• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/1641

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

1641 Cards in this Set

 • Front
 • Back
name resolution
névfeloldás
named arguments
megnevezett argumentumok
namespace
névtér
name-value pair
név-érték pár
Network Address Translation
hálózati címfordítás (NAT)
natural language
természetes nyelv
natural language syntax
természetes nyelvi keresés
navigation bar
navigációs sáv
neglected account
mellőzött ügyfél
neglected contact
mellőzött kapcsolattartó
nested table
beágyazott táblázat
nested type
beágyazott típus
Network Access Protection
Hálózatvédelem
network address translation
hálózati címfordítás
network administrator
hálózati rendszergazda
network bandwidth throttling
sávszélesség szabályozása
network diagnostics framework
Hálózati diagnosztikai keretrendszer
network explorer
Hálózattallózó
network file system
hálózati fájlrendszer
network gateway
hálózati átjáró
network interface layer
hálózatiinterfész-réteg
network latency
hálózati késleltetés
network load balancing
hálózati terheléselosztás
network location awareness service
hálózati helyfigyelés szolgáltatás
network monitor
Hálózatfigyelő
network name resource
hálózatnév erőforrás
network policy
hálózati házirend
network printer installation wizard
Hálózati nyomtatótelepítés varázsló
network address range
hálózati címtartomány
network topology
hálózati topológia
new this week
Új lehetőségek ezen a héten
New to do
Új teendő
News Banner
Híradós szalagcím
news feed
hírcsatorna
newsgroup
hírcsoport
newsreader
hírolvasó
nickname
becenév
no charge
költségmentes
node
csomópont
non adjacent selection
nem összefüggő kijelölés
nonbreaking hyphen
nem törhető kötőjel
nonbreaking space
nem törhető szóköz
noncontiguous namespace
nem folyamatos névtér
nondelivery report
sikertelen kézbesítés
nonprinting region
nyomtatási tartományon kívüli terület
nonrepudiation
letagadhatatlanság
normalize
normalizál
not applicable
nem alkalmazható, nem elérhető
non synchronized
Nem szinkronizált
note
feljegyzés
notebook
jegyzetfüzet
note-taking tool
rögzítési eszköz
notice
alapelv
notification
értesítés
notification recipient
értesítés címzettje
notifications
értesítések
notify list
értesítési lista
Now Playing
Most játszott
nudge
elmozdít
null field
nullmező
numeric expression
numerikus kifejezés
numeric keypad
számbillentyűzet
object browser
objektumböngésző
object identifier
objektumazonosító
object library
objektumtár
object linking and embedding
objektumcsatolás és -beillesztés
object model diagram
objektummodell-diagram
object type
objektumtípus
object oriented programming (oop)
objektumorientált programozás
optical character recognition
optikai karakterfelismerés
OEM License Agreement
OEM licencszerződés
Office Customization Tool
Office testreszabási eszköze
offline
kapcsolat nélküli
one-to-many relationships
egy-a-többhöz reláció
one-to-one relationships
egy-az-egyhez reláció
one-way trust
egyirányú bizalmi kapcsolat
Online, I'm reachable
Elérhető vagyok
on-screen keyboard
képernyő-billentyűzet
onward transfer
előrehaladó átvitel
OOP
objektumorientált programozás
opacity
átlátszatlanság
open
nyitott
open content model
nyílt tartalommodell
open database connectivity
nyílt adatbázis-kapcsolat
operand
operandus
operating system
operációs rendszer
operation
művelet
opportunity funnel
lehetőség feltérképezése
opt in
jóváhagyás
opt out
elutasítás
optical character recognition
optikai karakterfelismerés
optimized
optimalizált
option button
választógomb
optional hyphen
feltételes kötőjel
options
beállítások
order
megrendelés
order processing pipeline
megrendelésfeldolgozó futószalag
order status code
megrendelés állapotkódja
ordinal number
sorszám
org chart
szervezeti diagram
organizational unit
szervezeti egység
organizer
szervező
orientation
tájolás
origin
eredet
original equipment manufacturer
hardvergyártó
Boot Manager
Rendszertöltés-vezérlő
Diagnosis and Recovery
diagnózis és helyreállítás
Error Reporting
hibajelentés
Firewall with Advanced Security
Fokozott biztonságú tűzfal
Originating Lead
Érdeklődő eredete
orphan
árva
orphaned client
árva ügyfél
Other
Egyéb
Other Contacts
Egyéb partnerek
Other Phone
További telefonszám
outbound proxy
kimenő proxy
outer join
külső illesztés
Outgoing Number
Kimenő telefonszám
outgoing proxy
kimenő proxy
outline
vázlat
outline data
vázlatadatok
outline font
körvonalas betűkészlet
Outlook add-in
Outlook-bővítmény
Outlook Voice Access
Outlook hanghozzáférés
out-of-box driver
nem beépített illesztőprogram
out-of-box experience
kezdőélmény
outside line access code
távválasztó szám külső vonalhoz
overdue
késésben
overhead
többletterhelés
override
felülbírál
package
csomag
Package Creation Tool
Csomagkészítő eszköz
Package Manager
Csomagkezelő
packaging
csomagolás
packet
csomag
packet assembler/disassembler
adatcsomag-összeállító/-kicsomagoló
packet header
csomagfejléc
packet switching
csomagkapcsolás
page
oldal
page
lap
Page banner
szalagcím
page break
oldaltörés
page footer
oldalláb
page header
oldalfej
page layout
szedéstükör
page margin
margó
Page title
oldalcím
paging
lapozás
paging file
lapozófájl
Paint Drip
Festékcsöpögés
pair wise consistency check
páros konzisztencia-ellenõrzés
panning mode
panoráma üzemmód
paper source
papírforrás
paragraph formatting
bekezdés formázása
paragraph mark
bekezdésjel
parallel device
párhuzamos eszköz
parallel port
párhuzamos port
parameter
paraméter
parameter query
paraméteres lekérdezés
parent
szülő
parent
fölérendelt
parent business unit
fölérendelt részleg
parent node
Szülőcsomópont
parent object
szülőobjektum
Parental Controls
Szülői felügyelet
Parental Guidance Recommended
Szülői felügyelet ajánlott
parity
paritás
parity bit
paritásbit
parse
elemez
partial localization
részleges honosítás
partial replica
részleges replika
participant code
résztvevőkód
participant list
résztvevők listája
partition
partíció
partition boot sector
partíciós betöltőszektor
partnership
társítás
parts requisition
elemigénylés
passive client
passzív ügyfél
passkey
hozzáférési kulcs
passphrase
jelszó
password
jelszó
password authentication
jelszó-hitelesítés
password policy
jelszóházirend
password propagation
jelszópropagálás
password stealer
jelszótolvaj
password synchronization
jelszó-szinkronizálás
paste
beillesztés
patching
javítás
path
elérési útvonal
pattern
minta
pattern-matching character
helyettesítő karakter
Pause
Szünet
payment status
kifizetési állapot
Payment Terms
Fizetési feltételek
PC experience
PC-s gyakorlat
PCI expansion slot
PCI-bővítőhely
peak cell rate
maximális cellasebesség
Peak Memory Usage
memóriahasználat csúcsértéke
peer
társ
peer trust
társmegbízhatóság
peer-caching
társ-gyorsítótárazás
Peer-to-Peer
Társ-társ, társközi
peer-to-peer network
egyenrangú hálózat
peer-to-peer session
társ-társ játszma
pen input
tollbemenet
Pending
Függő
People Near Me
asztaltársaság
performance
teljesítmény
Performance Center
Teljesítményközpont
performance counter
teljesítményszámláló
performance object
teljesítményobjektum
Performance Reviews
Teljesítményértékelés
perimeter network
szegélyhálózat
peripheral
periféria
permission class
engedélyosztály
permission object
engedélyobjektum
permission policy
engedélyházirend
permission setting
engedélybeállítások
permission type
engedélytípus
permissions
engedély
permissions level
engedélyszint
permissions list
engedélylista
persistent cookie
maradandó cookie
persistent object
perzisztens objektum
Personal
Személyes
Personal Area Network
személyi hálózat
personal computer
személyi számítógép
personal data
személyes adatok
personal folders file
személyes mappafájl
personal identification number
személyi azonosítószám
personal information
személyi adatok
personal schedule
személyes ütemterv
Personal Settings
Személyes beállítások
Personal Transfer
Hívásátadás
personalization
személyre szabás
personalized menu
testreszabott menü
personally identifiable information
személyhez köthető adatok
phisher
csirkephogó
phishing
adathalászat
phishing confidence level
adathalászat megbízhatósági szint
Phishing Filter
Adathalászat-szűrő
phishing website
adathalász webhely
Phone Controls
Hívásvezérlők
phone integration
hívásintegráció
phone log
telefonnapló
Phone Settings…
Hívásbeállítások
Photo Montage
Fotómontázs
photo stamp
fotóbélyegző
phrase list
kifejezéslista
physical address extension
fizikai címek kiterjesztése
physical disk resource
fizikai lemezerőforrás
physical layer
fizikai réteg
physical path
fizikai elérési út
physical vulnerability
fizikai biztonsági rés
picture placeholder
képhelyőrző
picture-in-picture
kép a képben
pie chart
tortadiagram
pilot group
próbacsoport
pilot identifier
próbaazonosító
pilot number
próbaszám
ping
ping
pipe
függőleges vonal
pipeline
futószalag
piracy
szoftverkalózkodás
pitch
nyomtatási sűrűség
pixel
képpont
pixel format
képpontformátum
pixel shader
képpontárnyékoló
Pixelate
Növekvő képpontok
pixels per inch
képpont/hüvelyk
placeholder
helyőrző
placeholder text
helyőrző szöveg
placeholders
helyőrzők
plain text
formázatlan szöveg
plaintext
nyílt szöveg
plaintext authentication
alapszintű hitelesítés
platform invoke
platformhívás
Platform Manager
Platformkezelő
Play
Lejátszás
play count
lejátszások száma
Play Recorded Announcement
Rögzített közlemény lejátszása
playback
lejátszás
player
lejátszó
playlist
lejátszási lista
plot area
rajzterület
plotter
rajzgép
plotter font
rajzolt betűkészlet
Plug and Play
Plug and Play
plug-in
beépülő modul
Pocket PC
kéziszámítógép
point
pont
pointer
mutató
pointing device
mutatóeszköz
poison message queue
ártalmas üzenetek sora
poke
letűz
policy bar code
adatvédelmi vonalkód
polling
ciklikus lekérdezés
pooling
készletezés
populate
beolvasás
pop-up ad
előugró hirdetés
pop-up control
előugró vezérlőelem
pop-up form
előigró űrlap
pop-up item
előugró elem
pop-up menu
helyi menü
pop-up window
előugró ablakok
port
port, átvisz
portable computer
hordozható számítógép
portrait orientation
álló elrendezés
Position
Pozíció
position index
helyzetindex
post
közzétesz , közlemény
postal code
irányítószám
power
teljesítmény
power management
energiagazdálkodás
power off
kikapcsolt
Power Options
Energiagazdálkodási lehetőségek
power plan
energiaséma
power scheme
energiagazdálkodási séma
power trip point
töltöttségi szint
power user
hozzáértő felhasználó
powered on
bekapcsolt
preamplifier
előerősítő
predefined key
előre definiált kulcs
predicate
predikátum
preferred server
előnyben részesített kiszolgáló
preinstallation
előtelepítés
prepaid card
feltöltőkártya
prepaid card code
feltöltőkártya kódja
prepaid card number
feltöltőkártya száma
prepaid computer
feltöltőkártyás számítógép
prepaid computing
feltöltőkártyás számítógép-használat
Prepaid Computing Essentials
feltöltőkártyás számítógép-használat alapvető adatai
presence
jelenlét
presence awareness
jelenlétfigyelés
presentation
bemutató
presentation broadcast
bemutató közvetítése
Presentation panel
bemutatópult
presenter
előadó
presenter photo
előadó fényképe
Presenter View
Előadói nézet
preshutdown time-out
leállítás előtti időkorlát
press and hold
lenyomva tartás
Previewer
mintamegjelenítő
price list
árlista
price quote
árajánlat
primary buffer
elsődleges puffer
Primary disk
elsődleges lemez
primary key
elsődleges kulcs
primary partition
elsődleges partíció
primary unit
elsődleges egység
print area
nyomtatási terület
print device
nyomtató
print job
nyomtatási feladat
print preview
nyomtatási kép
print quality
nyomtatás minősége
print queue
nyomtatási sor
print server
nyomtatókiszolgáló
print spooler
nyomtatási sorkezelő
Print to PDF
nyomtatás PDF formátumban
printer
nyomtató
printer driver
nyomtatómeghajtó
Printers and Faxes
Nyomtatók és faxok
Printing and Imaging Devices
Nyomtatók és képfeldolgozó eszközök
printing pool
nyomtatókészlet
privacy
titkosság
privacy policy
adatvédelmi szabályzat
privacy statement
adatvédelmi nyilatkozat
Privacy Wizard
Adatvédelemi varázsló
private key
személyes kulcs
private network
magánhálózat
privilege
jog
privilege attribute certificate
jogosultságiattribútum-tanúsítvány
probability
valószínűség
probation
próba
probe
mintavétel
procedure
eljárás
procedure level
eljárásszintű
process
folyamat
process accounting
folyamatnaplózás
process diagram
folyamatdiagram
process logging
folyamatnaplózás
processing instructions
feldolgozási utasítások
processor
processzor
product
termék
Product and Service Items
Termékek és szolgáltatások
product catalog
termékkatalógus
Product Development Planning
Termékfejlesztési terv
Product Evaluation Post Launch
Termékbevezetés utáni termékértékelés
product key
termékkulcs
product vulnerability
termék biztonsági rése
production Web server
élő webkiszolgáló
professional-looking
professzionális megjelenésű
profile
profil
Profile Editor
profilszerkesztő
Profile Manager
Profilkezelő
profiler
profilkészítő
Program Compatibility Assistant
Programkompatibilitási segéd
Program Guide
Programajánló
programmable interrupt controller
programozható megszakításvezérlő
programmatic identifier
programozási azonosító
project task
projektfeladat
Project Tasks
Projekttevékenységek
prolog
előkód
promote
előléptet
promotion code
promóciókód
prompt
Lehetőség
prompt publishing point
proof of purchase
vásárlás igazolása
property
tulajdonság
Property Editor
tulajdonságszerkesztő
property fields
tulajdonságmezők
property name
tulajdonságnév
proposal
ajánlat
protect
megvéd
Protected Environment Authorization service
Védett környezet engedélyezési szolgáltatása
protected mode
kernel mód
protection point
védelmi pont
protocol
protokoll
protocol rollover
protokollváltás
proxy server
proxykiszolgáló
pruning
elérhetetlen nyomtatók törlése
pseudo-random function
álvéletlen függvény
public folder
nyilvános mappa
public key
nyilvános kulcs
public key algorithm
nyilvános kulcs képzési algoritmusa
public key cryptography
nyilvános kulcsú titkosítás
Public Key Cryptography Standards
Nyíltkulcsú titkosítási szabvány
public key encryption
nyilvános kulcsú titkosítás
Public Key Infrastructure
nyilvános kulcsokra épülő infrastruktúra
public key infrastructure
nyilvános kulcsokra épülő infrastruktúra
Public Key Infrastructure certificate
nyilvános kulcsú infrastruktúra tanúsítványa
public network
nyilvános hálózat
public queue
nyilvános várólista
public variable
publikus változó
publish
közzétesz
Publish this phone number
Telefonszám közzététele
Published
Közzétett
Publishing Resources
Közzétételi erőforrások
pull
Adatkiszolgálás, lekéréses
pulse code modulation
impulzuskód-moduláció
pulse dialing
impulzusos tárcsázás
purchase requisition
beszerzési igénylés
pure text
tiszta szöveg
push
leküldéses
push button
parancsgomb
pyramid diagram
piramisdiagram
QA
karanténügynök
Qualified Certificate
Minősített tanúsítvány
qualifying license
feljogosító licenc
quality assurance
minőségbiztosítás
Quality of Service
Szolgáltatás minősége
Quarantine Enforcement Server
karanténérvényesítő-kiszolgáló
Quarantine Server
karanténkiszolgáló
query
lekérdezés
query design
lekérdezésterv
query role
lekérdezéskiszolgálói szerepkör
Question
Kérdés
Question Log
kérdésnapló
question mark
kérdőjel
Questions and Answers panel
kérdések és válaszok
queue
Várólista, várakozási sor
queue up
felvétel a lejátszási sorba
Quick Access Toolbar
Gyorselérési eszköztár
Quick Create
Gyorslétrehozás
quick deploy
gyorsterjesztés
Quick Launch
Gyorsindító
Quick Start
Első lépések
Quick Tabs
Gyorslapok
Quick Tour
Kalauz
quiet mode
csendes üzemmód
quota
kvóta
quota limit
kvótahatár
quote
árajánlat
race condition
versenyhelyzet
radial diagram
csillagdiagram
radio button
választógomb
radio frequency
rádiófrekvencia
RAM cache
RAM-gyorsítótár
random access memory
közvetlen elérésű memória
range
tartomány
range selection
összefüggő kijelölés
ranking
rangsorolás
rasterization
raszterizálás
rating
minősítés
reader
olvasó
Reading Pane
betekintő ablaktábla
Reading View
Olvasás nézet
readme file
fontos fájl
read-only memory
csak olvasható memória
real time
valós idő
realm
tartomány
real-time
valós idejű
Real-time protection
Valós idejű védelem
reboot
újraindítás
Received Files
Fogadott fájlok
recognized text
felismert szöveg
recognizer language
felismerés nyelve
record
rekord
record type
bejegyzéstípus
Recording
felvétel
records management
rekordkezelés
Records Repository
Rekordtárház
recovery agent
helyreállítási megbízott
Recovery Console
helyreállítási konzol
recovery log
kvórumnapló
recovery option
helyreállítási beállítások
recovery policy
helyreállítási irányelv
Recurrence
Ismétlődés
recurring
ismétlődő
recursive query
rekurzív lekérdezés
Recycle Bin
Lomtár
redirection
átirányítás
redo
mégis
reduced instruction set computing
csökkentett utasításkészletű számítógép (RISC)
Redundant Array of Independent Disks
független lemezek redundáns tömbje (RAID)
Reestablish Instant Message Connection
A kapcsolat ismételt létrehozása az azonnali üzenetekhez
Reestablish Instant Message Conversation…
Azonnali üzenetekből álló beszélgetés ismételt létrehozása
Reestablish Sharing Connection…
Megosztott kapcsolat ismételt létrehozása…
referential integrity
hivatkozási integritás
referral
javaslat
Referred by
Referenciaszemély szerint
referring domain
hivatkozó tartomány
reflection
reflexió
refresh
frissítés
refresh interval
frissítési időköz
refresh rate
frissítési frekvencia
region
terület
register
regisztrálás
registered file type
bejegyzett fájltípus
registration
regisztráció
registry
beállításjegyzék, rendszerleíró adatbázis
registry key
beállításkulcs, rendszerleíró kulcs
regular expression
reguláris kifejezés
relational database
relációs adatbázis
relational database management system
relációsadatbázis-kezelő rendszer
Relationship Type
Kapcsolattípus
relative link
relatív hivatkozás
relative path
relatív elérési út
relative positioning
relatív pozicionálás
relative URL
relatív URL
relay host
továbbító állomás
relay server
továbbító kiszolgáló
release
kiad
release notes
kibocsátási megjegyzések
reliability
megbízhatóság
Reliability Analysis Component
Megbízhatóságelemzés
Reliability Monitor
Megbízhatóságfigyelő
remaining availability
fennmaradó elérhetőség
remote access
távelérés
remote access server
távelérési kiszolgáló
remote attack
távoli támadás
remote computer
távoli számítógép
remote control software
távvezérlési szoftver
remote data access
távoli adatelérés
remote database
távoli adatbázis
Remote Installation Services
távtelepítési szolgáltatások
remote procedure call
távoli eljáráshívás
remote session
munkafolyamat távkapcsolaton keresztül
remotely administered server
távolról kezelt kiszolgáló
remoting
távoli eljáráshívás
removable media
cserélhető adathordozó
Removable Storage
cserélhető tároló
Remove association
Társítás megszüntetése
Remove From Conference
Eltávolítás a konferenciáról
Remove from Group
Eltávolítás a csoportból
Remove from This Conversation
Eltávolítás az aktuális beszélgetésből
Rename
Átnevezés
Rename this To Do
Teendő átnevezése
render
renderel, megjelenít
rendering
renderelés
repacketization
újracsomagolás
repeat
ismétlés
repeat delay
ismétlés késleltetése
repetitive strain injury
ismétlődő terheléses sérülés
Replace with
Csere erre:
replica
replika
replication
replikáció
replication latency
replikációs késés
replication policy
replikációs házirend
replication topology
replikációs topológia
report
jelentés
report footer
jelentésláb
report header
jelentésfej
report subscription
jelentés előfizetése
Report toolbar
Jelentéseszköztár
repudiation
letagadhatóság
Request For Comments
szabványjavaslat
requested
igényelt
requested permissions
kért engedélyek
requisition
igénylés
reseal
visszazárás
reservation
fenntartás
reserved word
fenntartott szó
Reset Status
Előző állapot visszaállítása
residential gateway
helyi átjáró
residential server
levélfiók kiszolgálója
resolution
felbontás
resolve
megold
resolver
feloldó
resource
erőforrás
Resource Booking Attendant
erőforrásfoglalás-segítő
resource domain
erőforrás-tartomány
resource exhaustion detector
erőforrásfogyás-jelentő
resource exhaustion resolver
erőforrásfogyás-kezelő
resource file
erőforrás-tartomány
resource leak
erőforrásszivárgás
resource record
erőforrás-figyelő
responder
válaszadó
response
erőforrás alapú megközelítés
response level
reagálási szint
response time
válaszvárólista
restart
újraindítás
Restart this video feed
Videobeszélgetés újraindítása
restore
visszaállítás
Restore Database
Adatbázis visszaállítása
restore point
visszaállítási pont
result set
eredményhalmaz
Resume, CV
önéletrajz
Retrieve
Visszakapcsolás
Retrieve Call From Hold
Hívásvárakoztatás megszüntetése
retry interval
beolvas
return address
válaszcím
Reunion
Réunion
revenue
várható bevétel
reverse lookup
belső felépítés elemzése
revision mark
korrektúrajel
revocation
visszavonás
rewind
visszatekerés
ribbon
menüszalag
rich site
pompás webhely
RID
relatív azonosító
right-aligned
jobbra igazított
right-click
jobbra zárt
rights
jogosultság
rights management
tartalomvédelem
right-to-left
jobbról balra szövegirányú
Right-to-Left Reading Order
Jobbról balra haladó olvasási irány
ring duration
csengetési időtartam
RJ-45 jack
RJ-45-ös csatlakozó
RLSD
RLSD
roaming user profile
mozgó felhasználói profil
role
szerepkör
role-based authorization
szerepkör alapú engedélyezés
Role-Based Interface
Szerepkörfüggő felület
roll back
visszaállítás, visszaállítás
rollover
élőponteffektus
root
gyökér
root authority
legfelső szintű hitelesítésszolgáltató
root certificate
főtanúsítvány
root certification authority
legfelső szintű hitelesítésszolgáltató
root directory
gyökérkönyvtár
root element
gyökérelem
root folder
gyökérmappa
Rotate 270
Elforgatás 270 fokkal
round robin
ciklikus időszeletelés
round trip
adatváltás a kiszolgálóval
rounding
kerekítés
Router
Útválasztó
routing
útválasztás
routing table
útvonaltábla
row
sor
RSS feed
RSS-hírcsatorna
RSS Platform Sync Engine
RSS-platform szinkronizációs motorja
RSS Reader
RSS-olvasó
RSS Subscriptions
RSS-előfizetések
rule
szabály
rule collection
szabálygyűjtemény
ruler
vonalzó
running foot
ismétlődő lábléc
running head
ismétlődő fejléc
safe and easy
biztonságos és könnyű
safe code
felügyelt kód
safe list collection
megbízhatósági lista
safe mode
csökkentett üzemmód
Safe Recipients List
megbízható címzettek listája
Safe Senders List
megbízható feladók listája
safeguard
biztonságos környezetet
sale
értékesítés
sales forecast
értékesítési előrejelzés
sales lead
érdeklődő
sales literature
termékleírások
sales report
értékesítési jelentés
sales territory
értékesítési terület
salesperson
értékesítő
sampling
mintavétel
sampling rate
mintavételi frekvencia
SAN
rendszerszintű hálózat
sandbox
védőfal
saturation
telítettség
Save
Mentés
Save As File…
Mentés fájlként…
saved requisition
összegyűjtött igénylés
saved view
mentett nézet
scalability
skálázhatóság
scalar data type
skalár
scale
méretezés
scan
Beolvasás, letapogat
scan interval
beolvasás időköze
scanner
képolvasó
Schedule a Conference...
Konferencia ütemezése…
Scheduling Assistant
Ütemező segéd
schema
séma
scheme color
sémaszín
scope
hatókör
scrap
mozgatótár
screen
képernyő
screen resolution
képernyőfelbontás
screen saver
képernyőkímélő
ScreenTip
elemleírás
script
parancsfájl
script anchor
parancsfájlhorgony
script command
parancsfájl-utasítás
scripting engine
parancsértelmező
scroll
görget
scroll arrow
görgetőnyíl
scroll bar
görgetősáv
Scroll tab
görgetőelem
Scroll, Banner
Szalagcím görgetése
seal
titkosítás
seamlessly
zökkenőmentes
Search
Keresés
search engine
keresőmotor
search page
keresőlap
Search tasks and templates
Feladatok és sablonok keresése
Seating Chart
résztvevődiagram
secret key encryption
szimmetrikus titkosítás
secure repository
biztonságos tárház
secure zone
biztonsági zóna
security
biztonság
Security Configuration Wizard
Biztonság beállítása varázsló
security context
biztonsági környezet
security group
biztonsági csoport
security hole
biztonsági rés
security log
biztonsági napló
security patch
biztonsági frissítés
security policy
biztonsági házirend
security role
biztonsági szerepkör
security support provider
biztonsági támogatás szolgáltatója
Security Support Provider Interface
biztonsági támogatás szolgáltatójának interfésze
security token service
biztonsági tokenekkel kapcsolatos szolgáltatás
security update
biztonsági frissítés
security vulnerability
biztonsági rés
seed
mag
seek
pozicionálás, pozicionálás
segmented addressing architecture
szegmentált címzésű architektúra
select
kijelöl
Select All
Az összes kijelölése
Select picture
képválasztás
selection rectangle
kijelölési négyszög
self-healing technology
önjavítási technológia
Self-help online support
Önsegítő technikai támogatás
self-signed certificate
önaláírt tanúsítvány
send
küld
Send an Instant Message...
Azonnali üzenet küldése…
Send E-Mail...
E-mail küldése…
sender policy framework
feladóvédelmi keretrendszer
sender reputation
feladói jellegzetesség
Senior Detective
Rangidős nyomozó
sensitive data
bizalmas adatok
separator
elválasztó
separator characters
elválasztójel
sequential processing
szekvenciális feldolgozás
serial port
soros port
serial processing
sorrendi feldolgozás
serialization
szerializálás
server
kiszolgáló
server certificate
kiszolgálói tanúsítvány
server cluster
kiszolgálófarm, kiszolgálófürt
server error
kiszolgálóhiba
server farm
kiszolgálófarm
Server Manager
Kiszolgálókezelő
server node
kiszolgáló-csomópont
server process
kiszolgálófolyamat
Server Side Incremental
Kiszolgálóoldali növekményes
server-based web site
kiszolgálóalapú webhely
server-side image map
kiszolgálóoldali interaktív kép
server-side include
kiszolgálóoldali beágyazás
service
szolgáltatás
service access point
szolgáltatás hozzáférési pont
service activity
szolgáltatási tevékenység
Service Advertising Protocol
szolgáltatás-közzétételi protokoll
service coverage
szolgáltatásbiztosítás
service hardening
szolgáltatáskorlátozás
Service Hardening
szolgáltatáskorlátozás
service level
szolgáltatásszint
service manager
szolgáltatáskezelő
service pack
szervicsomag
Service Pack
szervicsomag
service principal name
egyszerű szolgáltatásnév
service provider
Internetszolgáltató, szolgáltató
Service Provider Interface
szolgáltatói felület
Service Quality Metrics
Szolgáltatásminőség elemzése
service report
szolgáltatásjelentés
service ticket
szolgáltatásjegy
session
munkamenet
session cookie
munkamenet-cookie
session identifier
munkamenet-azonosító
session key
munkamenetkulcs
Set due date
határidő
Set Note...
Megjegyzés…
set-by-caller callback
hívó által beállított visszahívási szám
Settings
Beállítások
Settings Management Interface
Beállításkezelési felület
setup
konfiguráció
severity code
súlyossági kód
shade
árnyalat
Shadow Copy report
árnyékmásolati jelentés
shadowing effect
árnyékhatás
shallow copy
részleges másolat
share
megoszt
Share Database
Adatbázis megosztása
share name
megosztási név
Shared Address Information
Megosztott munkamenet IP-címe
shared assembly
megosztott összeállítás
shared borders
azonos szegélyek
shared database
megosztott adatbázis
shared folder
megosztott mappa
shared folder permissions
megosztott mappa engedélyei
shared printer
megosztott nyomtató
shared resource
megosztott erőforrás
Shared Resource Provider
Megosztotterőforrás-szolgáltató
shared workbook
közös munkafüzet
shareware
shareware
shell
rendszerhéj
Ship method
Szállítási mód
shipping address
szállítási cím
shipping and handling
szállítási és kezelési költség
shipping label
levélcímke
shipping method
szállítási mód
short name
rövid fájlnév
shortcut
hivatkozás
shortcut key
hívóbetű
shortcut menu
helyi menü
Show Extended View
Kiterjesztett nézet megjelenítése
Show Friendly Name
Rövid név megjelenítése
Show Full Screen Video
Teljes képernyős videó megjelenítése
Show me as away when my computer is idle for this time period:
Nem vagyok a gépnél, ha az üresjárat:
Show Tabs
Lapfülek megjelenítése
shrink
zsugorít
shuffle
véletlen sorrendű lejátszás
shut down
leállít
sibling
testvér
Side by Side
egymás mellett
side-by-side execution
párhuzamos futtatás
sign
aláírás
Sign In
Bejelentkezés
Sign In As
Bejelentkezési állapot kiválasztása
Sign Out
Kijelentkezés
signature
aláírás
signature time
aláírási idő, aláírási idő
Signed - unverified
Aláírt – nem ellenőrzött
Signed - verified
Aláírt – ellenőrzött
signed driver
aláírt illesztőprogram
sign-in name
bejelentkezési név
silent installation
beavatkozás nélküli telepítés, automatikus telepítés
silent setup
automatikus telepítés
Simple Authentication and Security Layer
Egyszerű hitelesítési és biztonsági réteg
Simple Filter tab
Egyszerű szűrés lap
simultaneous multithreading
egyidejű többszálúság
single click
egyszeres kattintás
Single data type
Single adattípus
single node server cluster
egycsomópontos kiszolgálófürt
single quorum device server cluster
többcsomópontos eszköz-kiszolgálófürt
single sign-on
egyszeri bejelentkezés
single stepping
lépésenkénti végrehajtás
single switch device
egykapcsolós eszköz
single-byte character set
egybájtos karakterkészlet
sink
fogadó
site
Hely, telephely
site
beállításkészlet
Site Collection Images
Webhelygyűjtemény képei
site link
helyhivatkozás
skew
Döntés
skin
felület
skin definition file
felületdefiníciós fájl
skin mode
felületmód
sleep
alvó állapot
slider
identitáskezelés Unixhoz
slot
tárolóhely
Slow Down, Half
Lassítás fele sebességre
slower connection
lassú kapcsolat
slug
helyőrző
smart card reader
intelligenskártya-olvasó
smart host
intelligens állomás
smart tags
intelligens címke
smiley
hangulatjel
Smudge Stick
Sávos elmosás
snap-in
beépülő modul
sniffer
szimatoló
snip
metszet
socket
szoftvercsatorna
soft delete
kijelölés törlésre
soft reboot
intelligens újrabetöltés
soft shadowing
elmosódó árnyékolás
software bundler
szoftvercsomagoló
software decoder
szoftevres dekóder
Software Licensing Service
Szoftverlicencelési szolgáltatás
software protection
szoftvervédelem
Software Publishing Certificate
Szoftverkiadási tanúsítvány
software router
szoftveres útválasztó
software update
szoftverfrissítés
software upgrade
frissítés