Whether an Alcohol Is Primary, Secondary or Tertiary Essay

955 Words Sep 17th, 2014 4 Pages
Primære, sekundære og tertiære alkoholer
Forsøgspartner – Dario 3.f
Formål
At bestemme om en udleveret alkohol er primær, sekundær eller tertiær

Teori
Alkoholer defineres som en hydroxygruppe, der er bundet til et alifatisk carbonatom. Det betyder, at alkoholer har mange af de samme kemiske egenskaber. Der skelnes mellem primære, sekundære og tertiære alkoholer. En primær alkohol kendes ved, at det carbonatom som hydroxyruppen sidder på, er bundet til mindst 2 hydrogenatomer. De sekundære er bundet til 1, hvor de tertiære ikke er bundet til nogen.

Metode
Nogle alkoholer kan oxideres. Oxidationsprodukterne har noget lavere kogepunkter end alkoholerne, og de fordampede produkter kan opfanges i en dråbepipette til nærmere
…show more content…
Der blev tilsat 11 dråber ammoniakvand ekstra for, at bundfaldet kunne opløses.
d) I et tredje reagensglas blev der afmålt 8 dråber 0.4 M KMnO4 og 5 dråber 2 M H2SO4. Så tilsattes 5 dråber alkohol, hvorefter blandingen omrystes.
e) Det tredje reagensglas opvarmes i vandbadet.
f) Når glassets indhold er varmt, suges gasserne ud af reagensglasset med en ren dråbepipette. Denne gas pustes ned til glasset med 2,4-dinitrophenylhydrazin-opløsningen, Så noterede vi, at der blev dannet gult bundfald.
g) Mere gas fra 3. reagensglas udsuges og pustes ned i glasset med Tollens reagens. Ingen reaktion forekom efter opvarmning og omrystning.
h) Resultaterne fra de 2 forsøg blev sammenfattet, og vi havde derfor fået en sekundær alkohol.

Rengøring af glasudstyr
Reagensglasset med Tollens reagens tømmes i vasken efterfulgt af grundig skylning med vand. Dette er meget vigtigt, da der kan dannes det eksplosive sølvazid, Ag3N, hvis det får lov at stå. Hvis der dannes sølvbelægningen i glasset fjernes dette ved tilsætning af nogle dråber 2M HNO3 efterfulgt af opvarmning på et vandbad.

Reagensglasset med oxidationsblandingen tømmes i dunken med uorganisk affald. Derefter skylles den grundigt efter med vand og brug af en flaskerenser. Brune belægninger i glasset fjernes ved at tilsætte et par dråber NaHSO3-opløsning og evt. 1 dråbe 2M H2SO4.

Glassene med 2,4-dinitrophenylhydrazinen tømmes i dunken til organisk affald. Glasset skylles derefter med et

Related Documents