• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

beschikt over

heeft, bezit

journalisten

verslaggevers

artikelen


verslagen

uitleggen

verduidelijken

actualiteit

alles wat op dit moment belangrijk is

objectief

onbevooroordeeld

misleidend

bedrieglijk

situatie

toestand

talloze

heel veel

met name

vooral

dictator

alleenheerser

instructies

aanwijzingen

kritisch

niet zomaar alles aannemend

de aap komt uit de mouw

nu wordt duidelijk hoe het zit

gemanipuleerd

stiekem veranderd