Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aanslibbingkust
kust waarbij de afzetting van materiaal door de zee overheerst
afbraakkust
kust waarbij het wegslaan van materiaal door de zee overheerst
alm
bergwijde
alpenwijde
bergwijde boven de boomgrens
benedenloop
het laatste stuk rivier meestal dicht bij zee
boomgrens
grens tussen gebied waar nog wel bomen groeien en waar geen bomen meer kunnen groeien door lage temperatuur (kouder dan 10 graden in de zomer)
bovenloop
het begin vanaf de rivier (vanaf de bron)
branding
het breken van de golven in ondiep water
condensatie
de overgang van waterdamp in vloeibaar water
debiet
de hoeveelheid water die bepaald punt in een rivier passeert het debiet word uitgedrukt in m3 per seconde
delta
riviermonding die ontstaat wanneer aan de monding van een rivier meer materiaal word afgezet dan door de stroming in zee word afgevoerd
dubbelseizoen
wanneer op een vakantiebestemming zowel in de zomer als in de winter veel toeristen komen
duin
heuvel die ontstaan is door de wind zand op een hoop heeft geblazen
eindmorene
het puin dat een gletsjer voor zich uitschuift en aan het eind blijft liggen
endogene krachten
krachten die van binnen uit de aardkost veranderen
erosie
het afschuren en uitschuren van hard gesteente door met een verweringsmateriaal geladen water ijs of wind
evaportatie
verdamping boven land
evapotranspiratie
de totale verdamping boven land ( via planten en overige verdamping)
exogene krachten
krachten die van buitenaf de aardkorst veranderen
firn
korrelsneeuw: sneeuw die herhaaldelijk ontdooid en bevroren is
firnbekken
een verzamelnaam van firn hoog in de bergen
fjord
een U-dal dat na de ijstijd is volgelopen met zeewater
gemengde rivier
rivier die behalve regenwater ook smeltwater van gletsjers afvoert
gletsjer
firnbekken samen met een ijsrivier die langzaam van de hellingen naar beneden glijd
gletsjerpoort
de plaats waarop het smeltwater van uit een gletsjer uit de gletsjer komt
gletsjerrivier
zie gemengde rivier
gletsjertunnel
tunnel die onder in een gletsjer ontstaat als zich daar veel smeltwater verzamelt
golf
rinpel in het water die meestal worden veroorzaakt door wind die over het wateroppervlak waait
grensoverschrijdende vervuiling
afvalstoffen die uit andere landen ons land binnen komen
grondwater
water dat in de grond zit
hoogtegordel
een zone in een gebergte met gelijke plantengroei
hoogseizoen
de periode in het jaar dat een vakantiebestemming de meeste toeristen bezoek heeft
host
een deel van de aardkorst dat langs een breukvlak omhoog gekomen is