Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/136

Click to flip

136 Cards in this Set

 • Front
 • Back
act
ustawa
advance payment
płatność z góry
adverse claim
niekorzystny wniosek
affidavit
oświadczenie pod przysięga
aged, blind or disabled
w podeszłym wieku, niewidomi lub niepełnosprawni
alien
imigrant
alien lawfully admitted
legalnie przebywający imigrant
Alien Registration Card
Karta Rejestracyjna Legalnego Imigranta (tzw. popularnie „Zielona Karta”
alien status
status imigracyjny
amend (to)
wnieść poprawkę
amount
suma, kwota
appeal
odwołanie
appeal rights
prawa do odwołania
appellant
odwołujący się, strona odwołująca się
applicant
osoba składająca wniosek
application
wniosek
area code
kod pocztowy
arises
Wynikać z, powstawać, pojawiać się
assets
majątek
assign number
przydzielony numer
authorized representative
upoważniony przedstawiciel
beforehand
wcześniej, uprzednio, z wyprzedzeniem, zrobić coś z góry
bequest
zapis, spadek
brother-in-law
szwagier
common-law marriage
konkubinat
court order
nakaz sądowy
daughter-in-law
synowa
data processing
przetwarzanie danych
deceased
zmarły(a)
deferment
odroczenie, odłożenie
dependency
uzależnienie od czegos, poleganie na kimś
dependency and support
poleganie i utrzymywanie
dependent
osoba będąca na czyimś utrzymaniu
deterioration
pogarszanie się
disclaimer
zrzeczenie się
disclosure of information
ujawnienie informacji
discrepancy
rozbieżność, sprzeczność
enter into force
wejść w życie
entitlement
uprawnienie
exempted from
zwolniony z
failure to prosecute
zaniedbanie w złożeniu oskarżenia
false statement
kłamliwe oświadczenie
false, fictitious or fraudulent
nieprawdziwe, zmyślone lub fałszywe
father-in-law
teść
felonious and intentional homicide
zbrodnia z premedytacją
felony
przestępstwo
file an application
złożyć wniosek
file for civil action
złożyć wniosek o sprawę cywilna
financial hardship
trudności finansowe
finding (legal)
orzeczenie
findings (legal)
orzeczenia
fine
grzywna, kara
forgery
fałszerstwo
form
formularz
foster care
opieka zastępcza
foster home
rodzina zastępcza
fraud
oszustwo
grant
zapomoga, zasiłek
harassment
molestowanie
hearing proceedings
postępowanie odwoławcze
hold a hearing
prowadzić proces odwoławczy
homicide
zabójstwo
household
domownicy
household chores
codzienne obowiązki domowe
household expenses
wydatki na gospodarstwo domowe
illegitimate child
dziecko ze związku pozamałżeńskiego
in advance
z góry, z wyprzedzeniem
landlord
właściciel wynajmowanego lokalu
Lawful Permanent Resident
osoba z prawem stałego pobytu
layoff (worker)
osoba tymczasowo zwolniona z pracy
legal guardian
prawny opiekun
letter of denial
pismo odmowne
living arrangement
warunki życia
living expenses
wydatki na życie
lodging
zakwaterowanie, mieszkanie
maiden name
nazwisko panieńskie
make payment
uiścić opłatę
marital status
stan cywilny
military service
służba wojskowa
minors
osoby niepełnoletnie
misuse
nadużywanie
mother-in-law
teściowa
notify
zawiadomić
penalty
grzywna, kara
penalty deductions
potracenia grzywny
power of attorney
pełnomocnictwo, upoważnienie
real estate
nieruchomość
record
akta
recorded
zanotowane
regulation
przepis, zasada
related by marriage
spokrewniony przez małżeństwo
related to
spokrewniony z kimś
relationship
pokrewieństwo
relatives (or by marriage)
spokrewnieni lub przez małżeństwo
release (information)
ujawnić (informacje)
remarriage
ponowne małżeństwo
remuneration
rekompensata
rent
wynająć
renter
osoba wynajmująca
request not timely filed
wniosek nie złożony w terminie
residence
miejsce stałego pobytu
resident status
status rezydenta
restitution
rekompensata, odszkodowanie
room and board
wikt i opierunek
self-employment
samozatrudnienie
sister-in-law
szwagierka
son-in-law
zięć
statute of limitations
zasada przedawnienia
spouse
współmałżonek/a
statement
oświadczenie
stepdaughter
pasierbica
stepfather
ojczym
stepgrandchildren
dzieci pasierba/pasierbicy
stepson
pasierb
subpoena
wezwanie do sadu w charakterze świadka
suit (on)
pozew
tenant
lokator
theft
kradzież
third parties
osoby trzecie
timely
w terminie
unauthorized
bez upoważnienia
under age
małoletni
under oath
pod przysięgą
undersigned
niżej podpisany
verdict
werdykt, wyrok
violation
pogwałcenie (prawa), złamanie (przepisów)
void (to)
unieważnić
waiver
zrzeczenie
waiver of right to appear
zrzeczenie się z prawa do osobistego pojawienia się
whereabouts unknown
nieznane miejsce pobytu
widow (widower)
wdowa (wdowiec)
will
testament
withdraw the claim
wycofanie wniosku
withhold
wstrzymywać
without fault
bez winy
written evidence
dowód na piśmie