Filipino Ii Essay

1055 Words Feb 11th, 2013 5 Pages
“Jejemon”
Ang Jejemon ay isang kaganapan ng pop culture sa Pilipinas na mailalarawan bilang isang pagmamalabis ng fReAk, LOL at pananalitang l33t. Ito ay kamukhang-kamukha sa katapat nitong Polako na tinatawag na Pokemoniaste pismo' (‘Pokemon na panunulat’). Ang mga Jejemon ay inilalarawan ng Talahuluganang Urban bilang ang mga tao na "nakagawa na ibahin ang Wikang Ingles sa punto na hindi na ito nauunawan at mga lipon sa internet. Ang isang Jejemon ay inilalarwan bilang ang isa sa "bagong uri ng mga hipster na nakauri ng kanilang wika ngunit pati na rin ang kanilang pananamit." Ginagaya rin ng mga Jejemon ang mga mala-"gangster" na katangian at kaugalian na nagiging kamukha sila sa mga Ingles chav, Tsileanong flaite, Eskosyanong ned,
…show more content…
crE 2 t3ll mE yur N@me? jejejejeje!" salin sa Ingles bilang "I would like to know more about you, care to tell me your name? Hehehehe!" * aQcKuHh- ibig sabihin ay ako * lAbqCkyOuHh- ibig sabihin ay mahal kita * yuHh- ibig sabihin ay ikaw * jAjaJa- pagtawa * jeJejE- ibang-anyo ng jAjaJa; * iMiszqcKyuH- ibig sabihin ay nami-miss kita * eEoWpFhUeEhsxz - ibig sabihin ay kumusta
Pagpapalawak ng Talasalitaan
TALASALITAAN – listahan ng mga salita at kanilang kahulugan * Kahalagahan ng Talasalitaan 1. Madaling Pag-unawa 2. Tamang Paggamit ng salita 3. Tamang pagpapakahulugan

* Mga Paraan ng pagpapalawak ng Talasalitaan 1. Palagiang pagbabasa 2. Pakikisalamuha 3. Paglalahad ng nabasa 4. Pagtatanong ng kahulugan ng mga terminolohiyang binigyang-pansin 5. Pagkakaroon ng interes sa ibang diyalekto

'Wangwang' at 'Level-up'
Salita ng Taon
Ang “Wangwang” ni David Michael San Juan, propersor sa De La Salle Univeristy (DLSU) ang siyang hinirang sa salita ng taon.
Ayon kay San Juan, ang salitang Wangwang, sa kasalukuyan, ay maaari nang gamitin bilang pang-uri, pangngalan, at pandiwa.
“Ang salitang ito (wangwang) ay may potensiyal na magpakilos… Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa bagong kahulugan nito, ang wangwang bilang pag-iingay, pagrereklamo, pangangampanya, [at]

Related Documents