Concept Paper

1071 Words Dec 22nd, 2011 5 Pages
Ipinasa Nina:
Del Mundo, Reuben Paulo G.
Del Rosario, Justine Lae P.

AC09201

Ipinasa Kay:
Gng. Rita Morales
Epekto ng Tsismisan sa Oras ng Trabaho ng mga Babaeng Teller ng Metrobank sa Pagsisilbi sa mga Kliyente
Rasyonale
Lingid sa kaalaman ng nakararami, ang salitang tsismis ay hindi isang salitang balbal na umusbong na lamang dahil sa paglipas at pagbabago ng panahon at kultura. Mula sa salitang Espanyol na chisme, ang tsismis ay literal na nangangahulugang negatibo o mapanirang pahayag tungkol sa isang isyu o tao. Ito ay isang kumakalat at nauusong usap-usapan ng napakaraming tao ukol sa isang isyu na wala pa namang makatotohanang basehan mula sa orihinal na pinagmulan. Sa kasalukuyang panahon, nagiging mababaw na lamang
…show more content…
Isang abala ang karaniwan nang kaganapang ito, ngunit mas nakakaiinit ng ulo kung malaman na ang mga haharap at magsisilbi sa iyo ay mga teller na wala ang pokus sa kanilang ginagawa. Ito ang magiging talakayan ng konseptong papel na ito – ang epekto ng tsismisan sa oras ng trabaho ng mga babaeng teller sa pagsisilbi sa kanilang mga kliyente. Partikular na tinukoy ng pag-aaral ang mga empleyado ng Metrobank, sapagkat ang mga mananaliksik ay may kaukulang kaligiran na ukol sa kumpanya at sa pang-araw-araw nitong operasyon, mula sa kamag-anak ng mga ito. Batid rin ng mga mananaliksik ang mga maaring harapin na problema na idudulot ng nasabing gawain sa imahe ng malaking kumpanyang ito. Isang batayan ngayon ng magandang serbisyong publiko ang masaya at magalang na pagtanggap ng mga empleyado sa kanilang kliyente. Ngunit isang obserbasyon ang kasalukuyang napapansin sa kanilang mga branch ang labis na paglikha at paggawa ng tsismisan habang oras ng trabaho. Ito ay isang umuusbong na problema sa loob ng kumpanya dahil una, hindi de-kalidad ang nagiging serbisyo sa mga kliyente, na maaring magresulta sa pagpapasama ng pangalan ng bangko. Ikalawa, maaaring malaki ang maging epekto ng kahit isa o simpleng kamalian na idudulot ng tsismisan sa kanilang ginagawang transaksyon at pagtatala, sapagkat ang trabaho

Related Documents