• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back

welke 2 soorten zenuwstelsels zijn er?


centrale zenuwstelsel:


- grote hersenen


-kleine hersenen


-hersenstam


- ruggenmerg


perifere zenuwstelsel:


zenuwen: verbinden alle delen van het lichaam met het centrale zenuwstelsel

wat zijn prikkels?

een invloed uit het milieu op een organisme, door een bepaalde drempelwaarde te bereiken kan er in de zintuigcellen impulsen ontstaan

wat is de functie van een zintuigcel?

(receptoren) ontvangen prikkels uit het milieu en zetten ze om in impulsen

wat zijn de effectoren van ons lichaam?

spiercellen en kliercellen (uitvoerders)

wat is de functie van een zenuwcel? (neuronen)

geven signaalmoleculen (neurotransmitters) af

Wat is een impuls?

een elektrisch signaal

wat is een dendriet?

een uitloper die impulsen ontvangt en naar een cellichaam geleidt

wat is een axon?

geleidt impulsen van het cellichaam af

wat zijn synapsen?

de uiteinden van een axon waar het impuls wordt overgegeven aan de andere cel

hoe gaat het celcommunicatieproces? (synapsen)


1. blaasjes met neurotransmitters versmelten met het cytoplasma


2. neurotransmitters worden losgelaten in de synaptische spleet


3. die binden zich aan de receptoren van de doelwitcellen

welke type zenuwcellen heb je?


gevoelszenuwcellen: (sensorische zenuwcellen) geleiden impulsen van zintuigcellen naar het centrale zenuwstelsel, lange dendriet en korte axonschakelcellen : geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel, ontvangen impulsen van gevoelscellen en geven ze door aan bewegingscellenbewegingscellen: (motorische zenuwcellen) geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren en klieren


wat is een zenuw?

een bundel van uitlopers van zenuwcellen omgeven door een beschermend bindweefsel

welke soorten zenuwen heb je?

gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en gemengde zenuwen

wat is de witte stof ?

buitenste deel van het ruggenmerg en bevatten uitlopers van schakelcellen

Wat zijn ruggenmergzenuwknopen?

aan de rugkant komen de uitlopers van de gevoelszenuwcellen bij elkaar in gevoelszenuwen, de verdikking in deze zenuw worden gevormd door een opeenhoping van cellichamen van gevoelszenuwcellen

als je kijkt naar de grijze stof welke cellen bevinden zich daar?

(midden en rugzijde) cellichamen van de schakelcellen


(buikzijde) cellichamen van bewegingszenuwcellen

wat is de functie van het ruggenmerg?

impulsen geleiden van zenuwen in de romp en de ledematen naar de hersen en omgekeerd

waaruit bestaan de hersenen?

grote hersenen, kleine hersenen en hersenstam

Wat is de functie van de hersenstam?


impulsen van het ruggenmerg naar de grote en kleine hersenen geleiden en omgekeerd


- impulsen van zenuwen in hoofd en hals naar de grote en kleine hersenen en omgekeerd


- impulsen in reflexbogen van hoofd en hals


- activiteiten van het autonome zenuwstelsel coördineren

wat is de functie van de grote hersenen ?

impulsen verwerken. In de schors liggen de cellichamen van hersencellen in de merg de uitlopers van de hersencellen

wat is de functie van de kleine hersenen?

coördineren alle bewegingen in het lichaam en handhaven je evenwicht

wat gebeurt er tijdens het rustpotentiaal?

een zenuwcel geleidt geen impuls, waardoor het cytoplasma een negatieve elektronische lading ten opzichte van de buitenkant van de cel.

hoe zit het met de natrium en kalium concentratie?

aan de buitenkant meer natrium dan kalium in het cytoplasma meer kalium dan natrium

hoe wordt de ionconcentratie in een cel gehandhaafd?

door actief transport door het celmembraan

hoe verloopt impulsgeleiding?


1. er is een prikkel op een bepaalde plaats in het celmembraan


2. natriumkanalen gaan open en natrium komt in het cytoplasma


3. elektrische lading neemt af tot de drempelwaarde wordt bereikt (50 MV)


4. er ontstaat een impuls ( actiefase impuls)


5. natriumkanalen sluiten en kaliumkanalen gaan open ( binnenkant wordt weer negatief)


6. herstelfase: natriumpoorten zorgen weer dat de ionconcentratie weer normaal wordt (gooien Na er uit en nemen K op)

wat is het alles-of-niets-principe?

Er moet een bepaalde drempelwaarde gehaald wil een prikkel een impuls opwekken

wat is een impulssterkte?

de grootte van de verandering in een elektrische lading van het celmembraan (voor alle zenuwcellen gelijk)

wat gebeurt er wanneer je meer pijn ervaart?

je impulssterkte gaat niet omhoog maar je impulsferquentie

wat is sprongsgewijze impulsgeleiding?

impuls springt van insnoering naar insnoering

wat gebeurt er bij een bewuste reactie?


1. impulsen bewegingscentra grote hersenen


2. via schakelcellen naar de kleine hersenen


3. via schakelcellen in de hersenstam en ruggenmerg


4. naar impulsen in de spieren

wat is een reflex?

vaste, snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel

wat is een reflexboog?

de weg die de impulsen bij een reflex afleggen

welke soorten zenuwstelsels hebben we?


het animale zenuwstelsel: regelt bewuste reacties


het autonome zenuwstelsel: regelt de werking van de inwendige organen

welke delen vallen onder het autonome zenuwstelsel?


orthosympatische deel:


- beïnvloed organen zodanig dat het lichaam arbied kan verrichten waarvoor energie nodig is (verhoging hartslag ademnhaling, vertraging verteringsstelsel)


parasympathische deel: beïnvloed het lichaam zodanig dat het in een toestand van rust en herstel (vertraging hartslag en ademferquentie, versnelling vertering)

wat is innervatie?

voorzieningen van orgaan

wat is dubbele innervatie?

een doelwitorgaan wordt geïnnerveerd door 2 zenuwen van het autonome zenuwstelsel