Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad innebär "praxis"?

Normer, oskrivna överenskommelser.

Vad är en "naiv teori"?

När man har en personlig relation till teorin och tolkar den utifrån våra egna erfarenheter och värderingar.

Vad är ett "problem" inom vetenskapen?

Ett problem behöver inte nödvändigtvis vara problematiskt, men det är alltid något som man är intresserad av att skaffa sig ny eller fördjupad kunskap inom.

Man säger att det finns två olika grenar inom forskningen, vilka är de och vad skiljer dem åt?

Tillämpad forskning - när vi söker en praktisk lösning med tillämpbara resultat.


Grundforskning - när vi fyller i luckor i vårt vetande, kan leda till tillämpad forskning.
Studera hjärnan för att lära sig om dess allmänna funktion = grundforskning
Söka efter ursprunget och botemedel till Alzheimers sjukdom = tillämpad forskning.

Vad är skillnaden mellan utvecklingsarbete, utredning och forskning?

Forskning - Ta reda på ny fakta, behov av teorier eller modeller i grunden


Utredning - Ta reda på ny fakta, behöver INTE vara genom teo/mod
Utveckling - Bidra till förändring, ofta med forskning/utredning som grund

Vad är skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning?

Kvantitativ - behandlar "hårda" fakta, mätningar, statistiska metoder. T.ex: enkäter. "Vilka skillnader, var, hur?"
Kvalitativ - behandlar "mjuk" fakta, tolkade analyser och intervjuer. "Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren?"

Vilka fyra områden finns i kunskapsstegen?

1. Filosofi
2. Metavetenskap


3. Vetenskap


4. Verklighet

Vilka olika grenar finns inom filosofin?

Naturfilosofi (ontologi)


Kunskapsfilosofi (epistemologi)


Värdefilosofi (etik)

Vad behandlar naturfilosofi/ontologi och vilka undergrenar har den?

Frågor om hur man ska förstå universum, människan och samhällets sanna natur och ursprung.
Realism - världen finns oberoende av våra uppfattningar om den. (Vedertaget)


Idealism - verkligheten kan inte existera utan våra upplevelser av den.

Vilka typer av realism finns?

Materialism - världen består av materia och/eller processer.


Kritisk realism - vår uppfattning av världen begränsas av vår subjektivitet; våra fördomar och förkunskaper om den.

Vad är kunskapsfilosofi/epistemologi, samt vilka undergrenar har den?

Läran om kunskapens ursprung och giltighet.
Empirism - vi får kunskap genom våra sinnesintryck och erfarenheter (vedertaget).


Rationalism - vi får kunskap inifrån och genom våra medfödda egenskaper; språk, logik osv.

Vad behandlar värdefilosofi?

Moralfilosofiska, etiska och estetiska frågor.

Metavetenskap har två undergrenar, vilka?

Vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori.

Vad behandlar vetenskapsteori samt vilka undergrenar har den?

Den behandlar vad som kännetecknar vetenskap och hur man erhåller den.


Naturvetenskaplig syn - realism och empirism


Humanistisk syn - idealism och rationalism

Vad behandlar vetenskapsteori?

Den producerar teorier om andra teorier, genom att studera hur forskare inom andra discipliner arbetar.
Den används för att hjälpa forskare förstå och få nya synsätt på sin egen forskning.

Vad innebär det näst lägsta steget, vetenskapen, i kunskapsstegen?

Det är där forskarna är verksamma och producerar kunskap i form av vetenskapliga teorier.

Vad innebär det lägsta steget, verkligheten, i kunskapsstegen?

Det är vetenskapens objekt, där de vetenskapliga teorierna tillämpas, för att hjälpa oss förstå den.

Vilken är skillnaden mellan kunskap och information?

Kunskap är ett mer abstrakt begrepp medan information syftar på något mer specifikt. Information är något man med sinnena tagit in, kunskap är vad man har när man tagit in informationen.

Vad är en hypotes?

Ett antagande om hur två eller flera begrepp är relaterade till varandra. Utformas ofta "om .... så ...." (om jag ramlar så slår jag mig).

Vilka kunskapsformer finns?

Praktisk kunskap handlar om erfarenheter och tekniker (alltså erfarenhet av ett problem eller kunskap i att bygga hus)
Teoretisk kunskap nås genom övning och inlärning

Kan vara lättare att gå från goda praktiska kunskaper till goda teoretiska, än vice versa.

Vad är en paradigm/ett paradigmskifte?

Ett paradigm är på vilket sätt jag ser världen, och avgör vilka frågor som skall ställas och inte, vilka svar som är relevanta, hur experiment skall utföras osv.
Ett paradigmskifte är när jag radikalt byter uppfattning. (ex: när man insåg att jorden är rund och inte platt, Einsteins relativitetsteori)

Vad är induktion, deduktion och abduktion?

Sätt att producera fram teorier på ett empiriskt underlag, som man vill ska ge en nära bild av verkligheten.


Induktion - man forskar fram en teori


Deduktion - forska utifrån en teori


Abduktion - Man forskar fram en teori (ind.) för att sedan resta den (ded.)

Vad är skillnaden mellan induktion och deduktion?

Induktion - baserat på flera iakttagelser, t.ex. alla svanar jag sett är svarta, därför är alla svanar svarta. Slutsatsen kan vara falsk.
Deduktion - baserat på flera premisser. Om premisserna är sanna kan slutledningen vara sann. 1) människor är dödliga + 2) jag är människa = 3) jag är dödlig.

Vad är hypotetiskt-deduktiv metod?

Mantestar sina gissningar/hypoteser deduktivt. Stämmer premisserna medverkligenheten? Man falsifierar de hypoteser som inte stämmer.

Vad är positivismen?

Den har sina rötter i empirismen och är en sträng variant av materialismen. Allt ska bygga påhård fakta; kunskap ska vara mätbar och kunna observeras i experiment ochliknande. Går ut på att stärka hypoteser för att göra dem verifierbara (dvs möjliga att göra om med samma resultat). Omöjligt att verifiera = omöjligt att det är sanning.

Vad är hermeneutik?

En forskningsmetod, som går att applicera på samhällsvetenskap och humaniora, där tolkningen är central. Det finns ingen absolut sanning, utan olika tolkningar av den. Genomförs ofta genom insamling av material och generalisering av materialet (kvalitativ forskning)

Vad är den hermeneutiska cirkeln?

Tolkningar bygger på erfarenheter som bidrar till nya tolkningar, som bygger på nya erfarenheter. Ständig utveckling.

Vad innebär strukturalism?

Att människan enbart är styrdav strukturer, det finns ingen fri vilja utan det är strukturer som styr hur viagerar.

Vad innebär poststrukturalism (postmodernism)?

Antifilosofi. Menar att jag kan inte uppleva något om jag inte känner till motsatsen. Jag kan inte vara glad om jag inte varit ledsen.

Vad innebär relativism?

Allt är relativt. Det finns inte bara en sanning, det finns flera olika, beroende på vad du stället det i relation till.

Vad innebär reliabilitet och validitet?

Reliabilitet = mätningarna är korrekta och kan göras om av en annan forskare.


Validitet = att jag mäter det jag skulle mäta. Omteorin jag utgick ifrån inte stämmer har forskningen låg validitet.

Vad var Poppers falsifiering?

Mankan aldrig vara 100% säker på att en hypotes är sann (verifiera). Däremotkan man falsifiera den. Popper tyckte att man skulle hitta på massahypoteser och sedan försöka falsifiera så många som möjligt. Kanman ej falsifiera blir den provisorisk sanning.
(Falsifikationism)

Vad är förförståelse?

Saker vi tycker och tänker omedvetet. En bra förförståelse blirförkunskap, medan en dålig förförståelse blir en fördom.

Hur går forskningsprocessen till?

1. Identifiera problemområdet, formulera (preliminärt) syfte ochfrågeställningar, och gå igenom litteraturgen (vad har jag och vad behöverjag)
2. Eventuell precisering/avgränsning av området, val av undersökningsupplägg


3. Genomförande, bearbeta och analysera material, avrapportering (genomförs för att kunnavalidera) + garantera vetenskapligheten i din forskning

EnligtPatel och Davidson kan teoriproduktion bedrivas på två sätt. Vad kallas det nären forskare arbetar utifrån bevisandets väg och upptäckandets väg?

Deduktiv respektive induktiv metod.

Vilka tre kunskapsområden finns?

Techne– praktisk kunskap du uttrycker genom att t.ex. sticka en tröja eller bygga etthus, även kallad poesis. Konstfärdighet.
Fronesis – praktisk kunskap du uttrycker genom att använda dig av t.ex.samtalstekniker, även kallad praxis. Att vara street smart. Visdom.
Episteme – teoretisk vetenskaplig kunskap, att vara boksmart. Vetande.

Förklaravad som menas med normal vetenskap enligt Kuhn.

Normalvetenskapenär den vetenskap som bedrivs enligt rådande normer och tankemönster inom ettparadigm. När icke-normal vetenskap antas som det mest rätta sker ettparadigmskifte.

Nämnen utmärkande egenskap för logisk positivism.

Positivism:Det är endast erfarenheter som bringar kunskap och allt kan härledas tillbestämda naturlagar (rötter i empirism och materialism). Ställer krav påmätbarhet.
Logisk positivism: Går en hypotes inte att verifiera ska den förkastas = verifierbarhetsprincipen.

Vilka är kriterierna för ett vetenskapligtarbete?

Det ska anknyta till en vedertagen teori, vetenskaplig metod används,återkopplar till teorin.

Beskriv deninduktiva forskningsprocessen

Att forska fram en teori. Baserat på iakttagelser sammanställer du fakta föratt utforma en teori. Även om premisserna är sanna kan teorins slutsats varafalsk.

Beskriv den deduktiva forskningsprocessen

Att forska utifrån existerande teorier. Om premisserna är sanna så kanslutsatsen vara sann, om en eller flera premisser är falska så är slutsatsenalltid falsk.

Vad är en teori?

Ett systemav inbördes relaterade begrepp som tillsammans försöker förklara ett observeratfenomen.D

Definiera teoretisk kunskap samt hur den övas

Dennatyp av kunskap, episteme, är att ha teoretisk kunskap om något allmängiltigt,och tränas genom tankeverksamhet. Att vara boksmart.