Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/415

Click to flip

415 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Yn ddiweddar
Recently
Ar ol
Left over
Ta beth
Whatever
Cyllell
Knife
Cyllyll
Knives
Dihino
To wake up
Eryri
Snowdonia
Newydd sbon
Brand new
Pwdryn
Lazy lout
Sbardyn
Spur
Stad ddiwidiannol
Industrial estate
Sydyn
Quick
Tennyn
Tether
Wir
Really
Ymddiheuro
To apologise
Yn lle
Instead of
Yn ol
Ago
Yn olaf
Finally
Gorwedd
Lie down
Cymryd
To take
Diog
Lazy
Euog
Guilty
Fan hyn
Here
Gwahodd
To invite
Hyd
Length
Ledled
All over
Mae'n debyg
Probably
Siwr o fod
Probably
Troedfedd
Foot
Modfedd
Inch
Para
To last
Pwyso
To weigh
Rhoi benthyg
To lend
Sefyllfa
Situations
Trwch
thickness
Taldra/uchder
Height
Cyfan
Whole
Dydd Calan
New Year's Day
Dydd Ffwl Ebrill
April FoolS Day
Dydd Gwyl Dewi
St Davids Day
Dydd San Padrig
St Patricks Day
Dydd San Ffolent
St Valentines Day
Ers sbel
For a while
Gwahaniaeth
Differences
Gwerthuso
To evaluate
Mwyn
Mild
Nos Galan
New Year's Eve
Noson Tan Gwyllt
Bonfire night
Noswyl nadolig
Christmas eve
O lawer
By far
Perthynas
Relative
Peth(au) sy'n gyffredin
Things in common
A bod yn honest
to be honest
Cwmpais i
I fell
Fydda i ddim yn hir
I won't be long
Pa bryd
What time
Roedd tim Cymru yn anobeithiol
The Welsh team were hopeless
Ble mae e wedi bod
Where has he been
Edrychwch arna i
Look at me
Gwrandwch arna i
Listen to me
Cwrw cryf
Strong beer
Glywoch chi?
Did you hear?
Caredig
Kind
Mae'n ddigon i roi pen tost i fi
It's enough to give me a bad head
Cenedlaethol
National
Cyfweliad ci
Lying dog
Celwydd golau
Light lie (white lie)
Aeth hi ar y plant i'r ysgol
She took the children to school
Mynodd hi
She insisted
Mae calan dost gyda fi
I have a bad heart
Balch
Proud
Yn rhad ac am ddim
Free of charge
Caron driphlyg
Triple crown
Peidiwch cwyno
Don't complain
Oes eisiau bwyd arna ti
Are you hungry
Priodol
Appropriate
Pa fath?
What type?
Rhai
Ones/some
Gweithgaredd
Activity
Rhoi
give
Darnau
Conversations
Ymhen
in (as in the end of a period of time)
Cyfleus
Convenient
Myfyrwyr
Student
Profiad
Experience
Weithiau
Sometimes
Nad
That/not
Ffonio i nol
I'll phone back
Answyddodol
Unofficial
Arfodir
Coast
Ardal
Area
Cwrdd a
To meet
Cyfoethog
Rich
Cyrraedd
Arrive
Dechrau
To start
Dewis
To choose
Digon
Enough
Dod yn ol
To come back
Enwog
Famous
Erioed
Ever/never
Ers
Since
Gadael
To leave
Golwg
Appearance
Golygus
Good looking
Gorffen
To finish
Newydd
Has/have just
Parcio
To park
Rhywun
Someone
Salw
Ugly
Sawl Gwaith
Several Times
Twll o le
Dump
Unwaith
Once
Yn ddiweddar
Recently
Arfer
Used to
Ar ol
Left over
Barn
Opinion
Blasus
Tasty
Bwydo
To feed
Can (Caneuon)
Song (s)
Cerddorol
Musical
Cyfres
Series
Cyffrous
Exciting
Cynghrair
League
Cyngor
Council/Advice
Compare
Cymharu
Cystadleuaeth
Competition
Cytuno
To agree
Doniol
Funny
Drws Nesa
Next door
Esbonio
To explain
Falle/Efalai
Perhaps
Ffatri
Factory
Ffon Symudol
Mobile phone
Garddwyr
Gardener
Golchi'r llestri
To wash the dishes
Gwefan
Website
Gwisgo
To wear
Gwesty (Gwesteion)
Guest(s)
Treisgar
Violent
Trist
Sad
Prysur
Busy
Gwarthus
Disgraceful
Hollol dwp
Completely stupid
Anafu
To injure
Arestio
To arrest
Bwletin
Bulletin
Bwrw
To strike/to collide with
Byd
World
Cael mynd
To be allowed to go
Camera Cyflymder
Speed Camera
Cau dy ben
Shut your face
Cau
To shut
Ci defaid
Sheepdog
Cloi ma's
Lock out
Cnoi
To bite
Cyfnewid
Exchange
Cyfrifol
Responsible
Cyllell (Cyllyll)
Knife(Knives)
Cymorth
To help
Cyrraedd
To arrive
Chwilio
To search
Dal
To catch
Damwain (Damweiniau)
Accident(s)
Dannedd dodi
False teeth
Dathlu
To celebrate
Maer
Mayor
Diwethdre
Unemployment
Dwyn
To steal
Gwna fe
Do it
Drewllyd
Smelly
Fel 'na
Like that
Anafu
Injure
Cyfrifol
Responsible
Dringo
To climb
Gair (Geiriau)
Word(s)
Lladd
To kill
Llanc
Youth/teenager
Maes
Field
Adolygu
To revise
Anghofio
To forget
Bargeinio
To bargain
Bisgien (Bisgedi)
Biscuits
Blasus
Tasty
Byth
Never
Campfa
Gym
Cefn gwlad
Countryside
Colli pwysau
To lose weight
Cyngerdd (Cyngherddau)
Concert(s)
Cymaint
As much
Digon teg
Fair enough
Ffurflen(ni)
Form(s)
Glanhau
To clean
Glasied (Glasiaid)
Glass (a glassful)
Gorwedd
To lie down
Iwerddon
Ireland
Lico neu licio
To like
Llai
Less
Llungopi (LLyngopiau)
Photocopy (s)
Naid bynji
Bunjee jump
Papuro
To paper
Poeni
To worry
Popeth
everything
Aberhonddu
Brecon
Addas
Suitable
Am wn i
I suppose
Bargen (Bargeinion)
Bargain(s)
Beic Modur
Motor bike
Beichiog
Pregnant
Bwyd GM
GM Food
Cacen gaws (Cacennau caws)
Cheese cake (Cheese cakes)
Cael
To have: to be allowed
Cael gwybod
To get to know (lit. To be allowed to know
Cas
Nasty
Cawl
Soup
Ceffyl(au)
Horse(s)
Cig eidion
Beef
Cwch hwylio
Yacht (Lit. sailing boat)
Cwmpawd
Compass
Cwrs (Cyrsiau)
Course(s)
Cyfoethog
Rich
Cyfoethog
Rich
Cymaint
So much
Cymaint a
As much as
Cymryd
To take
Cynnddrwg
So bad
Cynddrwg a
As bad as
Cystal
So good
Adolygu
To revise
Amgueddfa
Museum
Arholiad
Examination
Blewog
Hairy
Coleg(au)
College(s)
Cyfan
Whole
Cymharu
To compare
Deallus
Intelligent
Disgrifio
To describe
Dydd Calan
New Year's Day
Dydd Ffwl Ebrill
April Fools Day
Dydd Gwyl Dewi
St Davis's Day
Dydd San Patrig
St Patricks Day
Dydd Santes Dwynwen
St Dwynwens Day
Dydd Sant Ffolent
St Valentines Day
Erioed
Ever/never
Ers achau
For ages
Festri'r capel
Chapel vestry
Ffurflen(ni)
Forms
Gorau
Best
Gwaetha
Worst
Gwahaniaeth(au)
Difference(s)
Gwerthuso
To evaluate
Gwych
Excellent
Llydaw
Brittany
Ga i ddefniddio y ty bach?
Can I use the toilet?
Ga i fynd a Joseph?
Can I take Joseph
Ga i archebu bwyd
Can I order food?
Tywyll
Dark
Cig oed
Lamb
Cig eidion
Beef
Cig moch
Pork
Dw i wedi drysi
I'm confused
Hynny
That
Dweud wrth Anne
Say to Anne
Peidiwch mynd i mewn
Dont go in
Dod a phapur a beiro
Come with paper and a pen (Bring a paper and a pen)
Och chi'n hapus?
Were you happy?
Oeddech chi'n hapus?
Were you happy?
Mae'n hwnna'n rhy ddrud
That's too expensive
Mae hwnna'n rhad
That's cheap
Mynd a
Took
Dod a'r plant i'r parti
Bring the children to the party
Daeth e
He came
Anodd
Difficult
Da mewn argyfwng
Good in a crisis
Gweithgar
Hard-working
Parod i gwyno
A bit of a whinger
Parod i helpu
Willing to help
Sefydliad
Head of an institution
Offer
Equipment
Cynllun agored
Open plan
Cwrthryfel
War
Ffrae
Quarrel
Achos
Cause
Arglwydd
Lord
Ymosodan
Attack
Diflanni
Disappear
Frwydr
Battle
Cyrchoedd
Campaign
Traddodiadol
Traditional
Aneffeithiol
Ineffective
Yn erbyn
Against
Dylanwadu
Influence
Cipio
Snatch
Cynnal
To hold (an event)
Cynrychiolwyr
Representatives
Cynrychiolwr
Representative
Cydnabod
Acknowledge
Awdurdod
Undermine
Brwydrau
Barrles
Brwydr
Battle
Ymateb
Respond
Milwrol
Military
Arweinydd
Effective
Tîm Cymru
Welsh Team
Dere ‘mlaen Cymru!
Come on Wales
Chwaraewyr
Players
Hyfforddwr
Coach
Dyfarnwr
Referee
Pêl Rygbi
Rugby ball
Cais
Try
Trosiad
Conversion
Cosb
Penalty
Cell Gosb
Sin Bin
Gôl-adlam
Drop Goal
Ar gam ochr
Offside
Taro Ymlaen
Knock on
Tacl
Tackle
Sgrym
Scrum
Pyst
Rugby posts
Y Cae
The pitch
Y Cefnogwyr
The fans
Y Rhan Gyntaf
The first half
Hanner Amser
Half time
Yr Ail Hanner
Second half
Llawn Amser
Full time
Beth yw’r sgôr?
What is the score?
Curon ni
We beat
The Ospreys are the Champions!
Y Gweilch yw’r Pencampwyr!
Prop
Prop
Bachwr
Hooker
Clo
Lock
Mewnwr
Inside / Scrum half
Maswr
Outside half
Asgellwr
Winger
Cefnwr
Full back
Buddugoliaeth
Victory
Chwalfa
Debacle
Camsefyll
To be offside
Dewin
Wizard
Llinell
Line
Ar y fainc
On the bench
Eilydd
Substitute
Da i ddim
No good
Traed moch
Shambles
Y Gamp Lawn
Grand Slam
Y Goron Driphlyg
Triple crown
Amlwg
Obvious
Crempo(au)
Pancake(s)
Cyfleus
Convenient
Cyfforddus
Comfortable
Deilen (dail)
Leaf (leaves)
Llydaw
Brittany
Llydawaeg
Breton
Oriel
Gallery
Porthladd(oedd)
Port(s)
Peth gwyllt
(Wild thing)
Sal Mor
Sea Sick
Seidr
Cider
Sgwrsio
Chat
Archwiliad(au)
Examination(s)
cefnder(cefndryd)
Cousin(s) (male)
Cyfnither(cyfnitherod)
Cousin(s) (female)
Chwannen (Chwain)
Flea(s)
Dramor
Abroad
Dwyieithog
Bilingual
Eli Haul
Sun-tan lotion
Ewythr(edd)
Uncles(s)
Llyfr emynau
Hymn book
Mewn cysylltiad
In touch
Milfeddygfa
Vet's surgery
Modryb(edd)
Aunt(s)
Pelydr(au)
Ray(s)
Pigiad(au)
Injection(s)
Tafodiaith (tafodiaithoedd)
Dialect(s)
Y gynddaredd
Rabies
Adloniant
Entertainment
Amodol
Conditional
Atgoddfa
To remind
Awyddus
Keen
Cyfrifon
Accounts
Digwyddiad(au)
Event(s)
Dyfalu
To guess
Gweithred(oedd)
Action(s)
Llythrennau enw
Initials
Mentro
To venture
Perchennog
Owner
Rhyngrwyd
Internet
Ystyried
To consider
Archebu lle
To book a place
Cymaint a
As big / as many as
Cyn gynted a
As fast as
Cyn lleiad a
As small / few as
Cynddrwg a
As bad / poor as
Cynnig arbennig
Special offer
Cystal a
As good as
A dweud y gwir
To tell the truth
Anhygoel
Incredible
Atgoddfa
Remind
Cogydd(ion)
Cook(s)
Cyfres
Series
Cynllunio
Plan
Deffinio
Define
Diffodd
To out out
Dwyieithog
Bilingual
Ers talwm
A long time ago
Ffenestri dwbl
Double glazing
Gwobr(au)
Prize(s)
Hwyl am y tro
Goodbye for now
Lliwgar
Colourful
Manylion
Details
Merllys
Asparagus
Pawn bron
Almost everyone
Pensaer (Penseiri)
Architect(s)
Pigoglys
Spinach
Pipo
To peep
Saib (Saibiau)
Pause(s)