• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/1022

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

1022 Cards in this Set

 • Front
 • Back
.exe
futtatható fájl
framework
keretrendszer
abort
megszakít
about
névjegy
absolute path
abszolút elérési út
absolute URL
abszolút URL
abstract syntax
absztrakt szintaxis
accelerator
gyorsító
accented character
ékezetes karakterek
acceptable use policy
használati feltételek
access
hozzáférés
Access Control List (ACL)
hozzáférés-vezérlési szabálygyűjtemény
access level
hozzáférési szint
access permissions
hozzáférési engedély
Internet Access Provider
internetszolgáltató
access violation
hozzáférés-megsértés
accessibility
kisegítő lehetősége
account
ügyfél
accessory
tartozék
account expiration
fiók lejárati dátuma
account information
fiókinformáció
account lockout
fiókzárolás
account manager
partnerkezelő
account number
Ügyfélszám
accounting application
könyvelési alkalmazás
accounting system
könyvelési rendszer
acknowledgement (ACK)
nyugta
action
művelet
action page
műveletlap
activate
aktivál
activate Windows
Windows aktiválása
active cell
aktív cella
Active Directory Certificate Services
Active Directory Tanúsítványszolgáltatás
data model
adatmodell
users
felhasználók
ActiveX control
ActiveX-vezérlő
activity
tevékenység
ad blocker
reklám blokkolása
ad click rate
reklámkattintási arány
Analog-Digital converter
analóg-digitális átalakító
ad hoc network
alkalmi hálózat
Add
Hozzáadás
Add time stamp
Időbélyeg hozzáadása
Add to contact list
Felvétel a partnerlistára
add-on
bővítő
add-on device
bővítő eszköz
address bar
címsor
address book
címjegyzék
address rewriting
címátírás
address rewriting agent
Címátíró ügynök
administrative report
adminisztratív jelentés
administrator
rendszergazda
administrator account
rendszergazdafiók
administrator role
rendszergazdai szerep
administrators (group)
rendszergazdacsoport
antialiasing
vonalsimítás
anti-spam stamping
megjelölés levélszemét-mentesként
antispyware
kémprogram-elhárító
antispyware definition file
Kémprogram-elhárító definíciós fájlja
antivirus software
víruskereső
antivirus stamping
megjelölés vírusmentesként
appear offline
Kapcsolódás elrejtése
applet
kisalkalmazás
protocol suite
protokollkészlet
application domain
alkalmazástartomány
application isolation
alkalmazáselszigetelés
application layer
alkalmazási réteg
application logic
alkalmazáslogika
advanced search
irányított keresés
advertisement
hirdetmény
advertiser
hirdető
advertising revenue
hirdetési árbevétel
agent
ügynök
aggregation
aggregáció
alert box
riasztási ablak
align
igazít
allocate
lefoglal
memory allocation
memóriafoglalás
alpha
alfa verzió
alt key
Alt billentyű
alternative text
helyettesítő szöveg
always on top
Mindig látható
ambient
Háttérzene
analog
analóg
analysis
analízis
ancestor
elődelem
anchor
horgony
anchor point
rögzítési pont
angle brackets
csúcsos zárójel
animated gif
animált GIF
announcement
értesítés
announcements
közlemények
anonymity
névtelenség
anonymous FTP
anonim FTP
anonymous login
névtelen bejelentkezés
anonymous user
névtelen felhasználó
application isolation
alkalmazáselszigetelés
application layer
alkalmazási réteg
application logic
alkalmazáslogik
Application Programming Interface (API)
alkalmazásfejlesztői felület
application root
alkalmazásgyökér
application scope
alkalmazáshatókör
application service provider
alkalmazásszolgáltató
application suite
alkalmazáscsomag
appointment
találkozó
appointment book
Előjegyzési napló
approval history
jóváhagyási előzmények
approver
jóváhagyó
file archive
fájlarchívum
area
terület
area code
körzetszám
argument
argumentum
array
tömb
artist
előadó
character set
karakterkészlet
aspect ratio
oldalarány
assembly language
assembly nyelv
assembly manifest
szerelvényjegyzékfájl
assign
hozzárendelés
assigned task
kiosztott feladat
associate (verb)
társítás
associate a different document
Másik dokumentum társítása
associate a web link
Webhivatkozás társítása
associated item
társított elem
asterisk
csillag
asymmetric encryption
nyilvános kulcsú titkosítás
asymmetric key algorithm
aszimmetrikus kulcsú titkosítás
asynchronous
aszinkron
asynchronous operation
aszinkron művelet
@
kukacjel
atomicity, consistency, isolation, durability
atomitás, konzisztencia, izoláció, tartósság
attach
mellékel
attached property
hozzácsatolt tulajdonság
attachement
melléklet
attachment previewer
Mellékletmegjelenítő
attendee
résztvevő
attendee panel
résztvevőpult
attribute
attribútum
audio
audió
audio codec
audiokodek
audio conference line
audiokonferencia-vonal
audio controls
Audiovezérlők
audio input device
hangbemeneti eszköz
audio mixing
hangkeverés
audio output
akusztikus kimenet
audio cast
hangsugárzás
audit
naplóz
Authentic, Energetic, Reflective, and Open
Autentikus, energikus, reflexív, objektív
authenticated access
hitelesített hozzáférés
authentication
hitelesítés
authentication method
hitelesítési módszer
authorization
engedélyezés
authorize
engedélyez
authorized user
jogosult felhasználó
auto discover
automatikus észlelés
auto connect
automatikus összekapcsolás
auto correct
automatikus javítás
automated system recovery
Automatikus rendszer-helyreállító
automatic configuration
Automatikus konfiguráció
automatic document feeder
automata adagoló
automatic private IP addressing
Magánhálózati IP-címek automatikus hozzárendelése
automatic scrolling
automatikus görgetés
speech recognition
beszédfelismerés
automation
automatizálás
autonomous system
autonóm rendszer
auto play
automatikus lejátszás
auto recover
automatikus helyreállítás
auto repeat
automatikus ismétlés
auxiliary display
mellékkijelző
anti virus program
víruskereső
availability
elérhetőség
available
rendelkezésre áll
free memory
szabad memória
"away"
"Nem vagyok a gépnél"
axis
tengely
back door
hátsó ajtó, kapu
back up
biztonsági másolatot készít
background
háttér
backslask
fordított perjel
backup
biztonsági másolat
backup file
biztonságimásolat-fájl
Backup Recovery Migration Tool
Helyreállítás-áttelepítési eszköz
backward compatibility
előző verziókkal való kompatibilitás
backwards compatible
kompatibilis az előző verziókkal
back block, sector
hibás szektor
bandwidth
sávszélesség
bandwidth test
sávszélesség-tesztelés
bandwidth throttling
sávszélesség szabályozása
banner
reklámszalag
bar chart
sávdiagram
bar code
vonalkód
bar code reader, scanner
vonalkódolvasó
bar graph
sávdiagram
barter
cserekereskedelem
base unit
alapegység
baseline
alapvonal
basic authentication
alapszintű hitelesítés
basic firewall
Egyszerű tűzfal
basic volume
alapkötet
batch
utasításköteg
batch file
parancsfájl
batch program
parancsfájl
battery
telep
battery charge
feltöltési szint
battery life
elemüzemidő
baud rate
átviteli sebesség
blink carbon copy
titkos másolat
be right back
Rögtön jövök
beta
bétaverzió
better than ever
jobb mint valaha
bevel
fazetta
bidirectional
kétirányú
big endian
csökkenő helyiértékű
billable time
számlázható idő
billing address
számlázási cím
billing frequency
számlázás gyakorisága
binary
bináris
binary file
bináris fájl
bind
kötést létrehoz
binding
kötés
bit mask
bitmaszk
bit rate
átviteli sebesség
bitmap
bitkép
bit-mapped font
raszteres betűkészlet
bit-wise comparison
bitenkénti összehasonlítás
block (something_
tilt
block button
Letiltás gomb
blocked
Zárolt
blue screen of death
kékképernyős összeomlás
blur
elmosás
blue-ray disk
Blu-ray lemez
body
törzs
body text
törzsszöveg
boilerplate text
sablonszöveg
boldface
félkövér betűtípus
bookmark
könyvjelző
boolean data type
logikai adattípus
boolean expression
feltételes kifejezés
boolean operator
logikai operátor
boot
rendszerindítás
boot drive
rendszertöltő meghajtó
boot file
rendszerindító fájlok
boot logging
indítási naplózás
boot partition
rendszerindító partíció
boot record
rendszertöltő rekord
boot sector
rendszertöltő szektor
boot volume
rendszerindító kötet
bootable
indítható
bootable CD
rendszerindító CD
bootstrap
rendszerindítás
border
szegély
bottleneck
szűk keresztmetszet
bounce
visszapattan
bounce message
visszapattanó üzenet
brand identity
márkaidentitás
branding
védjegyzés
breadcrumb navigation
útkövetés
break mode
megszakítási mód
breakpoint
töréspont
brightness
fényerő
brightness decrease
Fényerő csökkentése
brightness increase
Fényerő növelése
broadband
szélessávú
broadband connection
szélessávú kapcsolat
broadcast
szórás
broadcast address
szórási cím
broadcast message
szórási üzenet
broken link
megszakadt hivatkozás
browse
tallózás
web browser
webböngésző
browser-safe
böngészőfüggetlen
browser-safe palette
böngészőfüggetlen paletta
browsing history
böngészési előzmények
brush strokes
ecsetvonások
buffer
pufferelés
buffer overflow, overrun
puffertúlcsordulás
bug
hiba
building block
építőelem
built-in toolbar
beépített eszköztár
bulk copy
tömeges másolás
bulk import wizard
Tömeges importálás varázsló
bulk order
nagybani rendelés
bulleted list
listajeles felsorolás
bulletin board
hirdetőtábla
business card
Névjegykártya
business logic
üzleti logika
business process
üzleti folyamat
business to business
vállalatközi kereskedelem
business tool
üzleti eszköz
cabinet file
kabinetfájl
cache
gyorsítótáraz
cache/proxy server
gyorsítótár-/proxykiszolgáló
cached page
gyorsítótárazott lap
caching
gyorsítótárazás
calculated column
számított oszlop
calculated field
kiszámított mező
calendar settings
Naptárbeállítások
calendar snapshot
naptárpillanatkép
calendar tasks
Naptárműveletek
call forwarding
hívásátirányítás
call forwarding on
Hívásátirányítás kikapcsolása
call forwarding off
Hívásátirányítás bekapcsolása
callback function
visszahívó függvény
Caller ID
Hívó azonosítója
cancel
megszakít
canonical name
kanonikus név
capacity
kapacitás
capacity planning
kapacitástervezés
capitalization
nagybetűssé alakítás
caption
képfelirat
cardholder
kártyatulajdonos
carpal tunnel syndrome
alagútszindróma
cascade
lépcsőzetes
cascade event
kaszkádolt esemény
case number
esetazonosító
case sensitive
megkülönbözteti a kis- és nagybetűket
cash receipt
pénztári elismervény
cast (type)
típuskonverzió
CD burner speed
CD-író sebessége
CD player
CD-lejátszó
CD drive
CD-ROM-meghajtó
cell spacing
cellaköz
center
középre zárás
CPU
központi feldolgozó egység
certificate
tanúsítvány
certificate of authenticity
eredetiséget igazoló tanúsítvány
certification authority
hitelesítésszolgáltató
chain of trust
tanúsítványlánc
change font
Betűtípus módosítása…
change history
változások nyomon követése
change log
kvórumnapló
change management
változáskezelés
channel
csatorna
chapter
fejezet
character formatting
karakterformázás
character map
Karaktertábla
character set
karakterkészlet
character spacing
karaktertérköz
special effects
különleges effektusok
chat
cseveg
chat room
csevegő
checkbox
jelölőnégyzet
check mark
pipa
checkout
megrendelés
checkpoint
ellenőrzőpont
checksum
ellenőrzőösszeg
child category
gyermekkategória
child element
gyermekelem
child menu
hierarchikus menü
child object
gyermekobjektum
child window
gyermekablak
Children's Online Privacy Act
gyermekek online adatvédelmi törvénye
choice
rendelkezés
cipher
rejtjel
cipher text
titkosított szöveg
citation
hivatkozás
class
osztály
Class A IP address
A osztályú IP-cím
Class identifier
osztályazonosító
clear
átlátszó
cleartext
nyílt szöveg
cleartext password
tiszta szöveges jelszó
click
kattint
click speed
kattintási sebesség
clickable map
interaktív kép
clickthrough
átkattintós
client
ügyfél
client application
ügyfélalkalmazás
client computer
ügyfélszámítógép
client logon webpage
ügyfél bejelentkezési weblapja
client script
ügyféloldali parancsfájl
client-server architecture
ügyfél-kiszolgáló architektúra
client side rendering
ügyféloldali leképezés
clip art
beilleszthető képek
clipboard
vágólap
clipping
körbevágás
Close
Bezárás
closed
lezárt
cluster
fürt
cluster-aware application
fürttámogató alkalmazás
clustered mailbox server
fürtözött postaláda-kiszolgáló
code access security
kódelérés biztonsága
code stub
kódcsonk
cold boot
hidegindítás
collapse
összecsukás
collection
kollekció
color depth
színmélység
color management
színkezelés
column
oszlop
column header
oszlopfejléc
combo box
beviteli lista
comma-delimited file
vesszővel tagolt fájl
command line
parancssor
command prompt
parancssor
command syntax
parancs szintaxisa
command-line interface
parancssori felület
comment
megjegyzés
commit
véglegesít
common language runtime
nyelvfüggetlen futtatókörnyezet
common RSS Data Store
Közös RSS-adattároló
Common RSS Feed List
Közös RSS-hírcsatornalista
communication history
Kapcsolati előzmény
communication settings
kommunikációs beállítások
communications server
kommunikációs kiszolgáló
communications service
kommunikációs szolgáltatás
rewritable CD
újraírható CD
compatibility
kompatibilitás
compelling
lenyűgöző
competitor
versenytárs
compile
fordít
compiler
fordítóprogram
complete PC backup
Teljes számítógép biztonsági mentése
complete PC restore
Teljes számítógép visszaállítása
compliance
megfelelőség
compliant
megfelelő
component
összetevő, komponen
compress
tömörít
compression
tömörítés
compression program
tömörítőprogram
computer administrator
rendszergazda
computer science
számítástudomány
computer-based training
számítógéppel segített oktatás
concrete class
konkrét osztály
condition
állapot
conditional
feltételes
conditional expression
feltételes kifejezés
conditional statement
feltételes utasítás
conditions
feltételek
conference ID
Konferenciaazonosító
conferencing provider
konferenciaszolgáltató
config file
konfigurációs fájl
confirm
megerősít
confirm your subscription
előfizetés megerősítése
confirmation page
visszaigazolási lap
conflict
ütközés
conflict resolution
ütközés feloldása
connect
összekapcsol
connected user
kapcsolódó felhasználó
connection speed
kapcsolat sebessége
connection timeout
kapcsolat időkorlátja
connectivity
összekapcsolhatóság
console
konzol
constructor
konstruktor
consume
felhasznál
consumer
felhasználó
contact list
partnerlista
container
tároló
container object
tárolóobjektum
content
tartalom
content conversion
tartalomátalakítás
content owner
tartalom tulajdonosa
content provider
tartalomszolgáltató
content rating
tartalomminősítés
content size
tartalomméret
content source
tartalomforrás
context-sensitive help
környezetfüggő súgó
contextual
kontextuális
contract
szerződés
contrast
kontraszt
contributor
hozzászóló
contributor role
hozzászólói szerepkör
control
vezérlő
control panel
vezérlőpult
conversation history
Beszélgetési előzmények
converter
átalakító
co-owner
társtulajdonos
copyright
szerzői jog
co-sign
társaláírás
counterfeit software
hamisított szoftver
cover letter
kísérőlevél
crash
összeomlik
crash recovery
visszaállás összeomlás után
crawler
webbejáró
create new group
Új csoport létrehozása
credential provider
Hitelesítőadat-szolgáltató
credentials
azonosító adatok
credit limit
hitelkeret
crime
Bűntény
critical update
kritikus frissítés
critical volume
kritikus kötet
router
útválasztó
crossover cable
fordított bekötésű kábel
cryptography
kriptográfia
cube
adatkocka
current
aktuális
current cell
aktuális cella
current region
aktuális terület
curriculum vitae
szakmai önéletrajz
custom attribute
egyéni attribútum
custom dictionary
saját szótár
custom field
egyéni mező
custom task wizard
Egyéni feladat varázsló
custom toolbar
egyéni eszköztár
customer
ügyfél
customer relationship management
ügyfélkapcsolat-kezelés
customer service
ügyfélszolgálat
customer service representative
ügyfélszolgálati munkatárs
customization
testreszabás
customize
testreszab
cyclic redundancy check
ciklikus redundanciaösszeg
daily backup
napi biztonsági másolat
daily task list
Napi feladatlista
data entry
adatbevitel
data field
adatmező
data form
adatűrlap
data format
adatformátum
data point
adatpont
data processing
adatfeldolgozás
data series
adatsor
data source
adatforrás
data source driver
adatforrás-illesztő
data transfer
adatátvitel
data type
adattípus
data validation
adatérvényesítés
data warehouse
adatraktár
database
adatbázis
database connection
adatbázis-kapcsolat
database owner
adatbázis tulajdonosa
database restore
Adatbázis visszaállítása
deallocate
felszabadít
debug
hibakeresés
debugger
hibakereső
debugging
hibakeresés
declarative programming
deklaratív programozás
decrypt
visszafejt
decryption
visszafejtés
deep copy
teljes másolat
default
alapértelmezett
default button
alapértelmezett gomb
default device
Alapértelmezett eszköz
default document
alapértelmezett dokumentum
default folder
alapértelmezett mappa
default gateway
alapértelmezett átjáró
default home page
alapértelmezett kezdőlap
hyperlink
hivatkozás
default user
alapértelmezett felhasználó
default value
alapértelmezett érték
delegate
delegálás
Delete
Törlés
Delete a Contact...
Partner törlése…
Delete a Group
Csoport törlése
trash
Törölt elemek mappa
delimited text file
elválasztójellel tagolt szövegfájl
delimiter
elválasztó karakter
delivery queue
kézbesítési várólista
delivery status notification
kézbesítési értesítés
demote
lefokoz
denial-of-service attack
szolgáltatásmegtagadásos támadás
dependency
függőség
dependency tree
függőségi struktúra
deploy
bevezet
deployment
központi telepítés
descendant
leszármazott
deserialize
deszerializálás
design element
tervezőelem
Design view
tervező nézet
ISP sign-up offer
internet-előfizetési ajánlat
desktop publishing
kiadványszerkesztés
detach
leválasztás
details pane
részletek panel
detectable
észlelhető
development kit
fejlesztőkészlet
device conflict
eszközök ütközése
device driver
eszközillesztő
device ID
Eszközazonosító
device management
Eszközkezelő
DHCP server
DHCP-kiszolgáló
diacritical mark
mellékjel
diagnostics
Diagnosztika
dial tone
tárcsahang
dialog box
párbeszédpanel
dial-up connection
telefonos kapcsolat
digital certificate
tanúsítvány
digital fingerprint
digitális ujjlenyomat
Digital Rights Management
digitális jogok kezelése (DRM)
digital video recorder
digitális képmagnó
dimmed
halványított
directory browsing
könyvtár tallózása
disable
letilt
disabled
halványított
disclaimer
felelősséget kizáró nyilatkozat
disclosure
nyilvánosságra hozatal
discount
árengedmény
discoverable
észlelhető
discussion group
vitafórum
disk duplication
lemezmásolás
Disk Utilization report
lemezhasználati jelentés
dismount
kivesz
display configuration wizard
Képernyő-beállító varázsló
display emoticons in instant messages
Hangulatjelek megjelenítése az azonnali üzenetekben
display pane
kijelzőpanel
display properties
Képernyő tulajdonságai
distributed computing
elosztott feldolgozás
distributed denial of service
elosztott szolgáltatás megtagadása
distributed file system
elosztott fájlrendszer
distributed processing
elosztott feldolgozás
distribution list
terjesztési lista
DNS
tartománynévrendszer (DNS)
DNS suffix
DNS-utótag
do not disturb
Ne zavarjanak
docking station
dokkolóegység
document properties
dokumentum tulajdonságai
document root
kezdőkönyvtár
Document Type Definition
dokumentumtípus-definíció (DTD)
domain
tartomány
domain administrator
tartományi rendszergazda
domain controller
tartományvezérlő
domain name
tartománynév
dots per inch
pont per hüvelyk
downgrade
visszalépés
download
letöltés
Draft
Vázlat
drag-and-drop
húzás, fogd és vidd
drawing canvas
vászon
drill down
lehatol
drive letter
meghajtóbetűjel
driver
illesztőprogram
drop-down list
legördülő lista
drop-down menu
legördülő menü
Drugs
Kábítószer
dual boot
kétrendszeres gép
due date
határidő
duration
időtartam
dynamic binding
dinamikus kötés
dynamic link library
dinamikusan csatolt függvénytár
early binding
korai kötés
easily
könnyedén
easy-to-use
könnyen használható
ecosystem
ökoszisztéma
edit
szerkesztés
edit mode
szerkesztési mód
edit command
szerkesztőparancs
edit contacts
Kapcsolatok szerkesztése
edition
kiadás
efficiency bonus
teljesítménybónusz
elapsed time
Eltelt idő
e-book
e-könyv
electronic business card
elektronikus névjegykártya
electronic data interchange
elektronikus adatcsere
electronic mall
elektronikus bevásárlóközpont
elevation of privilege
jogok kiterjesztése
ellipsis
három pont
em dash
nagykötőjel
e-mail account
e-mail fiók
e-mail address harvesting
e-mail címek gyűjtése
server
kiszolgáló
e-mail settings
e-mail beállítások
embed
beágyaz
embedded chart
beágyazott diagram
embedded object
beágyazott objektum
embedded style sheet
beágyazott stíluslap
Emergency Management Services
Válságkezelési szolgáltatások
emoticon
hangulatjel
emulate
emulál
emulation
emuláció
enable
engedélyez
Enable Do Not Disturb on my phone automatically when my status is Do Not Disturb
A Ne zavarjanak automatikus engedélyezése a telefonomon, ha az állapotom Ne zavarjanak
encapsulate
beágyaz
encapsulation
beágyazás
encode
kódolás
encoder
kódoló
encrypt
titkosít
encrypted data
titkosított adat
encryption key
titkosítási kulcs
end the call
A hívás befejeződött
end user
végfelhasználó
endpoint
végpont
enforcement
alkalmazás
enhanced
kibővített
enhanced DVD movie
kibővített DVD-film
enlist
bejegyez
enterprise
vállalat
Enterprise Content Management
Nagyvállalati tartalomkezelés
Enterprise Quality of Service
Vállalati szolgáltatásminőség
enterprise-level project
vállalati szintű projektmenedzselés
entertainment
szórakozás
entity
egyed
enumerated data type
enumerált adattípus
enumerator
portszámláló
equipment
berendezés
error correction
hibakorrekció
error detection
hibaészlelés
event
esemény
event class
eseményosztály
event handler
eseménykezelő
event logging
eseménynaplózás
event viewer
eseménymegtekintő
exception
kivétel
executable
futtatható fájl
expansion slot
bővítőhely
experience
tapasztalat
export XML wizard
XML exportálása varázsló
expose
közzétesz
expression
kifejezés
extended memory
bővített memória
extended support
Kiterjesztett technikai támogatás
extensible markup language
bővíthető jelölőnyelv
extension
kiterjesztés
external
külső
external display
külső képernyő
external hyperlink
külső hivatkozás
extract
kicsomagol
eyedropper
színátvivő
facility
létesítmény
fade in, from black
Fokozatos megjelenés feketéből
fade in, from white
Fokozatos megjelenés fehérből
fade in, to black
Fokozatos elhalványítás feketévé
fade in, to white
Fokozatos elhalványítás fehérré
fade, slow zoom
Fokozatos megjelenítés és lassú közelítés
failover time
feladatátvételi idő
fallback action
alapművelet
family-friendly content
családbarát tartalom
FAQ
GYIK
fast forward
gyors előretekerés
fax server
faxkiszolgáló
feature pack
funkciócsomag
feed
hírcsatorna
feed discovery
hírcsatorna-kereső
feedback
Visszajelzés
fidelity
hűség
field data types
mező adattípusa
field name
mezőnév
field value
mezőérték
file and folder backup wizard
Fájlok és mappák biztonsági mentése varázsló
file and folder restore wizard
Fájlok és mappák visszaállítása varázsló
filename extension
fájlnévkiterjesztés
file property
fájltulajdonság
file sharing program
fájlmegosztási program
file transfer
fájlátvitel
filter
szűrő
financial information
pénzügyi adatok
first in, first out
elsőnek-be, elsőnek-ki
first name
Utónév
fiscal period
pénzügyi időszak
fiscal year
költségvetési év
flagged
megjelölt
flat namespace
strukturálatlan névtér
floating toolbar
rögzítetlen eszköztár
flyer
szórólap
folder redirection
Mappa átirányítása
folder tree
mappafa
font
betűkészlet
font embedding
betűkészlet-beágyazás
font previewer
betűkészlet megtekintő
forecast
előrejelzések
foreground color
előtér színe
foreground program
előtérben futó program
forest trust
erdőszintű bizalmi kapcsolat
form
űrlap
form control
űrlap-vezérlőelem
form field
űrlapmező
form footer
űrlapláb
form header
űrlapfej
formula
képlet
foster
támogatás
fragmentation
töredezettség
frame
keret
frame rate
képkockasebesség
frames per second
képkocka/másodperc
freeze
befagyaszt
frequency
frekvencia
frequently asked questions
gyakran ismételt kérdések
full file replacement
teljes fájlcsere
full installation
teljes telepítés
full path
teljes elérési út
full screen
teljes képernyő
fully-featured site
teljes funkcionalitású webhely
fully-qualified domain name
teljesen minősített tartománynév
garbage collection interval
szemétgyűjtési időköz
gateway
átjáró
genre
műfaj
gesture
kézmozdulat
ghost device
szellemeszköz
global address list
globális címlista
globally unique identifier
globálisan egyedi azonosító
Go
Ugrás
grace period
türelmi időszak
graceful recovery
elegáns helyreállás
graphical user interface
grafikus felhasználói felület
grayed out
halványított
grayscale
szürkeárnyalatos skála
greater than or equal to
nagyobb vagy egyenlő mint
grid
rács
group contacts by status
Partnerek állapot szerint
group level
csoportszint
group memberships
csoporttagság
group policy
csoportházirend
guided help
Interaktív útmutató
gutter
kötésmargó
hard disk
merevlemez
hardware abstraction layer
hardverabsztrakciós réteg
hardware compatibility list
hardverkompatibilitási lista
hash
tördelőkód
HDTV
nagyfelbontású televízió (HDTV)
health
épség
heartbeat
szívverés
heartbeat interval
szívverési intervallum
help
súgó
heuristic
heurisztikus
hibernation
hibernálás
hidden fied
rejtett mező
hierarchical menu
hierarchikus menü
high priority upgrade
sürgős frissítés
highlight
kiemel
history
előzmények
history log
Előzmények naplója
hit
találat
Hold
Visszatartás
home page
honlap, Kezdőlap
horizontal line
vízszintes vonal
host
állomás
hot docking
működés közbeni dokkolás
hot swapping
működés közbeni csere
hotfix
gyorsjavítás
hover
rámutatás
hyperlink display text
hivatkozás megjelenítendő szövege
hyperthreading
egyidejű többszálúság
hyphen
kötőjel
identity
identitás
image resolution
képfelbontás
impersonation
megszemélyesítés
import XML wizard
XML importálása varázsló
in my humble opinion
szerény véleményem szerint
in progress
folyamatban
incoming instant message alert
bejövő értesítés azonnali üzenet kezdeményezéséről
incremental backup
növekményes biztonsági másolat
indent
behúzás
independent hardware vendor
független hardverszállító
information bar
információs sáv
Information Rights Management
Tartalomvédelmi szolgáltatás
informed decision
tájékozott döntés
infrared connection
infravörös kapcsolat
inheritance
öröklődés
initialization file
indítófájl
initialize
inicializál
inline image
beágyazott kép
inline object
beágyazott objektum
inner join
belső illesztés
input cell
bemeneti cella
input device
beviteli eszköz
input mask
beviteli maszk
input/output
bemenet/kimenet
insert
beszúrás
insertion point
beszúrási jel
install
telepít
installation
telepítés
instance
példány
instant message
azonnali üzenet
instant message conversation
azonnali üzenetekből álló beszélgetés
instantiate
példány létrehozása
integer
egész szám
integrated development environment
integrált fejlesztőkörnyezet
integrity
sértetlenség
interactive dialog box
interaktív párbeszédpanel
interface
felület, csatoló
internal hyperlink
belső hivatkozás
internal router
belső útválasztó
internal tape drive
belső szalagos meghajtó
international access code
nemzetközi távválasztó szám
internet access
internet-hozzáférés
internet access provider
internetszolgáltató
internet connection firewall
Internetkapcsolat tűzfala
internet content provider
internetes tartalomszolgáltató
internet services
internetes szolgáltatások
internet service provider
internetszolgáltató
interrupt
megszakítás
interrupt request
megszakításkérelem
intersite topology generator
helyek közötti topológiagenerálás
intrusion detection
behatolásérzékelés
invalid
érvénytelen
inventory
készlet
invite someone to join the conversation
Felkérés az aktuális beszélgetésbe való bekapcsolódásra…
invite to conference
Felkérés a konferenciába való bekapcsolódásra…
invite to new conversation
Felkérés új beszélgetésbe való bekapcsolódásra…
IP Allow list
biztonságos IP-címek listája
IP Block list
blokkolt IP-címek listája
isolation
elkülönítés
issue-tracking
problémakövetés
iteration
ismétlés
join
összekapcsolás
join an existing conference
Csatlakozás a konferenciához…
journal entry
naplóbejegyzés
joystick
botkormány
junk mail
levélszemét
justify
sorkizár
JVM
Java virtuális gép (JVM)
kernel exception
kernelhiba
key action
billentyűművelet
key combination
billentyűkombináció
keyboard language
billentyűzet nyelve
keyboard layout
billentyűzetkiosztás
keyboard shortcut
billentyűparancs
key logger
billentyűzetfigyelő
keyword
kulcsszó
knowledge base
tudásbázis
LAN
helyi hálózat (LAN)
landscape
fekvő
laptop
hordozható számítógép
Last Name
Vezetéknév
last transaction
utolsó tranzakció
late binding
késői kötés
latency
késleltetés
layer
réteg
layout
elrendezés