• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hver eru rökin fyrir því að læra stjórnmálafræði?

Aukin þekking stuðlar að betri aðlögun að samfélaginu sem leiðir líka af sér hæfni til að taka þátt í lýðræðisþjóðfélagi.

Hvað er kjarnræðishyggja í stuttu máli?

Sá flokkur kenninga sem kom fyrst fram og fjallar hú um það hvernig valdið sé samþjappað í höndum fárra aðila.

Hvað er margræðishyggja í stuttu máli?

Kom á eftir kjarnræðishyggjunni sem hún hafnar og einbeitir sér að því að skoða valddreifingu sem megineinkenni á lýðræði.

Hvað er þáttökukenning í stuttu máli?

Varð til sem gagnrýni á margræðishyggjuna og kjarnræðishyggjuna, en hún skoðar stjórnmálin í víðara samhengi og lítur á þáttöku fólks sem grundvöll lýðræðis.

Hvað er almannavalskenningin í stuttu máli?

Hún beitir stjórnmálalegum ákvörðunum. Nokkuð áberandi í stjórnmálum í dag.

Hvernig er þrískipting ríkisvaldsins?

<> Löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald.

Í hvaða höndum er löggjöfin, framkvæmdavaldið og dómstólarnir?

Löggjöfin í hönfum þjóðþinga, framkvæmdavald er ríkisstjórnarinnar eða ráðherranna og dómstólar skipaðir óháðum dómurum og fóru með dómsvald.

Hvernig er lýðræðishugmyndin sem dafnaði á 18. og 19. öld?

<> Fól í sér að fólk ætti að hafa vald yfir sínum eigin málum og áhersla var á þátttöku manna í ákvörðunum sem hefðu áhrif á líf þeirra.

Hverjir voru svona aðal kallarnir sem voru í pælingum um lýðræði og hvað álitu þeir að lýðræði myndi gera fyrir fólk?

Jean Jacques Rousseau og John Stuart Mill.
Töldu að þátttaka manna í ákvörðunum væri liður í þroska og menntun einstaklingsins og ynni um leið gegn hvers konar þröngsýni og stundarhagsmunum.

Hverjir eru mikilvægustu þættir lýðræðis?

<> Kosningar, félagafrelsi og önnur almenn lýðréttindi.

Hvað er stjórnarskrá?

Hún inniheldur grundvallar lög réttarríkisins, sem almenn löggjöf er síðan reist á.

Hvað felur íslenska stjórnarskráin í sér?

Lýsingar á mikilvægum mannréttindum sem stjórnarfarið skal hvíla á. Áherslan á eignarréttinn er í forgrunni, enda mikilvæg hagsmunum borgarastéttarinnar, og síðan er kveðið á um réttindi af öðru tagi eins og friðhelgi heimilisins, atvinnu-, prent- og fundarfrelsi og fleiri tegundir frelsisréttinda.

Hvernig er skipting ríkisvaldsins?

Þrískipt ríkisvald.
Dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdarvald.

Hverjir fara með dómsvaldið, löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið á Íslandi?

Hæstiréttur er æðsta stig dómsvaldsins og í honum sitja óháðir dómarar.
Löggjafarvaldið er í höndum deildarskipts þings.
Forsetinn fer með framkvæmdarvaldið.

Hver er aðal hugmyndin í sósíalismanum?
Hver var soldið að pæla í þeirri stefnu?

Karl Marx.
Trúin var rík á hið góða í manninum og skynsemi hans og var sú hugsun fyrir sósíalistum, forsenda lýðræðis.
Afneming einkaeigu og eignir og vinnuvélar færu í eigu ríkisins. Við slíkar aðstæður fengi hver og einn að njóta hæfileika sinna og hver og einn legði fram til samfélagsins eftir bestu getu.

Hver er andstæða lýðræðis í lýðræðishugmynd sósíalismans?

Með auknum umsvifum ríkisvaldsins, vexti embættismannakerfis, tilkomu fjöldasamtaka á borð við stjórnmálaflokka og hagsmunasamtök og tilkomu stórfyrirtækja, þá styktist ákveðið skipulag fámennisvalds sem var á stofnunum og stjórnunareiningum á öllum þessum sviðum.

Hvað er regluveldi?

Það er form á yfirráðum og stjórnsýslu hvort heldur sem er í opinberri starfsemi, í stórum félögum eða samtökum eða í stórum fyrirtækjum.

Lýstu sjónarhorni kjarnræðishyggjunnar.

Völdin haf aætíð verið og verða alltaf í höndum fárra manna eða valdakjarna þjóðfélagsins. Þrátt fyrir einhvers konar lýðræðisþróun hafi þetta ekki breyst. Kjarnræði sé ríkjandi því valdið sé samþjappað í höndum valdakjarnans. Kenningin hafnar eindregið því að lýðræði í sinni bókstaflegu merkingu geti dafnað í nútímaþjóðfélögum.

Hverjir voru frumkvöðlar kjarnræðishyggjunnar?

Vilfredo Pareto og Geatano Mosca

Hvað var Robert Michells að bralla?

Hann gerði rannsóknir á valdi í stjórnmálaflokkum. Hann taldi það einkenna stórar og flóknar stofnanir, eins og flokka og verkalýðsfélög, að þær væru ekki lýðræðislegar vegna þeirra fámennisstjórnar sem alltaf kæmi fram í þeim. Þeir sem eru virkir í flokknum sérhæfist vegna þess að þeir starfa stöðugt í flokknum og að hans málefnum. Með því öðlast þeir mestu þekkinguna og reynsluna, það veldur því að þessir sömu menn hafa mestu áhrifin á stefnuna, móti hana og veiti öðrum leiðsögn og stjórni þar með starfseminni.

Hvað var C. Wright Mills að pæla?

Var þekktur og áhrifamikill félagsfræðingur. Hafnaði ekki beint að lýðræði geti dafnað, hann fyrst og fremst gagnrýndi margræðishyggjuna.
Valdið væri hvorki lýðræðislegt né dreift.

Hvað er margræðishyggja?