• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back

public building

kamu binası

fire station

itfaiye

art gallery

sanat galerisi

city hall

belediye binası

amusement park

luna park

department store

alışveriş mağazası

movie theatre

Sinema

police station

karakol

chemist

eczane

fire

yangın

call

aramak

attend a conference

konferansa katılmak

bakery

fırın

music store

müzik dükkanı

bookshop

kitapçı

coffee shop

kafe

buy bread

ekmek satın almak

free time

boş zaman

attend a course

kursa katılmak

timetable

zaman çizelgesi

municipality

belediye

secretary

sekreter

municipal office

belediye dairesi

organize

düzenlemek

both

ikisi de

adult

yetişkin

children

çocuklar

spend time

zaman harcamak

useful things

yararlı şeyler

learn new things

yeni şeyler öğrenmek

enjoy

zevk almak

men

adamlar

women

kadınlar

start

başlamak

finish

bitirmek

art courses

sanat kursları

paint pictures

resim yapmak

make ceramics

seramik yapmak

instructor

eğitmen

teach

öğretmek

paint wood

ahşap boyamak

really

gerçekten

item

parça

join

katılmak

embroidery course

nakış kursu

create

oluşturmak

wonderful

harika

musical instrument

müzik aleti

exhibition

sergi

fantastic

büyüleyici

register

kayıt olmak

pay money

para ödemek

free

bedava

I'm sure

eminim