Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Markedsøkonomi

En økonomi baseret på markedsmekanismen, hvor udbud og efterspørgsel bestemmer prisen på varerne

Bruttonationalprodukt (BNP)

Samfundets samlede produktion

Økonomisk vækst

Øget produktion af varer og tjenesteydelser

Dagpenge

En ydelse, hvor man skal være medlem af en a-kasse. Derudover skal du være blevet ledig uden egen skyld og opfylde en række rådighedsbetingelser.

Bistandshjælp

En ydelse, der tildeles, hvis man i en periode ikke kan forsørge sig selv og sin familie. Ydelsen dækker kun de basale udgifter til bolig, faste udgifter osv. Det er også påkrævet, at man er aktiv jobsøgende, for at man kan modtage ydelsen.

Friktionsarbejdsløshed

En type arbejdsløshed, der forekommer, når folk er ved at skifte job eller har kortvarige ledighedssituationer

Sæsonarbejdsløshed

En type arbejdsløshed, der forekommer, når et job er mere efterspurgte på bestemte årstider

Konjunkturarbejdsløshed

En type arbejdsløshed, der er forårsaget af lav vækst og lav efterspørgsel i økonomien

Strukturarbejsdløshed

En type arbejdsløshed, der forekommer, når produktionsstrukturen i et land ændrer sig f.eks. den teknologiske udvikling, der overflødiggøre nogle arbejdspladser

Inflation

Vedvarende stigninger i prisniveauet. Måles som ændringer i forbrugerpriserne.