Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Konjukturer

Et samlet billede på samfundsøkonomiens aktivitetsniveau.

Kapitalbalancen

en opgørelse af Danmarks finansielle tilgodehavender i udlandet, ved årets udgang.

Markedsøkonomi

En økonomi, der er baseret på markedsmekanismen, hvor udbud og efterspørgsel bestemmer prisen på varerne.

Blandingsøkonomi

En økonomi hvor markedsmekanismen er omdrejningspunktet, men hvor staten griber aktivt ind i samfundsøkonomien.

Markedsligevægt

Situation, hvor udbud er lig efterspørgsel.

Konjukturarbejdsløshed

Forårsages af lav vækst og lav efterspørgsel i økonomien.

Inflation

Vedvarende stigninger i prisniveauet.

Gini-koefficienten

Er en værdi mellem 1 og 0, som udtrykker hvor stor uligheden er i fordelingen.

Betalingsbalancen

Er en opgørelse af handel med varer, tjenester og kapital mellem fx. Danmark og udlandet, i løbet af en periode.

Phillips-kurve

Viser at høj arbejdsløshed hænger sammen med lav inflation, og at lav arbejdsløshed medfører stigende inflation.

Strukturarbejdsløshed

Forekommer når produktionsstrukturerne i et land ændrer sig.

BNP

Tæller den samlede værdiforøgelse der sker i et land, for et enkelt år.