• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad kallas de enklaste kolhydraterna? Vad är de uppbyggda av?

Monosackarider, som är aldehyder eller ketoner vilka har två eller fler hydroxylgrupper.

Vad är en ketos och en aldos?

En ketos innehåller en ketogrupp (C=O) och en aldos innehåller en aldehyd (O=CH)

Hur namnges enkla KH:er map antal C de innehåller? Vilka är de vanligaste?

Trioser, Tetroser, Pentoser, Hexoser, Heptoser osv.


Vanligast är hexoser som glukos och fruktos.

Vad avgör om en KH är en D- eller L-isomer?


Hur kan man räkna ut hur många möjliga stereoisomerer en KH kan ha?

Konfigurationen hos det assymetriska kol som ligger längst från aldehyd- eller ketogruppen.


Antal stereoisomerer = 2^n, där n är antal assymetriska C.

Vilken är KH-komponenten i RNA?

D-Ribos, en 5C-aldos

Vad är en hemiacetal? Hur bildas en sådan?

Det som bidrar till ringformationen hos KH; en aldehyd reagerar med en alkohol och bildar en hemiacetal. På samma sätt kan en keton reagera med en alkohol och bilda en hemiketal.

Vad indikerar α & β i ringstrukturerna? Vad kallas dessa två former med ett namn?

α indikerar att OH-gruppen på C1 är på motsatt sida ringen som på C6.


β indikerar att OH-gruppen på C1 sitter på samma sida ringer som på C6.


α & β kallas anomerer.

Hur bildas en pyranos av t.ex. glukos? Vilka konformationer kan pyranos ha och vilken är mest stabil och varför?

Öppenkedjad glukos blir cyklisk då C5-OH-gruppen attackerar O på C1-aldehydgruppen och bildar en intramolekylär hemiacetal. Två anomera former kan bildas; α & β.


Pyranos är plan och kan ha stol- eller båtformation, stolformen är stabilastast p.g.a att alla axiella positioner har H bundet till sig. Båtformen medför steriska hinder.

Hur bildas en furanos av t.ex. fruktos? Vilken struktur har den?

Öppenkedjad fruktos (femring) blir cyklisk då C5-OH-gruppen attackerar C2-ketonen och bildar en intramolekylär hemiketal. Två anomerer kan bildas; α & β.


Furanos har inte en plan struktur och sägs ha en kuvertstruktur (öppet kuvert).

Vad definierar en O-glykosidisk bindning?

Bindning mellan det anomera kolet på en KH och syret hos en alkohol, förekommer då KH binds samman och bildar långa polymerer eller då de binds till proteiner.

Vad definierar en N-glykosidisk bindning?

Då anomera kolet på KH binder till N på en amin, t.ex. då nitrogena baser binder till ribos och bildas nukleosider.

Vad är fosforylering och vad är det viktigt för?

Addition av fosfor till socker. Ett viktigt steg då glukos bryts ner till glukos-6-P. Flera steg i metabolismen.


Fosforylering gör KH anjoniska, vilket hindrar dem från att lämna cellen men också från att interager med transportörer. Fosforylering bildar även reaktiva intermediärer som snabbar på metabolismen.

Hur sammanlänkas en di-/oligosackarid?

Genom O-glykosidiska bindningar.

Nämn tre vanliga disackarider!

Laktos, Sukros & Maltos

Vad är laktos uppbyggt av och hur är det sammanlänkat? Vad hydrolyseras det av?

Galaktos & Glukos sammanlänkat av en β-1,4-glykosidbindning.


Hydrolyseras av laktas. (β-galaktosidas hos bakterier)

Vad är sukros uppbyggt av & hur är det sammanlänkat? Klyvs mha?

Anomera kolet hos en glukos- och en fruktosenhet är sammanlänkade av en glykosidisk bindning, α för glukos och β för fruktos.


Klyvs till respektive monosackarid mha sukras.

Vad är maltos uppbyggt av och hur är det sammanlänkat? Klyvs mha?

Två glukosmolekyler sammanlänkade av en α-1,4-glykosidisk bindning. Hydrolyseras till glukos av maltas.


Maltos kommer från hydrolys av större polymera oligosackarider som stärkelse och glykogen.

Varför kan inte fritt glukos lagras i höga koncentrationer och hur löser kroppen detta? Vilken är mest förekommande i djurceller?

Glukos är osmotiskt aktivt och skulle i för höga doser leda till celldöd pga osmotisk obalans i cellen. Lösningen är att lagra glukos i stora osmotiskt inaktiva polymerer.


Mest förekommande är homopolymeren glykogen (i muskel och leverceller).

Den mest förekommande polysackariden med glukos? Hur är den uppbyggd?

Cellulosa som finns i växter. Är en ogrenad polymer sammanlänkad av β-1,4-bindningar till skillnad från glukos & stärkelse som har α-1,4.


Bryts ner av cellulas, vilket ej däggdjur har.

Vilka strukturella skillnader ger α- & β-1,4-bindningar upphov till och vilken förekommer hos vilken glukosstruktur?

α-1,4 = stärkelse & glykogen. Grenad, bildar en ihålig helix.


β-1,4 = cellulosa. Ogrenad & tillåter därför långa, raka kedjor.

Vad kallas den struktur där där en KH-grupp är kovalent bunden till ett protein? Var förekommer dessa ofta?

Glykoprotein, förekommer ofta i cellmembran där de deltar i t.ex. vidhäftning och att binda spermier till ägg.

Det finns tre klasser av glykoproteiner, vilka?

Glykoproteiner


Proteoglykaner - strukturell komponent & lubrikant. Proteiner kopplade till glykosaminoglukan. Ffa i bindväv, aggrecan. Chitin vanligt förekommande i naturen, ex exoskelett och vingar hos insekter.


Mucoproteiner (Muciner, vanligt i saliv) - nyckelkomponent i mucus.

Hur är sockret bundet i glykoproteiner?

Proteiner med kovalent bunden KH.


Antingen till N- eller O-bundet.


N-bundet till amiden i sidokedjan hos Ser, eller O-bundet till sidokedjan hos Ser eller Thr vid "glykosyleringsställen"

Var sker glykosyleringen av glykoproteiner?

I Golgi och ER lumen, felaktig glykosylering kan leda till sjukdomar.

Vad syntetiseras komplexa KH, vad katalyserar enzymet?

Glykosyltransferas katalyserar bildandet av glykosidiska bindningar.

Hur delas olika blodgrupper upp?

A, B & O representerar olika KH bundna till glykoproteiner & glykolipider på röda blodkroppars cellyta.

Vad har de olika blodgrupperna gemensamt och vad skiljer dem åt map på struktur?

Gemensamt är en oligosackarid kallad O-antigen. A- & B-antigenen skiljer sig från O då de har en extra monosackarid; antingen N-acetylgalaktosamin (A) eller Galaktos (B) som binder till galaktoshalvan på O-antigenen (α-1,3) mha specifik glykosyltransferaser.

Vad är lektiner & vilken är deras främsta funktion?

Glykanbindande proteiner som deltar i interaktioner mellan celler. Består ofta av två eller fler KH-bindande siter.


Icke-kovalenta interkationer mellan lektiner och KH

Det finns flera grupper av lektiner, hur delas de upp, nämn två vanliga grupper.

Delas in map as-sekvens och biokemiska egenskaper. En stor klass är C (calciumkrävande).


L-lektin är framträdande chaperoner i ER (proteiner vilka hjälper till med proteinveckning hos andra proteiner)

Vad är selektin och vilken är dess funktion?

Medlem i C-lektinfamiljen. Binder immunsystemceller till skadade områden.

Rita monosackariden D-glukos i ringform.

Ge exempel på disackarider och vilka enzym som bryter ner dem.

Sukros: sukras


Maltos: maltas


Laktos: laktas

Nämn tre skillnader på glykogen och cellulosa.

Glykogen: finns i djur, energilagring, alfa‐1,4 bindningar, grenad med alfa‐1,6 vid var 10de, böjd form.
Cellulosa: finns i växter, strukturell roll, linjär molekyl, bildar fibrer, beta‐1,4 bindningar.

Rita och namnge en aldos och en ketos.

Vad är en proteoglukan? Ange typiska egenskaper.

Proteiner kopplade till glukosaminoglykan;


95% glukosaminoglykan, negativt laddade, finns i bindväv.

Ange tre olika polysackarider.

Glykogen, stärkelse & cellulosa.

Nämn tre funktioner som kolhydrater fyller.

Bränsle, energireserv, metaboliska intermediat, struktur, DNA/RNA, information b)

Rita glukos i linjär och ringsluten form.

Vad är ett lektin och vad har de för uppgift?

KH-bindande protein. Medierar cell/cell kontakter, utnyttjas av virus och bakterier.

Nämn tre polysackarider och ange vilken funktion respektive fyller. Hur är dom uppbyggda?

Homopolymerer av glukos.


Glykogen: energilagring i djur. a-1,4-bindn. Grenad vid var 10:e molekyl (a-1,6-bindn)


Stärkelse: energilagring hos växter. Linjär (a-1,4) eller grenad (a-1,6 bindn ca var 30e molekyl).


Cellulosa: strukturell roll iväxter. Linjär. B-1,4 bindn.

Var i cellen sker glykosylering av proteiner?

I golgiapparaten och endoplasmatiska retiklet.

Rita α- och β-D-glukos i ringform samt ange vilken som är vilken.

Rita a-D-glukos i ringform och D-glukos i linjär form.

Hur är cellulosa uppbyggt och vilken funktion fyller det?

Linjär molekyl med β-1,4 länkade glukosenheter, strukturell roll i t.ex. växternas cellväggar.

Vad heter bindningen som håller ihop polysackarider?

Glykosidbindning

Rita tre vanliga disackarider. Ange dess komponenter samt vad bindningen heter.

Maltos: a-1,4-glykosid.
Suckros: a-1,2-glykosid.
Laktos: B-1,4-glykosid.

Maltos: a-1,4-glykosid.


Suckros: a-1,2-glykosid.


Laktos: B-1,4-glykosid.Vad är ett glykoprotein? Var hittar vi dem oftast någonstans? Var sker glykosyleringen?

Protein med kovalent bunden/na kolhydrat(er). Vanligtvis membranbundna eller utsöndradeproteiner. Glykosyleringen sker i ER eller golgiapparaten.

Rita två pentoser där den ena är en ketos och den andra en aldos. Ange vilken som är vilken.

Ribos är en aldopentos.


Men WTF är en ketopentos???????????

Vilken sorts modifierade monosackarider är vanliga i cellens metabolism? Nämn en fördel med att de är modifierade.

Fosforylerade monosackarider; kan ej ta sig över membranet eftersom de är negativt laddade,är mer reaktiva.

Vilka är de tre vanligaste homopolymererna av glykos?

Glykogen, stärkelse & cellulosa