Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Định nghĩa của Thuốc phun mù

- Chế phẩm đóng trong bình chịu áp lực ( Khí nén , khí hoá lỏng )- Được phun ra dưới dạng Thành phần rất mịn

Ưu điểm :

1. sử dụng thuận tiện , dễ dàng2. Hạn chế được tác động bất lợi của môi trường3.Hạn chế đau cho Bệnh nhân4. Hiệu quả điều trị cao

Nhược điểm

1. Cần hướng dẫn sử dụng đúng2. Bao bì đặc biệt3. Bào chế , sản xuất đòi hỏi thiết bị riêng4. sử dụng chất đẩy CFCs gây phá hủy ozon5. chất đẩy hydrocarbon dễ cháy nổ