• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
system
体制
ti3zhi4
reform
改革
gai3ge2
epochal
划时代
hua4shi2dai4
measure word for scheduled meetings
jie4
to
zhi4
concluding
闭幕
bi4mu4
to emancipate the mind
解放思想
jie3fang4 si1xiang3
to seek truth from facts
实事求是
shi2 shi4 qiu2 shi4
in unity
团结一致
tuan2jie2 yi1zhi4
immediately
随即
sui2ji2
main (topic)
主题
zhu3ti2
transition
转变
zhuan3bian4
precondition
条件
tiao2jian4
provided
具备
ju4bei4
to suit
适应
shi4ying4
situation
形势
xing2shi4
development
发展
fa1zhan3
promptly
及时
ji2shi2
determined
果断
guo3duan4
scale
规模
gui1mo2
emphasis
重点
zhong4dian3
attention
注意力
zhu4yi4li4
turning point
转折
zhuan3zhe2
merit
功绩
gong1 ji1
to breach
冲破
chong1 po4
grave
严重
yan2 zhong4
constraints
束缚
shu4 fu4
to set right
端正
duan1 zheng4
guiding
指导
zhi3 dao3
marxism
马克思主义
ma3 ke4 si1 zhu3 yi4
ideological line
思想路线
si1 xiang3 lu4 xian4
organizational line
组织路线
zu3 zhi1 lu4 xian4
guiding policy
方针政策
fang1 zhen1 zheng4 ce4
measure
步骤
bu4 zhou4
to leave behind
遗留
yi2 liu2
centered on
以。。。为中心
yi3… wei2 zhogn1xin1
course
轨道
gui3 dao4