• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Heterotrof
Organism som ej skapar egen energi, måste spjälka molekyler för att få näring.
Diffusion
Rörelse av partiklar i lösning till de är jämt fördelade. Hög konc. => låg konc.
Andningsorgan - hud
Hos tex. daggmaskar finns ett nät av tunna blodkärl direkt under huden. Syre diffunderar in genom huden, in i blodet och ut i kroppen.
Andningsorgan - gälar
Hos bla. fiskar. Tunna gälmembran där syre diffunderar in, täcks av gällock.
Andningsorgan -lungor
Hos landlevande däggdjur, cellerna i lungorna har direktkotakt med luften, syre diffunderar in i blodet.
Andningsorgan - trakéer
Hos insekter. Rörsystem med öppningar i kroppsväggen där syre tas in och leds vidare till cellerna.
Motströmmningsprincipen
I gälar strömmar blodet åt motsatt håll som vattnet. Detta för att garantera att det syrefattigaste blodet möter det syrerikaste vattnet.
Luftsäckar
Hos fåglar, i kroppshåla och större skelettben. Inget gasutbyte, dock gör det ventilationssystem som finns att lungorna alltid får syrerik luft.
Epitelceller med cilier
Slemhinnor med flimmerhår som piskar upp damm, pollen och smuts för att hålla lungor och luftvägar rena.
Näshåla
Hålighet i och bakom näsan i direkt förbindelse med munhåla och svalg.
Munhåla
Innanför läpparna, hålighet innan svalg.
Struphuvud
Slemhinnetäckta broskdelar, leder luft till luftstrupen. Här fäster stämbanden!
Luftstrupe
Bindväv + muskulatur + brosk (för stadga), leder luft till bronkerna.
Bronker
Två stycken, en till varje lunga, efter förgrening i luftstrupen. Leder vidare luften in i lungan.
Bronkiter
Tunna rör som för vidare luften i lungorna.
Alveoler
Lungblåsor, här diffunderar syre in i blodet och koldioxid ut från det genom de tunna väggarna.
Lungsäckar
Bildar glidskikt mellan lungor och bröstkorg, minskar friktion och skyddar lungorna.
Diafragma
Muskelhinna som skiljer bröst- och bukhåla åt. När denna kontraheras dras bröstkorgen nedåt och expanderar, då expanderar även lungorna och man andas in.
Vitalkapacitet
Maximal in- och utandningskapacitet per andetag.
Hemoglobin
Järnhaltigt protein som binder syre i blodet.
Partialtryck av gas
Halten löst koldioxid/syre/fysiologisk gas i blodet.
Syrgas
Binds till hemoglobin. En hemoglobin binder fyra syrgas.
Koldioxid
Bara en fjärdedel binds av hemoglobin, resten binds på andra sätt i de röda blodkropparna.
Karbanhydras
Att hemoglobinets upptagningsförmåga beror av pH:t, ju lägre desto sämre. Detta gör att hemoglobin fungerar som en buffertlösning som kan hålla blodets pH runt 7,4 hela tiden.
Kolmonoxid
Binder mycket enklare till hemoglobin än syre, därför är det väldigt farligt i för höga halter, kan leda till förgiftning och även död.
Halsfluss
Infekterade halsmandlar, behandlas med antibiotika.
Lunginflammation
Infekterade lungor (bakterier eller virus), leder till inflammation där vätska passerar från blodet -> alveolerna, något som är skadligt.
Lungödem
Vätskeutträde i alveolerna på grund av att hjärtat inte orkar pumpa blod och det blir "stockning" i lungorna. Leder till att du drunknar inifrån.
Lungemfysem
Väggarna mellan alveolerna bryts ned => mindre yta => sämre syreupptagningsförmåga.
Rökning
Fuckar upp allt, typ. Gör sönder lungor, orskar slemhosta, lungcancer, lungemfysem mm.
PAH
Polycykliska Aromatiska Kolväten - cancerogent ämne i tjäran från cigaretter.
Bukandning
Diafragman aktiveras, möjliggör stort luftintag och därigenom syreupptagning.
Bröstandning
Bröstkorgsmuskler arbetar för att utvidga lungorna, inte lika effektivt som bukandning.