• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back

六月 liù yuè

June
日 rì

date (written) / day / sun

六月三日 liù yuè sān rì
June 3rd (3rd of June) - written
六月三号 liù yuè sān hào
June 3rd (3rd of June) - spoken
星期日 xīng qī rì
Sunday
星期一 xīng qī yī
Monday
星期二 xīng qī èr
Tuesday
星期三 xīng qī sān

Wednesday

星期四 xīng qī sì
Thursday
星期五 xīng qī wǔ
Friday
星期六 xīng qī liù
Saturday
打 dǎ

hit / play (ball games with hands)

跟 gēn
with
见面 jiàn miàn
meet up
看 kàn
read / see / watch
书 shū
book
上班 shàng bān
go to work
学 xué

learn / study

派对 pài duì

party

去年 qù nián
last year
今年 jīn nián
this year
明年 míng nián
next year
昨天 zuó tiān

yesterday

今天 jīn tiān
today
明天 míng tiān
tomorrow
上个月 shàng gè yuè
last month
这个月 zhè ge yuè
this month
下个月 xià gè yuè
next month
上个星期 shàng gè xīng qī

last week

这个星期 zhè ge xīng qī
this week
下个星期 xià gè xīng qī

next week