigen munt wordt meer waard ten opzichte van de buitenlandse munten
Waarderingseffect
depreciatie vd eigen munt verhoogt dan op de korte termijn de exprtopbrengst uitgedrukt in eigen munt
Pariteit(=spilkoers)
wisselkoers die niet of weinig verandert, officieel vastgelegde prijzen
J-curve-effect
na een depreciatie vd eigen munt verslechtert de handelsbalans alvorens te verbeteren aangezien de daling vd ingevoerde hoeveelheid en de stijging vd export slechts later optreedt
Begeleid zwevende wisselkoersen
monetaire autoriteiten gaan zonder een vooraf aangekondigd systeem actief op de wisselmarkt inspelen teneinde ongewenste koersschommelingen door aan-of verkoop van valuta tegen te werken
Vaste wisselkoersen
landen interveniëren met hun monetaire reserves systematisch op de wisselmarkt om de koersschommelingen van hun munt ten opzichte van die van hun voornaamste handelspartners te beperken
Hedgingoperatie
men sluit termijnverkopen of termijnaankopen af om zich tegen negatieve toekomstige wisselkoersontwikkelingen in te dekken.

Wie bijvoorbeeld een koersdaling vreest kan op de termijnmarkt deze vd hand doen en op die manier de prijs ervan nu reeds vastleggen
Wisselkoersopties
de koper verwerft tegen betaling het recht om later een hoeveelheid munt tegen een nu bepaalde prijs te kopen (call-optie) of te verkopen ( put-optie)
Bodemkoers of plafondkoers
vooraf bepaalde en aangekondigde waarde
Devaluatie
officiële waardevermindering
Revaluatie
officiële waardevermeerdering
Veelvuldige wisselkoersen
wanneer de monetaire autoriteiten afhankelijk vd aard vd internationale transactie een verschillende wisselkoers vaststellen
Bandbreedte
procentuele afwijkingen t.a.v. vd spilkoers.

ten opzichte ve bepaalde spilkoers worden vooraf maximale schommelingmarges bekendgemaakt
Gouden standaard
koers om munten om te wisselen in goud (en omgekeerd)
Goudwisselstandaard
ipv goud krijgt men gouddevies
(papier waarop staat hoeveel goud je kreeg)
Vaste wisselkoersen
zijn volledig gereglementeerd.

De koers wordt niet bepaald door vraag en aanbod, maar vastgelegd door de overheid
Gouduitvoerpunt
Dit is het punt waarop men begint goud uit te voeren.
Doordat de prijs van de invoergoederen zo stijgt (door buitenlandse koersstijgingen), ruilt men de eigen munt niet meer in voor die buitenland duurder geworden munt (want men moet meer eigen munten inwisselen voor de buitenl munt).
Men koopt in eigen land goud aan, dit goud voert men uit naar het buitenland,
en daar wisselt men dat om tegen die buitenlandse munt, waarmee dan werd betaald.

Doordat immers alles in het buitenland duurder is geworden, is ook het goud daar in prijs gestegen, en krijgt men dus meer buitenlandse munten voor dat goud dan wat men ervoor in eigen land heeft betaald.
Regels van het spel
bij: Bretton Woodsysteem

afvloeiing van reserves betekent daling vd geldvoorraad.
Stijging vd reserves leidt tot expansie vd geldvoorraad
Bretton Woodsysteem
systeem gebouwd rond de dollar. De dollar krijgt een vaste verhouding tov goud. Gevolg: iedere munt kreeg vaste koers tov dollar
Crawling peg systeem
de wisselkoers is vastgebonden, maar de centrale bank kondigt een geleidelijke en geplande verandering van de spilkoers in de toekomst aan
Tunnelakkoord
de dollar werd gedevalueerd; met een ruimere interventiemarge(van 2.25%) werd opnieuw overgeschakeld naar een systeem van vastgebonden wisselkoersen
Europees Monetair Systeem
EMS
Internationaal Muntfonds
IMF: moet ervoor zorgen dat betalingsbalanstekorten van landen opgelost worden
regionale internationale economische integratie
een beperkte groep landen gaat over tot een grotere vrijmaking vd onderlinge economische relatie

soorten:
-sectorale integratie
-vrijhandelszone
-tariefunie (of douaneunie, maar mogelijk verschillend)
-gemeenschappelijke markt
-economische en monetaire unie
sectorale integratie
de betrokken preferentiële samenwerkingsvormen hebben alleen betrekking op één of enkele sectoren
vrijhandelszone
landen gaan akkoord om hun interne handelsbelemmeringen af te schaffen maar niet hun externe
(derde landen moeten bv nog wel douanetarieven betalen)
tariefunie
de buiten tarieven één maken
douane-unie
omvat een harmonisering vd indirecte belastingen
gemeenschappelijke markt
alle maatregelen die het vrije interne verkeer van goederen, diensten en productiefactoren verhinderen, worden afgeschaft
economische en monetaire unie
wanneer macro-economisch beleid vd lidstaten onderling op elkaar is afgestemd en de muntstelsels worden geharmoniseerd