Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Iemand op een oneerlijke manier behandelen omdat hij een bepaalde eigenschap heeft
discrimineren
zonder gevaar of risico
veilig
Duidelijk maken dat iets waar is
bewijzen
Macht die je krijgt omdat mensen je belangrijk vinden
het gezag
Zorgen dat iemand moet doen wat jij wilt
dwingen
regeling die ervoor moet zorgen dat alles in orde komt
de vrede, de maatregel
Iets absoluut willen hebben
eisen
De mensen die de leiding, het gezag hebben
het bestuur
Iemand die een moord gepleegd heeft
moordenaar; misdadiger