Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vilket/vilka av alternativen är korrekta? (Kursboken)
Genom att använda in-memory-teknik minskar behovet av att optimera databaser. Genom att använda fler molnlösningar kan IT-personalen t ex ägna mindre tid åt att underhålla applikationsservrar och databasservrar. Genom att använda VDD-verktyg kan användare själva i högre utsträckning styra hur data presenteras, vilket bl a kan minska behovet av att IT-experter måste modellera strukturer. Genom att använda in-memory-teknik, molnteknik, och VDD-teknik kan man frigöra resurser, som kan användas för t ex nya BI-projekt.
Vad kan en persons upplevda behov av personlig integritet bero på? (Kursboken)
Vilken kunskap personen har om teknik och dess konsekvenser vid användning. Vilken generation personen tillhör. Hur personen värderar nyttan av att utnyttja tjänster som potentiellt kan vara integritetsproblematiska.
Vilket av alternativen om Hadoop och Data Warehousing är korrekt? (Kursboken)
Data Warehousing kan i dagsläget serva fler användare tack vare en mängd mogna BI-tekniker. Datakvaliteten är i allmänhet högre i ett Data Warehouse än i en Hadoop-lösning. Hadoop hanterar multistrukturerad data bättre än vad Data Warehousing gör.
Vad handlar BI:s framtid om, rent övergripande? (Kursboken)
Om att skapa BI-lösningar som är relevanta för varje användare. Varje användare ska få nytta av dem.
Vilket av följande påståenden kännetecknar kolumnbaserade databaser? (Gustaf/Erik)
De underlättar sökningar i stora mängder av data genom att all data inte behöver processas. De är mer användbara för BI-lösningar än administrativa system genom att de kan erbjuda snabba svar på frågor som kräver aggregerad data.
Vad kan vara ett problem, i allmänhet, när man försöker ta reda på vad användare vill ha i framtiden? (Kursboken)
Det är svårt för människor i allmänhet att lyfta sig över den egna erfarenheten. Därför kan det vara så att användare fokuserar för mycket enbart på (små) förbättringar av nuvarande använda verktyg.
Enligt bokens ramverk för prioritering av ny teknik: hur modelleras värde? (Kursboken)
Genom bubblor och deras storlek och färg
Vad kännetecknar tekniska lösningar för kollaborativt beslutsfattande? (Gustaf/Erik)
De stödjer kommunikation mellan beslutsfattare i samband med beslutsfattande. De stödjer beslutsfattande som i mindre utsträckning påverkas av individuella fördomar.
Denna fråga handlar om bokens ramverks (prioritering av ny teknik) grafs uppbyggnad och indelning. Para ihop alternativen korrekt!
Omogna tekniker, riskfyllda, specifika användare, för labb = Nedre vänstra: Håll koll på! I Omogna tekniker, stor potentiell affärsnytta, bred användning = Övre vänstra: Testa! I Mogna tekniker, stor affärsnytta, specifika användare = Nedre högra = För experter I Mogna tekniker, stor affärsnytta, bred användning = Övre högra: Anamma brett!
Enligt bokens ramverk för prioritering av ny teknik:vilken omogen teknik har störst potential att nå mycket bred användning? (Kursboken)
BI inbäddat i e-post
Vad står MVP för? (Kursboken)
Maturity, Value, Positioning/Pervasive BI
Vad kännetecknar tredje generationen av BI-lösningar speciellt? (Gustaf/Erik)
Mobil teknik och användningen av sensorer för bland annat platsbaserade analyser