Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/198

Click to flip

198 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ksylometazolina
Mimetyk, a1 a2
Ksylometazolina
Mimetyk, a1 a2
Ksylometazolina
Mimetyk, a1 a2
Nafazolina
Mimetyk a1 a2
Oksymetazolina
Mimetyk a1a2

Fenylefryna

Mimetyk a1 a2 doustnie

Midodrin

Mimetyk a1 a2, wzrost cisnienia

Klonidyna
Mimetyk a2(glownie)
Moksonidyna
Agonista Rec. Imidazolowe I1, Alfa2
Izoprenalina
Mimetyk b1 b2
Orcyprenalina
Mimetyk b1 b2
Salbutamol
Mimetyk b2, krotko i szybko
Fenoterol
Mimetyk b2 krotko i szybko
Terbutalina
Mimetyk b2 krotko i szybko
Albuterol
Mimetyk b2
Formeterol
Mimetyk b2
Salmeterol
Mimetyk b2
Bitolterol
Mimetyk b2
Pirbuterol
Mimetyk b2
Klenbuterol
Mimetyk b2
Dopeksamina
Mimetyk b2
Fenoldopal
Mimetyk b2 naczyn
Dobutamina
Mimetyk b1
Rilmenidyna
Rec. Imidazolowe I1, Alfa2

Propranolol

B-bloker nieselekt. bez wewn. akty. lipofilny

Nadolol

B-bloker nieselekt. Bez wewn. akty.

Sotalol

B-bloker nieselekt. Bez wewn. akty.

Timolol

B-bloker nieselekt. bez wewn. akty.

Metaprolol

B-bloker Selekt. Bez wewn. akty. Lipofilny

Atenolol

B-bloker selekt. Bez wewn. akty.

Bisoprolol

B-bloker Selekt. Bez wewn. akty. Dlugie dzialanie Lipofilny

Betaksolol

B-bloker selekt. Bez wewn. akty.

Esmolol

B-bloker Selekt. Bez wewn. akty. Najdluzsze dzialanie

Oksprenolol

B-bloker nieselekt. Wewn. akty.

Pindolol

B-bloker nieselekt. Wewn. akty.

Acebutolol

B-bloker Selekt. Wewn. akty.

Celiprolol

B-bloker B1(-) B2(+) Lipo

Labetalol

B-bloker B1(-) a1(-)

Karwedilol

B-bloker B1(-) a1(-) Lipofilny

Nebiwolol

B-bloker B1(-) B3(+) NO

Tolazolina

Lityk a1 a2 Lecz. zaburzen krazenia obwodowego

Fentolamina

Lityk a1 a2 Lecz. i diagno. guza chromochlonnego

Prazosyna

Lityk a1

Terazosyna

Lityk a1

Doksazosyna

Lityk a1

Alfuzosyna

Lityk a1A w gruczole krokowym, mniejszy wplyw na RR

Urapidil

Lityk a1, dodatkowo pobudza receptory HT-1A, i.v., nie powoduje odruchowej tachykardii

Johimbina

Lityk a2

Guanetydyna

Zaburza magazynowanie NA i uwalnianie NA

Rezerpina
R-------a hamuje wychwyt NA przez ziarnistosci magazynujace
Metyldopa
M-------a blokuje powstawanie dopaminy
Ergotamina
Poch alkaloidow sporyszu

Benazepril

IKA P Sulf

Kaptopril

IKA Sulf G1 Osoczowe

Zofenopril

IKA P Sulf

Cilazapril

IKA Karb G2

Enalapril

IKA P Karb G2 Osoczowe

Lisinopril

IKA P Karb G3 Osoczowe

Quinapril

IKA P Karb

Spirapril

IKA Karb

Ramipril

IKA P Karb G2 Tkankowe

Trandolapril

IKA Karb G2 Tkankowe

Fosinopril

IKA P Fosf Tkankowe

Perindopril

IKA P Karb G2 Tkankowe

G1 IKA

Kaptopril

G2 IKA

Cilazapril, enalapril, perindopril, ramipril, trandolapril

G3 IKA

Lisinopril

Osoczowe
Enalapril, kaptopril, lisinopril

Tkankowe IKA

Fosinopril, perindopril, ramipril, trandolapril

Aliskiren
Inhibitor reniny

Lo-, wal-, kande-, telmi-, olme-

Sartany

Eplerenon, spironolakton
Blokery rec. aldosteronowych
Tol-, liksi-, koniwapton
Waptany (3)
Nifedypina(m. gladkie), amlodypina
Poch. dihydropirydyny (2)

Werapamil

BCC Poch. fenyloalkiloaminy

Diltiazem(dzial. posrednie)
Poch. benzotiazepiny

Flunaryzyna, cynaryzyna

BCC Poch. difenylpiperyzyny(2)

G III BCC

amlodypina, lacydypina, manidypina, niwaldypina, benidypina, felodypina

GI BCC

Nifedypina, werapamil, diltiazem

GIIb BCC

Isradypina, nimodypina, nisoldypina, nitrendypina, fendylina

Amlodypina

BCC G3

Lacydypina

BCC G3

Manidypina

BCC G3

Niwaldypina

BCC G3

Felodypina

BCC G3

Trimetazydyna

ChNS lek cytoprotekcyjny

Benidypina

BCC G3

Tiklopidyna

Lek przeciwplytkowy, blokuje receptory dla ADP

Klopidogrel

Lek przeciwplytkowy, blokuje receptory dla ADP

Nikorandyl

Otwiera Kanaly Potasowe

Nigualdypina

ChNS, Otwiera Kan. Potasowe, chroni miesien sercowy przed skutkami niedotlenienie

Iwabradyna
Blokuje prady If
Ranolazyna
Selektywny antag. poznego pradu sodowego

Kromakalin

Otwiera Kanaly Potasowe

Isradypina

BCC G2b

Nimodypina

BCC G2b

Nisoldypina

BCC G2b

Nitrendypina

BCC G2b

Fendylina

BCC G2b

Furosemid

Diuretyk Petlowy, i.v., i.m., per os

Torasemid

Diuretyk Petlowy, per os

Kwas etakrynowy

Diuretyk Petlowy, i.v., per os

Hydrochlorotiazyd
Tiazyd
Klopamid
Analog tiazydu
Indapamid
Analog tiazydu
Chlortalidon
Analog tiazydu
Amilorid
Oszczedzajacy potas
Triamteren
Oszczedzajacy potas
Acetolazamid
Inhibitor anhydrazy weg.
Teofilina
Metyloksantyny

Bumetanid

Diuretyk Petlowy

Piretanid

Diuretyk Petlowy

Bemetezyd
Tiazyd
Butyzyd
Tiazyd
Trichlorometiazyd
Tiazyd
Merfuzyd
Analog tiazydu
Ksypamid
Analog tiazydu
Chinidyna
Ia blok. kanal sodowy, potasowy, wagolitycznie
Prokainamid
Ia blok. kanal sodowy, potasowy

Dizopiramid

Antyarytmiczne Ia blok. kanal sodowy, potasowy, cholinolityczny; na nawracajace napadowe migotanie przedsionkow

Lidokaina

Antyarytmiczne Ib blok. kanal sodowy szybki, tylko i.v.; na tachykardie komorowa i zapobieganiu migotaniu komor podczas i tuz po zawale

Meksyletyna
Ib blok. kanal sodowy, i.v., per os
Tokainid
Ib blok. kanal sodowy szybkich, i.v., per os

Fenytoina

Antyarytmiczny Ib blok. kanal sodowy szybki; najpierw i.v. potem per os

Flekainid

Antyarytmiczne Ic blok. kanal sodowych wolnych, potasowych; hamuje pobudzenia ektopowe, ale zwieksza smiertelnosc; czasem w napadowym migotaniu przedsionkow z tachyarytami; wady np WPW

Lorkainid

Antyarytmiczne Ic blok. kanal sodowy wolny

Enkainid
Ic blok. kanal sodowy,

Propafenon

Antyarytmiczne Ic blok. kanal sodowy wolnych, beta2

Amiodaron

Antyarytmiczny III blok kanal potasowy, wapniowy, sodowy, alfa-, beta-,; na WPW, arytmie nad- i komorowe

Bretylium

Antyarytmiczny III blok kanal potasowy, adrenolityk

Sotalol

III blok kanal potasowy, beta-adrenolityk; napadowe arytmie nadkomorowe, tlumi ektopowe komorowe, krotkie tachykardie komorowe

II Antyarytmiczne

Propranolol, atenolol, esmolol, acebutolol;; zapobieganie nawracajacym tachyarytmia nadkomorowym

Werapamil, diltiazem

IV Antyarytmiczne; Werapamil w nawrotowej tachykardii nadkomorowej, zwalnianiu rytmu serca u pacjentow z migotaniem przedsionkow

Dronedaron

Antyarytmiczne III, jak amiodaron

Ibutilid

Antyarytmiczny III, Na, K

Dofetilid

Antyarytmiczny III, K

Amirnon
Inhibitor fosfodiesterazy
Milrinon
Inhibitor fosfodiesterazy
Hydrolazyna
Wazodilator
Digoksyna
Glikozyd nasercowy
Nesirytyd
Mozgowy peptyd natriuretyczny

Trimetafan

Nadcisnienie, Na zwoje

Mekamylamina

Nadcisnienie, Na zwoje

Hydralazyna
Rozkurcz tetnic

Nitroprusydek sodowy

Nadcisnienie, Uwalnianie NO

Minoksydyl
Otwiera kanaly potasow; rozkurcz tetnic, porost wlosow

Karbachol

(MN), parasympatykomimetyk bezposredni, estry choliny

Betanechol
(M), mimetyk bezposredni, estry choliny
Pilokarpina
Mimetyk bezposredni, alkaloid cholinomimetyczny

Muskaryna

ParasympatykoMimetyk bezposredni, alkaloid cholinomimetyczny

Neostygmina

ParasympatykoMimetyk posredni, odwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy

Fizostrygmina
Mimetyk posredni, odwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy
Pirydostygmina
Mimetyk posredni, odwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy

Edrofonium

ParasympatykoMimetyk posredni, odwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy

Donepezil

ParasympatykoMimetyk posredni, odwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy

Galantamina

ParasympatykoMimetyk posredni, odwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy

Riwastygmina
Mimetyk posredni, odwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy

Malation

Parasympatykomimetyk posredni, nieodwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy; wszawica

Izofluropat

ParasympatykoMimetyk posredni, nieodwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy; jaskra

Echotiopat

ParasympatykoMimetyk posredni, nieodwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy; jaskra

Tabun, sarin, soman
Gazy bojowe, mimetyk posredni, nieodwracalny, inhibitor acetylocholinoesterazy
Metyloazotan hiosycyny
Polsyntetyczne parasympatykolityki
Metylobromek hiosycyny
Polsyntetyczne parasympatykolityki
Butylobromek hiosycyny
Polsyntetyczne parasympatykolityki
Adyfenina
Syntetyczne parasympatykolityki
Oksyfenonium
Syntetyczne parasympatykolityki
Propantelina
Syntetyczne parasympatykolityki
Tiotropium
Wybiorcze parasympatykolityki, M1
Ipratropium
Wybiorcze parasympatykolityki, M1
Aklidinium
Wybiorcze parasympatykolityki, M1
Solifenacyna
Wybiorcze parasympatykolityki, M3
Fondaparinuks
Heparynoid, neutralizujac Xa wiaze sie z antytrombina
Rywaroksaban
Xaban, hamuje X
Apiksaban
Xaban, hamuje X
Dabigatran
Hamuje trombine

Diosmina

Flawonoid naturalny

Hesperydyna
Flawonoid + przeciwbolowo i przeciwbakteryjnie
Rutyna
Pochodne. Flawnoid.

Dobesylan wapnia

Zwiazek syntetyczny, zmniejsza przepusz. kapilar i lepkosc krwi, antagonista histaminy i bradykininy, zwieksza drenaz limfatyczny

Eskulina
?Wyciag z kasztanowca (glikozydy triterpenowe). Wspomagajace.
Escyna
Wyciag z kasztanowca (glikozydy triterpenowe). Wspomagajace.
Tribenozyd
Syntetyczny, antagonista Ach, histaminy, serotoniny, bradykininy. Dzialanie podobne do hydrokortyzonu.
Epoprostenol
(PGI-2,PGX, prostacyklina) silnie nacz.-rozsz., przeciwagregacyjne; i.v.; nadc. plucne, sklerodermia
Alprostadyl
PGE-1; ch. Burgera, i.v.
Iloprost
Poch. prostacykliny, ch. Burgera, i.v.
Cilostazol
Inhibitor fosfodiesterazy III
Pentoksyfilina
Hamuje fosfodiesteraze III
Buflomedyl
Dzialanie alfa-adrenolityczne
Naftydrofuryl
Antagonista 5-HT
Sildenafil
Inhibitor fosfodiesterazy 5, zaburz. erekcji
Tadalafil
Inhibitor fosfodiesterazy 5, zaburz. erekcji
Apomorfina
Agonista D2, tabl. podjezykowe, zaburzenia erekcji

Tamsulosyna

Lityk alfa1A

Fenoksybenzamina

Niewybiorczy alfa-adrenolityk

Nicardypina

BCC GI

Lekarnidypina

BCC GIII

Gallopamil

BCC GIIb, fenyloalkiloaminy

Molsydomina

Jak nitrat; rozkurcz naczyn, zmniejszenie agregacji plytek