• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Typologi

Ett delområde inom lingvistiken där man söker efter språkuniversalier och klassificerar språk och språkliga drag efter delade egenskaper. Detta görs genom tvärspråkliga undersökningar

Taxonomi

Språk delas in i grupper efter ett visst lingvistiskt fenomen

Typologisk modell

En teoretisk modell inom funktionell lingvistik som säger att man bör ha en tvärspråklig bas för sitt resultat

Genetisk klassifikation

Baseras på släkte, språkträd

Geografisk klassifikation

Baseras på var språk talas

Typologisk klassifikation

Baseras på lingvistiska likheter, universalier

Agglutinerande språk

Där morfem kombineras enkelt och okomplicerat. T.ex. Swahili

Flekterande språk

Där orden har inbyggda morfologiska betydelser. T.ex. Svenskans sprang

Inkorporerande språk

Där nominalfraser ofta inkorporeras och blir en del av verbfrasen

Isolerande språk

Få morfem per ord


Extremfall: Endast ett morfem per ord
T.ex. kinesiska

Syntetiska språk

Flera morfem per ord
T.ex. Swahili

Axis of synthesis

Isolerade ----------------------------Syntetiska

Axis of fusion

Agglutinerade--------------------------Flekterande

Sprachbund

Där en grupp språk har utvecklat likheter på grund av nära geografisk anslutning och därmed språkkontakt

Ordklassbestämning efter:


a) semantiska kriterier


b) syntaktiska kriterier


c) morfologiska kriterier


d) diskursbetingade kriterier

a) "substantiv är namn på ting, såsom..."


b) Man kan sätta en/ett framför substantiv


c) Adjektiv kompareras -, -are, -ast


d) Eftersom semantiken ser olika ut inom olika språk, kan man istället mena att substantiv exempelvis används på ett visst sätt i en viss diskurs

Grammatiska relationer

Subjekt, Verb, Direkt objekt, Indirekt objekt

Semantiska roller

Agent, Patient, Dativ, Intrument, Mottagare, Sätt (etc)

Ergativ kasus

Kasusmarkör på subjekt i intransitiv sats och på objekt i transitiv sats i språk med ergativ-absolutivt kasusmarkeringssystem

Absoluta Universalie

Lingvistisk egenskap som alla språk delar

Implikationell Universalie

Lingvistisk egenskap hos ett språk är beroende av en annan egenskap hos samma språk. Om X så Y.

Ekonomi

Talares önskan att minimera uttryck inom språk så mycket som möjligt

Ikonicitet

En typ av extern förklaring. Språkstrukturen illustrerar det som sägs. T.ex "It goes on and on and on and oooon. Strangers.."

Vanligaste ordföljderna

SOV 45%, SVO 42%, VSO 10%

3 stycken av Lehmanns ordföljdskorrelationer

VO: Artikel Substantiv

Preposition Substantiv


Substantiv Genitiv
OV: Substantiv Artikel


Substantiv Preposition


Genitiv SubstantivSuprafix

Betoning läggs på en annan stavelse för att ändra ordets betydelse

Portmantaeu-morfem

Ett morfem som innehåller info om två olika semantiska kategorier

Reduplikation

Upprepning av ordet eller av en del av ordet, vilket skapar en ny innebörd.


T.ex. Orang-Orang = människa människa


= Människor

Avledningsaffix

Bundet morfem som till på ett ord och skapar en ny rot. T.ex. government

Böjningsaffix

Morfem som läggs till på ett annat morfem för att ändra dess grammatiska betydelse.


T.ex. Snails

Absolut tempus

Referenspunkten = talögonblicket


T.ex. Jag gick till affären

Relativt tempus

Referenspunkten ≠ talögonblicket


T.ex. Liggandes på soffan slängde Jacob en ölburk i papperskorgen.

Absolutiv

I ergativ-absolutiva kasusmarkeingssystem används detta för att markera subjektet i en in intransitiv sats och objektet i en transitiv sats

Automization

En ekonomisk process där vissa ord reduceras ner till en enklare form.


T.ex. want to - wanna

Pro-drop


En ekonomisk process där ett pronomen som upprepas i verbets form utelämnas.

T.ex. Spanskans yo quiero - quieroExterna förklaringar


Språkliga förklaringar som baseras på omvärlden kring språk

T.ex. Discourse, Economy, Process

Interna förklaringar

Språkliga förklaringar som grundas i språkets grammatik.

Språkgenera

Dryers sätt att gruppera sitt urval. Han delade in språk inom geografiska områden i olika genera, dvs grupper med liknande egenskaper. Därefter testade han universalier på dessa genera.

Diakron studie

En studie som görs över tiden, och därmed ser förändringen i ett språk

Synkron studie

En studie som fokuserar på språk vid ett visst tidsögonblick

Holistisk typologi

Att se på och jämföra språken som hela enheter, istället för att dela upp dem och fokusera på språkliga enheter

Partiell typologi

Att fokusera på språkliga egenheter snarare än på språket som helhet

Agent

Den som orsakar verbhandlingen

Mottagare/Recipient

Den som mottar någonting

Upplevare

Den som upplever någonting

Patient

Den som påverkas av eller omedvetet orsakar verbhandlingen

Lokativ

Platsen där handlingen äger rum

Källa

Handlingens ursprung

Tema

Ett objekt som förflyttas genom verbhandlingen

Instrument

Verktyg med vars hjälp verbhandlingen utförs

Time-stability

Givóns teori om att ordklasser kan delas upp efter hur statiska de är. Substantiv är tid-statiska, verb är tid-elastiska

Öppen klass

En ordklass som ständigt utökas: substantiv, adjektiv

Stängd klass

En ordklass som är statisk och sällan utökas med nya ord: Pronomen, artiklar

Referens

Substantiv är referenser till den verkliga världen

Kasus

En grammatisk kategori för nomen, som markerar dessas funktion i satsen

Heavy constituent principle

Delar som innehåller en stor mängd grammatiska element. T.ex. Relativa satser, som kan bestå av flera fraser

Cross-category harmony

De flesta språk har samma proportion dependenter framför substantiv som framför verb och andra ordklasser

Dependent

De ord i en viss fras som inte är huvudordet

Huvudordet

Det mest väsentliga i en fras

Left branching

Språk som har dependenter framför huvudordet

Right branching

Språk som har dependenter efter huvudordet

Kriterier för grundläggande ordföljd

Frekvens, pragmatiskt neutral kontext, markörer

Bundet morfem

Ett morfem som inte kan stå för sig självt. T.ex. -ar

Cirkumfix

Affix som omsluter roten. T.ex. Dubbelnegation i franska

Avledningsaffix

Affix som, när de läggs på en rot, skapar en helt ny rot. T.ex. -Ment > government

Infix

Affix som placeras inuti rotmorfemet

Fria morfem

Morfem som kan stå för sig själva

Prefix

Affix som placeras i början av ordet

The Agreement Hierarchy

Vilka satsdelar som överrensstämmer med verbet följer denna ordning:


Subjekt>Direkt objekt>Indirekt objekt>Övrigt

The Case Hierarchy

Vilka satsdelar som får markeras med kasus följer denna ordning:


Övrigt>Indirekt objekt>Direkt objekt>Övrigt

Animacy

Hur viktig, eller mer abstrakt sett "levande", en grammatisk komponent är i en sats.

The animacy hierarchy

1P o. 2P > 3P > Egen-/artnamn > Mänskliga nominalfraser > animata nominalfraser >inanimata nominalfraser
Saker som spelar roll: Sociocentrisk orientation, species, empati

bjlasbd

labjlas

Government

När huvudordet bestämmer vilken kasusform som skall läggas på dependenten i en fras.
T.ex Estniska


Ma lähen majast väljas


Väljas (= ut ur) gör att kasusmarkören (-st = ut ur) måste läggas på maja (= hus)

Head marking

När markörer läggs på huvudordet, och inte på dependenten som i svenskan

Dependent marking

När markörer läggs på dependenten, och inte på huvudordet.
T.ex. Flickans boll.

Double-marking

När markörer läggs både på huvudord och dependent

Dummy

Ett opersonligt prononmen, som t.ex. det snöar.


Påverkar verbets valens.

Deixis

När yttrande är baserade på "häret och nuet".
T.ex. Ser du fågeln där uppe?


Refererar till någonting i förhållande till platsen där talaren faktiskt befinner sig i talandets stund.

Modus

Talarens inställning till det som sägs. T.ex. Indikativ, imperativ, interrogativ

Deontiskt modus

Handlar om önskan


"Ja må du leva"

Epistemiskt modus

Handlar om hur troligt någonting anses vara


"Jag tvivlar på att du kommer klara tentan"

Evidentials

Modus där man har bevis för verbet


"Jag har sett att han smygröker"

3 typer av negation

1. Hjälpverb


2. Partikel


3. Affix