• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kışta vıstewra
eşinin akrabaları
bakal
Bao!
dede
dapir
nine, nene
em
Emê!
hala
mêrdey em
halanın kocası
ded
Dedo!
amca
niyajık
Niyajê!
amcanın karısı
pi
Bao! (Keko!)
baba
emza
halanın oğlu
emkeyna
halanın kızı
deza (dedza)
amcanın oğlu
dedkeyna
amcanın kızı
ma
Dayê! (Dayık!)
anne
xal
Xalo!
dayı
xalceni
dayının karısı
xalı
Xalê!
teyze
mêrdey xalda mı
teyzenin kocası
xalza
dayının oğlu
xalkeyna
dayının kızı
bıra
Keko! Bıra! Bırak!
erkek kardeş
bıraceni
erkek kardeşin karısı
wa
Wayê!
kız kardeş
enişte/zama
enişte
bırarza
erkek kardeşin oğlu
bırakeyna
erkek kardeşin kızı
hêgan/wareza
kız kardeşin oğlu/kızı
vıştewreyo pil
eşin dedesi
vıştruya pir
eşin babaannesi
vıştewre
kayınbaba
vıştru
kaynana
ceni
Ceneki!
karı
mêrde
Mêrdek!
koca
bacanax
bacanak
balduz
baldız
ceniya vıştewri
eşin erkek kardeşinin karısı
vıştewre
eşin erkek kardeşi
lajê balduzda mı
baldızın oğlu
keynay balduzda mı
baldızın kızı
lajê vıştewredê mı
eşin erkek kardeşinin oğlu
keynay vıştewredê mı
eşin erkek kardeşinin kızı
laj
Lajo!
oğul
veyv
Veyvê!
gelin
torın
torun
keyna
Keynê!
kız
zama
damat