Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

放学

school is over
fàng xué
can
néng
为什么
why
wèi shén me
indicate result/ degree or condition
上课
have class
shàng kè
before
qián

exactly/ as soon as
jiù

可能

possible
kě néng
因为
because
yīn wèi
early
zǎo
这么
so / such
zhè me
起床
get up
qǐ chuáng
bed
chuáng
教室
classroom
jiào shì
difficult
nán
作业
homework
zuò yè
still/ yet/ also
hái
completed
wán
hand in / submit
jiāo
复习
revise/ review
fù xí
准备
prepare (for)
zhǔn bèi
考试
exam/ test
kǎo shì
没关系
it doesn't matter
méi guān xi
下次
next time
xià cì
busy
máng
迟到
be late
chí dào
not until
cái
已经
already
yǐ jīng
不好意思
embarrassed
bù hǎo yì si
let / allow
ràng
read
故事
story
gù shi
同学
classmate
tóng xué
use
yòng
报纸
newspaper
bào zhǐ
有趣
interesting
yǒu qù
图书馆
library
tú shū guǎn
borrow/ lend
jiè
measure word for book
běn
天气
weather
tiān qì
开心
happy
kāi xīn
一边
while / at the same time
yī biān
说话
speak
shuō huà
tired
lèi
日记
diary
rì jì
上床
go to bed
shàng chuáng
睡觉

sleep

shuì jiào