• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/502

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

502 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

สิทธิ์

어나다

โดดเด่น

여행자

นักท่องเที่ยว

유용하다

มีประโยชน์

에 / 이,

지도자

มัคคุเทศก์ / ผู้นำ

하다

เหมาะสม

로 / 이,

한라봉

โสมฮันรา

기후

한강

แม่น้ำฮัน

เมืองหลวง

소음

เสียงรบกวน

방음

ระบบเก็บเสียง

간의

ระหว่าง

간의 싸움


การทะเลาะกันระหว่างเพื่อนบ้าน

싸움

การทะเลาะ

일으키다

ทำให้เกิด

실패하다

ล้มเหลว

이,/

확률

อัตรา

으로

เป็นหลัก

구성되다

ถูกสร้างขึ้น ถูกเขียนขึ้น

환경

สิ่งแวดล้อม

현대

ร่วมสมัย

장르

ประเภท ขนบ

파괴하다

ทำลาย

แนวทาง

사회

สังคม

정보

ข้อมูล

활용하다

ปรับใช้

힘이 되다

เป็นประโยชน์

폭력

ความรุนแรง

예방

การป้องกัน

การรายงานข่าว

객관성

ความเป็นกลาง

대중들

สาธารณชน

전달하다

ถ่ายทอด

소통

การสื่อสาร

다양성

ความหลากหลาย

중시하다

ให้ความสำคัญ เข้มงวด ยึดเป็นหลัก

을/

사춘기

วัยรุ่น

두다

เลี้ยงดู

지혜

ปัญญา ไหวพริบ

발달하다

(สภาพ)พัฒนา

이/

전자책

E-book

저출산

อัตราการเกิดที่ต่ำลง

발전

ภาวะการเติบโต

악영향치다

มีผลกระทบร้ายต่อ

.

คุณสมบัติ

신기술

นวัตกรรมใหม่

개발하다

พัฒนา

을/

하회마을

หมู่บ้านฮาฮเว

보존하다

อนุรักษ์

가치

คุณค่า

세계문화유산

UNESCO

지정되다

ถูกจัด ถูกนิยาม ถูกยกย่อง

로/이,

비용

일에 필요한

가격

빌린

보수

월급

Income

근무 시간

일하는

근무하다

일하

근로자

Office man

노동

Labour

취업, 취직

회사에 들어감

하늘의 별따기이다

เข็ครกขึ้นภูเขา

취업난, 구직난

일을

심하다

렵다

직업이 없음

증가하

늘다

구직자

직업을 찾는 사람

일을 하게

일을 시작한 이유

맞는

งานที่ตรงต่อคุณสมบัติ

연령층

나이가 비슷한 사람들

업무

남녀노

พ่อแม่พี่น้องป้าน้าอา

누구

모든 사람들

경제 불황

ภาวะเศรษฐกิจซบเซา

경제 호황

ภาวะเศรษฐกิจคล่องตัว

경기 침체

ธุรกิจ/เศรษฐกิจซบเซา

필수

จุดที่จำเป็น

과적이

เป็นผลประโยชน์ต่อ..

Effect

자세하

ละเอียด

구체적이

ละเอียดลออ

긍정적으로 생각하

คิดในแง่บวก

부정적으로 생각하

คิดในแง่

청년

เหล่าคนหนุ่มสาว

인해

ระดับมวลชน

실제로

เก็บข้อมูลแบบลงพื้นที่จริง

조사

ผลสำรวจ

의하다

อ้างอิง

대부분

ส่วนใหญ่

흥미

관심

여유가 없다

ไม่มีเลย

응답하다

ให้คำตอบ

대학 등록금

ค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัย

Simply

진학하다

เรียนต่อ

경우

กรณี

때문에

เพราะเหตุนี้

마치다

ทำให้เสร็จจบ

대책

การประเมิน หนทาง

능력이 있는 사람

자영업자

ผู้ประกอบการ

풍부하다

ร่ำรวย อุดม เต็มไปด้วย

이/

산업

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

살리다

ทำให้รอด หล่อเลี้ยง

독특하다

มีอัตลักษณ์เฉพาะ

건축

สถาปัตยกรรม

양식

สไตล์ตะวันตก

건물

อาคาร

역사적이다

มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

맞벌부부

คู่สามีภรรยาที่ทำงานทั้งคู่

돌보다

เลี้ยงดูให้เติบโต

อุปกรณ์

반응

เสียงตอบรับ

ภูมิทัศน์

예술가

ศิลปิน

창조

การสรรค์สร้าง

바탕이 되다

ตั้งอยู่บนฐาน

상력

ความสามารถในการจินตนาการ

폭력적이다

มีความรุนแรง

모방하다

ลอกเลียนแบบ

낯설다

ไม่คุ้นเคย แปลกหน้า

이동하다

เตร็ดเตร่

상대방

ฝ่ายตรงข้าม

필수품

ปัจจัยที่จำเป็น

문화재

มรดกทางวัฒนธรรม

토론하다

โต้วาที อภิปราย

기혼

หญิงสาวที่แต่งงาน

미혼 여성

หญิงสาวที่ไม่แต่งงาน

남녀

หนุ่มสาว

대상

เป้าหมาย

설문 조사

ผลสำรวจจากแบบสอบถาม

기업

Enterprise

편식

การเลือกกินแต่ของชอบ

미치다

บ้า, นำไปสู่

느낌이 들다

ความรู้สึกมันเกิดขึ้น

사회구조

โครงสร้างสังคม

소외되다

ถูกทำให้เป็นชายขอบ

자원

ทรัพยากร

존중하다

เคารพ

최악

The worst

최선

The best

친밀감

친한 느깜

원인,

이유

결과

ผลลัพธ์

가난

ความจน

빈곤

ความแร้นแค้น

부자

เศรษฐี

부유하

ร่ำรวย

빈부

คนรวยคนจน

차이

ระยะห่าง

격차

ช่องว่าง

수단, 방식,

วิธีการ

방안

หนทาง

거리


먹을거

흡연구역

เขตสูบบุหรี่

금연구역

เขตปลอดบุหรี่

중고

ของมืือสอง

고난, 시련

ภาระหน้าที่

우려

ความวิตกกังวล

평소

ในสภาวะปกติ

소감

의견,

ทัศนคติ

각국

แต่ละประเทศ

현상

ปรากฏการณ์

화합

Harmony


Combination

이어지다

เกี่ยวพันไปสู่

세대

ครัวเรือน

성공하다

ประสบความสำเร็จ

정규

ตำแหน่งประจำ

정규직

ตำแหน่งชั่วคราว

Besides, As well as

중소기업

SME

늘어나다

เพิ่มขึ้นมา

저임금

ค่าจ้างที่ต่ำ

복지

สวัสดิการ

제도

System

러하다

Such


Kind of this

이/


이러한 원

การวิเคราะห์

바탕으로

โดยอิงบน

예것바탕으로 세것을 창조한다.

감상하다

동영

วีดิโอ

동물원

สวนสัตว์

촬영하다

찍다

수리하다

고치다

개선하다

해결하다 (ปรับปรุง)

가계부

สมุดบัญชีครอบครัว

คนอื่น

신뢰하다

믿

국민

ประชาชน

정치인

นักการเมือง

다투

싸우다

개최하다

(사를) 열다

개최되다

(사가) 열리다

악회되다

나빠지

향상되

좋아지

생활수준

คุณภาพชีวิต

자료

ข้อมูล

재료

วัตถุดิบ

수집하

모으다

실현하다

บรรลุ

이루다

ทำสำเร็จ

목표

เป้าหมาย

출연하다

나오다

신제

New product

출시되다

Be released

반복하다 / 되풀이하다

다시

지출하다

돈을

인상되다

오르

인하되다

내리다

선호하

Prefer

광고

การโฆษณา

상금

รางวัล

สภาพ

습관

นิสัย

침내

Finally

가요제

งานประกวดร้องเพลง

승하다

คว้าชัย

회사

지각하다

늦게 도착하

구입하다 / 구매하다

판매하다

팔다

비롯되

시작되다

인내하다 / 견디

참다

예방

Prevent

해결하다

Solve

해소하

บรรเทา ผ่อนคลาย

갈등

Conflict

모색하

찾아보다

รัฐบาล

이민

ผู้อพยพเข้า

권리

สิทธิ

제공하다

(자료)

제출하다

(숙제/자료/서류)

배려하다

남을 먼저 생각하다 (เห็นแก่คนอื่น)

인식하다

개인

ปัจเจก

유출되다

ถูกทำให้รั่วไหล

악용되

ถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ

여유 가지다

쉬면서 하다

기여하다 / 이바지하

도와주다

기름

ราคาน้ำมัน

촬영 금지

งดบันทึกภาพ

지도자적이다

มีความเป็นผู้นำ

그러 (그러더니)

Then

참가하다 / 참여하

Attend

이후

After this

회사

버티다

포기하지

방지하다

Prohibit

발생하다

문제/갈등 생기

해결

Solution

검색하다

ค้นข้อมูล / ตรวจค้น

Law

정책

Policy

마련하

만들다 준비하

창출하다

Produce

고려하다

여러 상황을 자세하 생각다 (พิจารณา)

보호하

지키

최근

ล่าสุด

개인정보

ข้อมูลส่วนตัว

자신

แต่ละบุคคล ตัวเอง

회원

สมาชิก

Profit

Security

소훌히

อย่างขอไปที หละหลวม

불법으로

Illegal

의학

Medical technology

피해

Damage

늘리다

많이 만들

줄이다

많은 것을 적에 만들

하다 /

많아지다

감소하다 /

적어지

중시하

요하게 생각하

대중교통 이용하다

버스/지하철 타다

다루

Treat / Deal

조언하다

도움말을 주다

조언을 구하

도움말을 부탁하다

최선을 다하

Do (my) best

노력기울이

Make and effort

느낌 나누다

함께 끼다

이야기를 나누

이야기하

휴식을 취하다

암기하

외우

집중하다 / 두하다

가지만 계속 (concentrate)

신중을 기하

많이 생각하고 조심하 (ไตร่ตรอง)

신경(을)

계속 생각하고 걱정

경청하다 / 귀를

남의 말을

력/실력을 기르/키우

잘하려고 노력하다

쟁력

Competition skill

의심하다 / 의문을 가지

믿지

마음(을)

결심(을)

이주

Immigrant

결코

Never

게다

Moreover

Press

Actually

소수인

ส่วนน้อย

반영되

Be reflected

정착하다

Settle

아끼다

+ ประหยัด


- หมกเม็ด งก

올바

Proper

다문화

Multi-culture

이성

เพศตรงข้าม

주제

Topic ประเด็น

국제 결혼

การแต่งงานข้ามชาติ

저렴하

(이) 적합하다

유사하

비슷하

따분하다

지루하

넉넉하

충분하다

풍부하다

많다

Knowledge

호기

Curiosity

올바르다

(말, 동) 틀리지

사소하다

많이 중요하지 않다

건강에 해롭

건강에 나쁘다

건강에 이롭다

건강에

소식 궁금하다

소식을 알고 싶다

경제적 여유가

돈이 있다

경제적 여유가

돈이

형편이

Finance status is good

형편이 어렵

Finance status is bad

시간적 여유가

바쁘

시간적 여유가 다, 한가하

시간이

의견 차이가

각이 다르다

양면성

เหรียญสองด้าน

성격이 원만하

성격이 좋다

상황에 처하다

힘든 일이

틀에 박히다

ดาษดื่น คลีเช่

고란을 , 어려움에 부딪히다

เผชิญกับเรื่องยาก

갖추다

있다, 준비하다

자격

Qualification

끊임없이

โดยไม่ติดขัด

투자하

Invest

우려하

걱정하

정문성

ความเชี่ยวชาญ

가지다

Own Take Have

แวดวง สาขา

사교

การเข้าสังคม

전문화되

ถูกขัดเกลาให้มีค.เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

진로

การเลือกทางเดินชีวิต

스스

ด้วยตนเอง

존경하

좋아하다

인내

Endurance

거칠

หยาบ กระด้าง

부드럽다

นุ่มนวล อ่อนหวาน

대체

Most of

불행하

เป็นทุกข์

어색하

ประหม่า แปร่ง

낯설다

Unfamiliar

심각하다

ร้ายแรง

불가피하다

어쩔

바람직하다

좋다

유능하다

능력이

청결하

깨끗하다

열악하

(환경이) 나쁘다 เป็นมลพิษ

까다롭다

ยุ่งยาก จุกจิกฮี เรื่องเยอะ

조건

เงื่อนไข

신중하다

아주 조심하다

능통하

알고 잘하다 ชำนาญ

유창하다

(말을) 아주 잘하다 พูดคล่อง

서툴다 서투르다

못하다

적합하다

맞다 เหมาะเจาะ เหมาะสม

청소년

เยาวชน

มาตลอด

적응하

ปรับตัว

친절하다

ใจดี มีเมตตา

결코

(ไม่)เลยทีเดียว เลยเป็นอันขาด

실명제

การใช้ชื่อจริง

제시되

Be suggested

기여하

Contribute to

구되다

เป็นที่ต้องการ

머무르

묵다

해당되다

เข้าข่าย จัดเป็น

깨지

แตก

시골

ชนบท

호감이 가다

Feel good

ผู้สูงอายุ

사회복지

นักสังคมสงเคราะห์

관심이

ให้ความสนใจ

War

Area / Religion

ผู้ลี้ภัย

피난처

ที่หลบภัย

유명한

재현하

Remake Rebuild

따오르다

Rise up

Background

분석하

Analyse

Free time

비용이

ใช้จ่ายสูง

생각이

생각하

뜻밖

จุดที่คาดไม่ถึง

การจ้่างงาน

확대

การขยาย เพิ่มพูน

개개

Each person

Exercise / Movement

Agriculture

발전

Development

Delivering

เนื้อที่

ประชากร

글로벌

Global

창의성

Creativity

경쟁

Competition

치열하다

ดุเดือด

성평등

ความเท่าเทียมทางเพศ

ดัชนี

하위권

ระดับต่ำกว่ามาตรฐาน

มหึมา

ทางชีวิต

Earthquake

การละเมิด

보장하

รับประกัน

풍력

พลังลม

친환경

พลังงานสะอาด

분쟁

การโต้แย้ง ถกเถียง

영토

อาณาเขต

소유권

กรรมสิทธิ์

관련되

(สภาพ)คาบเกี่ยว

일부

จำนวนหนึ่ง

선진국

Developed country

누리다

Have fun

System

정착되다

Be settled

Donation


Basement

입맛

ความอยากอาหาร

세계적

เป็นระดับโลก

Identity

โต๊ะนั่งยาว

성희롱

Sexual harassment

당하

ประสบ

이겨내다

Overcome

Property

재테크

การลงทุนตลาดออนไลน์

1

ใช้คนเดียว

중점을 두다

เคร่ดเครียดกับ

교육제도

Education system

온난화

Global warming

환경오염

Environmental pollution

유기농

Organic food

계절

Underwear

난방비

ค่าฮีทเตอร์

มาตรฐาน

Weaker

더불

..ต่อกัน ..ใส่กัน

자유롭게

อย่างเสรี

표현하

แสดงออก

서서

점점

ยิ่งไปกว่านั้น

지나치게

Too much

과도하게

Too much

(이)나/아니

(이)나/아니

결코

그리

그다지

별로

오히려

..ด้วยซ้ำ แต่กลับกลายเป็นว่า

무조

아무 조건

끝내

마지막에는

마지막에는

마침내

마지막에는

무작정

อย่างไม่มีแบบแผน สุ่มสี่สุ่มห้า

함부

อย่างไม่ระวังตามอำเภอใ

소홀히

อย่างขอไปที


ไปงั้นๆ

다소

여전

ยัง...เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน

지속적으로

계속

끊임없이

상당히

대단히

무척

흔히

무엇보다도

복용하다

ทาน(ยา)

Difference

การคาดการณ์

다짐하

약속하다

แนวโน้ม

대하

만나

ก่อนหน้านี้

คุณภาพสินค้า

첫인상

First impression

Adverb

โรงงาน

사육

การเพาะเลี้ยงสัตว์

논란

ประเด็นดราม่า การถกเถียง

육류

ประเภทเนื้อสัตว์

생산

การผลิต

가두다

กักขัง

상품성

คุณภาพสินค้า

부리

จะงอย

주사를 놓다

ฉีดยา(เข้าเส้น)

항생제

ยาปฏิชีวนะ

힘쓰

노력하게 도와주