Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Förklara begreppen spegeljag.
VI ANVÄNDER ANDRA MÄNNISKOR SOM SPEGLAR, TOLKAR DERAS REAKTION OCH BILDAR VÅR SJÄLVBILD. Spegeljaget förklarar hur självbilden skapas.
Vad handlar socialpsykologi om?
Handlar om hur vi människor påverkar varandra. Hur våra tankar, känslor och beteenden påverkas av andra individer
Vad innebär begreppet självuppfyllande profetia? Ge även ett konkret exempel.
Får det man redan tänker sig ska hända bekräftat av sig själv Innebär att förväntningar tenderar att bli bekräftade.
Mångfald och komplexitet i självet leder till stressreduktion, och minskar även risken för depressioner och fysisk ohälsa. Ge en förklaring till detta.
Har man många självbilder så rasar inte hela ens värld om man blir av med en, t.ex. om man blir avskedad och förlorar det självet så har man kanske kvar självet i sin familj eller med sina vänner Om man har många själv i sitt självschema innebär konsekvensen av att ett själv försvinner inte att man drabbas av en identitetkris. Har fortfarandra andra som kan bekräfta att man är den man själv anser sig vara.
Vad innebär begreppet roll i socialpsykologin?
Summan av förväntningarna som ställs på en individ i en viss situation eller position. Våra egna och andras.
Förklara och ge exempel på tre olika typer av rollkonflikter.
interrollkonflikt = konflikt mellan de roller man har, hinner/kan inte leva upp till alla handlar om att man inte har tidintrarollkonflikt = konflikt inom rollen, många olika förväntningar på samma roll oförenliga förväntningar på en och samma rollatt man inte klarar av att leva upp till förväntningarna som ställs på en rolleller när ens egna förväntningar inte är lika med samhällets förväntningar på ens roll. T.ex. bara en själv som lever kvar i gamla roller, som det nya samhället nu tycker är fel Också kulturkrockar.
Vad innebär begreppet rollkris och när kan man drabbas av en sådan?
Drabbas av rollkris när roller centrala för ens identitet försvinner eller kraftigt förändras. 2 anledningar till att detta kan ske. Kan vara mognadsbundet, man blir äldre, blir av med barnrollen, tonårsåldern, medelåldersåldern, blir pensionär såsmåningom. 40-års krisen. Rollkriser kan också vara situationsbundna. Man kanske blir av med jobbet, eller ens partner. Kan vara med om en olycka. Bli av med föräldrarollen av någon anledning. Finns också temporära roller som inte påverkar oss så mycket. Roller som inte betyder så mycket för oss.
Vad är en norm?
en oskriven social regel som beskriver hur man bör bete sig och vara tillsammans. Umgängesregel
Vad upprätthåller normerna?
sanktioner, exempelvis hotet om att bli utfryst eller arga blickar. Får negativ sanktion när man bryter mot normerna.
Är normerna homogena i en stat? Förklara. Ge exempel.
Ja och nej. I formella sammanhang i Sverige rättar vi oss alla efter samma normer. Klädkoder och artighetskoder. Växer fram olika normsystem i mindre samhällsgrupperingar.